Desinformatie over de Arameeërs van Mesopotamië, de hedendaagse Syrische (=Suryoye) Christenen….

Als we kijken naar de geschiedenis van de Arameeërs van Mesopotamië, dan blijkt dat de Arameeërs heel vaak slachtoffer zijn geweest van verdeel en heerspolitiek, van vervolgingen, etnische zuiveringen en genocide’s. In 1914 bijvoorbeeld werd een vreselijke afslachting onder ons volk aangericht door het toedoen van de brute Koerden. Nu heb je onder iedere volk sommige elementen die tegen betaling van geld bereid zijn om hun volk te verraden. In de tweede wereldoorlog waren bijvoorbeeld sommige Nederlanders die met de Duitsers samenwerkten en daarmee hun volk aan de kant zetten. De mensen die de afslachting van 1914 met hun ogen mee hadden gemaakt, hebben geregeld verklaard dat sommige bloedbaden onder ons volk voorkomen hadden kunnen worden, wanneer sommigen hun mond hadden kunnen houden over het bestaan van ondergrondse gangen en tunnels waar velen zich schuilhielden. Deze verraders werden bedreigd met de dood door de Koerdische Aga’s om de geheime verblijfplaatsen prijs te geven. Anderen echter werkten samen met de Koerden tegen betaling van veel geld. Velen werden echter later zelf om het leven gebracht.

Het pijnlijke is dat vandaag de dag nog steeds mensen zijn onder ons volk die met de Koerden mee huldigen, ook weer tegen betaling van erg veel geld, erg onprettig allemaal. Deze mensen die vandaag de dag, tegen betaling van erg veel geld, ons volk verraden zijn moreel gezin in principe mede verantwoordelijk voor de genocide van 1914.

Ook de etnische afkomst van ons volk werd door velen doelbewust vervalst met het doel dit volk te ontdoen van z’n rechten en z’n bestaan. De Turken noemden ons volk bijvoorbeeld “Berg- Turken” om hen zo van hun etnische afkomst te ontdoen. Vandaag de dag proberen de Koerden om de geschiedenis van ons volk te vervalsen. Zo zijn er bijvoorbeeld sommige Koerdische media die ons volk proberen te identificeren als Koerdische Christenen, andere Koerdische media omschrijven ons volk geregeld als “Suryoye- Assyriërs” of “Asuri-Suryani” of “Assyrians – Syriacs”.

Sommige Arabische landen zetten onze geestelijke leiders onder druk om ons volk te Arabiseren. Er zijn dus velen die proberen om de oorsprong van de Arameeërs van Mesopotamië, hetzij om economische motieven, hetzij om nationale motieven, te vervalsen en te verdoezelen.

Niet alleen de Koerden, niet alleen de Turken en niet alleen de Arabieren hebben geprobeerd – en sommigen proberen nog steeds om de identiteit van ons volk te vervormen, maar ook de “Christelijke” missionarissen uit het Westen hebben dit in het verleden gedaan. In de 16e en de 19e eeuw gingen de Westerse missionarissen, in de naam van Jezus Christus, naar het oosten om het evangelie onder de Oosterse Christenen te verkondigen. Je kunt je vragen: Hoe kun je in de naam van “Jezus’ je eigen medechristenen proberen te hersenspoelen en hen van hun etnische oorsprong te ontdoen? De Apostel Paulus zegt,, Ik heb er altijd mijn eer in gesteld het evangelie niet te verkondigen op plaatsen waar al over Christus gesproken was. Het is niet mijn bedoeling te bouwen op een fundering die door een ander is gelegd" (Romeinen 15:20). Jammer dat de missionarissen zich niet aan deze uitspraak van Apostel Paulus hebben gehouden door de Christenen in het Oosten met rust te laten. Over het gedrag van de Westerse missionarissen zegt de journalist Albert Stol in zijn boek, “Nestorianen, de ondergang van een Christenvolk” het volgende, ,, Terwijl de naam Chaldeeërs betrekking had op de geünieerden (met Rome), werd de tweelingnaam Assyriërs aan de Nestorianen gegeven, die deze naam ook zelf begonnen te gebruiken. Zoals de Rooms-katholieke kerk de aanduiding Chaldees populariseerde deed de Anglicaanse missie dat later met de aanduiding “Assyrisch".

Dit kan worden opgevat als een machtsspelletje tussen de Rooms Katholieke Kerk en de Anglicaanse missie. Nadat de Oost-Aramese Nestoriaanse Kerk in 1551 werd gesplitst, kreeg het gesplitste deel de naam “Chaldeeërs”, omdat zij in het gebied van de vroegere Chaldeeërs woonden. Met deze benaming was de Chaldeeuwse Kerk van Babylon geboren. Hetzelfde spelletje werd herhaald in de 19e eeuw, maar nu door de Anglicaanse missie, die de naam “Assyriërs” aan de tot dan toe overgebleven Oost-Aramese Nestorianen gaven, die zich niet hadden aangesloten bij de Rooms Katholieke Kerk. Nadat de Aramese Nestorianen de naam “Assyriërs” kregen opgeplakt, begon men ook reclame voor deze benaming te maken. Zo werd alles wat “Syrisch” of “Aramees” voor stond veranderd in “Assyrisch”, een identiteitsverandering dus!

Als je dit op je laat inwerken, dan voel je toch wel veel pijn door je heen stromen. Waarom? Wel, in de eerste plaats, gingen de Katholieke en de anglicaanse missionarissen naar het Midden-Oosten als “Christenen”. En wat is het resultaat geweest van hun “Christelijke” werkzaamheden? Wel: Verdeeldheid en identiteitsvervalsing onder de Arameeërs! Maar hoe zit het nu met de nazaten van de westerse missionarissen, nu wij onder hen zijn komen wonen? Wordt dit verdeel en heerspolitiek, zij het in een andere vorm, voortgezet? Of vertonnen ze respect voor ons volk?

De pijn wordt nog groter als je wordt geconfronteerd met het feit dat vandaag de dag nog steeds mensen zijn, uit onze eigen volk, die de mythische identiteiten, uitgevonden door de Westerse missionarissen verheerlijken, waarbij ze ook nog gesteund worden door de nazaten van de missionarissen. Hieronder volgen enkele voorbeelden, waarin sommige mensen uit ons eigen volk om uiteenlopende redenen, de historisch onjuist identiteiten, uitgevonden door de Westerse missionarissen voortzetten door ons volk geheel onterecht te identificeren met deze mythische identiteiten.

Nadat de gemeente Enschede het verzoek van Jarabee had goedgekeurd, werd een persverklaring samengesteld door de gemeente Enschede en Jarabee om de belastingbetaler te informeren over de subsidietoekenning. Aan de hand hiervan verscheen op 30 Januari 2002 een krantenartikel in het dagblad Turbantia/Twentsche Courant, waarbij de mythe van de missionarissen ruimschoots wordt verheerlijk met de historische onjuiste term als ,, “Assyrische Jongeren….” Op 31 Januari 2002 werd een verkorte versie van dit bericht weergegeven. Het is duidelijk dat, bewust of onbewust, de nazaten van de missionarissen de mythologie, uitgevonden door hun ouders destijds, maar al te graag willen voort zetten. Erg pijnlijk allemaal, te meer, omdat dezelfde mensen vaak het hebben over: mensenrechten, harmonie, respect voor anderen enz.. En daarbij schuwen ze niet om andere volkeren en landen af te kraken vanwege, naar hun idee, de onjuiste behandeling van hun minderheden. Erg boeiend allemaal!

Dagblad Tubantia/ Twentsche Courant: 30-1-2002

 

Dagblad Tubantia/ Twentsche Courant: 31-1-2002

Voordat enkele opmerkingen over het voorgaande worden gemaakt, verwijzen wij voor de volledigheid naar de beroemde geleerden van de Kerk van Antiochië die allemaal getuigen van de Aramese oorsprong van ons volk en duidelijk aangeven dat het Syriërs (=Suryoye) is niets anders dan een synoniem voor Arameeërs. De geestelijke kinderen van de Westerse missionarissen, zij die verdeeldheid en haat zaaien onder ons volk, proberen uit alle macht om de getuigenissen van deze geleerden te niet te doen door het zaaien van verwarring en chaos.

*********Geleerden van de Kerk van Antiochie over de Aramese oorsprong van ons!**********

Laat de verraders zichzelf noemen wat ze maar ze willen! Wij blijven trouw aan onze voorvaders en zullen nooit het verwerpelijke en onheilige "spuug" van de Westerse missionarissen accepteren!

Mevrouw Tunc wil ons identificeren, in tegenstrijd met de historische feiten zoals opgetekend door de grote geleerden van de kerk van Antiochië, met de vroegere “Assyriërs”- een verwerpelijke en een onheilige product van haar meesters, de westerse missionarissen. Deze grote geleerden  lijken gewoonweg te worden genegeerd door o.a. mevrouw Tunc als het gaat om de oorsprong van ons volk. Als iemand respect heeft voor z’n eigen volk, dan moet men in de eerste plaats respect tonnen voor z’n eigen geschiedkundigen en geen fabeltjes en mythes verkondigen die zijn uitgevonden door de westerse missionarissen waardoor de Arameeërs van Mesopotamië verdeeld zijn geraakt in diverse groeperingen. Geachte lezer, is het teveel gezegd om op te merken dat wanneer men de mythologische identiteiten, uitgevonden door de westerse missionarissen, blijft nakauwen en herhalen dat men daarmee de verdeeldheid onder ons volk voortzet? Wat betekent het wanneer iemand zijn eigen oorsprong ontkent om vervolgens fabels en mythes te verkondigen, die door anderen zijn uitgevonden? Als wij respect en liefde hebben voor ons volk, moeten we niet eerst kijken wat onze voorvaders op papier hebben gezet met betrekking tot ons oorsprong? Vandaag noemt de een zich een “Neanderthaler”, morgen noemt een ander zich een “marsmannetje”. Moet men dergelijke fantasieverhalen geloven en waarde aan hechten? Waar is onze fundament in het leven? Op wie moeten wij leunen? Op hetgeen is uitgevonden door de missionarissen of op de historische feiten zoals genoteerd door onze geleerden?

Een vraag aan mevrouw Tunc: Kan ze ons vertellen wat ze precies bedoelt met relatieproblemen?

Als je na het lezen van het voorgaande verhaal het gevoel hebt dat JARABEE jeugdzorg Twente jouw volk onrecht heeft gedaan, door mevrouw Tunc in gelegenheid te stellen ons volk in het openbaar onjuist te presenteren, dan kun jij je ongenoegen onder woorden brengen door een E-mail naar Jarabee te sturen: info@jarabee.nl

Als jij het gevoel hebt dat door het optreden van mevrouw Tunc, als medewerker van Jarabee, jouw volk is bespottelijk gemaakt , dan kun jij jou wenden tot Amnesty International om je ongenoegen onder woorden te brengen: amnesty@amnesty.nl


De mythologie van de westerse missionarissen voortgezet (1)….... 

De Suryoye/Assyrische Kerk 

Mevrouw Tunc zet de verdeel en heerspolitiek van de westerse missionarissen vrolijk voort en identificeert, in strijd met alle historische feiten, ons kerk als: Suryoye /Assyrische Kerk. Getuigd dit soort gedrag van respect voor de historische feiten of is dit de zoveelste wanhopige poging tot identiteitsvervorming? Zou het niet verstandig zijn van mevrouw Tunc om eindelijk iets te gaan doen aan haar historische kennis betreffende haar volk en haar kerk in plaats van de mythologie van de missionarissen voort te zetten? Is het niet zo dat mevrouw Tunc de verdeeldheid van de missionarissen gewoon voortzet door de uitgevonden mythe, door de westerlingen, gewoon te herhalen en na te kauwen?

Erg boeiend ook dat mevrouw Tunc zich voor doet als woordvoerster van de Suryoye (= Arameeërs)”. Kan mevrouw Tunc ons vertellen sinds wanneer zij ons woordvoerster is? Jammer dat mevrouw Tunc “vergeet” aan de onafhankelijke lezer te melden dat ze geen enkel autoriteit of gezag heeft om namens ons volk op te treden. Mevrouw is gewoon een privé-persoon die probeert om via diverse wegen autoriteit te verwerven waar absoluut niet in zal slagen.

De mythologie van de westerse missionarissen voortgezet (2)…

Koerdische groepen……  

Op 14 september 2000 werd een politiek feest georganiseerd door de Fikri Aygur en de privé-organisatie van mevrouw Tunc, “ De Assyrische Documentatie Centrum Bethnarin”. Kunnen de heer Aygur en mevrouw Tunc ons vertellen wat ze precies bedoelen met,, “ Ook Islamieten zijn welkom?” Waarin zijn ze “welkom?” Wat bedoelen ze eigenlijk met,, “ Onze cultuur?” Wordt daarmee hun privé-cultuur bedoelt, of willen ze namens ons volk spreken? Als dat waar is, waarom “vergeten” ze te melden aan de onafhankelijke lezer dat ze geen enkel autoriteit hebben om namens ons volk te spreken? En begrijpen ze niet dat ze daarmee de verdeel en heerspolitiek van de missionarissen voortzetten?

Interessant is dat mevrouw Tunc en de heer Aygur spreken van ,, “Begin deze eeuw richten de Turken bloedbaden aan onder de Assyriërs, waaronder Suryoye toebehoren..” Het is toch opmerkelijk dat ze steeds over wreedheden van de Turken praten, maar vergeten daarbij de gruweldaden begaan door de Koerden te vermelden aan de onafhankelijke lezer.  Hoe kan het toch dat mevrouw Tunc en Fikri Aygur zo zuinig zijn met betrekking tot de wreedheden begaan door de Koerden? Erg vreemd allemaal hoor! Alleen maar de Turken de schuld geven? Wat zou er achter kunnen zitten dat men de wreedheden van de Koerden zoveel mogelijk verzwijgt?

Dat "Suryoye (=Arameeërs) tot de Assyriers zouden behoren, is natuurlijke onjuist en historisch een grote onzin, zoals zoveel andere zaken. Zoveelste poging tot identiteitsvervorming en de voortzetting van het werk van de missionarissen. Dit zegt iets over de magere kennis van deze mensen omtrent de afkomst van hun volk. Het zou echt geen kwaad kunnen als mevrouw Tunc en Aygur nu eens de moeite namen om hun afkomst te bestuderen in plaats van onjuiste uitspraken in het openbaar te vertellen omtrent de afkomst van de Arameeërs van Mesopotamië. Ze zullen zien dat hun verwoede poging tot identiteitsvervorming uiteindelijk in modder zullen belanden! Waarom? Wel, omdat ons geschiedenis zo sterk is verankerd door de grote geleerden van de kerk van Antiochië wat door niemand ongedaan gemaakt kan worden.  


Meer over de immorele en verwerpelijke product van de Westerse missionarissen "Assyriers" en hun verwoedde pogingen om deze leugennaam levend te houden:

"Assyriers" en terrorisme: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Artikel_Zaman_16_11_2006.htm

De kruistochten van de Westerse Christenen tegen de Aramese natie:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Christenen_Vervormen_Aramese_Identiteit.htm

Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Geestelijke_Genocide_NetwerkTV_9_10_2006.htm

De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Geestelijke_Genocide_Anglicaanse_Kerk.htm

De Aramese geestelijke genocide: De verheerlijking van de leugennaam: "Assyriers". De criminele Jezus van het Westen.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm