De komst van Jezus Christus…..einde van de wereld... de komst van antichrist.....

kruis1.jpeg (2132 bytes)Jezus Christuskruis1.jpeg (2132 bytes)

engel1.jpg (17866 bytes) jezus.jpeg (50617 bytes) engel2.jpg (18813 bytes)
De engelen zeiden Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus is van jullie weggenomen en naar de hemel gegaan, maar zoals jullie hem naar de hemel hebben zien opstijgen, zo zal hij terugkomen. (Handelingen 1:11)

Enkele mensen stelden de volgende vragen over de eindtijd: De laatste tijd horen we van velen, dat het einde nabij is. Anderen zeggen dat de komst van Jezus Christus zeer nabij is! Hoe moeten wij, als Christenen hiertegen aankijken? Geeft de Bijbel ons enige aanwijzingen over het einde van dit tijdperk?

Antwoord

Er wordt inderdaad de laatste jaren op televisie regelmatig aandacht gegeven aan zaken die met de eindtijd te maken hebben, bijvoorbeeld:

 • Astrologen die menen aan de hand van de stand van de planeten de toestand in de wereld te kunnen voorspellen.
 • Paranormaal "begaafden", die op een "paranormale wijze" signalen menen ontvangen die de eindtijd aankondigen.
 • Verder zijn er ook diverse sektes in de Verenigde Staten en andere landen die zich voorbereiden op de eindtijd. Sektes die geloven dat het einde nabij is, bijvoorbeeld David Kores. In 1997 hebben 39 mensen in de Verenigde Staten zelfmoord gepleegd. Deze mensen geloofden dat het einde van de wereld nabij was. Ze geloofden dat ze door UFO’s zouden worden opgehaald.
 • Paar jaar terug hebben in Zwitserland 40 mensen zelfmoord gepleegd, omdat ze dachten dat het einde inzicht was. Het betrof de sekte van de ( god) van de zonnetempel.

Moeten we nu zulke verhalen serieus nemen? Wat beweegt deze mensen om in zulke extremiteiten te vervallen? Wat is de waarde van dergelijke verhalen over de eindtijd? Zegt de Bijbel iets over de eindtijd en zijn er concrete aanwijzingen in de Bijbel te vinden over de eindtijd? En waar is onze plaats als christenen in de eindtijd? De grote vraag is dus: Hoe weten wij dat de komst van Jezus Christus nabij is?

Drie aanwijzingen

In de Bijbel worden er inderdaad nauwkeurige aanwijzingen gegeven die de komst van Jezus Christus naar deze wereld aankondigen. Deze aanwijzingen zijn zo nauwkeurig, dat voor een Christen in principe niet zo moeilijk is om te begrijpen of het einde nabij is of niet. Je hoeft niet naar de wilde verhalen van de "paranormale begaafden" of andere helderzienden en fantasten te luisteren om te beoordelen of het einde al dan niet nabij is. Nee, een Christen gaat op onderzoek uit in de Bijbel. De Bijbel is namelijk zo geschreven, dat elke persoon met een beetje inspanning, kan controleren of bepaalde beweringen al dan niet waar zijn. In de Bijbel, het Woord van God, wordt aangegeven hoe het één en ander in z’n werk zal gaan. De Here God, de Schepper van de hemel en aarde, zegt tegen iedereen "vraag mij naar de toekomstige dingen (Jeremia 33:3, Jesaja 45:11). Met andere woorden, de Heer nodigt ons allemaal uit om Hem wijsheid te vragen over de toekomstige dingen die staan te gebeuren.

Globaal gezien kunnen we zeggen dat er drie zeer belangrijke zaken in de Bijbel worden genoemd die de toestand van de wereld voor de komst van Jezus Christus markeren.

Deze drie aanwijzingen  zijn:

 1. Het ontstaan van de staat Israël in 1948,
 2. De chaotische toestand in de wereld en het seksuele morele verval,
 3. Het vreselijke geestelijke verval binnen de kerk.
Wanneer deze drie belangrijke zaken in dezelfde tijdbestek plaatsvinden, dan kan men op grond van de Bijbelse profetieën zeggen, dat de komst van Jezus Christus nabij is.

1. De oprichting van de staat Israël in 1948

De staat Israël zoals wij die nu kennen is opgericht in 1948. Voor deze datum, was er geen staat Israël meer! In het jaar 70 na Christus, werd Jeruzalem met de grond gelijkgemaakt door het toenmalige Romeinse Rijk. Het Joodse volk werd dan in ballingschap gevoerd en ze werden als slaven verkocht aan de verschillende volkeren over de hele wereld en Israël hield daarmee op te bestaan!

Het volk Israël werd erg opstandig en ongehoorzaam aan de Here God. Over hun ongehoorzaamheid lezen we in de Bijbel,, Ik stuur oorlog, honger en pest op jullie af, rotte vijgen maak ik van jullie, oneetbaar. Achtervolgen zal ik jullie met oorlog, honger en pest. Jullie zullen een schrikbeeld zijn voor alle koninkrijken op aarde, een vloek. Waarheen ik je ook drijf, alleen spot en verachting zul je kennen. Want naar mij werd niet geluisterd, terwijl ik telkens weer mijn dienaren, de profeten, heb gestuurd. Dit heb ik jullie te zeggen" (Jeremia 30:17-19).

  engel1.jpg (17866 bytes) De Bijbel zegt,, Wie heeft Israël uitgeleverd aan rovers, de nakomelingen van Jakob aan plunderaars? Het is de Heer geweest! Tegen hem hadden wij gezondigd: hij wees ons de weg, maar wij wilden die niet gaan; hij gaf ons aanwijzingen, maar wij volgden die niet op. Daarom koelde hij op ons zijn woede en stortte ons in de oorlog. Zijn woede was een laaiend vuur, van alle kanten bedreigden ons de vlammen, maar wij merkten niets, wij toonden geen begrip" (Jesaja 42:24-25)

Als wij dit citaat nauwkeurig bestuderen dan zullen we tot de conclusie komen dat dit gedurende de geschiedenis plaats heeft gevonden. Ze hebben inderdaad hun land in het jaar 70 na Christus verloren. Ze zijn over de hele wereld verspreid en de vele volkeren hebben hen vervolgd en bespot. De climax van vervolging en vernedering werd in de tweede wereld oorlog bereikt. Adolf Hitler heeft geprobeerd het volk Israël uit te roeien door 6 miljoen van hen te doden. Vandaag dag zijn er nog steeds mensen en volkeren die een vreselijke haat jegens het volk Israël koesteren. Nu, bijna 2000 jaar later, rijst de natie weer op. Ze zijn hersteld als volk en als natie. Over hun herstel als volk zegt de Here God,, Een korte tijd liet ik je alleen, maar ik haal je weer bij me, want diep ben ik met je begaan. In een opwelling van woede keerde ik mij van je af, maar ik trek mij je lot weer aan, want eeuwig duurt mijn liefde" (Jesaja 54:7-8, zie ook Jesaja 11:11-12; 14:1, 27:12-13, 41:19, 43:5-6, 44:21-22, 51:11, Sefanja 3:10-13, 3:19-20 Jeremia 16:14-16, 3:14, 23:7-8, 30:3, 29:14, 30:10-11, 30:18-22, 31:1-6, 31:7-11…. Ezechiël 11:16-17, 20:34-41, 34:11-13, 34:28-29, 36:10+35, 36:24, 37:14, 39:23-29,…. Hosea 6:1-2, 11:10-11 etc …)

…. Een korte tijd….. Dat is het antwoord van de Here God. De Heer heeft hen bijna voor een periode van 2000 jaren verlaten - Hij noemt dat een korte tijd- en heeft daarna een eind gemaakt aan hun Diaspora. Geachte lezer, wij mogen nooit de trouw en de liefde van de Here God voor Zijn volk Israël onderschatten. De Heer maakt geen grapje als Hij zegt,, Ik heb de zon gemaakt als licht voor de dag, de maan en de sterren gegeven als lichten voor de nacht; ik zweep de zee op, dat de golven bruisen; ik ben de almachtige Heer. Zolang als ik het heelal in stand houd, zolang ook zal Israël mijn volk zijn. Ook al zou iemand de hemel kunnen meten en de fundamenten van de aarde peilen, dan nog zou ik het volk van Israël niet verwerpen, wat ze ook gedaan hebben; dat beloof Ik (Jeremia 31:35-37, zie o.a. ook Jeremia 3:13, 23:7-8, 30:3, 30:10-11, 30: 18-22, 31:1-6.. enz..). In verband hiermee zegt de Apostel Paulus,, Broeders en zusters, ik wil voorkomen, dat u met uzelf ingenomen raakt. Daarom wil ik u dit goddelijke geheim vertellen: de ongevoeligheid van een deel van het volk van Israël is maar voorlopig; ze duurt totdat de niet-Joden volledig zijn binnengegaan. En dan zal heel Israël gered worden… (Romeinen 11:25-26)

De apostel Paulus spreekt over een goddelijke geheime als het gaat om het volk Israël. Hun koppigheid, of hun ongevoeligheid is niet voor altijd. Dit betekent nu dat ze eens een keer de Here God zullen leren kennen en hun ogen zullen dan open worden gemaakt. Ze waren altijd het volk van God en de Heer zou hen nooit vergeten. Over hun herrijzenis zegt de Heer,, Volken, luister naar wat ik te zeggen heb, vertel het op de eilanden, ver weg. Ik heb Israël verjaagd, maar nu haal ik het weer terug; ik zorg voor hen, als een herder voor zijn kudde. Ik bevrijd Israël, verlos het van zijn overheersers" (Jeremia 31:10-11). En in Amos 9:14 lezen we,, Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. Ze zullen de verwoeste steden opbouwen en zich er weer vestigen; ze zullen wijngaarden planten en er de wijn van drinken; tuinen zullen ze aanleggen en er de vruchten van eten"

jezus_vinger.jpg (26596 bytes) De Heer zegt: ‘Volk van Israël, onthoud dit goed: Jij bent mijn dienaar. Ik heb je gevormd, mijn dienaar ben je, ik zal je niet vergeten. Ik heb je opstandigheid vergeven, je zonden zijn verdwenen zoals een wolk of een nevel. Ik kocht je vrij, kom bij me terug.’ (Jesaja 44:21-22) image35.gif (3100 bytes)

Geachte lezer, sta alstublieft stil bij het feit dat de Heer spreekt vanMijn volk… Ik zal… Ongeveer 100 jaar geleden ondernamen sommige Europeanen reizen naar het Midden-Oosten. In hun verslagen spraken ze steeds van woestijnen en verwoeste steden. Jeruzalem werd soms beschreven als een "spook" stad vanwege het feit dat er niet veel gebouwen overeind waren gebleven. Bijna alles lag in puin en er was niet veel bedrijvigheid te bespeuren. Geachte lezer, als we kijken naar de huidige Israël, dan zal het duidelijk zijn dat we met een zeer moderne natie te maken hebben met een heel goed opgeleide mensen en een uitstekende technologie. Inderdaad heeft de Here God Zijn volk naar hun land Israël teruggebracht. Hij maakte zijn belofte waar toen Hij zei,, Ik haal jullie bij vreemde volken vandaan, ik breng je uit die verre landen terug naar je eigen land" (Ezechiël 36:24). Het volk Israël heeft de oude ruines weer herbouwd en ze bouwen zelfs fruit in de woestijn en veranderen woestijn in vruchtbare grond. Om indruk te geven van hun terugkeer naar het beloofde land, volgen hier enkele historische gegevens:

 1. Het jaar 1882-1903: de eerste emigratiegolf vanuit Oost-Europa naar het beloofde land Israël. Het ging hier ongeveer om 20.000 personen.
 2. Het jaar 1904-1915: de tweede emigratiegolf vanuit Oost Europa naar Israël. Ongeveer 50.000 mensen keerden terug.
 3. Het jaar 1948: 35.000 Joden gingen vanuit Syrië naar Israël.
 4. Sinds 1990 emigreren continu mensen vanuit Rusland naar Israël. Er zijn al rond een miljoen mensen teruggekeerd.
 5. Het jaar 1991: 14500 Joden emigreerden vanuit Ethiopië naar Israël.
 6. Het jaar 1992-1993: Ongeveer 50.000 Joden emigreerden vanuit de Kaukasus naar Israël.

Deze cijfers maken duidelijk dat de Here God bezig is om Zijn plannen betreffende het volk Israël ten uitvoer te brengen. De Here God houdt zich altijd aan Zijn beloften. De Heer zegt over zijn belofte aangaande het volk Israël,, Ik zal mijn verbond niet schenden, ik kom niet op mijn beloften terug" (Psalm 89:35)

Wat is de betekenis hiervan?

Nu kunnen we de vraag stellen van: Wat betekent dit? Wat voor aanwijzing is dit? Om dit te begrijpen moeten we aandacht geven aan enkele uitspraken van onze Here Jezus Christus. In verband met de tekenen van de eindtijd, zegt Hij: "Let eens op de vijgenboom en alle andere bomen. Wanneer je ze ziet uitlopen, weet je vanzelf dat de zomer heel dichtbij is. Zo weet je dat het koninkrijk van God dichtbij is wanneer je dit allemaal ziet gebeuren (Lucas 21:29-31)"

Wat voor relatie bestaat tussen de vijgenboom en het koninkrijk van God? Een vijgenboom is een zeer bekende boom in het midden-oosten. Aan een vijgenboom groeien heerlijke vijgen. De toestand van de vijgenboom (en anderen bomen) zegt iets over de tijden van het jaar. Wanneer er geen bladeren aanzitten, dan is het dus winter. Als er bladeren zich beginnen te ontwikkelen, dan kunnen we zeggen dat we ons in de lente bevinden. Het is nog geen zomer, maar over paar maanden wel. Wanneer de bladeren zich volledig ontwikkelen, dan beginnen ook vijgen aan te groeien. We bevinden ons dan in de zomer. We kunnen dus aan de toestand van de vijgenboom zien in wat voor tijd wij ons bevinden. Dat wil zeggen: bevinden we ons in de zomer, winter, lente of herfst, dat kunnen we zien aan de vijgenboom.

In de Bijbel wordt het volk Israël soms vergeleken met een vijgenboom en soms met een olijfboom. In de betekenis van de vijgenboom wordt Israël als een volk, een land en als een natie aangeduid. In de betekenis van de olijfboom wordt Israël als geestelijke vruchtdrager aangeduid. De olie van de olijfboom is zeer zuiver en heerlijk. Kijken we naar de Bijbel, dan zien we dat olie een beeld vormt voor de Heilige Geest. In Hosea 9:10 lezen we: "De Heer zegt: ‘Toen ik je lang geleden vond, Israël, was het als vond ik druiven in de woestijn. Toen ik je voorouders zag, was het als ontdekte ik een vroege vijg, de eerste vrucht aan de vijgenboom"

In Jeremia 11:16 lezen we: "Ik noemde jullie wel eens: een mooie groene olijfboom vol met prachtige vruchten"

Welnu, de vijgenboom stelt het volk Israël voor dat zich van de ballingschap heeft hersteld.. En andere bomen, stellen in ruimere zin, andere landen en in het bijzonder de vijanden rondom Israël voor. De betekenis van "Wanneer je ze ziet uitlopen....." is, dat de wereld en Israël in beweging zijn. Dat wil zeggen, het land Israël is in 1948 opgericht. Voorheen was er geen land Israël, omdat het land Israël in het jaar 70 na Christus door de Romeinse keizer Titus volledig was verwoest. De Joden werden verbannen naar alle delen van de wereld en daarmee hield de natie op.

Ongeveer 1900 jaar later komt de vijgenboom in beweging met het oprichten van de staat Israël in 1948. Sindsdien komt het volk terug uit alle delen van de wereld naar het beloofde land. Denk maar aan de Joden uit oost Europa, Joden uit de Sovjetunie, Joden uit Jemen enz.. De wereld is in beweging, sommigen landen verdwijnen en daaruit ontstaan weer kleinere landen. Denk hierbij maar aan Joegoslavië of de Sovjetunie. Verder zie je ook dat de buurlanden en volkeren rondom Israël, veelal de vijanden van Israël, zoals Palestijnen en Hezballah in beweging zijn enz.

2. De chaotische toestand in de wereld en het seksuele morele verval

De tweede belangrijke aanwijzing vormt de toestand van de wereld om ons heen voor het naderende einde van de wereld. We leven in een chaotische en een onzekere tijd. Overal hoor je over oorlogen, over oorlogen die dreigen, over spanningen tussen volkeren en naties, over landen die dreigen uiteen te vallen en over volkeren die jarenlang vreedzaam met elkaar leefden, maar nu elkaar afslachten. Een voorbeeld hiervan is de chaotische toestand en de spanning in Rusland en de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Je hoort over milieuproblemen, over het onherstelbare ozongat, over temperatuurstijgingen, over vulkaanuitbarstingen, over zware aardbevingen, over wereldwijde overstromingen (Bijvoorbeeld China, Bangladesh, Venezuela begin 11-12-1999), over tornado’s die veel schade aanrichten, over diverse ziektes die de kop opsteken, zoals: Gekke- koeienziekte, varkenspest, kippenpest enz. De laatste tijd zien we met regelmaat dat er zware orkanen veel schade aanrichten. Begin september ‘98 heeft het verschijnsel El Nino in Amerika en Pacific (Stille Zuidzee) toegeslagen met honderden doden. Daarna kwam op 21 september 1998 de orkaan Georges en heeft honderden doden opgeëist. De orkaan Mitch heeft op 1 november 1998 huisgehouden in het Caribisch gebied en heeft meer dan 11.000 doden opgeëist. Er hebben natuurlijk veel meer natuurrampen plaatsgevonden, het gaat echter te ver om ze allemaal een voor een op te noemen. Hieronder volgt een grafiek van het aantal tropische stormen per 20 jaar. Een tropische storm wordt echter op verschillende manieren aangeduid, afhankelijk van de plaats waar hij ontstaan is. Als een tropische storm is ontstaan in de Atlantische Oceaan, dan wordt het een ‘hurricane’ (= orkaan) genoemd, in de Indische Oceaan worden ze ‘Cyclones’ (= Cycloon, wervelstroom) genoemd, in de Stille of Grote Oceaan worden ze ‘typhoons’ (= wervelstorm, tyfoon) genoemd. Het nieuwsrubriek 2-vandaag heeft op maandag 6-9-1999 ook aandacht besteed aan de extreme toename van natuurrampen.

Het geweld in de natuur neemt sterk toe, een aanwijzing voor de komst van Jezus Christus. Ook de Verenigde Naties erkennen dat er wereldwijd inderdaad toename van rampen te constateren is: "Overstromingen in Bangladesh, China en Oost-Europea, bosbranden in Indonesië, Catalonië, Griekenland en Florida, en een allesvernietigende vloedgolf in Papoea-Nieuw-Guinea: de natuur zorgt wereldwijd voor ellende. Geen toeval, zeggen de VN, want het aantal en omvang van natuurrampen nemen alarmerend snel toe" . Het nieuwsrubriek 2-vandaag heeft op maandag 6-9-1999 ook aandacht besteed aan de extreme toename van natuurrampen.

  image45.gif (20117 bytes) De Bijbel zegt,, Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt? (Amos 3:6,7, Jesaja 42:9, 46:10)

Een tropische storm laat op de plaatsen waar hij optreedt een spoor van verwoesting en vernieling achter. Bomen worden ontworteld, mensen worden meegezogen en over honderden meters weggeslingerd, huizen worden kapotgemaakt, dieren, auto’s, caravan’s worden weggeslingerd alsof het een luciferstokjes betreft. Het zal duidelijk zijn dat zo’n tropische storm veel doden achter laat. Hieronder is een grafiek weergegeven over het aantal doden per 20 jaar veroorzaakt door tropische stormen.

Je ziet verder ook verharding en het uiteenvallen van de maatschappij. De familiebanden worden losgerukt, iedereen wordt individualistisch en egoïstisch. Er is geen respect  meer voor het leven, geen respect voor de bejaarden. De kinderen negeren hun ouders en bedrijven zondige praktijken. Criminaliteit neemt toe, en het gezag van de overheid wordt verder uitgehold. Verder is het probleem van AIDS nog lang niet opgelost dat dagelijks vele levens verwoest. Op het morele vlak is het vreselijk gesteld. Je ziet dat velen zich schuldig maken aan buitenechtelijke perverse seksuele praktijken, anderen wonen samen en negeren volledig de huwelijkswetten van de Here God. Zaken als: bandeloosheid, haatgevoelens, ruzie, afgunst, uitbarstingen van woede, eigenbelang, eigen eer, geschillen , splitsingen, nijd en meer van zulke ongehoorde zaken, zijn duidelijk overal waar te nemen.

Je ziet ook extremiteiten:

 1. In de ene werelddeel mislukt de oogst door droogte en velen gaan dood door de honger, terwijl in een ander deel de oogst juist mislukt door overstromingen en extreme neerslag.

 2. In het Westen is er meer dan genoeg te eten, terwijl in de arme landen honger heerst.

 3. Je hebt mensen die in alle vrijheid extreem zondige praktijken bedrijven (kinderporno, incest enz..), maar je hebt ook mensen die diep gelovig zijn en hun leven voor anderen durven te geven.

 4. Je hebt spotters die duidelijk met de majesteit van de Here God spotten en Hem ontheiligen, en je hebt ook mensen die een heilig leven leiden en zeer dicht bij de Heer leven.

 5. Onze Here Jezus Christus zegt over de tegenstellingen in de eindtijd: Wie kwaad doet, laat hij verder kwaad doen, en wie vuil is, laat hij vuiler worden; wie goed doet, laat hij verder goed doen en wie heilig is, laat hij heiliger worden” (Openbaring 22:11). Wie slecht is, wordt nog slechter en wie heilig is, wordt nog heiliger. Het goede neemt toe, maar ook het kwade neemt op extreme wijze toe.

Wat betekent dit nu allemaal?…

We hebben gelezen dat de Bijbel zegt: "Er gebeurt niets op deze wereld, zonder dat de Heer toestemming voor geeft". Met andere woorden, de Here God heeft altijd het laatste Woord. Wat de Satan ook doet, hij is afhankelijk van de Here God. Zonder toestemming van de Here God kan de Satan helemaal niets aanrichten. Het volgende voorbeeld zal aantonnen dat de Satan helemaal niets kan zonder dat de Here God het toelaat. In Job 1: 6- 11 lezen we:"Op een dag dat de leden van het hemelse hof bij de Heer hun opwachting maakten, kwam ook Satan met hen mee. ‘Waar ben je geweest?’ vroeg de Heer aan Satan. Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven over de aarde.’ ‘Heb je ook gelet op mijn dienaar Job?’ vroeg de Heer. ‘Er is geen tweede zoals hij op aarde. Hij is eerlijk en oprecht, heeft ontzag voor mij en gaat het kwaad uit de weg.’ Satan antwoordde: ‘Niet voor niets heeft hij ontzag voor u. U hebt hem, zijn gezin en heel zijn bezit in bescherming genomen. U zegent alles wat hij onderneemt, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar vernietig eens alles wat hij heeft: hij zal u openlijk vervloeken.’ ‘Goed,’ zei de Heer tegen Satan, ‘alles wat hij heeft, is in je macht, maar van hemzelf blijf je af. Toen ging Satan weg"

De Bijbel laat ons hier kennismaken met de hemelse gewesten, met datgene wat zich afspeelt in de onzichtbare wereld, dat is een wereld waar wij heel moeilijk iets van kunnen begrijpen. In de hemelse gewesten wordt op gezette tijden zittingen gehouden van ,, de hemelse rechtbank". Iedereen heeft de toegang tot de hemelse rechtbank, inclusief de Satan. Zoals wij kunnen lezen heeft de Here God zoiets als wat wij zouden kunnen noemen,, een discussie " met de Satan over Job. Job was zeer vrome en degelijke man. Satan klaagt zich bij de Heer dat Hij Job in alles heeft gezegend, vandaar dat Job zo trouw en vroom is, aldus de Satan. Zoals we kunnen lezen geeft de Here God hem toestemming om alle bezittingen van Job te vernietigen. Geachte lezer, sta eens hierbij alstublieft even stil! De satan kan namelijk niets doen tenzij de Heer daar toestemming voor geeft. Hij denkt natuurlijk dat hij Job zal overwinnen. In het Bijbelboek Job lezen wij echter dat Job tot het bittere einde trouw blijft aan de Here God. Job wordt op de proef gesteld, maar hij heeft de vuurproef doorstaan. Dat is ook de strekking van het volgende citaat: "God brengt alles tot een goed einde voor wie hem lief hebben" (Romeinen 8:29). Inderdaad, zij die de Here God trouw blijven, worden niet teleurgesteld, maar rijkelijk beloond! De Heer moedigt zijn kinderen aan en geeft hen kracht om in moeilijke tijden weerstand te bieden en de vuurproef te doorstaan.

Onze Here Jezus Christus zegt,, Allen die ik liefheb, bestraf ik, wijs ik terecht" (Openbaring 3:19) en de apostel Paulus zegt,, Bent u dan de vermanende woorden vergeten die God tot u als tot zijn kinderen richt: Mijn zoon, denk er niet te licht over als de Heer je straft, en verlies niet de moed als Hij je terechtwijst. Want de Heer straft van wie Hij houdt, en slaat ieder die Hij als kind aanneemt. Het behoort bij uw opvoeding zoveel te verduren. God behandelt u als zijn kinderen en ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft" (Hebreeërs 12:5-7).

  De Bijbel zegt,, Want God doorgrondt de harten van de mensen. Hij houdt je in het oog en weet of je de waarheid spreekt. Hij beloont of bestraft je op grond van wat je doet” (Spreuken 24:12)

Geachte lezer, als de Heer mij en u bestraft, wat is onze reactie dan? Zijn wij bereid om zijn tucht te aanvaarden? Job werd op de proef gesteld en heeft de proef doorstaan! Hij was tot het bittere einde trouw gebleven aan de Here God! Als wij moeilijkheden hebben in onze leven, ongeacht de reden en aard, zijn wij bereid om onszelf aan de Heer toe te vertrouwen? Zijn wij bereid om te zeggen,, Ja hemelse vader, ik aanvaard uw tucht, of weigeren we dat?" De reden dat de Here God Zijn kinderen bestraft staat in 1 Petrus 1:7,, Maar zo moet blijken dat uw geloof echt is. Het is zoveel kostbaarder dan het vergankelijke goud, dat toch ook op zijn echtheid wordt getest in het vuur"  

In ons leven kan mijn geloof en uw geloof op de proef worden gesteld om te kijken hoe sterk onze liefde is voor de Here God. Wij gaan terug naar de discussie tussen de Heer en de satan.

 Merk op dat Satan zegt: "Ik heb rondgezworven over de aarde". Hij zegt dit niet voor niets. Satan kan overal op aarde rondzwerven, maar hij heeft geen vaste verblijfplaats op de aarde. Dat is zijn straf die hij heeft gekregen bij zijn val als machtsengel. Hij zwerft overal rond om te kijken wie hij kan verleiden. Dat is ook de waarschuwing van Petrus als hij zegt: "Wees nuchter en waakzaam! Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden (1 Petrus 5:8).

We lezen in de Bijbel "Als de Heer rampen aankondigt zul je die ervaren." (Jozua 23:15). M.a.w. als je de rampen en de vele andere gebeurtenissen meemaakt, dan moet het bij jou als gelovige een lampje gaan branden. Je moet dan wakker worden dat de Here God iets van plan is. Voordat Hij de grote narigheid en ellende over de mensheid neerstort, waarschuwt Hij eerst de mensheid, om de mensheid een kans te geven zich te bekeren. De gebeurtenissen, de rampen, de vulkaanuitbarstingen, de enorme milieuproblemen, de vreselijke drugsproblemen zijn allemaal de voorhoede van een grotere ramp die dreigt aan te komen. Over de gebeurtenissen en de tekenen van de eindtijd zegt onze Here Jezus Christus: ""s Avonds zegt u: Het weer ziet er goed uit, want de lucht is vuurrood, en ’s morgens zegt u: Slecht weer vandaag, want de lucht is donkerrood. U bent dus wel in staat de gesteldheid (= de toestand) van het weer te beoordelen, maar de tekenen van deze tijd niet? " (Mattheüs 16:2-4 )

De profeet David zegt:”Laat mij, Heer, de weg zien die uw wetten mij wijzen, die weg zal ik gaan, ten einde toe. Geef mij inzicht, dan zal ik leven naar uw wet, mij houden aan uw woord, met heel mijn hart. Laat mij de weg gaan die u mij wijst, het is mij een vreugde. Open mijn hart voor wat u wilt, laat geldzucht er niet binnen, wend mijn blik af van zinloze dingen, doe mij uw weg gaan, doe mij leven!” (Psalm 119:33-37)

Onze Here Jezus Christus vergelijkt het voorspellen van het weer met de tekenen en aanwijzingen van de tijd die zijn komst naar deze wereld aankondigen. De vraag is nu, hoe kunnen de ware Christenen er dan achter komen of de komst van Jezus al dan niet nabij is? Wel, de reden hiervoor is dat de Geest van Jezus iedere ware Christen onderwijst zoals wij in 1 Johannes 2:27 kunnen lezen, .. de Geest waarmee Christus u gezalfd heeft, blijft in u; niemand hoeft u te onderrichten. Want zijn Geest onderricht u op elk gebied

 Wanneer een Bijbelgetrouwe Christen zich neerwerpt voor de voeten van Jezus, dan krijgt hij wijsheid en inzicht om Zijn Woord, het Heilige Boek de Bijbel te begrijpen. Jezus Christus legt hem hoe hij de Bijbel moet uitleggen! Het is Jezus Christus die de ware Christenen informeert over de toekomstige gebeurtenissen die plaats zullen vinden, inclusief de eindtijd. Dat is precies de reden dat de Here God zegt,, De voorbije gebeurtenissen, ik had ze tevoren aangekondigd; je hebt ze uit mijn eigen mond vernomen. Onverwacht bracht ik ze tot stand (Jesaja 48:3)….. Daarom kondigde ik lang tevoren aan wat gebeuren moest. Voordat het plaatsvond, bracht ik je op de hoogte..(Jesaja 48:5)

Uit de genoemde citaten blijkt duidelijk dat alles wat door de Here God in het verleden is aangekondigd, ook daadwerkelijk plaats heeft gevonden. De Here God informeert zijn kinderen over datgene wat Hij van plan is om in de toekomst uit te voeren. Dus zaken als de komst van Jezus Christus, het einde van de wereld en de komst van antichrist staan allemaal keurig in de Bijbel vermeld.

 Daarom zegt onze Here Jezus Christus: Jullie kunnen wel voorspellen of het gaat regenen of donderen, maar jullie kunnen niet de toestand waarin de wereld zich bevindt herkennen? M.a.w. aan de toestand van de wereld kunnen jullie zien of Mijn komst dichtbij is. De gebeurtenissen om ons heen en in de wereld vertellen ons hoe laat het is op de profetische klok van de Here God. Een Christen moet dus aandacht geven aan de Heilige Bijbel om na te gaan hoe laat het is op de profetische klok van de Here God. De tekenen van de tijd maken ons duidelijk in welke tijd wij ons bevinden.

Apostel Paulus zegt,, Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het precieze tijdstip waarop de dag van de Heer zal komen. U weet zelf maar al te goed dat die dag komt als een dief in de nacht. Wanneer de mensen zeggen: ‘Alles is rustig en veilig,’ juist dan overvalt hun plotseling de ondergang, zoals de weeën een zwangere vrouw, en is er voor hen geen ontkomen meer aan. Maar u, broeders en zusters, leeft niet in het donker, zodat die dag u zou overvallen als een dief. Want u behoort allen tot het licht van de dag. We hebben niets van doen met het duister van de nacht. We moeten dan ook niet slapen zoals de rest van de mensen, maar waken en nuchter blijven" (1 Tessalonicenzen 5:1-6)

Maar onze Here Jezus heeft ons nog veel meer aanwijzingen gegeven die ons duidelijkheid verschaffen omtrent Zijn komst naar deze wereld. De discipelen van de Here Jezus waren bijzonder geïnteresseerd in zijn terugkomst op aarde. Ze wilden van Hem weten hoe het één en ander in z’n werk zou gaan. Christus geeft hun het antwoord in Matteüs 24: 3-8 waar we lezen : Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen bij hem. Toen ze met hem alleen waren, vroegen ze: ‘Wilt u ons vertellen wanneer dat gebeuren en aan wat voor teken wij kunnen zien dat uw komst en de voltooiing van de wereld ophanden zijn?’ Jezus antwoordde hun: ‘Let goed op en laat niemand jullie op een dwaalspoor brengen. Want er zullen veel mensen komen die van mijn naam gebruikmaken en beweren: Ik ben de Christus. Daarmee zullen zij velen op een dwaalspoor brengen. Jullie zullen wapengekletter horen en berichten over oorlogen horen. Maar raak niet in paniek. Dat moet allemaal gebeuren, maar het is het einde nog niet. Het ene volk zal strijden tegen het andere volk, het ene rijk tegen het andere; er zullen hongersnoden zijn en aardbevingen, dan hier dan daar. Maar dat alles is nog maar het begin van de weeën”.

Als wij de aanwijzingen van onze Here Jezus Christus vergelijken met de toestand van de wereld zoals het nu is, dan kunnen we concluderen dat ze griezelig veel met elkaar overeenkomen. De beschrijving die onze Here Jezus geeft over het naderende einde van de wereld speelt exact zich nu af. Het is onze tijd waarin wij leven. Ik ben van overtuigd dat wij dit ook mee zullen maken.

Al die rampen, oorlogen, berichten over dreigende oorlogen, wapengekletter, overstromingen en verwoestingen geven aan dat het einde van de wereld nabij is. Dat is exact in overeenstemming met de uitspraken van onze Here Jezus Christus. Als wij aandachtig de Woorden van onze Heer bestuderen als Hij zegt… wapengekletter horen… berichten over oorlogen horen… volk zal strijden tegen het andere volk…. rijk tegen het andere… hongersnoden zijn en aardbevingen.. dan kunnen we zeggen dat iedere uitleg overbodig is, omdat de Woorden zo duidelijk zijn!

Al die (toename van extreme natuur) rampen, oorlogen, berichten over dreigende oorlogen, wapengekletter, overstromingen en verwoestingen geven aan dat de komst van Jezus Christus nabij is. Dat is exact in overeenstemming met de uitspraken van onze Here Jezus Christus.

Wij moeten goed opletten dat onze Heer Jezus Christus spreekt over de combinatie van de diverse factoren. De wereld is bijvoorbeeld nog nooit zo instabiel geweest als nu. De milieuproblematiek wordt alleen maar erger en is nog nooit zo erg geweest. Niemand kan tegenspreken dat het op het ogenblik de "zwarte" wapenhandel op de internationale markten het hoogtij viert. De geheime diensten draaien overuren om te voorkomen dat de chemische of kernwapens in verkeerde handen terechtkomen. M.a.w. de toestand van de wereld zoals het nu is, is wel een uitzonderlijke toestand. Het morele /seksuele verval is nog nooit zo erg geweest zoals het nu is (bijvoorbeeld : kinderporno, internationale vrouwenhandel).

Zoals we hebben gelezen, zullen net voor de komst van Jezus Christus de natuurrampen toenemen. Een van deze rampen zijn de aardbevingen. Over het aantal aardbevingen zeggen sommige sceptici: “Ja maar, er zijn altijd al aardbevingen geweest, alleen toen was er geen televisie. Nu beschikken wij over massamedia en kunnen daarom elke gebeurtenis live op televisie meemaken. Men heeft tegenwoordig ook veel betere apparatuur om aardbevingen te registreren. Vroeger had men veel minder stations om aardbevingen te registeren. In 1930 had men ongeveer 350 stations en tegenwoordig hebben we rond 4000 stations over de hele wereld om aardbevingen te registreren.  Met andere worden het verhaal over de toename van aantal aardbevingen klopt niet. Zo is de redenering van deze mensen”.

 Misschien hebben deze mensen gelijk en misschien ook niet. Sceptische mensen zul je altijd overhouden. Sommigen zijn sceptisch, omdat ze niet willen geloven. Anderen zijn sceptisch omdat ze het Gods Woord zuiver willen houden. Vaak komt de afkeuring van de kant van hen die eigenlijk niet zo’n groot ontzag voor Gods Woord hebben. De bovenstaande grafiek spreekt echter boekdelen. Het is duidelijk te zien dat het aantal aardbevingen de laatste tijd overduidelijk toegenomen is.

Onze tijd is ook een tijd van ontkerstening. Ook het verval binnen de kerk (ook onze kerk) van het Westen spreekt werkelijk boekdelen. De mensen worden ongelovig en willen niets meer met God te maken hebben. Godsdienst en Goddelijk wetten worden als achterhaald beschouwd en niet meer serieus genomen. God wordt door velen beschouwd als “iets” wat niet meer bestaat en als iets dat achterhaald is. Dat is ook de geest van de eindtijd. En dat maken wij allemaal met onze eigen ogen mee. Onze Here Jezus Christus zegt in dit verband het volgende: En omdat de verachting voor de wet toeneemt, zal de liefde bij de mensen verkoelen (Matteüs 24:12).

De Bijbel zegt:,, Dwaze mensen denken bij zichzelf: ‘Er is geen God.’ Ze doen verschrikkelijk onrecht, de ergste dingen; er is er niet één die Gods wil doet' ,,(Psalm 14:1)

Toen de mens door de Here God werd geschapen, werd hem het geweten gegeven. Het geweten van ons is een soort alarm systeem. Volgens Gods Woord staat daarmee de wet van God in de harten van de mensen geschreven (Romeinen 2:15, Spreuken 20:27). Ons geweten beschuldigt ons van slecht gedrag en bevestigt onze goede manieren. Iedere mens weet dat : het doden, hoererij, morele verval, bandeloosheid slechte dingen zijn. Daarmee is gezegd dat de mens in principe in staat is om het goede van het kwade te onderscheiden. Maar, door de zondeval is hij niet volmaakt! De relatie tussen God en de mens is gebroken! De reden hiervan wordt door de apostel Paulus in Romeinen 5:12 toegelicht als hij zegt,, Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door die zonde de dood, en de dood is het lot van alle mensen geworden, omdat ze allemaal gezondigd hebben”. Daarom is Jezus gekomen om de onvolmaaktheid van de mens op zich te nemen. Dat wil zeggen, om hetgeen de mens doet door z’n onvolmaaktheid op te heffen. En iedereen die in Hem gelooft wordt een volmaakte schepping met Jezus Christus.

Wanneer de mens niet meer naar God luistert, dan zal de mens goddelijke regels verachten, dat wil zeggen, de mens gaat dan z’n eigen gang en heeft nergens respect meer voor en leeft door z’n instinct zoals dieren. De liefde die de mens van God heeft ontvangen verdwijnt volledig. Men heeft geen oog voor anderen, omdat men de wet van God niet kent en dus veracht. Het verachten van Gods Woord vertaalt zich in het gedrag van de mens. De Bijbel zegt dan over het gedrag van de mens - die van God is verwijderd , die Gods Wet veracht - het volgende, namelijk: “Hun verstand is in duisternis gehuld; ze zijn vervreemd van het leven dat God geeft, omdat ze in onwetendheid verkeren en hun hart ongevoelig is. Ze hebben alle schaamtegevoel verloren en zich overgegeven aan hun losbandigheid (Efeziërs 4:18-29).

 En dat is nu de praktijk van de dag! Hoevelen hebben bijvoorbeeld binnen onze gemeenschap hun hart aan Christus gegeven? Hoevelen hebben een liefdeband met Jezus Christus? Ik denk heel weinig! Merk ook op dat Paulus zegt: Ze hebben alle schaamtegevoel verloren……”. Wij zeggen wel eens “hij /zij schaamt zich niet” . Daarmee bedoelen wij eigenlijk dat de desbetreffende persoon al z’n menselijke waardigheid en eer uit het oog heeft verloren. Schaamtegevoel speelt in het Midden-Oosten een zeer belangrijke rol. Het zegt eigenlijk ook iets van de beschaafdheid van een mens. Schaamtegevoel staat tegenover bandeloosheid. Iemand die het schaamtegevoel heeft verloren wordt meteen brutaal, verwaand en bandeloos. Schaamtegevoel is volgens de Bijbel toch iets heel belangrijks. Ook in onze cultuur is het schaamtegevoel heel belangrijk. Het zegt iets over je fatsoen, over je opvoeding, over je respect voor jezelf maar ook voor anderen. Het zegt iets over je waardigheid, over je wezen als mens. Iemand die alle schaamtegevoel heeft verloren zal geen moeite hebben om zich op een aanstootgevende manier te kleden. Want zo’n persoon kent geen schaamte. Zulke mensen, die in een zo vreselijke staat van geestelijke ontbinding verkeren, worden door Petrus beschreven als redeloze dieren! (2 Petrus 2:12)

3. De toestand in de kerk…..

We hebben totnogtoe gehad over de toestand in de wereld in relatie tot de uitspraken van onze Here Jezus Christus. We lezen echter in de Bijbel dat er in de eindtijd ook het morele verval binnen de kerk groot zal zijn. Volgens het Gods Woord zullen velen de kerk gebruiken voor hun eigen winstbejag. Dat staat keurig in de Bijbel vermeld. Velen zullen van binnen bedorven zijn en geen respect voor Gods Woord hebben. Paulus zegt in 1 Timoteüs 4:1: "De (Heilige) Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen het geloof zullen opgeven......." . Dat zijn mensen die het geloof omruilen voor de wereldlijke, voor datgene wat het vlees verlangt, voor datgene wat de ogen graag willen zien, voor datgene wat het hart wil. Op die manier raken ze de weg van de Heer kwijt. In Judas 17-18 lezen we: "Vergeet niet, vrienden, wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus u vroeger hebben gezegd: Aan het einde van de tijd zullen er spotters zijn die hun goddeloze hartstochten de vrije loop laten. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien, in de wereld opgaan en de Geest niet bezitten".

Deze valse Christenen gebruiken de kerk voor hun eigen belangen en doeleinden. Sommigen hebben de zitting in de kerkenraad, terwijl ze geen enkel verstand van het Heilige Boek de Bijbel hebben. Er zijn sommige oprechte mensen die het beste willen met hun volk, en er zijn sommige onoprechte schriftgeleerden die denken de waarheid in pacht te hebben. Het zijn deze mensen die hun goddeloze hartstochten de vrije loop laten voor hun eigen belangen. 

De apostel Paulus heeft vaak de Christenen gewaarschuwd voor de valse Christenen, dat wil zeggen voor hen die zich slechts aan de uiterlijke gebruiken van de Godsdienst hielden!

Geachte lezer, als wij naar de geestelijke toestand van de kerk kijken volgens de normen van de Bijbel, dan zal duidelijk zijn: Dat er geen recht is, geen liefde is, geen eenheid is, geen tederheid is, geen Christelijke hulp is, geen steun voor de zwakkeren is en geen geestelijke steun is voor de jongeren die in moeilijkheden verkeren. Integendeel, in plaats daarvan, er is veel onderlinge haat, ruzie, nijd, jaloezie, minachting en meer van dergelijk antichristelijk gedrag.

 Dit is het afval van het geloof, dat wil zeggen, het grootste deel van hen die zich Christenen noemen is in werkelijkheid niets anders dan een leeg vat. Het zijn de valse Christenen die de naam van Jezus Christus gebruiken voor hun goddeloze praktijken. Naar aanleiding van het voorgaande verhaal, lezen we verder in de Bijbel en de apostel Paulus vertelt ons “Want ongemerkt zijn bepaalde lieden, van wie de veroordeling al lang tevoren is vastgelegd, bij ons binnengedrongen; goddeloze mensen, die de goedheid van onze God gebruiken als dekmantel voor hun losbandig leven en die onze enige Heer en meester, Jezus Christus, loochenen (Judas 5)"

Het zijn deze mensen, binnen de kerk, die de ware Bijbelgetrouwe Christenen van extremisme, van halsstarrigheid, van ouderwets gedrag, van fundamentalisme en van nog meer lelijke zaken beschuldigen. Zodoende probeert men om de ware Christenen in diskrediet te brengen, zodat hun stem niet meer wordt gehoord.

Jezus Christus zegt:,, Niet iedereen die tegen mij zegt: Heer! Heer! Komt het hemelse koninkrijk binnen, maar alleen wie de wil doet van mijn Vader in de hemel. Op de dag van het oordeel zullen velen tegen mij zeggen: Heer! Heer! In uw naam hebben wij toch geprofeteerd, in uw naam hebben wij demonen uitgedreven en veel wonderen gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; verdwijn uit mijn ogen, boosdoeners. (Matteüs 7:21-23)

Hieruit wordt ons duidelijk dat je in de kerk twee groepen Christenen hebt. Zij die ongemerkt zich binnen de Christelijke gemeenschap bevinden, zijn mensen die ten diepste anti-christenen zijn. Het zijn mensen waarvoor de hel al lang is voorbereid. Het zijn harteloze barberen die "onder de dekmantel " van Christen –zijn ongemerkt hun goddeloze praktijken binnen de Christelijke gemeenschap beoefenen. Alles is bij hen erop gericht om hun eigen voordeel te halen. Het gaat om hun belangen, om hun wensen, om hun welzijn, om hun voorstellen. Dat zijn de valse Christenen binnen de Christelijke gemeenschap.

Het voorgaande verhaal zoals net is beschreven geeft de geestelijke toestand van de kerk van de eindtijd weer. Apostel Paulus beschrijft dit op een treffende wijze in 2 Timoteüs 3:1-6 waar we lezen: "Onthoud het volgende goed: wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, komen er zware tijden. De mensen zullen egoïstisch zijn en op geld belust, verwaand en hoogmoedig, anderen beledigen en hun ouders gehoorzaamheid weigeren; ze zullen ondankbaar zijn, niets heilig achten, geen gevoel tonen en onvermurwbaar zijn, kwaad spreken, zichzelf niet beheersen en wreed en onmenselijk zijn tegenover anderen; verraderlijk, roekeloos en opgeblazen, meer gehecht aan genot dan aan God; ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan "

Dat is nu de vreselijke toestand waarin de kerk zich bevindt. Al deze eigenschappen zijn zeker binnen de kerk aanwezig. Soms hoor je bijvoorbeeld dat de inhoud van de collecte zomaar in het niets verdwijnt. Er worden besluiten genomen die ten diepste tegen Gods Wet zijn gericht. Sommigen behouden hun zetel in de kerkraad dankzij de grote familie aanhang, en niet omdat ze bekwam en degelijke bestuurders zijn. Anderen proberen om hier en daar op slinkse wijze voordeel uit de diverse "handelingen " in de kerk uit te halen. Weer anderen proberen om een coup te plegen en zichzelf meer macht te eigenen. Anderen zoeken ruzie en veroorzaken moeilijkheden zodat hun eigen gruweldaden bedekt blijven.

… hun ouders gehoorzaamheid weigeren… Er zijn vandaag de dag vele jongeren die de gehoorzaamheid aan hun ouders weigeren. Ze denken dat ze alles weten, ze willen zelfstandig beslissen, ze vinden zichzelf beter opgeleid en dus intelligenter dan hun ouders, ze negeren hun ouders volledig en worden brutaal en bandeloos. Echter, vele van deze jongeren zijn blind, leiden een totaal verkeerd leven, en zijn slaven geworden van hun innerlijke wellust. In werkelijkheid is het zo, dat veel van deze zielige, blinde jongeren niet in de gaten hebben dat ze in de striknetten van de Satan zijn terechtgekomen. Keren we terug naar de woorden van de apostel, dan zal het ons duidelijk zijn dat de gegeven beschrijving precies van toepassing is op de situatie van de kerk van de laatste dagen, dat is dus de kerk van onze tijd. Zulke ongehoorde zaken die in de kerk voorkomen, vormen een signaal, dat aangeeft dat de komst van Jezus Christus naar deze wereld niet ver meer is!

De situatie zoals net is beschreven, dat is nu de toestand van de kerk in de eindtijd. En dat maken wij allemaal zelf mee en zien wij bijna elke dag met onze blote ogen. Zulke zaken zijn voor ons als een signaal dat aangeeft dat het einde niet ver meer is. Het is heel dichtbij. De apostel Paulus begint het verhaal met… wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, komen er zware tijden.. Ik ben ervan overtuigd dat de tijd waarin wij leven, de tijd is van de laatste dagen. Zoals we hebben gelezen, zal het een vreselijke tijd zijn!

Het citaat.. meer gehecht aan genot dan aan God… is buitengewoon interessant. Laten we alstublieft niet de fout maken dat met het "genot" alleen maar seksuele genot wordt bedoeld! Hiermee worden ook zaken bedoeld als egoïsme, eigen belang, hebzucht, geldzucht, partijzucht, jaloezie enz.. Als wij nauwkeurig de situatie van de kerk van deze tijd onderzoeken, dan zullen we tot de ontdekking komen dat bijna al deze eigenschappen, die door de apostel Paulus worden genoemd, in de kerk van deze tijd aanwezig zijn. Laten we nu al deze vreselijke eigenschappen een nummer geven:

 1. zullen egoïstisch.. 2. en op geld belust 3. Verwaand 4. Hoogmoedig. 5. anderen beledigen 6. hun ouders gehoorzaamheid weigeren. 7. ondankbaar zijn. 8. niets heilig achten. 9. geen gevoel tonen 10. onvermurwbaar zijn. 11. kwaad spreken. 12. zichzelf niet beheersen. 13. Wreed 14. onmenselijk zijn tegenover anderen. 15. Verraderlijk 16. Roekeloos 17. Opgeblazen 18. meer gehecht aan genot dan aan God

Het is buitengewoon interessant om even stil te staan bij deze 18 vreselijke eigenschappen die door de apostel Paulus worden genoemd. Het getal 18 is belangwekend vanwege het feit dat 18= 3x6 = 6+6+6 (6,6,6). In openbaring 13:18 lezen we dat het getal van antichrist 666 bedraagt. Om deze reden kunnen we zeggen, dat het getal 3x6 de satanische drie-eenheid is. Het resultaat van al deze vreselijke 18 eigenschappen in de kerk is dat “ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan”.

 Dat is werkelijk een drama! Want, het gaat hier - zoals Paulus aangeeft - om mensen die alleen zich houden aan de uiterlijke ceremonieën en gewoontes. We zouden kunnen zeggen dat het hier gaat om Christenen die alleen voor de uiterlijke vorm zich Christenen noemen en naar de kerk gaan. Men gaat naar de kerk, omdat ook de buurman naar de kerk gaat. Men richt z’n aandacht op de uiterlijke vorm en mist de kern van het geloof. Daarom zegt de Here God :Dit volk eert mij alleen met Woorden, ze bewijzen mij slechts lippendienst, maar hun hart is niet bij Mij. Hun ontzag voor Mij is door mensen opgelegd en aangeleerd (Jesaja 29:13

De Bijbel zegt: "Vroeger zijn er onder het volk valse profeten opgetreden; ook onder u zullen er dwaalleraars verschijnen. Ze zullen verderfelijke ketterijen invoeren en hun Meester die hen vrijkocht, loochenen. Daardoor bespoedigen ze hun eigen ondergang. Velen zullen hen volgen in hun bandeloos gedrag en de weg van de waarheid in opspraak brengen." (2Petrus 2:1-2)

Het gaat hier dus om gelovigen die gelovig zijn omdat ze hun geloof van anderen hebben geleerd! Maar zo gaat het niet, want ze bezitten de kennis niet , zodat hun hart zich voor Gods Woord openmaakt. Nee, ze hebben enkele gewoontes en standaard gebeden aangeleerd en vervolgens gaan ze zich daarop richten. We zien dat de Here God zulke vorm van geloof als lippendienst” bestempelt. Vele mensen hebben hun geloof verloren, doordat ze kennis van Gods Woord niet bezaten.

Ja, geachte lezer, velen van ons gaan elke zondag naar de kerk, maar begrijpen wij werkelijk wat er verteld wordt in de kerk? En gedragen wij ons inderdaad in overeenstemming met de wil van Jezus Christus? Begrijpen wij eigenlijk de betekenis van “Kadisat Alloho en “Aboen Dbasmayo” als wij in de kerk zijn? Deze gebeden hebben wij uit onze hoofd geleerd, maar begrijpen wij eigenlijk de betekenis hiervan? Wat vertellen deze gebeden ons? Velen gaan naar de kerk, omdat ze bang zijn door hun buren te worden aangekeken. Anderen gaan naar de kerk, omdat het een gewoonte is geworden voor hen en niet vanwege hun liefde voor Jezus Christus. Sommigen hebben de kerk nog niet verlaten of ze beginnen hun medechristenen te roddelen en te lasteren.

Ondanks de grote afval van het geloof, ondanks het morele verval binnen de kerk, ondanks de vele problemen en intriges, zijn er toch enkelingen die trouw blijven aan Jezus Christus. Hij zegt het als volgt: Maar enkelen van u …… hebben hun kleren niet bevlekt. Zij zullen met mij in het wit gekleed gaan, want zij zijn het waard (openbaring 3:4). 

 Inderdaad, sommigen blijven trouw tot het einde. Wat er ook gebeurt, ze blijven Hem en alleen Hem eren. Ze hebben een liefderelatie met Jezus Christus, Hij houdt van hen en zij houden van Hem, Hij heeft Zijn leven voor hen gegeven en zij hebben zichzelf met lichaam en hun ziel volledig aan Zijn liefde toevertrouwd. Deze enkelingen geloven dat Hij hun heiland, hun Redder en hun Heer is. Zij hebben hun harten voor Hem opengesteld en Hij is in hun harten gekomen en heeft hun harten volledig gereinigd door Zijn bloed. Zijn bloed heeft hen van alle zonde schoongewassen. Zij weten exact wat Jezus van hen verlangt, zij weten hoe ze zich moeten gedragen, zij zijn bekend met zijn wetten en regels. De relatie tussen Jezus en Zijn volgelingen beschrijft Hij als volgt: Mijn schapen horen Mijn stem; Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwige leven, en ze zullen nooit verloren gaan; niemand zal ze onder Mijn hoede wegroven (Johannes 10:27)

 Dat is de geweldige liefdeband tussen Jezus Christus en de enkelen “ die hun kleren niet hebben vervuild. Ja, ze weten exact wat de Herder te zeggen heeft en leven in overeenstemming met de wil van Jezus Christus. Ze horen de Stem van de Herder en gedragen zich ernaar. Jezus Christus zegt,, Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen” (Johannes 10:11)

Jezus is de goede herder en de ware Christenen zijn de schapen, dat wil zeggen, zij die Zijn Woord (= dus de Bijbel) bestuderen en lezen en Hem gehoorzamen. Het bijeenhouden van de schapen gebeurt doordat de herder bij de schapen is. De aanwezigheid van de herder bij de schapen is gelijk aan de mate van bekendheid van Gods Woord bij de Christenen. Een herder geeft aan de hand van een fluitsignaal aan welke richting de schapen moeten gaan. De schapen begrijpen het signaal van de herder en gedragen zich ernaar. In het geval van een Christelijk gemeenschap is de herder dus Jezus Christus en de fluit is Zijn Woord, dat wil zeggen, de Bijbel. De Bijbel houdt de Christelijke gemeenschap bijeen. Door de Bijbel te lezen en te verkondigen weet een Christen wat voor leven hij/zij moet leiden. Dus hij/zij weet welke richting hij/zij moet opgaan, m.a.w. hoe men moet leven. Maar wat nu, wanneer de Bijbel niet meer wordt gehoord? Dan weten de schapen niet hoe ze moeten leven. De schapen worden verwilderd en vallen ten prooi van wolven en andere dieren die hen verscheuren (= symbool van valse figuren die waarheid verdraaien). Profeet Salomo zegt in dit verband: ,, Als niemand de stem van God meer hoort, wordt het volk bandeloos; alleen wie de wet onderhoudt, zal gelukkig zijn" (Spreuken 19:18)

De liefdeband tussen Jezus en "de enkelen " die hun kleren niet hebben vervuild is zeer innig. Ja, ze weten exact wat de Herder te zeggen heeft. Ze horen de Stem van de Herder en gedragen zich ernaar.

We lezen in de Bijbel:,, Het is duidelijk wat allemaal uit ons zelfzuchtig ik voortkomt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en magie, haatgevoelens, ruzie, afgunst, uitbarstingen van woede, eigenbelang, geschillen, partijzucht, jaloezie, drinkgelagen, zwelgpartijen en meer van dergelijke dingen. Evenals vroeger waarschuw ik u ook nu: wie dergelijke dingen doen, krijgen geen deel aan het koninkrijk van God,, (Galaten 5:19-21)

Conclusie…

We hebben gezien dat de gebeurtenissen, de rampen in de wereld en de profetische uitspraken van onze Here Jezus Christus griezelig veel gelijkenis met elkaar vertonnen. Datgene wat onze Heer op de olijfberg 2000 jaar terug tegen Zijn discipelen gezegd heeft, komt nu nauwkeurig uit.

Een belangrijke kenmerk van de eindtijd vormt ook de interne afval binnen de kerk. Deze geestelijke verval maken wij ook vandaag de dag mee. Je hoort bijvoorbeeld soms op televisie dat een geestelijke jarenlang seksuele relatie heeft gehad met een vrouw. Bijvoorbeeld een bisschop die in Engeland een zoon had verwekt bij een vrouw. De jongen was inmiddels 19 jaar oud. Of, dat een geestelijke ontuchtige handelingen met kinderen heeft verricht en meer van dergelijke gruwelijke zaken. Zulke zaken worden zichtbaar, dat wil zeggen, de slachtoffers gaan naar de politie en dan komt het in openbaarheid.

Er zijn waarschijnlijk sommige zaken binnen de kerk die niet in openbaarheid komen. Door sommigen wordt bijvoorbeeld heel veel geld "kwijt gemaakt" zonder dat iemand het weet waar het geld naar toe gaat. De arme bevolking geeft, uit diepe geloof, geld aan de kerk, maar het geld wordt door enkelingen gewoon opgeslokt. En dit kan in duizenden guldens oplopen. In dit verband denk ik dan aan de uitspraak van de Heer als Hij zegt: " Afpersers plukken mijn volk kaal, woekeraars houden het onder de duim. Mijn volk, je leiders misleiden je, ze brengen je op een dwaalspoor. De Heer staat op om uitspraak te doen en zijn volk recht te verschaffen. Hij klaagt de leiders van het volk aan, allen die gezag uitoefenen. ‘Jullie hebben mijn wijngaard geplunderd. Je huizen liggen volgestouwd met wat je gestolen hebt van de armen. (Jesaja 3:12-15)

Al deze vorm van geestelijke verval komt in de kerk voor. Zowel de geestelijken als het volk zelf, maken zich schuldig aan deze vorm van afval binnen de kerk. Het is duidelijk dat al deze zaken en gebeurtenissen, een waarschuwing vormen voor het naderende einde van deze wereld. Wij kunnen natuurlijk geen getallen noemen, maar gezien de snelheid waarmee het verval toeneemt, dan zal het waarschijnlijk geen 50 jaar meer duren.

Wat is de volgende stap?….

Wij hebben tot nog toe geleerd dat er duidelijk twee groepen Christenen binnen de kerk zijn. De ene groep bestaat uit de "enkelen die hun kleren niet hebben bevlekt" en een valse meerderheid. Paulus beschrijft hen als :" ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan". Het gaat hier dus om naamchristenen of om valse Christenen. De vraag is: Wat gebeurt er met de "enkelen die hun kleren niet hebben bevlekt ?" . Uit de Bijbel kunnen we begrijpen dat de eindtijd een vreselijke tijd zal zijn. Jezus zegt in dit verband: " Want de ellende zal dan zo groot zijn als de wereld nog nooit heeft meegemaakt, van het begin af tot nu toe. En zo’n ellende zal ook nooit meer voorkomen.( Mattheüs 24: 21)". Ook de profeet Daniël heeft hierover geprofeteerd. Hij zegt: "Sinds er volken bestaan is er nog nooit zo’n tijd geweest" (Daniël 12:1).

Onze Here Jezus Christus vertelt hier iets over de ellende die de wereld mee zal maken. Het zal verschrikkelijk zijn, ja weerzinwekkend. De ellende en de ontreddering zal zo groot en zo verschrikkelijk zijn, dat de wereld zoiets nog nooit mee heeft gemaakt. Als je hoort over de gruwelverhalen uit de tweede wereld oorlog, dan begin je te bibberen van angst en ontreddering. Als we bijvoorbeeld nagaan dat, in de tweede wereldoorlog, de geslachtsdelen van mensen werden bewerkt voor medische experimenten, dan schrik je ervan. Of, dat de ogen van mensen werden eruit gerukt terwijl ze nog in leven waren, dan val je in tranen. Of, er werden giftige stoffen in de mensen gespoten om te kijken hoe men daarop reageerde. Er werden mensen levend in ovens gegooid en verbrand. Vrouwen en meisjes werden op een afschuwelijke manier verkracht en onteerd. Baby’s werden gebruikt voor medische experimenten.

 De afschuwelijkheden die in de wereld tot nog toe hebben plaats gevonden vallen in het niets, wanneer de Here God de wereld gaat bestraffen. Onze Here Jezus Christus zegt niet voor niets: "De wereld heeft tot nog toe nog nooit zo’n afschuwelijk tijd meegemaakt". Sinds de schepping van de mens, de aarde en het heelal hebben vele oorlogen en vreselijke gebeurtenissen plaats gevonden. Maar deze vreselijke oorlogen, vol met ontreddering, pijn en leed vallen in het niets als de Here God deze wereld gaat bestraffen. De Bijbel maakt geen grapje als we lezen,, De dag van de Heer is dichtbij, een rampzalige tijd breekt aan, een tijd van geweld, want de Heer komt, de Almachtige" (Joel 1:15)

 Op televisie kregen we beelden te zien over de oorlog in de Afrikaanse landen Ruanda, Burundi en Zaire. Het was te zien, dat sommigen onthoofd lagen op de grond. Anderen waren hun armen en benen eraf gerukt. Weer anderen werden levend verbrand. Er zijn natuurlijk veel meer landen, stammen en volkeren, waar afschuwelijke dingen plaats vinden.

En toch is het zo, dat deze afschuwelijkheden nog niet het niveau hebben bereikt van wat straks over de wereld zal komen. We kunnen ons dat misschien heel moeilijk voorstellen, maar dat het veel erger zal zijn dan in de tweede wereld oorlog en in Bosnië, Rwanda, Burundi en Zaire maakt de Bijbel ons overduidelijk. Het zal zo’n uitzonderlijk zware en weerzinwekkende bestraffing zijn, dat de wereld nog nooit zoiets heeft meegemaakt en het ook nooit meer zal meemaken.

De Heer zegt: ‘Ik drijf de mensen in het nauw, zodat zij rondtasten als blinden, want tegen Mij hebben zij zich verzet. Hun bloed vloeit weg, hun lichaam vergaat, het verdwijnt als stof en vuil. Hun zilver en goud kan hen niet redden op de dag dat ik mijn woede koel. Mijn woede is een vuur dat heel de aarde vernietigt. Alle mensen wacht de ondergang, onverwacht vinden zij hun einde. (Sefanja 1:17-18)

De Heer versus mensen.....

We dienen ook het volgende in het oog te houden. Kijk, bij de oorlogen die tot nog toe zijn gevoerd zijn er steeds twee partijen bij betrokken. Dus er zijn steeds mensen met elkaar in gevecht. Daarom is er steeds een overwinnaar en een verliezer. Maar straks, zal de Here God zelf gaan strijden tegen de goddelozen. En dat maakt de strijd zo weerzinwekkend. Want, geloof mij, wanneer de Here God zelf bij de strijd betrokken is, wie kan zich dan nog staande houden? Wie kan tegenover de Here God zich doen gelden? Als de Here God deze wereld gaat oordelen, wie kan Zijn oordelen overleven? Wie kan Hem weerstand bieden? Wie kan zeggen dat hij bestaat tegenover de Here God? We lezen niet voor niets in de Bijbel,, Het is iets verschrikkelijks te vallen in de handen van de levende God (als Hij wraak gaat nemen)" Zij die het wagen om Zijn Majesteit, Heiligheid en Grootheid uit te dagen, wacht een vreselijke vernietiging. De Here God laat geen span heel van de lasteraars, brutrale verwaande lieden die met Zijn Majesteit durven te spotten. Ja, leugenaars en hoogmoedigen wacht een afschuwelijke straf want, onze God is verterend vuur (Hebreeërs 12:28)

engel1.jpg (17866 bytes) De Bijbel zegt:,, De dag van de Heer is aangebroken, een ontzettende dag, een dag waarop Hij in woede uitbarst, het land in een woestijn verandert en uitroeit wie kwaad doen" (Jesaja 13:9)

Hoe zit het met .......enkelen die hun kleren niet hebben bevlekt ?....

Zoals we net hebben gelezen zal het einde van de wereld een afschuwelijk periode zijn. Ik herhaal de vraag nog eens: Wat gebeurt er met de "enkelen die hun kleren niet hebben bevlekt ?" Zullen zij ook deze afschuwelijke periode meemaken? Zullen ze ook de gruwelijkheden moeten beleven? Nee, geachte lezer, nee! Want onze God is een trouwe God. Hij laat Zijn kinderen niet in de steek. In Openbaring 3:10 zegt Jezus :"U hebt u gehouden aan mijn opdracht om standvastig te zijn. Daarom zal ik u behouden in het uur van de beproeving dat voor de hele aarde en haar bewoners zal aanbreken" (zie ook: Johannes 14:1-4, Romeinen 5:8-11, 1 Korintiërs 1:6-7, Filipenzen 3:18-21, 1 Tessalonicenzen 1:9-10, 1 Tessalonicenzen 5:9-10, 2 Tessalonicenzen 1:8-10, Titus 2:11-14, Jacobus 5:7-8, Malleachi 3:17))

gehouden aan mijn opdracht om standvastig te zijn.. Dat is het antwoord van onze Here Jezus Christus aan de ware Bijbelgetrouwe Christenen, dat zijn de enkelen die hun kleren niet hebben bevlekt. Jezus Christus zegt tegen jou en tegen mij: Jij bent vervolgd en vernederd omdat jij trouw bent gebleven aan Mijn woorden, door de Bijbel te bestuderen en na te leven. De mensen van deze wereld en de valse Christenen binnen jouw gemeenschap hebben jou onteerd en vernederd, doordat je vasthield aan Mijn Woorden en opdracht. Dat is precies de reden dat de Here God zegt in Jesaja 66:5,, Jullie houden mijn naam in ere, daarom zijn jullie bij je eigen volk gehaat en sluit men jullie buiten” 

 En dat verklaart ook waarom de Theologie Groep Klop&Zoek heel vaak voor Jehova’s en sektes is uitgemaakt om ons zwart te maken zodat de mensen niet naar ons zouden luisteren. Deze Bijbelstudie Groep wordt nog steeds bespottelijk gemaakt door de vele goddeloze mensen die zich "Christenen" noemen. Het is eigenlijk ook logisch dat wij door de valse Christenen bespottelijk worden gemaakt. Waarom is dit logisch? Wel, de Here God maakt geen grapje als Hij zegt: jullie bij je eigen volk gehaat.

Jezus Christus zegt: ‘Als de wereld jullie haat, denk er dan aan, dat ze mij eerst heeft gehaat…. Denk aan wat ik gezegd heb: Een knecht staat niet boven zijn heer. Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen; als ze zich aan mijn woorden gehouden hebben, zullen ze zich ook aan jullie woorden houden, (Johannes 15:18+20)

Wat wij hier zien is dat de Bijbelgetrouwe Christenen, dat zijn de enkelen die hun kleren niet hebben bevlekt door de wereld worden vervolgd en geminacht. De ware Christenen worden vaak bespottelijk gemaakt met kreten als: ze zijn ouderwets” Of “Ze zijn extremistisch “ Of “Ze zijn niet goed bij hun hoofd “ of ze zijn "haatdragend" of ze zijn "onverdraagzaam" enz... Op tal van manieren worden de ware Christenen bespottelijk gemaakt door de mensen en door de valse Christenen. Omdat de ware Christenen alleen naar Christus - dus naar Gods Woord- luisteren, worden ze vernederd en vervolgt. Daarom zegt Christus, omdat jullie alleen naar mij hebben geluisterd en onrecht ter wille van Mijn naam hebben ondergaan, zal Ik jullie bewaren voor de oordelen die over deze wereld zullen losbreken. De wereld heeft jullie gehaat, geminacht en onteerd, omdat jullie van Mij getuigden. Al deze oneerbare zaken hebben jullie ter wille van Mijn naam gedragen. Daarom zegt Jezus, zal Ik ook van Mijn kant jullie behoeden voor de oordelen van God die over deze wereld zullen losbreken.

 De schijnheilige Christenen, Paulus beschrijft hen als .. zich houden  aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan, zullen echter niet worden gered. Deze Christenen zullen veel pijn en leed en uiteindelijk de dood meemaken. Over hun schijnheiligheid lezen we: “De Wetteloze zal komen met de macht van Satan en zijn verschijning zal vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, bedrieglijke tekens en wonderen, en allerlei misdadige bedrog. Zij die verloren gaan, worden erdoor misleid, want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden. Daarom slaat God hen met verblinding, zodat zij geloof hechten aan leugen. Zo zullen allen worden veroordeeld die niet geloofd hebben in de waarheid maar gekozen hebben voor het onrecht (2 Tessalonicenzen 2:11-12) “ 

 Met de “Wetteloze” wordt bedoeld hij die de wet (van God) veracht. Dat is dus de antichrist, de vijand van Christus. De wetteloze zal komen met de macht van de Satan, dat wil zeggen, de Satan zelf zit in de wetteloze. Het is de verschijning van de Satan naar het vlees. Het is de laatste slag van de Satan die hij zal proberen om velen achter zich te krijgen en het zal waarschijnlijk ook lukken. Zij die “zich houden  aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar de kern ervan verwerpen zullen door de Satan worden misleid en gaan achter hem aan. Ze hebben hun hart doelbewust niet opengesteld voor de waarheid, dat wil zeggen, voor de liefde van Jezus Christus. Hadden ze dat gedaan, dan was Jezus bij hen binnengekomen en had hen van binnen volledig gereinigd. Maar dat hebben ze niet gedaan en daarom komen ze automatisch in de handen van de Satan terecht.

Er is een Bijbelse wetmatigheid, namelijk: Zij, onder de Christelijke gemeenschap, die niet bereid zijn om onvoorwaardelijk onze Here Jezus Christus te gehoorzamen, en daarmee het Woord van God, het Heilige Boek de Bijbel, zullen automatisch in de handen van de Satan vallen.

Geachte lezer, sta alstublieft stil bij de feiten die we over de valse Christenen lezen.. Daarom slaat God hen met verblinding, zodat zij geloof hechten aan leugenHet zijn zulke dwaze vreselijke mensen dat de Here God hen bestraft door hen over te geven aan de leugen, zodat zij de waarheid zullen weigeren en de leugen zullen gaan geloven. Natuurlijk, in hun ogen hebben ze het gevoel dat ze geloven in de Here God geloven, maar in werkelijkheid zijn het vreselijk ongehoorzame kinderen van het verderf!

  Profeet Salomo zegt,, Bewaak daarom boven alles je eigen hart, want daar ligt de bron van het leven. Laat je niet in met leugens, laat er geen bedrog over je lippen komen” (Spreuken 4:23-24)

Om de enkelen die hun kleren niet hebben bevlekt te redden!!!

 We hebben net gelezen dat Jezus de “enkelen die hun kleren niet hebben bevlekt”, dat zijn de ware Bijbelgetrouwe Christenen, zal behoeden voor de afschuwelijke oordelen die over de mensheid zullen komen. Dat is ook de reden dat de apostel Paulus zegt,, Maar Christus is voor ons gestorven, terwijl wij nog een zondig leven leidden. Zo laat God ons duidelijk zien hoeveel hij van ons houdt. Nu wij door zijn dood zijn gerechtvaardigd, zullen we des te zekerder dankzij hem van de veroordeling worden gered(Romeinen 5:8-9)

 .. van de veroordeling worden gered.. Dat is het antwoord van de apostel Paulus. Met de veroordeling wordt dus bedoeld, het oordeel over de mensheid wat zal losbarsten over de wereld. De Bijbel zegt nu dat de ware Christenen van deze veroordeling zullen worden gered door het bloed van Jezus Christus.

 We kunnen hierover enkele vragen stellen: Maar hoe doet Jezus dat? Hoe zal Hij de ware Christenen redden voordat de Goddelijke oordelen zullen losbarsten? En hoe zit het nu met de overleden Christenen? Wat zal met deze overleden Christenen gebeuren.  Ook dit wordt ons in de Bijbel onthuld zoals ik hieronder zal uitleggen.

Een Goddelijk geheim…

Paulus verkondigt een Goddelijk geheim in 1 Korintiërs 15:51-53 waar we lezen: Ik zal u een geheim vertellen: we zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal veranderd worden, opeens, in een oogwenk, bij het laatste bazuingeschal. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijk lichaam moet bekleed worden met onvergankelijkheid, dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid" (zie ook 1Johannes 3:3, Flippenzen 3:21)

Ik zal u een geheim vertellen.. Geachte lezer sta hier alstublieft even stil en geef aandacht aan de woorden van de Heilige apostel Paulus. Door de hele Bijbel lezen wij dat de Here God erg veel van de mensen houdt die Hem trouw zijn. Hij informeert altijd zijn Kinderen van tevoren over Zijn plannen zoals wij kunnen lezen in Jesaja 42:9,, Wat ik vroeger voorzegd heb, is uitgekomen. En nieuwe gebeurtenissen kondig ik aan; nog vóór ze aanbreken, laat ik ze u weten.’ De Here God geeft altijd wijsheid, inzicht en verstand aan de mensen die onvoorwaardelijk voor Hem buigen en Hem gehoorzamen. Zoals we hebben gelezen hadden de mensen in de Griekse havenstad Korinte erg veel vragen over de doden, de komst van Jezus en andere belangrijk zaken. De apostel begint hen uit te leggen met . Ik zal u een geheim vertellen..  om te benadrukken dat hij iets heel belangrijks te vertellen heeft. Het geheime Goddelijke plan van het evangelie was door de Here God toevertrouwd aan de apostel Paulus zoals wij in Efeziërs 3:8-11 kunnen lezen, namelijk Van dat evangelie ben ik de dienaar geworden, een voorrecht dat God mij onverdiend verleend heeft door zijn kracht die in mij werkt. Aan mij, de minste van allen die hem toebehoren, heeft hij het voorrecht verleend de niet-Joden het grote nieuws te verkondigen van de onpeilbare rijkdom van Christus. Ik mag in het licht stellen hoe het geheime plan verwerkelijkt moet worden, dat God, de Schepper van het heelal, door alle eeuwen heen verborgen heeft gehouden

bij het laatste bazuingeschal.. Wat de betekenis hiervan is durf ik niet met zekerheid te zeggen. Het kan zijn dat het hier een letterlijk bazuin bedoeld is in de hemelse wereld, maar het kan ook zijn dat dit geestelijk is bedoeld. Misschien is de betekenis van het bazuinschaal de rampen en de gebeurtenissen die zich in de wereld voltrekken. Het kan bijvoorbeeld mee bedoeld zijn, de chaotische toestand in de wereld, of de wereldwijde rampen in combinatie met de seksuele morele verwildering. 

…., maar wel allemaal veranderd worden, opeens, in een oogwenk… Dit is werkelijk verbazingwekkend! Niet alle ware Christenen zullen doodgaan, maar wel allemaal veranderd worden opeens, in een oogwenk . Maar de vraag is nu: Wat is eigenlijk de betekenis van veranderd worden? Wel geachte lezer, ook dat wordt aan ons bekendgemaakt in de Bijbel zoals wij kunnen lezen in Filipenzen 3:21,, Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,…. Dat is dus de betekenis van veranderd worden, namelijk dat ons lichaam gelijk wordt gemaakt aan het lichaam van Jezus Christus door Hemzelf. Hij maakt ons lichaam nieuw! Dat is ook de betekenis van de woorden van Johannes als hij zegt,, Maar wel weten we, dat we na zijn verschijning aan hem gelijk zullen zijn en hem zullen zien zoals hij is” (1Johannes 3:2)

De Bijbel zegt“ De Heer wijst de juiste weg aan wie voor Hem ontzag heeft.......De Heer vertrouwt hem Zijn geheimen toe en maakt hem Zijn verbond bekend  (Psalm 25:12-14)

 Ons huidige lichaam van vlees en bloed is beperkt. Wij kunnen bijvoorbeeld niet oneindig gaan lopen, omdat we moe worden en honger krijgen. Wij kunnen niet door muren lopen, zoals Jezus dat deed en we kunnen niet oneindig zonder eten en drinken blijven. Onze lichaam is dus afhankelijk van tijd en ruimte dimensies. Maar waneer het lichaam van de ware Christenen gelijkvormig wordt gemaakt aan het lichaam van Christus bij de laatste bazuinschaal, dan verdwijnen de aardse beperkingen volledig. 

Uit het voorgaande kunnen we dus begrijpen, dat de levende en de overleden ware Christenen exact hetzelfde lichaam zullen krijgen als het lichaam van Jezus Christus. Wij weten dat Jezus Christus na zijn opstanding uit de doden door de muren kon lopen zonder enige beperking. Hij kon overal verschijnen in een oogwenk zonder afhankelijk te zijn van tijd, snelheid of ruimte. Wanneer de ware Christenen exact hetzelfde lichaam krijgen als het lichaam van Jezus Christus, wil dus zeggen dat alle aardse beperkingen zullen worden opgeheven.

... bekeer u voordat het te laat is !
.. de laatste bazuin
..onze God is bereid om de zonden te vergeven...

Paulus gaat verder met 1 Tessalonicenzen 4:15-17 en zegt: “Over het lot van de overledenen willen we u niet in het onzekere laten, broeders en zusters. Er is geen reden voor u om te treuren, zoals voor de rest van de mensen. Want die hebben geen hoop. Maar wij geloven toch dat Jezus gestorven is en uit de dood opgestaan? Dan volgt daaruit dat God degenen die als christenen zijn gestorven, samen met Jezus bij zich zal halen. We houden ons aan een woord van de Heer als we u zeggen: Wij die nog in leven blijven tot de komst van de Heer, hebben geen voorrang op de gestorvenen. Want wanneer het teken wordt gegeven, de aartsengel zijn stem verheft en Gods bazuin klinkt, zal de Heer zelf afdalen uit de hemel. Eerst staan dan de gestorven christenen op; daarna worden wij die nog in leven zijn, samen met de verrezenen weggevoerd op de wolken in de lucht om de Heer te ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn.”.

 Hier wordt een tafereel beschreven door de apostel Paulus dat zo machtig en zo verheven is, dat wij ons daar als Christenen moeilijk een voorstelling van kunnen maken. Het doel waar het hier om draait is dat onze Here Jezus Christus naar beneden komt om de ware Bijbelgetrouwe Christenen op te nemen en ze naar de hemel te brengen.

Zoals wij hier lezen, zullen de overleden Christenen opstaan en een verheerlijkte lichaam krijgen, zoals het lichaam van Jezus – zoals uitgelegd. De levende ware Christenen zullen in een oogwenk veranderd worden, dit betekent voor onze begrippen onbeschrijfelijk snel, en krijgen ook een onvergankelijke lichaam. Daarna worden ze de hemel ingevoerd. Onderweg staat Jezus hen op te wachten en neemt hen mee naar Zijn koninkrijk.

Maar geachte lezer, als wij dit citaat bestuderen, dan komt dit heel verwarrend over. Daarmee bedoel ik het volgende: We lezen namelijk….. op de wolken in de lucht om de Heer te ontmoeten. Is dit niet vreemd? Want Jezus Christus zit dus op de wolken de opgestane overleden Christenen en de levende veranderde Christenen op de wolken op te wachten? Maar waarom eigenlijk? Waarom komt Jezus niet naar beneden? En waarom staat Hij daar te wachten? Ik bedoel, elke zondag lezen we Aboe Ahid (De geloofsbelijdenis van Nicea die werd opgesteld in het jaar325). Voorbij de helft van Aboe Ahid lezen we dan…. Hij zal wederkeren om te oordelen over levenden en doden…. Dit betekent dat Jezus Christus zal terugkomen om de doden en de levenden te oordelen! Maar de vraag is dan, welke levenden en welke doden? Want, zoals wij net hebben gelezen, heeft de apostel Paulus een geheim openbaard waarin hij zegt dat de Here Jezus Christus de overleden Christenen en de levende Christenen bij zich zal halen. Verder zegt de apostel dat de ware Christenen van de veroordeling zullen worden gered. Met andere woorden over welke doden en levenden spreekt Aboe Ahid

De betekenis van het citaat van Aboe Ahid wordt uitgelegd in Openbaring 20:11-12 waar wij lezen.. Toen zag ik een grote witte troon en hem die erop gezeten was. Hem voor wie aarde en hemel vluchtten en nooit meer werden gezien. En ik zag de doden, belangrijke en gewone mensen, voor de troon staan”.

 De mensen waar het hier om gaat zijn de ongelovigen en de valse Christenen! Zij zullen door Jezus Christus worden veroordeeld!

 Wanneer dus Jezus Christus komt en op de Christenen staat te wachten op de wolken, dan zal de wereld Hem dus niet zien! We lezen namelijk dat .. de Heer zelf afdalen uit de hemel .. Maar Hij zal niet afdalen naar beneden, Hij zal wachten op de wolken op de ware Christenen die van lichaam zijn veranderd. Want Hij is gekomen speciaal voor zijn broers en zussen, de ware Christenen die Hem trouw waren gebleven.

Straks kom ik hier op terug, maar nu al zeg ik alvast iets over de tijd nadat de ware Christenen door Jezus Christus in de hemel worden opgenomen. Nadat de ware Christenen zijn opgenomen, zal er een periode van 7 jaren aanbreken, waarin de Goddelijke bestraffing zich zal voltrekken over deze wereld. Nadat deze 7 jaren zijn verstreken, zal Jezus Christus met al eerder opgehaalde Christenen terugkomen om de duizendjarige regering van Jezus Christus in Jeruzalem op te richten. En dat is ook de reden dat we lezen “Als Christus in openbaarheid verschijnt, zult u ook met hem in openbaarheid verschijnen en delen in Zijn glorie  (Kolossenzen 3:4)

 Dus eerst komt Jezus Christus om de goede Christenen op te halen. De wereld ziet Hem dan niet! De tweede keer komt Hij en verschijnt in openbaarheid zodat de hele wereld Hem ziet. Maar dan zien we iets wonderbaarlijks en dat is deze: Als Christus verschijnt op deze wereld, dan zullen ook de goede Christenen met Hem verschijnen? Waarom eigenlijk? Dat is alleen maar te verklaren wanneer de goede Christenen eerder door Jezus Christus waren opgehaald naar de hemel.

De Heer zegt:,, Roep Mij en Ik zal je antwoord geven. Ik, de Heer, de God van Israël, zal je over grootse, ondoorgrondelijke dingen vertellen waarvan je geen weet hebt” (Jeremia 33:3)

De antichrist….

Wanneer de ware Christenen in de hemel zijn opgenomen, dan verschijnt de antichrist en niet eerder. De vraag is dan: Waarom eigenlijk? Waarom verschijnt de antichrist pas als de ware Christenen in de hemel zijn opgenomen? Waarom niet eerder? Wat is de betekenis hiervan?

 De reden hiervan is het volgende: De apostel Paulus zegt dat iedere ware Christen de tempel van de Heilige Geest is zoals wij in 1 Korintiërs 3:16-17 kunnen lezen, namelijk,, U weet toch dat u Gods tempel bent en dat Gods Geest in uw woont Omdat de Geest van God in een ware Christen woont, worden de ware Christenen door Gods Geest geleid en onderwezen. Dat is precies de reden dat de apostel Johannes zegt,, de Geest waarmee Christus u gezalfd heeft, blijft in u; niemand hoeft u te onderrichten. Want zijn Geest onderricht u op elk gebied. En wat hij zegt is waar en vrij van bedrog. Blijf in hem zoals hij u geleerd heeft (1 Johannes 2:27)

Omdat de ware Christenen de Geest van Jezus Christus hebben, woont de waarheid in hen. Deze waarheid, dat is Jezus, vertelt hen over alle belangrijke zaken die de Christelijke levenswandel betreft! De Heilige Geest geeft hen kracht en wijsheid, zodat ze in moeilijke situaties stand kunnen houden. De Satan kan de ware Christenen niet aan, omdat ze de Geest van Jezus Christus bezitten, dat wil zeggen Jezus Christus zelf woont in een ware Christen. We lezen in de Bijbel “Want Hij die in u leeft ( = de Heilige Geest) is machtiger, dan hij die de wereld bezielt (= de Satan, de duivel) (1 Johannes 4:4)”.

Elke ware Christen is de tempel van de Heilige Geest, omdat de Geest van God in hem /haar woont. En de Geest van God is een onoverwinnelijke kracht. Het is deze kracht die de komst van de antichrist tegenhoudt. Zolang de ware Christenen op deze wereld zijn, zal de antichrist niet verschijnen, omdat de Geest van God die in de ware Christenen woont, de komst van antichrist belemmert! Maar als deze kracht verdwijnt, dat wil zeggen dat de ware Christenen worden opgehaald, dan is er niets meer die de komst van de antichrist tegen kan houden.

Het voorgaande verhaal over de verschijning van de antichrist wordt door Paulus aan de mensen in de Griekse havenstad Saloniki als volgt uitgelegd: Herinnert u zich niet dat ik u dit vertelde toen ik nog bij u was? U weet dus al wat hem tegenhoudt. Hij zal zich pas vertonen als het zijn tijd is. De wetteloosheid is in het geheim al aan het werk; het wachten is alleen op de verdwijning van de kracht die de Wetteloze nog tegenhoudt. Op dat moment zal de Wetteloze zelf tevoorschijn komen, maar als de Heer Jezus komt, zal die hem doden met de adem uit zijn mond...... (2 Tessalonicenzen 2:5-8)

  U weet dus al wat hem tegenhoudt… De vroegere Christenen in de Griekse havenstad Saloniki hadden het voorrecht om met de apostel Paulus persoonlijk te spreken over de diverse zaken omtrent de komst van Jezus Christus en de verschijning van de antichrist! Paulus zegt tegen deze Christenen over het verschijnen van antichristU weet dus al wat hem tegenhoudt…met andere woorden, het is bij jullie bekend welke kracht het is die de antichrist tegenhoudt. Paulus spreekt dus over de kracht die de Wetteloze nog tegenhoudt .

  de Wetteloze.. Dat is dus de antichrist, en dat is de verschijning van de Satan naar het vlees! In het geheim is de antichrist bezig om het werk van God kapot te maken en dat heeft zich geuit in de vele kerksplitsingen in de voorbije geschiedenis. De antichrist, de Wetteloze kan niet verschijnen vanwege, een macht, een kracht die zijn verschijning tegenhoudt. Echter, wanneer deze kracht, die macht verdwijnt, dan heeft de antichrist vrij spel om te verschijnen. Deze kracht, macht, dat is de Heilige Geest die in de ware Christenen woont. Het is de aanwezigheid van de ware Christenen op deze wereld die zijn komst tegenhoudt! Wanneer de ware Christenen door Jezus Christus worden opgehaald, dan gaat de Heilige Geest ook mee en als de Heilige Geest verdwijnt, dan verdwijnt ook de waarheid en dan pas zal de antichrist verschijnen. Hij zal de leugen introduceren en zich verzetten tegen alles wat met God te maken heeft. 

De Syrisch- Orthodoxe traditie….

De tijd van de antichrist wordt in het Aramees "i qi'amtho" genoemd. Er is een bekende traditioneel gezegde binnen de Syrisch-Orthodoxe kerk. Dit gezegde werd van vader op zoon doorgegeven. Het luidt,, Zolang er nog een enkel goede Christen is op deze wereld, zal de "qi'amtho" niet beginnen". Ik denk dat er niet veel mensen zijn die de betekenis van dit traditioneel gezegde hebben begrepen. De betekenis ervan is namelijk het wegnemen van de goede Christenen naar de hemel! Dus als we de vraag stellen,, Wanneer zal de qi'amtho plaatsvinden?" Dan zou het antwoord kunnen zijn,, nadat de goede Christenen door Jezus zijn opgehaald"

jezus_graf.jpg (302531 bytes) De Heer zegt: ‘Ik ga afrekenen met de wereld, want er heerst veel kwaad; ik straf de boosdoeners voor hun misdaden. Ik breek de trots van de hoogmoedigen, de trotse tirannen haal ik van hun voetstuk' (Jesaja 13:11)

De achterblijvers…

 Eén ding is heel duidelijk en dat is dat, nadat de goede Christenen door Jezus Christus zijn opgehaald, de afschuwelijke tijd van “i’qiamtho” zal beginnen voor de achterblijvers! Het zal zo’n vreselijke tijd zijn dat je die niet met woorden kunt beschrijven. De oordelen zullen zo zwaar en zo weerzinwekkend zijn, dat wij ons daar geen voorstelling van kunnen maken. Zoals ik al eerder heb uitgelegd, zegt onze Here Jezus Christus,, " Want de ellende zal dan zo groot zijn als de wereld nog nooit heeft meegemaakt. En geloof mij, dit is geen grapje! We lezen : In die tijd zullen de mensen de dood zoeken maar hem niet vinden; ze zullen willen sterven, maar de dood ontloopt hen(openbaring 9:6)

Hoe we dit moeten begrijpen, weet ik eerlijk gezegd ook niet, maar ik weet wel, dat de oordelen van de Here God zo zwaar zullen zijn, dat zoiets op de wereld nog nooit is voorgekomen. Er staan veel meer afschuwelijke oordelen vermeld in het boek openbaring. We lezen nog bijvoorbeeld : En de vijfde engel blies op zijn bazuin, en ik zag dat er uit de hemel een ster op aarde was gevallen. Die ster kreeg de sleutel van de schacht naar de afgrond. Toen zij die daarmee opende, steeg er rook op uit de schacht, als rook uit een grote oven; de zon en de lucht werden erdoor verduisterd. Uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde neer die evenveel kracht kregen als de schorpioenen op aarde hebben. Hun werd gezegd geen schade toe te brengen aan al het groen op aarde, het gras en de bomen, maar alleen aan de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd droegen. Ze mochten hen niet doden, ze moesten hen pijnigen, vijf maanden lang. En de pijn die ze veroorzaakten was even erg als de pijn van een schorpioenensteek (Openbaring 9:1-5)

De Apostel Paulus zegt in 2 Tessalonicenzen 1:7-8,, Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus uit de hemel in een laaiend vuur tevoorschijn treedt met zijn machtige engelen. Dan zal hij afrekenen met degenen die God niet erkennen en die geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus”

 Dan zal onze Here Jezus Christus geen genade meer kennen voor de valse Christenen en zij die Hem hebben geweigerd. Ik voorspel je, het zal een afschuwelijke tijd zijn waar wij, met onze hersenen en voorstellingsvermogen, niets van kunnen begrijpen. Soortgelijk machtig optreden tegen de valse Christenen en de goddelozen lezen we in Jesaja 66:15-17,, De Heer zal komen als een vuur, zijn wagens zijn een wervelwind. Hij is in woede ontstoken. Hij dreigt met laaiende vlammen. Hij daagt de mensheid voor het gerecht, hij verdelgt haar te vuur en te zwaard. Ontelbaar zijn de gesneuvelden. In één keer worden uitgeroeid…."

 

De Bijbel zegt,, Er heerst twist en verdeeldheid, onderdrukking en geweld, overal om mij heen. De wet wordt ontkracht, het recht lijkt niet meer te bestaan. De kwaden belagen de goeden, zo wordt het recht verdraaid.’ (Habakuk 1:3-4)

De tijd van antichrist…

Tot nog toe hebben we het gehad over de valse Christenen, de ware Christenen, dat zijn zij die hun kleren niet hebben bevlek, en dat Jezus hen komt ophalen. We hebben gezien dat de antichrist zal verschijnen en een vreselijke tijd zal aanbreken voor de achterblijvers. Velen zullen op een afschuwelijke manier om het leven komen. De martelingen, de ontreddering, de bestraffing, het zal zo afschuwelijk zijn, dat de mensen naar de dood zullen snakken, maar dat ze die niet kunnen krijgen.

 De vraag is: Hoelang zal de antichrist op deze wereld regeren? Hoelang zal hij in gelegenheid worden gesteld om te terroriseren en te moorden? Om het antwoord op deze vraag te geven, moeten we eerst kijken naar het volk Israël. Het volk Israël zal namelijk in de eindtijd, de tijd van “i qiamtho” een cruciale rol gaan spelen.

Apostel Paulus zegt ons in Romeinen 11:25 over de situatie van het volk Israël: Broeders en zusters, ik wil voorkomen, dat u met uzelf ingenomen raakt. Daarom wil ik u dit goddelijke geheim vertellen: de ongevoeligheid van een deel van het volk van Israël is maar voorlopig; ze duurt totdat de niet-Joden volledig zijn binnengegaan. En dan zal heel Israël gered worden…”

 In de tijd van Jezus was iedereen die geen Jood was, een heiden (=niet-Jood). Dat wil zeggen, hij geloofde niet in de God van Abraham, Isaak en Jacob. Een Jood gelooft wel in de God van Abraham, Isaac en Jakob. Over de niet-Joodse, heidense volkeren zegt de apostel Paulus: Nu heb ik u iets te zeggen, juist omdat u van niet-Joodse afkomst bent. God stuurde mij als apostel naar de niet-Joodse volken… (Romeinen 11:13, zie ook Galaten 1:16)”.

 Toen de meerderheid van de Joden het evangelie weigerde te aanvaarden, ging de Here God een volk zich uit de niet-Joden, dat wil zeggen uit de heidenen, vormen. Paulus zegt dit als volgt: “.. hoe God zich al van het begin af aan over de niet-Joden heeft ontfermd en tot eer van zijn naam uit hen een volk heeft willen vormen (Handelingen 15:14)

 Uit hen een volk willen vormen, dat is de gemeente van de Heer uit de heidenen. Dit betekent dat de ware Christelijke kerk uit de niet-Joden is ontstaan. Ook wij waren, zoals vele andere volkeren, tot de tijd van de apostelen heidenen, maar na de komst van Jezus, hebben wij Jezus aanvaard. Als gevolg hiervan is de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië ontstaan door de bekeerde Arameeërs van Mesopotamië en de bekeerde Joden..

 Zoals ik eerder heb uitgelegd zal Jezus de ware Christenen bij zich halen. Op dat moment zijn er dus geen ware Christenen meer op deze wereld en de tijd van de antichrist zal starten. In dezelfde tijdsperiode zal ook een deel van het Joodse volk zich tot de Here God bekeren. Dat is de betekenis van de woorden van Paulus als hij zegt de ongevoeligheid van een deel van het volk van Israël is maar voorlopig; ze duurt totdat de niet-Joden volledig zijn binnengegaan. En dan zal heel Israël gered worden…

 Over het berouw van het volk Israël en hun bekering lezen wij onder andere in Zacharia 12:10-11,, De nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem zal ik vervullen met een geest die hen goedwillend maakt, bereid tot inkeer. Zij zullen hun blik richten op mijn gezant die zij doodgestoken hebben en over hem rouwen zoals men rouwt over een enig kind. Zij zullen schreien van verdriet zoals men schreit over het verlies van een oudste zoon. Als die tijd komt, zal er grote rouw zijn in Jeruzalem……” 

 Nadat de ware Christenen in de hemel zijn opgenomen, zal de Here God de ogen van het volk Israël openen. Zij zullen dan zien dat ze Jezus Christus  hebben doodgestoken..  . Er zal een groot berouw en verdriet in het hele land Israël zijn over datgene wat zij in het verleden met de gezant van de Heer, dat is dus Jezus Christus, hebben gedaan. Zij zullen ontdekken dat ze hem hebben gekruisigd en dat zal een grote schok teweeg brengen bij het volk Israël. Dit zal dan resulteren in grote spijt en bekering tot de Here God!

Wij gaan nu verder met het verhaal om te kijken hoelang de antichrist zal regeren op deze wereld.

Profeet Daniël en de toekomst van de wereld … het volk Israël …de tijd van antichrist.

De profeet Daniël is een profeet van de toekomst en wijsheid. Hij heeft zich vaak voor de Here God vernederd met vasten en bidden om inzicht te mogen krijgen in de toekomst van de wereld en de plannen van God. Zoals we hieronder zullen zien, heeft de Here God in Zijn genade veel zaken aan Daniël geopenbaard.

 We lezen in Daniël 9:3-4: Ik bad vurig tot de Heer, mijn God. Ik vastte, deed boetekleren aan, strooide as op mijn hoofd en legde een schuldbelijdenis af….….”

De engel geeft antwoord op het gebed van Daniël en zegt hem: Daniël, toen je begon te bidden tot God, heeft hij je antwoord gegeven. Hij heeft je lief en daarom ben ik gekomen om je zijn antwoord over te brengen. Let goed op en probeer het visioen te begrijpen…..(Daniël 9:23)”

 Daniël gaat weer vasten en zich voor de Here vernederen. Hij zegt: In die tijd was ik, Daniël, drie weken in de rouw. Ik at geen lekkernijen en geen vlees, de wijn liet ik staan. Ik verzorgde mijn lichaam niet. Dat hield ik drie weken vol (Daniël 10:2-3).”

 De Here God stuurde weer een engel naar de Profeet Daniël. De engel zegt:  Daniël, God heeft je lief. Ga staan, luister goed naar me. Ik ben met een boodschap naar jou gestuurd.’ Terwijl hij zo met mij sprak, ging ik bevend staan. ‘Wees niet bang, Daniël,’ vervolgde hij. ‘Vanaf het ogenblik dat jij vastbesloten was om inzicht te krijgen en je voor God te vernederen, heeft hij je gebed verhoord. Daarom ben ik naar je op weg gegaan” ….. Ik ben gekomen om je uit te leggen wat er in de eindtijd met je volk zal gebeuren. Het is weer een visioen over een verre toekomst.’ (Daniel 10:11-14)

…Wat er in de eindtijd met je volk zal gebeuren….. Dat is het antwoord van de engel aan Daniël. Het volk van Daniël, het volk Israël zal in de eindtijd een cruciale rol spelen. De boodschap van de engel is ook bedoeld voor de verre toekomst . De boodschap is niet voor de tijd van Daniël bedoeld, maar voor de verre toekomst. Het boek Daniël is ongeveer geschreven in 597 voor Christus. Dat is nu ongeveer 2600 jaar geleden dat de toekomst aan Daniël is onthuld over de eindtijd.

 Over de antichrist lezen we in Daniël 9:27 Een week lang zal hij de tempeldienst voor velen van het volk bezwaarlijk maken en een halve week lang de offerdienst afschaffen

 We lezen hier over een weeken een halve week”. In de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel wordt gesproken van Jaarweken. Één week is natuurlijk 7 dagen. Één jaarweek zijn 7 jaren. Binnen de Christenheid is men met elkaar erover eens dat hier wordt bedoeld met 7 jaren. Dit betekent nu dat de tijd van antichrist in totaal 7 jaren zal zijn.

In de tijd van antichrist zal er een Joodse tempel in Jeruzalem worden gebouwd. De Joden gaan dan offers brengen in de tempel. Als we lezen Een week lang zal hij de tempeldienst voor velen van het volk bezwaarlijk maken…” dan betekent dit, dat de antichrist gedurende 7 jaar de dienst van God in de tempel van Jeruzalem voor vele Joden moeilijk zal maken. Velen zullen door de antichrist worden vervolgd. We lezen verder “..een halve week lang de offerdienst afschaffen” .Dit betekent nu dat de antichrist gedurende 3,5 jaar lang ervoor zal zorgen dat er geen offers meer in de tempel van Jeruzalem mogen worden gebracht.

 De engel gaat verder en zegt : Handlangers van hem (antichrist) worden in Jeruzalem gelegerd. Ze ontwijden de tempelburcht, maken een eind aan het dagelijkse offer en stellen het beeld ‘De verschrikking van de verwoesting’ op. Hij zal de mensen die zich misdragen tegen de tempeldienst, verleidelijke aanbiedingen doen om hen van hun geloof af te brengen. Maar zij die God trouw blijven, zullen sterk genoeg zijn om hem weerstand te bieden. Wijze mensen onder het volk brengen velen tot inzicht. Maar zij worden te vuur en te zwaard vervolgd, gevangengezet en van hun bezittingen beroofd. Tijdens die vervolgingen wordt hun door een klein aantal mensen hulp geboden. Velen sluiten zich bij hen aan met slinkse bedoelingen (Daniël 11:31-34). 

 Zoals net is uitgelegd, zal de Joden verboden worden om de Here God in de tempel in Jeruzalem te eren. Wat we nu onder De verschrikking van de verwoesting”  in de tempel moeten verstaan weet ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. We krijgen wel een aanwijzing van apostel Paulus. In 2 Tessalonicenzen 2:4 zegt apostel Paulus over de tijd van antichrist en zijn gedrag het volgende: Hij verzet zich tegen alles wat god heet of vereerd wordt. Hij stelt zich er zelfs boven door plaats te nemen in de tempel van God en zich tot God uit te roepen.”

 Wellicht zouden we met ‘De verschrikking van de verwoesting kunnen denken aan een beeld van de antichrist in de tempel van God in Jeruzalem. De Joden worden dan gedwongen om het beeld van antichrist te aanbidden. En velen zullen dat ook doen. Maar velen zullen dat ook weigeren. Een type van antichrist was bijvoorbeeld Adolf Hitler. Hij liet zich overal aanbidden door het volk. Interessant is nu om ook naar de profetische woorden van onze Here Jezus Christus te kijken.

Want, Hij haalt namelijk ook de profeet Daniël aan om de ‘De verschrikking van de verwoestingtoe te lichten. In Matteus 24:15 zegt Jezus over het onteren van de tempel van God in Jeruzalem door de antichrist het volgende: Jullie zullen in deze heilige plaats de zogenaamde verschrikking van de verwoesting zien staan, waarover de profeet Daniël heeft gesproken. — Lezer, probeer het te begrijpen. —

De Engel vertelt verder en zegt: Hij zal uitvaren tegen de allerhoogste God en zijn heilig volk onderdrukken. Hij zal proberen hun kalender en hun wetten te veranderen. Drie en een half jaar lang zullen zij aan hem overgeleverd zijn. (Daniël 7:25)

We zien hier dat het volk Israël als “heilige volk van God” wordt gezien. 3,5 jaar lang zal het voor het volk Israël een vreselijke tijd zijn. De antichrist zal proberen om hun feesten, hun  gebruiken en hun tijden te veranderen. Het zal werkelijk een afschuwelijke tijd zijn. Die 3,5 jaar lang vreselijke vervolging wordt ook “het benauwdheid” van het volk Israël genoemd. In Jeremia 30:7 lezen we: Want dit is een verschrikkelijke dag, met geen andere te vergelijken. Ellende heerst overal, maar Israël zal het overleven.’

Die 3,5 jaar lang wordt ook ergens anders in de  Bijbel genoemd. In openbaring 9:2 lezen we: Zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang”. Met de “heilige stad wordt Jeruzalem bedoeld. 

De antichrist en zijn aanhangers zullen dus 42 maanden ( = 3,5 jaar) lang de tempel van de Here God onteren en ontheiligen. 

We hebben gezien dat de tijd van antichrist 7 jaar zal zijn. Hij zal pas in de laatst 3,5 jaar van die 7 jaar zijn vreselijke gezicht aan de wereld en aan het volk Israël tonen. Veel Bijbelgeleerden zeggen daarom dat de antichrist de eerste 3,5 jaar zal gebruiken om zijn mooie gezicht aan de wereld en het volk Israël te tonen. Misschien zal hij zelfs de tempel van Salomo opnieuw gaan bouwen om op die manier het vertrouwen van het volk Israël te winnen. Na 3,5 jaar zal hij dan zijn ware gezicht tonen aan de wereld. Het zal een afschuwelijk tijd zijn. Velen denken dat het begin van die 3,5 jaar vervolging zal samenvallen met het wegwerpen van de duivel uit de hemel naar de aarde. In openbaring 12: 7-13 lezen we: “Toen ontbrandde er in de hemel een strijd. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak, die met zijn engelen terugvocht. Maar de draak werd verslagen, hij en zijn engelen hadden hun plaats in de hemel verloren. De grote draak werd eruit geworpen, de oude slang, die ook wel de duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Hij en zijn engelen werden op de aarde geworpen………Onze broeders hebben hem overwonnen dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis. Zij hebben hun leven niet boven alles bemind, zelfs niet met de dood voor ogen. Daarom: verheug u, hemel en allen die daar wonen! Maar wee u, aarde en zee! Want de duivel is naar u afgedaald, hij briest van woede en hij weet dat zijn tijd beperkt is.

In het begin hebben we gezien, dat de Satan toegang heeft tot de algemene rechtbank in de hemel. Hij klaagt daar vaak gelovigen aan om hen in diskrediet te brengen. Wanneer de oorlog in de hemel tussen Michaël en Satan plaatsvindt, zal de Satan uit de hemel worden geworpen. Dit betekent dat hij zijn plaats in de hemel verliest. Hij wordt dan op de aarde geworpen. De Satan is dan heel kwaad en zal buitengewoon wreed en roekeloos de bewoners van de aarde terroriseren.

Samenvattend:

Door de chaotische toestand in de wereld en het opnemen van de ware Christenen in de hemel, komt de antichrist aan de macht. Hij zal in de hele wereld vrede brengen en zal overal vrede en rust zijn. Hij zal wellicht veel problemen op het economische en militaire vlak oplossen.

De eerste 3,5 jaar zal hij vermoedelijk gebruiken voor het winnen van het vertrouwen van de wereldgemeenschap en het bewerkstelligen van een wereldwijde vrede. De Apostel Paulus zegt in dit verband: “Wanneer de mensen zeggen: ‘Alles is rustig en veilig,’ juist dan overvalt hun plotseling de ondergang, zoals de weeën een zwangere vrouw, en is er voor hen geen ontkomen meer aan” (1 Tessalonicenzen 5:3).

 Aan het begin van de laatste 3,5 jaar zal er zeer waarschijnlijk de duivel uit de hemel worden geworpen. Nu weet de duivel dat ‘ zijn tijd beperkt is en zal daarom als een brullende leeuw tekeer gaan op deze wereld om alles wat met God te maken heeft te onteren. En dit zou ook een verklaring kunnen zijn waarom pas in de laatste 3,5 jaar een vreselijke tijd voor de bewoners van de aarde zal aanbreken. De engel zegt: “…Maar wee u, aarde….” . Er wordt dus in de hemel over de aarde bewoners gejammerd. En dat geeft wel aan hoe vreselijk de toestand op de aarde zal zijn.

Na de laatste 3,5 jaar komt Jezus samen met zijn, al eerder in de hemel opgenomen, volgelingen naar de aarde. Jezus zal dan met de adem uit Zijn mond de antichrist doden en de duivel vastketenen. Hierna zal het duizendjarige rijk van Koning Jezus Christus worden ingesteld. Over het duizendjarige rijk en de taak van de ware Christenen daarin wordt verwezen naar het artikel  "Het duizendjarige rijk van Jezus Christus …"
Jezus Christus zegt:,, Ik ken uw daden. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Word wakker en herstel wat nog over is en dreigt te sterven. Want het is mij gebleken dat uw daden niet volwaardig zijn in de ogen van mijn God.  Bedenk hoe u de boodschap ontvangen en gehoord hebt; houd daaraan vast en keer terug van deze weg. Als u niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, op een uur dat u niet kent, en zal ik u overvallen" (Openbaring 3:1-3).