Het duizendjarige rijk van koning Jezus Christus. ....Jezus zal de koning van deze wereld zijn… Hij zal regeren vanuit Jeruzalem..

Maar enkelen van u ..... hebben hun kleren niet bevlekt. Zij zullen met mij in het wit gekleed gaan, want zij zijn het waard (Openbaring 3:4) Koning_jezus3.jpg (31365 bytes) Wie overwint en tot het einde toe blijft doen wat ik van hem vraag, zal ik macht over de volken geven: hij is een herder met een ijzeren staf en kan hen als aardewerk verbrijzelen (Openbaring 2:26-27)
  De engel zei tegen Maria: ,, Luister: u zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en u moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en hij zal Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal hem de troon van zijn voorvader David geven; hij zal regeren over de nakomelingen van Jakob, voor altijd; aan zijn koningschap zal geen einde komen (Lucas 1:31-33)  

 

 

Het duizendjarig rijk van Jezus Christus....

In de Bijbel wordt gesproken over een periode van 1000 jaren waarin Jezus Christus de koning is en de hele aarde Hem gehoorzaamt. Tijdens het duizendjarige rijk wordt de duivel gebonden, zodat hij de mensen niet meer kan misleiden. Binnen de Christenheid wordt hierover zeer verschillende nagedacht. Sommige groeperingen denken dat het duizendjarige rijk geen rijk van duizend jaren, maar dat het slechts een symbolische getal voorstelt. Anderen vinden dat het duizendjarige rijk de tijd is van de kerk op deze wereld, dat is dus nu 2000 jaren. Weer anderen geloven dat het duizendjarige rijk een rijk is van 1 dag, omdat ze geloven dat 1 dag bij de Heer 1000 dagen bij ons zijn. Verder zijn er tussenmogelijkheden en andere varianten, teveel om op te noemen. Het is in ieder duidelijk dat er binnen de Christenheid verschillend hierover wordt nagedacht.

Er zijn tegenwoordig groeperingen die maar al te graag andere Christenen uitmaken voor "dwaalleraars" of " ketters". Sommigen die wel in het letterlijke duizendjarige rijk geloven, bespotten soms op een ondraaglijke wijze andere medechristenen die niet in het letterlijke duizendjarige rijk geloven. Van de andere kant hoor je ook geluiden van dat zij die wel in het letterlijke duizendjarige rijk geloven voor "fantasten" of "extremisten" of nog erger "dingen" worden uitgemaakt.

Voor de beide groeperingen is er een boodschap, namelijk: De Heer zegt,, Ik klaag hen aan die de wijsheid in pacht hebben, alleen aan eigen oordeel waarde hechten" (Jesaja 5:21). Wat ik hiermee wil zeggen is dat de mens zijn bescheiden rol in het geheel moet onderkennen. Hoe je wend of keert, we zijn allemaal zondaars en dus per definitie onvolmaakt. Wil men over de Bijbelse zaken praten, dan moet men eerst een spiegel voor z'n gezicht houden waarin duidelijk zichtbaar wordt hoe klein en onbeduidend de mens is in vergelijking met de Majesteit, de Hoogheid en de Heiligheid van de Here God, de Schepper van de hemel en aarde waar alle eer en roem toekomt tot in de eeuwigheid, amen. Profeet David beschrijft dit als,, Wat is de mens? Een zuchtje wind, een voorbijgaande schaduw" (Psalm 39:6). Helaas, helaas onderkent men dit niet vaak!

Apostel Paulus zegt in 2 KorintiŽrs 10: 5"We schuiven redeneringen ter zijde en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God; we nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus"

Dit is een zeer belangrijke uitspraak! Als Christenen moeten wij alles aan Gods Woord toetsen! We moeten niets aan de toeval overlaten. We zien dat Faulus zegt: Wij verwerpen alles wat tegen de kennis van God is gericht. En de kennis van de Here God staat in de Bijbel vermeld. Wij onderwerpen elke gedachte aan Christus. Dus of het nu een gedachte over eindtijd is, of over het duizendjarige rijk is, of over scheiden, of over vasten, of over een andere onderwerp, dan moeten we deze toetsen aan het gezag van Gods Kennis, dat is dus de Bijbel. Als wij een mening van een leraar of een Malfono horen, dan moeten we de mening aan de Bijbel toetsen! Welke leraar heeft nu gelijk? Welke kerkvader heeft gelijk? Dat is diegene waarvan z’n mening in overeenstemming is met de Bijbel! Jezus Christus dient altijd de toetssteen te zijn! Het gaat om Hem, om Hem en nogmaals om Hem. Hij is het middelpunt van het brandpunt. Hij is het die gestorven is voor de zonden van de mensen aan het kruis van Golgotha en heeft daarmee de mens uit de ketenen van de Satan bevrijd! Faulus Sliho zegt,, Broeders en zusters, u die God toebehoort en deel hebt aan een hemelse roeping: richt uw ogen daarom op Jezus die God gezonden heeft als de hogepriester van het geloof dat wij belijden" (HebreeŽrs 3:1) "

Dit gezegd hebbende, wil ik graag nu overgaan tot het bespreken van het duizendjarige rijk van Jezus Christus.

De passage van de Bijbel waarin het duizendjarige rijk wordt vermeld luidt als volgt: "Daarna zag ik uit de hemel een engel komen die in zijn hand de sleutel van de afgrond had en een grote ketting droeg. Hij greep de draak, de oude slang, dat wil zeggen de duivel of Satan, en ketende hem voor duizend jaar. Toen gooide hij hem in de afgrond, en hij sloot en verzegelde die, zodat de draak de volken de komende duizend jaar niet kon misleiden."

Na afloop van die duizend jaar zal Satan uit de gevangenis worden vrijgelaten. Hij zal erop uitgaan om de volken die aan de vier uithoeken van de aarde leven, dat wil zeggen Gog en Magog, te misleiden, en om hen samen te trekken voor de strijd. Hun aantal is groot als de zandkorrels aan het strand van de zee. Ze rukken over de volle breedte van het land en belegeren het kamp van hen die God toebehoren, de stad die Hij liefheeft. Maar vuur zal van de hemel neerkomen en hen verteren, en de duivel die hen heeft misleid, zal in de zee van vuur en zwavel worden gegooid. Daar bevinden zich ook al het beest en de valse profeet, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden, voor altijd en eeuwig (Openbaring 20:1-10)"

Jezus Christus, de Zoon van de mensen, de Zoon van David.... "

In Handelingen 1: 6 lezen we: "Toen Jezus en de apostelen bij elkaar waren, vroegen ze Hem: ‘Heer , gaat u nu weer het koningschap voor IsraŽl instellen?"

Dit gesprek heeft plaats gevonden tussen Jezus en zijn apostelen net voor de Hemelvaart. In de tijd van Jezus waren velen in IsraŽl van overtuigd dat Jezus was gekomen om het koninkrijk over IsraŽl te herstellen. De apostelen wisten van het bestaan van het duizendjarige rijk en het was ook iets heel gewoons. Het feit dat de apostelen de vraag stellen van: "gaat u nu weer het koningschap voor IsraŽl instellen?" geeft overduidelijk aan dat het duizendjarige rijk nauw verbonden is met het volk IsraŽl en speciaal met Jeruzalem. De apostelen dachten dus dat Christus het koningschap over IsraŽl zou herstellen. De koning is dan Jezus Christus. Hij zal immers de Koning zijn in Jeruzalem. Wij kunnen ons nu de volgende vraag stellen: "Waarom stelden de apostelen deze vraag aan Christus? " Ik bedoel, waarom was het eigenlijk voor hen zo vanzelfsprekend? Waarom was het voor hen heel normaal om over zulke zaken te praten? De apostelen hebben ongetwijfeld aan het volgende citaat gedacht in 1 Koningen 2:45 waar we lezen ...maar Hij (= de Heer) zal de troon van David voor altijd onwankelbaar overeind houden. (Zie ook 1 Koningen 9:5,; 2 Kronieken 6:16;Psalm 132:11)"

Met de troon van David wordt het koningschap over Jeruzalem bedoeld. Het wordt dus een aardse regering mee bedoeld. De apostelen dachten dat Christus zitting zou nemen op de stoel van Koning David en zou regeren. Ze dachten dat Hij, zoals Zijn voorvader David, in Jeruzalem zou regeren. Het feit dat de apostelen de vraag aan Jezus gaan stellen van: " gaat u de koninkrijk over IsraŽl instellen ? ", geeft aan, dat het hier om een tastbare regering gaat met uitdrukkelijk een regerende uitstraling en macht naar buiten toe. Deze regering onder leiding van Jezus, dat is nu de troon van David en dat is het duizendjarige rijk! Maar, nu zo je mij de vraag kunnen stellen van: Wat wil dit nu zeggen? Wat betekent dit concreet? Waarom speciaal David? En waarom bijvoorbeeld niet Mozes of iemand anders?

Hier volgt de uitleg. Kijk, het Koninkrijk waar het hier over gaat, is het rijk dat gesticht was door Koning David! En tegen David zegt de Here God " Ik zal je daarom een zoon schenken die het land rust zal brengen. Want ik zal ervoor zorgen dat al zijn vijanden om hem heen hem met rust laten. Daarom zal hij Salomo: Vrede heten; zoals hij regeert, zal Ik IsraŽl vrede en veiligheid geven. Salomo zal ter ere van Mij een huis bouwen. Hij zal voor mij een zoon, Ik voor Hem een Vader Zijn. Zijn troon zal in IsraŽl voorgoed vaststaan, daar zorg ik voor (1 Kronieken 2:9-11)"

We zien dat de Here God tegen David zegt dat Hij hem een zoon zal geven en dat hij Salomo gaat heten. Nu zegt de Heer dat Salomo de tempel voor Hem in Jeruzalem zal gaan bouwen. Dat is op zich heel normaal, niets aan de hand. Salomo heeft inderdaad ook de tempel gebouwd. Op de plaats van de tempel staat tegenwoordig de grote Al Aqsa moskee. Maar we lezen verder en de Heer zegt: "Zijn troon zal in IsraŽl voorgoed vaststaan, daar zorg ik voor" , dit geeft dus uitdrukkelijk aan dat het regeringscentrum Jeruzalem zal zijn! Verder kunnen we uit dit citaat begrijpen, dat de troon van David en het volk IsraŽl onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Hoe kan dit? Het rijk van Salomo is in 931 (voor Christus) uiteengevallen. Hoe kan zijn troon dan voor eeuwig vaststaan? Salomo is toch allang dood! Hoe kan hij dan voor eeuwig regeren? Wat is de geheimenis achter deze woorden? Wat wilde de Here God tegen David zeggen?

De woorden van de Here God aan David lijken een grote blik naar de toekomst toe te geven. Ja, ze geven een blik naar Jezus Christus. Ze vormen een aanwijzing voor de regering van Koning Jezus Christus als de Mensenzoon ( zie bijvoorbeeld MattheŁs 9:6), als de zoon van David (MattheŁs 9:27). Dat is de betekenis van de woorden van de Here God aan David .Het is niet voor niets dat Jezus in de Bijbel als Gods Zoon, als Mensenzoon en als de zoon van David wordt genoemd. Het heeft buitengewoon een diepe betekenis.

De belofte van de Here God aan David wordt ons duidelijk wanneer de engel de boodschap van de geboorte van Christus aan Maria overbrengt. In Lucas 1:32 lezen we: "Hij zal een groot man worden en Hij zal Zoon van de allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem koning maken zoals zijn voorvader David was; Hij zal voor altijd regeren over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal geen eind komen."

image24.gif (4770 bytes) De Bijbel zegt,, Verkondig aan de volken: ‘De Heer is koning! De aarde staat nu onwankelbaar vast. Eerlijk vonnist Hij de volken. (Psalm 96:10)

Dit spreekt dus van een tastbare aardse regering! De uitspraak "..Hij zal voor altijd regeren...." komt ons vreemd over. Want, er zijn miljoenen in deze wereld die in Hem niet geloven en hoe tastbaar is de Regering van Christus in deze tijd? Ik zeg je, de regering van Christus moet nog komen en dat is het duizendjarige rijk.

Hier wordt ons duidelijk dat Jezus de plaats van David zal innemen en als koning zal regeren. Christus zal dus als de zoon van David het koningschap gaan beŽrven. Jezus Christus als God de zoon regeert nu over de hele wereld. Zowel de hemel als de aarde zijn aan Hem onderworpen (MattheŁs 28:18). Maar als de zoon van David, als de Mensenzoon regeert Hij nog niet op deze wereld!

Even terzijde sommigen zeggen dat het duizendjarige rijk een rijk van een dag of een uur is. Als het 1000 jarige rijk inderdaad een rijk van een dag is, wat voor zin heeft het om deze rijk in te richten? De koning Jezus wordt toch eerst gekroond? En hoe gaat het met de organisatie van het rijk? Hoe zit het met de regering? Zou dit allemaal in ťťn dag gebeuren en klaar? Lijkt dit dan aannemelijk?

De troon van God ... de troon van David..

Uit het voorgaande hebben we gezien dat de regering van Christus een tastbare aardse regering is met haar centrum in Jeruzalem. Jezus zal dan als koning regeren. We gaan nu de zaak wat dieper bekijken in het licht van het oude testament.

We lezen over de troon van David en de troon van God. Deze zijn totaal verschillende zaken. Want, Jezus Christus als God de Zoon zit aan de rechterhand van de Vader (Markus 16:19). De Hemel en de aarde zijn aan Jezus onderworpen als God.

Psalm 110.......

Het 1000 jarige vrederijk van Jezus Christus wordt ook uitdrukkelijk in het oude testament beschreven. Ik zal enkele voorbeelden geven:

Koning David heeft door het "oog" van de Heilige Geest vele zaken over de toekomst onthuld. In Psalm 110 zegt David het volgende over het koninkrijk van Christus. In vers 1 lezen we: "Mijn koning, God zegt tegen u: Zet u aan Mijn rechterhand, totdat Ik u vijanden gelegd heb als voetbank voor Uw voeten...." (Zie: Markus 16:19, MattheŁs 22:24; 26:64; Lucas 22:69; Handelingen 2:33-34; 7:5-6; Romeinen 8:34; EfeziŽrs 1:20 ; Kolossenzen 3:1; HebreeŽrs 1:3 ; 1:13; 10:12-13; 1 Petrus 3:22)

Wij moeten weten dat Jezus heel vaak in de Bijbel zegt: "Alles wat in het oude testament over mij geschreven staat, moet gebeuren. Dus Zijn geboorte, zijn kruisiging, Zijn opstanding en Zijn hemelmaart zijn in vervulling gegaan, omdat het oude testament hiervan getuigt (zie Lucas 24:44).

Dat is de reden dat het 1000 jarige rijk zoals deze in de Bijbel wordt geopenbaard, nog moet komen, want de Schrift moet in vervulling gaan!

De betekenis van : ... God zegt tegen u: Zet u aan Mijn rechterhand , is dat het hier over de Hemelvaart van Christus gaat. Jezus Christus zit dus aan de Rechterhand van God en regeert als God de Zoon. Maar Hij regeert nog niet als Mensenzoon, als de Zoon van David.

..... totdat Ik u vijanden gelegd heb als voetbank voor Uw voeten.............(Zie ook HebreeŽrs 1:13; 10:12-13)..

Jezus Christus zit aan de Rechterhand van de Vader, maar de Vader heeft zijn vijanden nog niet als voetbank voor Zijn voeten gelegd. Jezus regeert nog niet als Mensenzoon, als de zoon van David. Dit wordt ons ook duidelijk wanneer wij HebreeŽrs 10:12-13 gaan lezen, namelijk: " Christus heeft echter ŤŤn offer voor de zonden gebracht en heeft daarna voor altijd plaatsgenomen aan de rechterzijde van God. Hij wacht nu af tot God Zijn vijanden aan zijn voeten legt."

Wat betekent het als Paulus zegt: " totdat God zijn vijanden aan zijn voeten legt?" . De betekenis hiervan is dat het duizendjarige rijk nog moet komen! Want, er komt een tijd dat alle volken in de wereld Jezus Christus moeten gehoorzamen en deze tijd zal aanbreken met het duizendjarige rijk!

Hoeveel landen zijn er niet op deze wereld die zich tegen Christus verzetten? Er zijn wel miljoenen mensen die van Christus niets willen weten. Wanneer we zeggen: Het 1000-jarige rijk is een dag of een uur, waarom moeten nog de vijanden van Jezus Christus, de zoon van David aan Zijn voeten worden gelegd? Toch niet voor een enkele dag?

Om het probleem goed te begrijpen, moeten wij eerst de volgende vraag zien te beantwoorden, namelijk: Wat betekent het wanneer Christus regeert? Met andere woorden, wat is de betekenis van het duizendjarige rijk? Hoe zal het duizendjarige rijk in z’n vorm zijn? En hoe zit met de regering van Jezus Christus?

image35.gif (3100 bytes) De Bijbel zegt,, Blaas op de trompet en de hoorn en juich voor de Heer, onze koning.  Laat de zee bruisen, de zee met al wat erin is. Laat de wereld juichen, de wereld met al haar bewoners.  Rivieren, klap in de handen, bergen, sluit je erbij aan, jubel het uit. Want de Heer komt, Hij komt om de aarde te besturen, over alle volken zal Hij heersen, eerlijk en rechtvaardig ". (Psalm 98:6-9)

Het duizendjarige rijk, de regering van Jezus Christus.........

Het duizendjarige rijk heeft enkele kenmerken, die zeer van belang zijn. Hierover kunnen we enkele vragen stellen:

  1. Wat betekent het wanneer Jezus Christus de Macht over deze wereld krijgt om te regeren als Koning David?
  2. Met andere woorden, wat is de betekenis van het duizendjarige rijk?
  3. Hoe zal het duizendjarige rijk van Jezus Christus eruit zien?

In Psalm 110:2 lezen we: "Mijn koning, vanaf de berg Sion zal de Heer Uw macht uitbreiden, u zult heersen over al Uw vijanden."

Met de berg Sion wordt altijd Jeruzalem en daarmee het volk IsraŽl bedoelt. Jezus Christus zal dus vanuit Jeruzalem zijn regering leiden en zijn gezag uitoefenen. Hij zal dan heersen over al Zijn vijanden. Bovendien lezen wij in de Bijbel, dat het regeringscentrum van Jezus Jeruzalem zal zijn. In Jesaja 2: 1-5 (zie ook Jesaja 11:1-10 en 65: 18-25, Micha 4:1-9) lezen we: " In de toekomst zal de tempelberg, de berg van de Heer, rotsvast staan, hoger zijn dan alle bergen, uitrijzen boven de heuvels. De volken zullen toestromen, ze gaan in drommen op weg. Ze zeggen: Ď Kom, we gaan naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons de weg wijzen en wij zullen zijn aanwijzingen opvolgen.í Vanuit Jeruzalem geeft de Heer Zijn richtlijnen, vanuit de tempelstad richt Hij zich tot de mensen. Hij zal rechtspreken tussen machtige volken en geschillen oplossen tussen talloze naties. Dan smeden ze hun zwaarden om tot ploegscharen, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk neemt nog de wapens op, nooit meer bereidt men zich voor op de oorlog. Nakomelingen van Jacob, kom, laten we gaan, de Heer verlicht onze weg."

Bovenstaande citaat is een tafereel die door de profeet Jesaja is waargenomen. Profeet Jesaja heeft Jezus Christus in Zijn volle ornaat als Koning in Jeruzalem aanschouwd en daar heeft hij een verslag van gemaakt, zodat wij iets van kunnen leren. Daarom zegt Apostel Paulus: "Het oude testament is bedoelt om ons iets bij te leren" (Romeinen 15:4)

Ik ga dit citaat zin voor zin nauwkeurig bespreken.

...... In de toekomst zal de tempelberg, de berg van de Heer, rotsvast staan, hoger zijn dan alle bergen, uitrijzen boven de heuvels........

Het feit dat Jesaja zegt: "In de toekomst....." geeft uitdrukkelijk aan dat het hier om een tastbare sterke en voor iedereen zichtbare rijk gaat. Wat voor zin heeft om zoín rijk te stichten voor een dag?

In de Bijbel wordt het woord "bergen" zowel symbolische als letterlijk bedoelt. In dit geval is het letterlijk. Symbolisch stellen de bergen: Landen, naties en machthebbers voor. Met de "tempelberg" wordt de berg bedoeld waarop de tempel van Salomo was gebouwd, waar nu de grote Koepel Moskee staat.

Wanneer we dus lezen "...de tempelberg, de berg van de Heer....." dan wordt daarmee het regeringscentrum van Jezus Christus bedoelt. Het centrum van Zijn macht zal dus in Jeruzalem zijn en van daaruit zal Hij de volkeren gaan regeren.

.............. rotsvast staan...............

De betekenis hiervan is, dat de regering van Koning Jezus Christus volmaakt en krachtig zal zijn. Het zal geen regering zijn waarbij sommige generaals zich tegen Hem zullen verzetten. Nee, het zal een regering zijn van rechtvaardigheid, van eerlijkheid en van gelijkheid. Het zal een goede, degelijke, machtige en krachtige regering zijn die met geen enkel middel van zín plaats te verwijderen is. Het is een degelijke krachtige, rechtvaardige regering die rotsvast staat.

... hoger zijn dan alle bergen, uitrijzen boven de heuvels........

De tot nu toe door de mensen bestuurde rijken, naties en landen, zijn - ondanks hun democratische wetgeving - niet volmaakt. Er heerst nog steeds veel onrecht, criminaliteit, morele verval en bandeloosheid. Maar wanneer, Christus Jezus, de Zoon van David, de Mensenzoon Zijn koningschap in Jeruzalem aanvaard, dan zal zijn regering boven alle regeringen van mensen uitsteken. Zijn regering zal volmaakt en totaal anders zijn dan andere regeringen. Ja, het zal zo anders zijn dat het gewoon opvalt. De mensen kunnen dan niet meer negeren. Ze kunnen de aanwezigheid van Jezus Christus, de Zoon van David niet meer negeren. Zijn regering is majestueus, machtig en volmaakt. Dat is de betekenis van "hoger zijn dan alle bergen, uitrijzen boven de heuvels.."

...... De volken zullen toestromen, ze gaan in drommen op weg. Ze zeggen: Ď Kom, we gaan naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons de weg wijzen en wij zullen zijn aanwijzingen opvolgen.í.........

Wanneer de Here Jezus Christus tijdens de duizendjarige rijk koning wordt, dan zal hij de volkeren met een ijzeren hand regeren. De regeringen (leiders natuurlijk) zullen met grote getallen naar Jeruzalem gaan om daar naar de wetten van Christus te luisteren. Over de hele wereld zullen de mensen naar Jeruzalem gaan om naar de aanwijzingen van Jezus te luisteren (Zie ook 1 koningen 5:14). De volkeren zullen dus tegen elkaar zeggen: "kom, laten wij naar Jeruzalem gaan, naar het huis van God van IsraŽl. De God van IsraŽl zal ons wetten geven en wij zullen naar zijn wetten luisteren."

Let uitdrukkelijk hier op, dat steeds gesproken wordt van "God van IsraŽl" of "God van Jakob". Dit wordt niet zonder betekenis vermeld. Daarmee wordt namelijk de betrokkenheid van het volk IsraŽl bij het geheel bevestigd. Wat ik aan dit citaat zo fascinerend vindt, is dat gesproken wordt van "God van IsraŽl" Hiermee is overduidelijk gezegd dat Jezus Christus God zelf is !!! In principe kunnen wij de geheimenis God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest onmogelijk doorgronden. Het blijft een fascinerende zaak die voor de menselijke redenering ongrijpbaar is!

Tijdens de regering van Jezus Christus zullen dus alle volken gedwongen worden om Hem te gehoorzamen. Hij zal met kracht rechtspreken.

...... Vanuit Jeruzalem geeft de Heer Zijn richtlijnen, vanuit de tempelstad richt Hij zich tot de mensen......

Jeruzalem zal dus de hoofdstad van de regering van Christus zijn. Hij zal in Jeruzalem wetten maken en wetten invoeren. De volkeren moeten dan naar deze wetten luisteren en uitvoeren.

Hij zal hen aanwijzingen en uitleg geven over hoe ze deze wetten moeten invoeren en ze zich ernaar moeten gedragen. Ze moeten in alles de Here Jezus Christus gehoorzamen.

.... Hij zal rechtspreken tussen machtige volken en geschillen oplossen tussen talloze naties......

image45.gif (20117 bytes) De Bijbel zegt,, De Heer oefent zijn macht uit in Sion en heerst over alle volken. Breng hulde aan de Heer. Hij is groots en ontzagwekkend. Hij is heilig". (Psalm 99:2-3)

Tijdens de regering van Christus zullen er geschillen tussen de diverse volkeren worden opgelost. Omdat Jezus Christus de koning is, zullen de mensen hun problemen aan Hem voorleggen. Hij zal dus als rechter tussen diverse machtige landen recht gaan spreken. Op die manier zal onder leiding van Jezus Christus over de hele wereld vrede zijn. Een "schaduw" voorbeeld hiervan was de regering van Koning Salomo in Jeruzalem. Want, ook in de tijd van Salomo was overal vrede en de mensen stonden onder de indruk van zijn rechtspraak (1 Koningen 5:1-14). Wij kunnen dus zeggen dat de regering van Salomo een voorganger was voor de komende regering van Koning Jezus Christus, onze Heer en onze God.

...... Dan smeden ze hun zwaarden om tot ploegscharen, en hun speren tot snoeimessen......

Vandaag de dag zijn er duizenden wapenfabrieken. Er worden enorme hoeveelheden wapens gemaakt. Landmijnen, handgranaten, raketten, vliegtuigen, oorlogsschepen, pistolen, geweren, tanks, kanonnen en noem maar op. Kunnen wij zeggen dat al deze fabrieken worden gesloten en in plaats daarvan babyvoeding wordt gemaakt? En kunnen wij zeggen dat al deze wapentuig in een dag zal worden vernietigd? In een programma op Discovery Channel werd het probleem van landmijnen behandeld. Daar werd gezegd dat de wereld zeker 100 jaar nodig zou hebben om alle landmijnen op te ruimen.

Tijdens het duizendjarige rijk, zullen alle volkeren naar Jeruzalem gaan om de wetten van Jezus in ontvangst te nemen en naar Hem te luisteren. Hij zal tussen hen rechtspreken en hen tuchtigen. Hij zal aanwijzingen geven, hoe ze moeten leven. Daarom, zullen ze hun wapens omsmeden tot ploegscharen. Want, Christus Jezus is de koning!

.....Geen volk neemt nog de wapens op, nooit meer bereidt men zich voor op de oorlog...

Omdat Jezus de macht in handen heeft en Hij zelf regeert, zal er dus overal vrede zijn. De volkeren zullen Hem gehoorzamen en doen wat Hij hen opdraagt. Daarom zullen ze geen oorlog meer voeren met elkaar. Dit is exact in overeenstemming met hetgeen wij lezen in openbaring 20:3 lezen, namelijk" Toen gooide hij hem in de afgrond, en hij sloot en verzegelde die, zodat de draak (= de Satan, de duivel) de volken de komende duizend jaar niet kon misleiden."

Het feit dat de volkeren geen oorlog meer met elkaar gaan voeren, heeft te maken met het in de gevangene zetten van de duivel. En dit geeft toch wel aan dat het duizendjarige rijk een rijk van 1000 jaren is!

De machtige koning Jezus Christus....

engel1.jpg (17866 bytes) De Bijbel zegt,, Zo wordt Hem in Jeruzalem hulde bewezen, zo wordt zijn naam in Sion met ere genoemd, wanneer alle volken er samenkomen, wanneer men uit alle koninkrijken op weg gaat om de Heer te aanbidden " (Psalm 102:22-23)

Het is duidelijk geworden dat Jezus in Jeruzalem zijn regering zal instellen. Maar we kunnen de vraag stellen van: Hoe zal Christus dan zijn macht uitoefenen?

In Openbaring 19:15-16 lezen we: "Uit Zijn mond stak een scherp zwaard waarmee hij de ongelovige volken ging neerslaan. Met ijzeren staf zal Hij ze leiden en als druiven zal Hij ze vertreden in de wijnpers van de verschrikkelijke toorn van de almachtige God."

Wanneer Christus naar de aarde komt om Zijn heerschappij te vestigen, zullen er veel landen zich tegen Hem verzetten (openbaring 19:19-21) . Hij zal hen met "ijzeren staf" leiden. De betekenis van ijzer is, machtig, krachtig optreden. Ja, Hij zal ze net zolang aanpakken, totdat ze allemaal zich voor Hem zullen buigen. Hij zal hen dwingen. Bij zijn eerste komst (zijn geboorte), werd hij veracht, bespottelijk gemaakt en uiteindelijk gekruisigd door de wereld. Bij zijn tweede komst zal Hij de wereld met de scherpte van het zwaard dat uit zijn mond komt tuchtigen en tot gehoorzaamheid dwingen. Bij zijn eerste komst, werd hij als een Lam naar de slachtbank gebracht en werd geslacht. Bij Zijn tweede komst zal Hij echter als een Leeuw regeren. Niemand durft Hem de gehoorzaamheid meer te weigeren.

In Psalm 2:7-9 lezen we: "De koning zegt: ĎLuister naar het besluit van de Heer. Dit zijn Zijn woorden: Jij bent mijn zoon, vanaf heden ben ik je vader (zie MattheŁs 3:17). Vraag Mij wat je wilt; Ik geef je heel de aarde in handen, Ik stel alle volken onder je beheer. Je kunt hen verbrijzelen als met een ijzeren vuist, je kunt ze stukslaan als een aardewerk."

Tijdens de regering van Christus, zal Hij overal macht uitoefenen. De volkeren zullen op krachtige wijze worden bestuurd door de regering van Christus. Tijdens het duizendjarige rijk zal Christus dus de Grote Koning Zijn.

De situatie van nu is anders, namelijk: " Denk aan wat ik gezegd heb: Een knecht staat niet boven Zijn Heer. Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen; als ze Mijn woorden ter harte hebben genomen, zullen ze jullie woorden ook ter harte nemen (Johannes 15:20)."

In de huidige situatie worden de Christenen vervolgd, zoals ook Jezus door de wereld is vervolgd. Maar straks, zal Hij de wereld met een krachtige hand regeren. Hij zal hen dwingen om Hem te gehoorzamen.

Dit wordt bevestigd door de Apostel Paulus, namelijk: In 2 TimoteŁs 3:12-13 lezen we: "Overigens, allen die godvruchtig en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen vervolgd worden."

Zoals Christus door de wereld werd gehaat en geminacht, zo zullen ook de Christenen door de wereld worden gehaat en vervolgd. Maar straks, zal het anders zijn. Want, tijdens het duizendjarige rijk zal Christus zelf de heidenen terecht wijzen.

In Daniel 7:14 lezen we: "Toen kreeg Hij (= Jezus) koninklijke macht en aanzien. Alle mensen, tot welk volk zij ook behoorden en welke taal zij ook spraken, dienden Hem."

Wij zien hier dus dat wanneer Christus Zijn regering instelt, dan zullen alle volkeren Hem dienen en gehoorzamen. Hij zal hen met ijzeren kracht besturen. Hij neemt als Mensenzoon, als de zoon van David de plaats op de troon van Zijn vader David.

Wat is de taak van de Christenen in het duizendjarige rijk?

image52.gif (5301 bytes) De Bijbel zegt,, Heer, wie u zijn toegedaan, kunnen op u rekenen; wie bij u hun toevlucht zoeken, laat u niet in de steek. Zing een lied voor de Heer, voor de Heer op de berg Sion, maak de volken Zijn daden bekend". (Psalm 9:11-12)

Uit het voorgaande is gebleken dat er heel veel zaken geregeld moeten worden voordat het duizendjarige rijk zijn gestalte zal krijgen.

Wij hebben bijvoorbeeld gelezen: dat Jezus wetten zal maken en invoeren. Maar hoe gaat dat nu in zín werk. Ik bedoel, wie zullen deze regering gaan vormen? Er moeten toch ministers zijn en andere verantwoordelijken in deze regering? Jezus zal over alle volken en naties gaan regeren, maar hoe doet dat Hij dat eigenlijk? Hij heeft toch ambtenaren en afgezanten die Zijn wetten gaan invoeren en namens Hem zullen regeren? Hoe zit dit nu in elkaar?

De terechte vraag die wij kunnen stellen is dan: Wat zullen de Christenen tijdens het duizendjarige rijk gaan doen? Hoe zullen ze Christus gaan dienen? Wat voor taak hebben de Christenen in het duizendjarige rijk? Wat hebben ze te zoeken in het duizendjarige rijk?

In MattheŁs 19:27-28 zegt Petrus tegen Jezus: " Wij hebben wel alles verlaten om u te volgen, zei Petrus tegen Hem, wat zullen wij krijgen? Jezus antwoordde: ĎIk verzeker jullie: In de tijd dat alles vernieuwd wordt en de Mensenzoon in al zijn Majesteit op Zijn troon zal zitten, zullen jullie die mij gevolgd zijn, plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van IsraŽl."

Wij zien hier dat Petrus vraagt aan Christus wat ze van Hem zullen krijgen. Hij zegt "jullie zullen plaats nemen op twaalf tronen en rechtspreken (vergelijk MattheŁs 24)." In de regering van Jezus krijgen de apostelen dus de functie van rechters! De apostelen zullen namens Christus recht gaan spreken, niet alleen over het volk IsraŽl, maar over alle volken!

Let wel: Jezus zegt: "....Mensenzoon in al zijn Majesteit op Zijn troon zal zitten... ". Dit geeft aan dat zijn regering op aarde zal zijn en wel in Jeruzalem. Hij regeert niet als God de Zoon, maar als Mensenzoon, als de Zoon van David, zoals Salomo. Het woord "mensenzoon" spreekt dus van aardse regering

In Openbaring 2:26-27 lezen we: "..houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Ik zal aan wie overwint en mijn opdrachten tot het einde toe uitvoert, macht over de heidenen geven: hij zal hen leiden met een ijzeren staf en hen als aardewerk in stukken slaan. Eenzelfde macht heb ik ook van mijn vader gekregen."

jezus_graf.jpg (36062 bytes) De Bijbel zegt,, Moge hij heersen van zee tot zee, van het ene eind van de wereld tot het andere.  Laten de trotse nomaden voor hem buigen, zijn vijanden de grond voor zijn voeten kussen" (Psalm 72:8-9)

Zoals we hebben gezien werd Christus tijdens zijn leven op aarde vervolgt en vernederd. Ook de Christenen worden vervolgd en vernederd door de heidenen (en de valse Christenen) op deze wereld. Hij zegt nu, wanneer jij aan mij trouw blijft, en aan mijn woorden blijft vasthouden, dan zal ik jou macht geven over de heidenen. Zoals de heidenen jou hebben vervolgt en vernederd, zo zul jij hen nu regeren en bestraffen. Ja, de Christenen krijgen zelfs de macht over de heidenen om hen in stukken te slaan als aardewerk.

De ware Christenen zullen dus tijdens het duizendjarige rijk verantwoordelijkheid in de regering van Jezus krijgen om namens Hem macht uit te oefenen over de heidenen. Zij zullen zijn afgezanten en ambtenaren zijn!

Jezus gaat verder en zegt: "Ik heb ook macht van Mijn Vader gekregen, daarom geef ik ook jullie deze macht."

Wanneer wij nu zeggen: Het duizendjarige rijk is 1 dag, hoe kunnen wij dan zeggen dat de Christenen de heidenen gaan besturen? Dit kan toch niet? De regering van Christus is toch een aardse regering? Daar is toch veel meer voor nodig dan een dag?

In Openbaring 3:21 lezen we: "Ik zal ervoor zorgen dat wie overwint, bij Mij op Mijn troon komt te zitten. Ook ik heb overwonnen en ben bij Mijn Vader op Zijn troon gezeten."

Als Jezus zegt: Mijn troon, dan wordt daarmee altijd de aardse regering op de troon van Zijn Vader David bedoelt. Jezus getuigt dus zelf heel vaak van het duizendjarige rijk!

Jezus zegt hier ons: Ik heb veel pijn en leed moeten meemaken. Ik heb dat allemaal gedaan voor de naam en verheerlijking van God de Vader. Ik heb het gewonnen en daarom zit ik nu bij Hem op de troon, dus in de hemel.

Dit is exact in overeenstemming met hetgeen wij lezen in HebreeŽrs 10:12 -13 namelijk: " Christus heeft echter ŤŤn offer voor de zonden gebracht en heeft daarna voor altijd plaatsgenomen aan de rechterzijde van God. Hij wacht nu af tot God Zijn vijanden aan zijn voeten legt."

Met de term "zijn vijanden aan zijn voeten" wordt hier uitdrukkelijk bedoeld, dat Jezus als Koning regeert en dat alle tegenstanders van Jezus naar Jeruzalem zullen komen en Hem hulde zullen brengen.

Hij wacht op dit moment tot Hij de koninklijke heerschappij krijgt over deze aarde. Hij regeert nu in de hemel op de troon van God de Vader. Maar hij zal Zijn heerschappij gaan uitoefenen op deze wereld als de Mensenzoon. Wij moeten goed begrijpen: God, de Zoon en Mensenzoon. Als God de Zoon heeft Hij alle macht. Maar als Mensenzoon moet Hij nog zijn regering in Jeruzalem gaan vestigen. Dit zal gebeuren, wanneer God zijn vijanden aan zijn voeten legt.

Daarom zegt Christus, Ik heb volgehouden en nu zit ik bij Mijn Vader in de hemel op de troon. Als jullie volhouden en mij niet vergeten en alle leed en pijn in Mijn Naam dragen, dan zullen jullie tijdens Mijn regering op deze wereld bij Mij op de troon zitten. Hij zegt eigenlijk: Jullie zullen Mijn gezanten zijn, Ik zal de macht met jullie delen. Wij zullen samen de volkeren gaan heersen.

In 2 TimoteŁs 2:12 lezen we: ".. als we volharden zullen we ook met Hem heersen...."

Wanneer wij door alle vervolgingen, bespottingen, verleidingen en vernederingen Hem trouw blijven, dan zullen wij samen met Hem gaan heersen over deze wereld.

In Lucas 22: 28-29 lezen we: "Jullie zijn altijd bij me gebleven in tijden van beproeving; zoals Mijn Vader mij koninklijke macht heeft bezorgd, zo zal ik op mijn beurt ervoor zorgen dat jullie in Mijn koninkrijk bij Mij aan tafel zullen eten en drinken....."

Hier zien we dus uitdrukkelijk dat Jezus ook daadwerkelijk het 1000 jarige rijk zo vaak bevestigt, door te zeggen: ....mijn Vader...Mij koninklijk macht. Dit spreekt altijd van een aardse regering en rijk.

image47.gif (4343 bytes) De Bijbel zegt,, Laat de hemel zich verheugen, de aarde juichen, de zee bruisen, de zee met al wat erin is. Laten de velden met alle gewassen juichen, de bomen in de bossen het uitjubelen.  Want de Heer komt, hij komt om de aarde te besturen, over alle volken zal hij heersen, eerlijk, trouw aan zijn beloften" (Psalm 96:11-13)

Overal vrede in het 1000 jarige rijk ....

Het duizendjarige rijk vertoont enkele bijzondere kenmerken die ik graag hieronder wil behandelen. Het rijk is ook hier weer door Jesaja en andere profeten aanschouwd.

In Jesaja 65:18 -25 zegt de Heer: "Van Jeruzalem maak ik een vrolijke stad, van haar bevolking blije mensen. Ik zal juichen om Jeruzalem, verblijd zijn om Mijn volk. Je hoort er niemand huilen, niemand schreeuwen om hulp. Zuigelingen blijven in leven, bejaarden sterven niet voor hun tijd. Wie als honderdjarige sterft, sterft jong.

Op wie de honderd niet haalt rust een vloek. Wie een huis bouwt, zal het ook bewonen, wie een wijngaard plant zal ook de druiven eten. Wat zij bouwen, wordt niet door vreemden betrokken en wat zij zaaien, niet door anderen geoogst, want Mijn volk dat Ik heb uitgekozen, wordt oud als de bomen zelf.

Ze zullen de vruchten van hun arbeid plukken, hun zwoegen is niet voor niets. Hun kinderen staan geen rampen te wachten, want Mijn zeggen rust op hen, op hen en hun kinderen. Nog voor zijn mij roepen, zal ik antwoorden; terwijl ze nog spreken, geef ik gehoor. Wolf en lam zullen samen eten, de leeuw eet hooi als het rund, de slang zal zich voeden met stof. Op mijn heilige berg niemand meer kwaad, sticht niemand nog onheil."

De wolf is de gast van het lam, de panter legt zich neer naast het bokje; kalf en leeuwewelp groeien samen op, een kind kan ze hoeden. De koe en de beer doen zich samen tegoed, hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet hooi als het rund.  De baby speelt bij het hol van de slang, de kleuter steekt zijn hand in het nest van de adder.

Op Sion, Gods heilig berg, doet niemand nog onheil. Zoals de zee vol is met water, zo zijn de mensen vol van de Heer; allen erkennen Hem. In die beslissende tijd zal de nakomeling van IsaÔ een baken: op Hem zullen de volken zich richten; tot Hem wenden zij zich om raad. De plaats waar Hij blijft zal en pracht zijn......(Jesaja 11:6-10)

Hier vallen ons enkele zaken op. Ik ga deze hieronder bespreken!!

....... Wie als honderdjarige sterft, sterft jong, wordt oud als de bomen zelf.....

Hier lezen we iets over de leeftijd van de mensen. Als iemand honderd jaar is, dan is hij nog een kindje. Als iemand op 100-jarige leeftijd sterft, dan sterft hij als jong. De groeifase van een kind naar volwassen worden, duurt 100 jaar. Dit betekent, dat de mensen heel oud zullen worden Hoe oud exact? Wel, net zo oud als bomen. Een boom kan 100 jaar, 200 jaar, 500 jaar of 1000 (= eikeboom) jaar oud worden. Het is mogelijk dat sommigen een leeftijd van 1000 jaar zullen bereiken.

......... De wolf is de gast van het lam, de panter legt zich neer naast het bokje; kalf en leeuwewelp groeien samen op, een kind kan ze hoeden. De koe en de beer doen zich samen tegoed, hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet hooi als het rund. .......

Dit spreekt uiteraard van de vrede in de dierenwereld. De hele natuur zal veranderen. Er zal geen pijn meer zijn zowel bij de dier als bij de mens. Christus Jezus is de Koning, dit betekent dat er zowel in de mensenwereld als in de dierenwereld op elke niveau van laag tot hoog vrede zal zijn. Niemand zal het andere kwaad doen.

.... De baby speelt bij het hol van de slang, de kleuter steekt zijn hand in het nest van de adder.....

Er zal ook een nieuwe verhouding aanbreken tussen mens en dier. Er zal overal een volkomen en volmaakte vrede zijn. De slang is typische vijand van de mens. Maar tijdens het 1000-jarige rijk zal er geen vijandschap meer bestaan.

image25.gif (6620 bytes) De Bijbel zegt,, De Heer heeft Jeruzalem gekozen als plaats waar Hij wil verblijven. Hij zei: ĎHier ga ik rusten, voor altijd, hier wil ik blijven wonen" (Psalm 132:13-14)

......Je hoort er niemand huilen, niemand schreeuwen om hulp. Zuigelingen blijven in leven, bejaarden sterven niet voor hun tijd.

Wie een huis bouwt, zal het ook bewonen, wie een wijngaard plant zal ook de druiven eten. Wat zij bouwen, wordt niet door vreemden betrokken en wat zij zaaien, niet door anderen geoogst........

.... Op Sion, Gods heilige berg, doet niemand nog onheil. Zoals de zee vol is met water, zo zijn de mensen vol van de Heer; allen erkennen Hem

Er zal overal en op elk gebied vrede en gerechtigheid zijn. De natuur, het klimaat zal volledig veranderd zijn onder leiding van Koning Jezus. Er zal geen pijn meer zijn, want alles bezit Gods Kennis. Alle mensen, de natuur, de dierenwereld zullen Gods kennis bezitten en vol van zijn. Kortom, er zal een prachtige, verkwikkende toestand zijn onder leiding van Koning Jezus.

Conclusie Ö.

Wij hebben gezien dat tijdens het duizendjarige rijk, de regeringscentrum in Jeruzalem zal zijn. Christus Jezus, de Zoon van David, de Mensenzoon, zal dan Koning zijn in Jeruzalem. De volkeren van deze wereld zullen allemaal naar Jeruzalem gaan om daar naar Jezus te luisteren en Zijn wetten gehoorzamen. De hele wereld zal naar Hem luisteren. Hij zal ze op krachtige, machtige manier besturen. Hij zal de wereld leiden met een ijzeren staf, dat wil zeggen, Hij zal de mensen op de knieŽn dwingen om Hem te gehoorzamen. Tijdens de regeringsperiode van Jezus wordt de Satan gebonden. Er zal daarom overal in de wereld vrede zijn. De mensen zullen geen oorlog met elkaar voeren, omdat Christus Jezus hun problemen zal oplossen. Zoals in de tijd van Salomo de mensen naar Hem gingen om recht te spreken, zo zullen ook in het duizendjarige rijk de mensen naar Jeruzalem gaan om Christus te vragen recht te spreken. Overal en op elke terrein zal vrede zijn. Er zal vrede zijn in de dieren- en mensenwereld. Niemand doet nog het kwade, omdat de kennis van de Heer aanwezig is in iedereen.

De taak van de Christenen in het duizendjarige rijk is, om samen met Christus te heersen over de mensen van deze wereld. Christus Jezus voert zijn koningschap uit samen met de goede Christenen.

De Bijbel zegt,, Volken van alle landen, bewijs eer aan de Heer en erken zijn macht. Bewijs aan de Heer de eer die hem toekomt; ga naar zijn tempel en breng hem offers. Buig u diep als de heilige Heer verschijnt; laten alle mensen voor hem beven" (Psalm 96:7-9)