De vernietiging van de Assyriėrs in het jaar 612 voor Christus ….. door Chaldeeėrs en Mediėrs

.............................GVerborgen vorm van antisemitisme.G........................

De Assyriėrs bestaan helemaal niet! Het is slechts een uitvinding van de Engelse missionarissen. De Engelsen hebben deze benaming aan de Oost-Aramese Nestorianen gegeven.!!

Meer hierover

 

 

Opmerking vooraf:

Diegenen die op de hoogte is van de praktijken van de Westerse missionarissen in het Midden -Oosten in de 16e en 19e eeuw weet wat voor ravage zij in de naam van Jezus hebben aangericht. Zie hiervoor: De Aramese Geestelijke Genocide (http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm)

Een Westerling gaat een mythe uitvinden en vervolgens probeert hij uit alle macht om zijn mythe langs de wetenschappelijke weg te rechtvaardigen. Een gruwelijke ziekte is het met alle gevolgen van dien voor alle volkeren die slachtoffer zijn geworden van hun gruwelijke en haatdragende verdeel en heerspolitiek in de naam van "vooruitgang", "ontwikkeling" en "onderwijs".

Ze hebben in de 19e eeuw het product "Assyriers" uitgevonden en sindsdien proberen zij uit alle macht, langs "wetenschappelijke" weg om te laten zien dat de antieke "Assyriers" hebben overleefd. Dit is natuurlijk een koren op de molen van de afschuwelijke product van de machtige Jezus van het Westen die een ravage heeft aangericht in het oosten.

Een boodschap aan al deze Westerse "geleerden" is het volgende: Wat voor acrobatische taferelen U ook uithaalt omtrent de link tussen de antieke Assyriers en de hedendaagse Oost- Aramese Nestorianen; wat voor haat en diepe minachting U ook koestert jegens de Bijbel- want sommigen van U koesteren een gruwelijke haat; Uw pogingen zijn bijvoorbaat tot mislukking gedoemd door de briljante geleerden van de Kerk van Antiochiė die allemaal van de Aramese oorsprong van ons volk getuigen. Zij hadden toegang tot de meest originele geschiedkundige bronnen dan U hebt in onze tijden. Een beetje bescheidenheid en respect van U kant is op z'n plaats.

Zo kwam ons eens ter ore dat sommigen van deze "geleerden" probeerden om dit artikel bespottelijk te maken! Wat een ongelofelijke onnozele idioten! Ze komen wel een keer achter de waarheid; maar dat is meestal wel 50 jaar later!

Aanverwante artikelen:

* Aramese Geestelijke Genocide
* VS President George Bush en Westerse Geestelijke Kolonisatie
* Verheerlijking Aramese geestelijke genocide door het Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur
* Falsification of the Aramean history
*

VN Verklaringen

* De bakermat van beschaving Aram-Nahrin (Irak) staat in brand en huilt: Hoe het conflict op te lossen?
* Uitsluiting en discriminatie van het Inheemse Aramese volk van Mesopotamie (Aram-Naharaim)
* Geestelijke Kolonisatie en de ondergang van het inheemse Aramese volk van Aram-Nahrin
*

Is het Aramees aan het verdwijnen uit de landen van de voorvaders?


Paar jongeren hebben de volgende vragen gesteld:

  • Kun je ons iets vertellen over de vroegere Assyriėrs? Staat daar iets over in de Bijbel?
  • Sommigen Arameeėrs vereenzelvigen zichzelf met de vroegere "Assyriėrs of Chaldeeėrs" en schreeuwen dat uit de daken. Hoe serieus moeten we dergelijke excessen nemen? Zijn ze werkelijk van oorsprong Assyriėrs, of is dat een grote onzin?

Voordat ik deze vragen beantwoord, wil ik eerst het volgende zeggen:

Velen van deze mensen zijn vaak uitermate gekant tegen het oude testament. Ze vinden het oude testament het boek van de Joden en daarom niet relevant om aandacht aan te geven. Volgens deze vreselijke antisemieten hebben de Joden het oude testament veranderd. Zij zeggen daarom ook, dat hetgeen over de Assyriėrs in het oude testament geschreven staat, puur en alleen door Joden is geschreven om zelf het voordeel uit te halen. In mijn artikel "Is de inhoud van de Bijbel geldig of ongeldig" heb ik haarfijn al deze beweringen, die tegen het oude testament zijn gericht, onderuit gehaald. Het probleem bij een antisemiet is echter de natuurlijke haat in zijn hart. En deze haat kun je eigenlijk met nagenoeg geen enkel middel in zijn hart neutraliseren.

Patriarch Afrem Barsauwm heeft een onderzoek gedaan naar de identiteit van de Syrisch- Orthodoxe kerk. Zijn boek[1] is in 1952 uitgegeven en in 1983 is het in 4 talen gedrukt. Hij geeft aan dat de Syrisch- Orthodoxen de afstammelingen van de Arameeėrs van Mesopotamiė zijn. Volgens Patriarch Afrem Barsauwm bestaan de Assyriėrs helemaal niet! Deze benaming is door de Engelse Protestanten aan de Nestoriaanse kerk gegeven om uit de Nestorianen een politieke macht te vormen. Patriarch Afrem Barsauwm zegt dit als volgt: "De benaming "Assyriėrs" is een uitvinding van de Engelse Protestanten dat terug gaat naar het jaar 1900 (na Christus). Deze benaming was gegeven aan de Nestorianen in de omgeving van Mosul in Irak (1919-1920) voor een kwaadaardige militante politieke doel; zodat de Engelse politici, voor hun politieke doeleinden in Irak, uit de Nestoriaanse Jongeren een militie konden vormen die ze de benaming "Assyriėrs" gaven. Hun plan mislukte echter in 1933 en het resulteerde in de verbanning van de Katholikos van de Nestorianen en zijn volgelingen uit Irak. Het resultaat hiervan was, dat alle landen verboden hem om terug te keren naar het Midden-Oosten. De conclusie is dat de, Syrisch- orthodoxen geen enkel belangstelling hebben voor zulke vreemde benamingen die hen losmaakt van hun etnische identiteit, de wereldwijde steun voor hun kerk die hen uniek maakt en het fundament vormt van hun bestaan in de wereld.

Geen enkele verstandige mens zou uit vrije wil de naam van zijn etnische identiteit veranderen, of de naam van zijn gemeenschap of de naam van zijn kerk die hij al gedurende twee duizend jaar heeft gehad."

Omtrent deze kwestie ziek ook: http://www.aramnahrin.org/Dutch/VGV_IrakeseChristenen.htm#4

De aanduiding voor de Aramese Nestorianen….

De journalist Albert Stol heeft in zijn boek[2]’Nestorianen, de ondergang van een Christenvolk ‘’ diverse schrijvers aangehaald om de oorsprong van de naam "Assyriėrs" te achterhalen waarmee de Oost-Aramese Nestorianen worden aangeduid. Hieronder wil ik graag diverse citaten uit zijn boek weergeven om het één en ander duidelijk te maken.

Stol gaat uitgebreid in op de huidige naamgeving van de Chaldeeėrs en de Nestorianen. Zo zouden de Nestorianen en de Chaldeeėrs één en hetzelfde volk zijn, echter na het schisma binnen de Nestoriaanse kerk, noemden de afscheiden tak van de Nestorianen zich Chaldeeėrs. Deze Chaldeeėrs stelden zich onder het gezag van de paus van Rome. Hij zegt,, In de zeventiende eeuw besloot de Rooms-katholieke kerk de bij Rome aangesloten tak van de Nestorianen niet langer bij die ketterse naam te noemen en sprak zij alleen van Chaldeeėrs"

Op blz. 18 haalt hij professor Joseph aan en zegt: ‘In zijn boek[3],, The Nestorians and their Muslim Neighbours’’ heeft de Amerikaanse Nestoriaanse professor Joseph een geslaagde poging gedaan eens orde te scheppen in de verwarring, die nog steeds wordt vergroot door boeken die erop wijzen dat de huidige Assyriėrs rechtstreeks afstammelingen zijn van de historische Assyriėrs van Nineve in het tweestroom land."

Op blz. 20 lezen we: ‘De andere interessante naam waar Joseph aandacht aan schenkt is die van Assyriėrs. Hij citeert Joseph en schrijft:,,Toen in 1842 en 1845 de Franse consul Botta en de Engelsman Layard met hun opgravingen de resten van Nineve voor de verbaasde ogen van de wereld ontsloten, stonden de Chaldeeėrs in de omgeving van de historische Assyrische hoofdstad in het middelpunt van de opgewonden Europese belangstelling. Zij zouden immers de enige rechtstreeks afstammelingen zijn van de oude rijken van Chaldea en Assyriė. Layard, de held van de Assyrische opgraving, riep uit dat de Chaldeeėrs en Nestorianen ‘inderdaad net zo zeer de resten van Assyriė en Nineve zijn als de vernietigde paleizen’"

Hij gaat verder en schrijft: ,, Terwijl de naam Chaldeeėrs betrekking had op de geünieerden (= met Rome verzoend), werd de tweelingnaam Assyriėrs aan de Nestorianen gegeven, die deze naam ook zelf begonnen te gebruiken. Zoals de Rooms-katholieke kerk de aanduiding Chaldees populariseerde deed de Anglicaanse (= Engelse) missie dat later met de aanduiding met Assyrisch"

De naam "Assyrisch" is dus door de Engelse missionarissen aan de Nestorianen gegeven. De Nestorianen begonnen reclame voor deze naam te maken. En dat is nu precies in overeenstemming met datgene wat Patriarch Efrem Barsauwm al eerder heeft gezegd!!!.

Stol gaat verder en zegt: ,, De theorie dat de Nestorianen en hun nu als Chaldeeėrs omschreven broeders rechtstreeks afstamden van de oude Assyriėrs werd vooral gepropageerd door de Anglicaanse geestelijke W.A. Wigram, die in zijn boeken[4],, The Assyrians and their neibours " en ,,Our smallest alley’’ de naam bekendheid gaf…….

Wigram (zie foto hiernaast) schreef dat de Nestorianen door bloedbanden met de oude Assyriėrs waren verbonden en wees op overeenkomsten in hun gelaatstrekken. Ook de reiziger J. P. J. Fletcher wees in zijn boek,, Notes from Nineve and Travels in Mesopotamia, Assyria and Syria (1850)" op deze overeenkomst: ,,Degene die met aandacht de gebeeldhouwde afbeeldingen van de Assyriėrs heeft bestudeerd en die vergelijkt met de huidige bewoners op de vlakte van Nineve, kan er nauwelijks onderuit dat er grote overeenkomsten bestaan tussen de in mantels geklede vorsten en prinsen en de huidige boerenbevolking bij Mosoel"

Het voorgaande behoeft waarschijnlijk weinig uitleg! Hetzelfde probleem doet ook vandaag zich voor. Sommige Nederlanders zeggen ook tegen ons van: "Jullie zijn Turken, want jullie lijken op Turken en jullie hebben dezelfde cultuur". Velen van ons kunnen deze autochtonen ervan niet overtuigen dat we geen Turken zijn. Want, zeggen deze autochtonen, jullie gezicht, jullie gelaatsuitdrukkingen lijken exact op die van de Turken. Vandaar de naam: "Christen-Turken"

De naam "Assyriėrs" is aan de Nestorianen gegeven op grond van hun gebruiken, van hun gelaatsuitdrukkingen en op grond van hun kleding. Etnisch gezien hebben ze niets te maken met de vroegere Assyriėrs, zoals ook wij niets met de Turken te maken hebben.

Zoals we hebben gezien, bestaan de Assyriėrs helemaal niet. De naam ‘Assyriėrs’ is een uitvinding van de Engelse missionarissen met politieke motieven. Voor het jaar 1900, bestond de naam ‘Assyriėrs ’ niet (afgezien van het vroegere Assyrische rijk). Het is dus een grote onzin om de Syrisch – Aramese gemeenschap als "Assyriėrs" aan te duiden. Dit geeft wel aan dat de Engelsen een zeer verfijnde verdeel en heerspolitiek op na hielden om de volkeren in het Midden-Oosten te verzwakken. Men ging dus zelfs zover om de naam van Jezus Christus te (mis) gebruiken om tot hun doel te komen.

Hieronder zal ik een uitvoerige uitleg geven over de vernietiging van de Assyriėrs door Chaldeeers en Meden.

Antwoord van de gestelde vragen

Het Assyrische rijk

Nu wil ik graag overgaan tot het beantwoorden van de gestelde vragen, die door enkele jongeren zijn gesteld. In de Bijbel wordt melding gemaakt van een groot en een sterke Assyrische rijk. De vele koningen van Assyriėrs zagen zichzelf als goden. Zij stonden altijd tegenover de Here God van Israėl. Ze wilden altijd laten zien dat hun goden (o.a. een beeld van half mens en half stier) sterker waren dan de God van Israėl. Voordat we beginnen met het bespreken van de vernietiging van het Assyrische rijk door de Here God, moeten we eerst zien achter te komen hoe dit rijk was. Ze wilden laten zien dat hun goden veel sterker waren dan de God van Abraham, Isaak en Jakob. Voordat we overgaan tot het behandelen van de vernietiging van de Assyriers in 612 voor Christus, moeten we eerst enkele achtergrond vragen beantwoorden, namlijk:

  • Hoe was hun houding tegenover de Here God?
  • Hoe waren ze tegen het volk Israėl?
  • Wat voor rijk was het, dat de Here God besloot om hen uit te roeien van de aardbodem?

Ik wil graag aan de hand van een voorbeeld de antigoddelijke en de demonische oorsprong van het Assyrische rijk toelichten.. Het gaat hier om de strijd tussen koning Hizkia van Juda en Sanherib.

Tussen het jaar 704-681 (voor Chr.) was Sanherib de koning van Assur. In deze tijd was ook Hizkia, de koning van Juda. Hij had zijn regering in Jeruzalem. Hizkia was een zeer gelovige koning. Hij vertrouwde alleen op de Here God. In die tijd was het volk Israėl in twee groepen verdeeld. Het rijk dat door Salomo als eenheid was gesmeed scheurde in het jaar 931 (voor Christus). Het ene rijk bestond uit de stammen Juda en Benjamin en had als hoofdstad Jeruzalem en werd aangeduid met Koninkrijk Juda of het zuidelijke koninkrijk. De andere 10 stammen hadden hun hoofdstad in Samaria. Dit noordelijke rijk werd aangeduid met koninkrijk Israėl. De Assyriėrs hadden het koninkrijk Israel in 722 v.Chr. veroverd (2 Koningen 17:1-6) . Sanherib wilde nu ook koninkrijk Juda aanvallen en veroveren en met name Jeruzalem in bezit nemen.

Onder koning Sanherib werd het Assyrische rijk steeds groter. Hij was een beroemde en gevreesde koning, omdat hij de omliggende volkeren had overwonnen. Hij nam op gegeven moment een veldtocht naar Jeruzalem om ook Jeruzalem te veroveren. Zijn poging om Jeruzalem te veroveren zal hieronder worden besproken.

Paar citaten uit het Bijbelboek 2 Koningen:

In 2 koningen 18:13 lezen we" Koning Sanherib van Assur viel in het viertiende regeringsjaar van koning Hizkia de ommuurde steden van Juda aan en veroverde ze."

We weten dat Hizkia de koning van Juda was tussen het jaar 715-686 (voor Christus). Aangezien Sanherib in het veertiende regeringsjaar van Hizkia aanviel, moet dit ongeveer gebeurd zijn in het jaar 701 (voor Christus).

We zien dat Sanherib al successen heeft geboekt. Want, hij heeft de ommuurde (= versterkte, goed verdedigde) steden van Juda veroverd. We zouden kunnen zeggen dat het koninkrijk Juda bijna verloren was. Maar we zullen straks zien dat de Here God ingrijpt en koning Hizkia te hulp komt.

Koning Hizkia van Juda was heel bang voor koning Sanherib. Daarom betaalde Hij Sanherib een belasting van 9000 kilo zilver en 900 kilo goud (vers 15). Op deze manier werd Sanherib zoet gehouden. Maar deze bleek toch geen genoegen hiermee te nemen en wilde hoe dan ook Jeruzalem veroveren.

In 2 koningen 18:17 lezen we "Maar de koning van Assur stuurde vanuit Lakis (zijn hoofdkwartier) een geweldig leger op koning Hizkia in Jeruzalem af; het stond onder leiding van de onderkoning, de hofmaarschalk en de opperbevelhebber. Zij rukten naar Jeruzalem op en toen zij de stad bereikt hadden, stelden zij zich op bij de waterleiding van de Bovenvijver, aan de weg naar het Blekersveld."

Het moet een gigantische legermacht zijn geweest. Het zal veel indruk op mensen hebben gemaakt. Koning Hizkia zal ongetwijfeld hiervan veel hebben gehoord. We zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan "Desert Storm", de operatie waarmee de Amerikanen samen met anderen Koeweit hebben bevrijd. Het was een indrukwekkende legermacht. Sterk, goed getraind, wie kan tegen zo’n legermacht vechten? Niemand, was de stelling van Sanherib en de zijnen! Maar zoals we straks zullen zien, zal de Here God het leger van Sanherib vernietigen. Het feit dat Sanherib zoveel hooggeplaatste officieren heeft mee gestuurd, geeft aan dat het veroveren van Jeruzalem voor hem een hoge prioriteit had. Het was dus een soort ere zaak geworden. Door verovering van Jeruzalem wilde hij de wereld duidelijk maken hoe sterk hij was.

In 2 koningen 18:18 lezen we: "Toen zij om koning Hizkia riepen, ging zijn hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Chilkia, naar hen toe, met de schrijver Sebna en de staatssecretaris Joach, de zoon van Asaf. De Assyrische opperbevelhebber zei tegen hen: Breng Hizkia het volgende over: Dit zegt de grote koning, de koning van Assur: Waar steunt dat zelfvertrouwen van u toch op? U denkt toch niet dat woorden opwegen tegen strategie en militaire kracht! Op wie vertrouwt u eigenlijk, dat u tegen mij in opstand komt? Toch niet op Egypte, die geknakte rietstengel, die afbreekt en dwars door je hand gaat als je erop leunt. Ja, een geknakte rietstengel is de farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen. En de opperbevelhebber vervolgde: Of willen jullie beweren dat jullie vertrouwen op de Heer, jullie God? "

We zien dat Hizkia zijn medewerkers stuurt om de boodschap van de koning van Assur te horen. De medewerkers van Sanherib beginnen hun verhaal met "Dit zegt de grote koning, de koning van Assur". Dit spreekt uiteraard van grootheidswaanzin en hoogmoed.

De hoogmoed en de trots was Sanherib zo naar het hoofd gestegen, dat hij meende dat niemand gelijk was aan hem, dit om te benadrukken hoe machtig en sterk Assur was en dat niemand aan de macht van Assur zou ontkomen. M.a.w. hoe kun je zo’n grote koning tegenspreken? Niemand is groter dan hem! Zo komt ongeveer de boodschap over. De gezanten van Sanherib gaan verder en zeggen:

......"Op wie vertrouwt u eigenlijk, dat u tegen mij in opstand komt? Toch niet op Egypte, die geknakte rietstengel, die afbreekt en dwars door je hand gaat als je erop leunt. Ja, een geknakte rietsengel is de farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen..........................

M.a.w. wie is aan mij gelijk? Wie kan, mij, de grote koning van Assur tegenhouden? (Vergelijk: Jesaja 44:6-7). Zoek je steun bij de koning van Egypte? Maar hij stelt niets voor, ik kan hem zo aan. Sterker nog, ik hoef alleen te blazen of hij valt om. Daarom koning, Hizkia, waarom kom je mij, Sanherib, de grote koning niet eren en gehoorzamen? Er is en er zal niemand zijn die jou uit mijn macht zal kunnen redden. Dat is de dreigende boodschap van de koning van Assur.

......willen jullie beweren dat jullie vertrouwen op de Heer, jullie God?....

Wat een afschuwelijke fout van de Assyriėrs! We zien hier hun anti-goddelijke karakter werkelijkheid worden. Het is een vreselijke die een mens kan maken door de Majesteit en de almacht van de Here God, de God van Abraham, Isaak en Jacob uit te dagen. Ze zeggen heel minachtend: willen jullie beweren dat jullie vertrouwen op de Heer, jullie God? M.a.w. wat stelt jullie God voor? Wat kan hij? Hij is niets bij de grote koning van Assur. De grote koning van Assur zal ook jullie God wel een lesje leren. Hiermee beledigen ze op een bespottelijke en verachtelijke manier de majesteit van de almachtige Here God. Ze denken heel minachtend en laag over de Here God van Israėl. We zien dat de Assyriėrs niets heilig achten, kwaadspreken en verwaand zijn.

  Koning Salomo zegt: " Een nietsnut, een slecht mens is hij die leugens verspreidt. Zo iemand knijpt zijn ogen samen, schuifelt met zijn voeten en zijn vinger is altijd aan te wijzen. Hij zit vol draaierijen, is uit op kwaad. Voor hem komt de ondergang plotseling, ineens is hij gebroken, zonder kans op herstel" (spreuken 6:12-15).

 De gezanten van Sanherib proberen om de bevolking van Jeruzalem om te praten en hen over te halen om zich onder de macht van de koning van Assur te plaatsen. Ze proberen de bevolking bang te maken zoals we lezen in 2 koningen 18:29-35: "Luister naar wat de grote koning, de koning van Assur, te vertellen heeft! Dit zegt hij: Laat jullie niet door Hizkia misleiden; hij is niet in staat jullie uit mijn greep te bevrijden. Laat je niet door hem over te halen om op de Heer te vertrouwen, ook al beweert hij: De Heer zal ons vast en zeker bevrijden en niet toelaten dat deze stad in handen valt van de koning van Assur. Nee, luister niet naar Hizkia. Want de koning van Assur doet jullie het volgende aanbod: Als jullie mij als koning erkennen en je aan mij overgeeft, dan zullen jullie allemaal genieten van eigen wijnstok en vijgeboom en kunnen drinken uit je eigen put. En wanneer ik jullie in ballingschap ga wegvoeren, dan is het naar een land dat niet onderdoet voor jullie land: een land met koren en wijn, een land met brood en wijgaarden, een land met olijfbomen, olijfolie en honing. Leven zullen jullie in plaats van sterven! Luister dus niet naar Hizkia, want hij misleidt jullie met zijn bewering: De Heer zal ons bevrijden. Hebben de goden van die andere volken soms hun land bevrijd?.....Als er onder al de goden niet één is die zijn land gered heeft, zou de Heer dan Jeruzalem kunnen redden? "

De Assyriėrs proberen van alles en nog wat om de bevolking van Jeruzalem te misleiden. Ze doen dit door leugens, laster en valserij te verkondigen. Ze verdraaien de waarheid, rukken de zaken uit hun verband en lasteren, zodat de bevolking van Jeruzalem naar hen luistert. Hun lasterlijke, verraderlijke propaganda bereikt een hoogtepunt door te zeggen: "Zou de Heer Jeruzalem kunnen bevrijden?"

We zien dat de Assyriėrs niets heilig achten, ze bespotten met alles. Ja, ze bespotten met de Majesteit van de allerhoogste God. We zullen straks zien hoe de Here God hen zal vernietigen.

Men kan zeggen dat de medewerkers van Sanherib een psychologische oorlog voeren tegen de bevolking van Jeruzalem. Jullie moeten niet luisteren naar Hizkia, maar luister naar ons. Wij hebben veel meer te bidden dan Hizkia. Hij heeft jullie niets te bidden. Bovendien, geven wij jullie vrijheid en je kunt doen wat je wilt. Waarom accepteren jullie het gezag van de koning van Assur niet? Denken jullie werkelijk dat Hizkia jullie zal redden uit de macht van de koning van Assur? Waarom geloven jullie zijn verzinselen als hij zegt: God zal ons redden? Op deze manieren probeerden ze de bevolking van Jeruzalem te overreden.

Profeet Salomo zegt: "In het hart van wie kwaad wil, woont de leugen, maar wie vrede wil, valt vreugde ten deel" (Spreuken 12:20)

  ....Hebben de goden van die andere volken soms hun land bevrijd?......

De andere volken hadden ook goden. Maar hun goden waren beeldjes van hout, klei of steen (achter deze beelden schuilden wel geestelijke machten). Ze eerden dus afgoden. De medewerkers van Sanherib zeggen nu: Wij hebben al deze volkeren overwonnen, hebben hun goden hen kunnen redden uit onze macht? Niemand is aan hen gelijk en niemand kan hen tegen houden, zo is de boodschap. De grote misrekening die de Assyriėrs maakten, was door de almachtige God van Abraham, Isaak en Jakob te vergelijken met de goden van de volkeren. De God van Israėl, de God van Jakob is de almachtige Here God, de Schepper van de hemel en aarde waar alle eer en roem toekomt, amen! Hij vernietigt alles en iedereen die onder Zijn oordeel komen. De Profeet Jesaja vertelt ons ,, Met wie willen jullie mij vergelijken, wie met mij op één lijn stellen? Wie kan de vergelijking met mij doorstaan? Denk hier toch aan, opstandig volk, wees standvastig, neem mijn woorden ter harte. Denk na over het verleden, ik en alleen ik ben God, een andere is er niet, niemand is aan mij gelijk" (Jesaja 46: 5, 8+9). En in Jeremia 49:19 lezen we:,, Want wie is aan mij gelijk, wie kan mij ter verantwoording roepen, wie kan tegen mij op?"

..Als er onder al de goden niet één is die zijn land gered heeft, zou de Heer dan Jeruzalem kunnen redden?

Sanherib daagt op een bespottelijke en brutale wijze de Majesteit van de God van Abraham, Isaak en Jakob. Hij is zo hoogmoedig en verwaand dat hij op alles en iedereen smalt. Hieruit mag ook de minachting, de haat en de laatdunkendheid van de Assyriėrs voor de Here God blijken. Het zegt iets over het anti-goddelijke karakter van de Assyrische macht. De Heer laat dergelijke brutale gedrag zeker niet ongestraft.

De medewerkers van Hizkia hebben van alle dreigementen van Sanherib een verslag gemaakt en ze brachten dit naar Hizkia. De reactie van Hizkia is paniekerig zoals we lezen in 19:1."Nauwelijks had koning Hizkia hun verslag gehoord of hij scheurde zijn kleren, deed een boetekleed aan en ging naar de tempel"

Inderdaad, hij is zeer paniekerig en bang. Maar hij gaat hulp zoeken bij de almachtige Heer, de God van Israėl. Hij vernederd zich voor de Here God door een boetekleed aan te trekken en naar de tempel van de Heer te gaan om zijn problemen aan de Here God voor te leggen. Hier zien we dat Hizkia geen steun zoekt bij mensen, maar hij zoekt steun bij de Here God. Hij weet dat de Here God bij macht is om de legers van de Assyriėrs volledig te vernietigen. Hij stuurt vervolgens zijn medewerkers naar profeet Jesaja om hem de problemen voor te leggen.

De koning van Assur voerde de druk verder op en zegt in 19:10-13 :"De koning van Assur stuurde opnieuw gezanten naar Hizkia met de opdracht: Deel koning Hizkia van Juda het volgende mee: Laat uw God, op wie u vertrouwt, u niet bedriegen met de bewering: Jeruzalem zal niet in handen vallen van de koning van Assur. Want u heeft zelf gehoord dat de koningen van Assur altijd alle landen die ze binnenvielen, hebben verwoest. Zou u dan worden gered?

We zien dat Sanherib nog een poging waagt om de moraal van Hizkia te breken. Sanherib noemt vervolgens de almachtige Heer een bedrieger door te zeggen: Laat uw God, op wie u vertrouwt, u niet bedriegen met de bewering: Jeruzalem zal niet in handen vallen van de koning van Assur. O, wat is dit een lasterlijke duivelse belediging. Hij tart de majesteit van de almachtige Heer aan. Door leugens, manipulaties, het verdraaien van de waarheid en lasterlijke propaganda probeert hij om het moreel van Hizkia te bereken. Dat zijn typisch de eigenschappen van de antichrist (Openbaring 13:5)

Het antwoord van Hizkia

Het moet voor Hizkia heel moeilijk zijn geweest. Maar wat is zijn antwoord op al deze dreigementen? Zal hij zich overgeven? Wat zal hij doen? Wel, geachte broeders/ zusters, Koning Hizkia besluit om zich tot de Here God te wenden met een gebed. In Hoofdstuk 19:15-19 lezen we het gebed van Hizkia: "Toen bad hij: Heer, God van Israėl, die op gevleugelde wezens troont, u bent de enige God die macht heeft over alle koninkrijken van de aarde. U hebt immers hemel en aarde gemaakt. Luister aandachtig, Heer, en zie scherp toe. Hoor wat Sanherib geschreven heeft om u, de levende God, te beledigen. Zeker, Heer, de koningen van Assur hebben die volken en hun landen verwoest, en hun goden verbrand. Zij hebben hen kunnen vernietigen omdat hun goden geen goden waren, maar slechts beelden van hout en steen, door mensen gemaakt. Daarom vraag ik u, Heer, onze God: bevrijd ons uit de greep van Sanherib. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde erkennen, Heer, dat u alleen God bent."

Profeet David zegt: ,,Leugenaars richt u te gronde, u verafschuwt moordenaars en bedriegers" (Psalm 5:7).

In zijn gebed stelt Hizkia zijn vertrouwen alleen op de Here God. Hij weet dat de Here God bij machte is om Sanherib te vernietigen. En de Here God laat het gebed van Hizkia niet onbeantwoord.

Het antwoord van de Here God

Het gebed van Hizkia werd door de Here God verhoord. In hoofdstuk 19:20 lezen we:"Toen stuurde Jesaja, de zoon van Amoz, aan Hizkia de volgende boodschap: Dit zegt de Heer, de God van Israėl: Ik heb uw gebed om hulp tegen koning Sanherib van Assur verhoord. Dat is wat ik over Sanherib te zeggen heb: Jeruzalem veracht u en lacht u uit, het schudt meewarig het hoofd, als u de aftocht blaast. Beseft u wel wie u hebt beledigd en gehoond, tegen wie u die hoge toon hebt aangeslagen en wie u uitdagend hebt aangekeken? De heilige God van Israėl! Door uw afgezanten beledigde u de Heer (..23)......Maar ik ken u , Sanherib, ik ken u heel doen en laten. U bent tegen mij tekeer gegaan en ik heb u overmoedige woorden gehoord. Daarom zal ik u de haak door de neus slaan en u het bit leggen; onverrichterzake keert u terug (vers 27-28).......Daarom zegt de Heer: De koning van Assur zal deze stad niet binnentrekken, geen pijl zal hij erop afschieten. Hij zal niet tegen haar oprukken onder de dekking van schilden en geen wal tegen haar opwerpen. Langs de weg die hij gekomen is, zal hij teruggaan. Hij zal de stad niet binnenkomen, dat verzeker ik u (vers 32-34)".

Woord bij daad gevoegd

Geachte lezer, niemand spot ongestraft met de almachtige Here God van Abraham, Isaac en Jakob. Spotteraars, lasteraars, brutale en verwaande lieden wacht altijd een vreselijke bestraffing. Maar de Here God redt altijd Zijn kinderen uit benarde situaties. Iedereen die hem om hulp roept zal niet teleurgesteld worden. Hij heeft de gebeden van Hizkia verhoord en nu gaat Hij in actie komen zoals we in hoofdstuk 19:36 lezen: "Diezelfde nacht nog drong de engel van de Heer het Assyrische kamp binnen en doodde er 185.000 man. De volgende morgen zag men alleen maar lijken. Koning Sanherib van Assur brak het beleg op en aanvaardde de terugtocht naar Nineve. Hij kwam niet meer terug ‘

Dit is het massieve antwoord van de Heer aan iedere brutale, trotse en hoogmoedige personen die in hun hoofd halen om met de Majesteit van de Here God, de God van Abraham, Isaak en Jakob te spotten. Dergelijke lieden zullen zeker niet ongestraft blijven. De Heer heeft afschuw aan trotse, zelfverzekerde en verwaande figuren! God komt op voor hen die zich voor hem vernederen. Ja, we zien dat hij afschuw heeft aan hoogmoedigen, lasterlijke, afschuwelijke en trotse mensen; maar hij is goed voor hen die zich voor hem vernederen!

Dit gebeurt nu met mensen die zich tegen God keren en Hem beledigen. Want, uiteindelijk zullen ze hun volle straf krijgen. Dit was een voorproefje van het werkelijke strijd. De Assyriėrs hadden iets kunnen leren van hun afschuwelijke lasterlijke, beledigende, misdadige en minachtende gedrag tegenover de Here God van Israėl. Maar dat deden ze niet, sterker nog, ze gingen door op hun slechte levenswijze.

Uit het voorgaande is ons iets duidelijk geworden van het anti-goddelijke karakter van het Assyrische rijk. Het rijk was doordrenkt met occultisme, toverij, hoererij en alle slechte dingen. Het rijk was gewoon antigod. In hun lasterlijke propaganda noemden ze de Here God "bedrieger". Omdat het rijk door en door slecht was, werden de Assyriėrs van de aardbodem weggevaagd. Dit wordt ons ook duidelijk wanneer we Spreuken 3:34 lezen, namelijk "Hij is hard voor wie met Hem durven te spotten, Hij is goed voor wie zich aan Hem onderwerpen". En in Jeremia 30:23-24 lezen wij,, De Heer is in woede ontstoken, een storm steekt op, een wervelwind barst los over alle misdadigers; de Heer zal zijn woede botvieren, tot hij al zijn plannen heeft uitgevoerd"

Ja, met de Here God valt niet te spotten. Uiteindelijk zal hij iedereen vernietigen die tegen Hem hebben gelasterd. Want de Here God zegt: "Ik zal wraak nemen, ik zal vergelden "(Hebreeėrs 10:30). De totale vernietiging van de Assyriėrs zal hieronder worden toegelicht.

De Bijbel zegt: ,,Hij ziet wie goed is en wie slecht. Van wie geweldgebruiken, heeft Hij een afkeer, een diepe afkeer.  Hij stuurt een verschroeiende wind, een regen van vuur en zwavel! Dat wordt hun deel.  Want de Heer is rechtvaardig, gerechtigheid heeft Hij lief. Wie eerlijk leven, zullen hem zien" (Psalm:5-6)

  De totale vernietiging van Assur.

Uit het voorgaande is ons beetje duidelijk geworden dat het Assyrische rijk een anti-goddelijke rijk was. Ze hadden voor geen enkel persoon respect en keken minachtend aan op andere volkeren. Vanwege hun vreselijke, barbaarse, roekeloze en onmenselijke gedrag, kwam ze onder het oordeel van de Here God, waardoor ze totaal werden uitgeroeid.

De Here God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, houdt erg veel van zijn kinderen. De mensen die Hem eren en respecteren zullen aanzien en goedheid ontvangen. Voordat de Here God een oordeel ten uitvoer brengt, informeert Hij eerst zijn Kinderen over zijn plannen en voert ze daarna uit. Hij doet dit om Zijn liefde en almacht aan Zijn kinderen te tonen. In Amos 3:7 lezen we,, Welnu, God, de Heer, doet niets zonder zijn plannen bekend te maken aan zijn dienaren, de profeten". En in Jesaja 46:10 zegt de Heer,, Al aan het begin verkondig ik de afloop. Wat nog gestalte moet krijgen, maak ik vooraf bekend. Aan mijn besluiten valt niet te tornen, mijn wil is wet"

Ja, geachte lezer, onze God is de almachtige God van Abraham, Isaak en Jakob. Niemand kan Hem ter verantwoording roepen en niemand kan Zijn plannen dwarsbomen. De Heer voert Zijn plannen uit zoals Hij heeft aangekondigd. Omdat de Here God veel van de mensen houdt die Hem trouw zijn, maakt Hij hen Zijn toekomstige plannen bekend. Op deze manier heeft Hij ook de vernietiging van de Assyriėrs heel nauwkeurig van tevoren in details aan de Profeten geopenbaard en daarna uitgevoerd. Hieronder zal ik de diverse profeten aanhalen die over de vernietiging van Assyriėrs hadden geprofeteerd.

In Sefanja 2:13-15 lezen we: "De Heer heft dreigend zijn hand tegen het noorden, hij richt Assur te gronde, van Nineve maakt hij een woest gebied, dor als een woestijn. In de stad komen kudden rusten, dieren die in troepen leven, kraai en velduil overnachten op haar zuilen (zie ook Jesaja 10:16-17, 10:25)."

Profeet Sefanja profeteerde tussen het jaar 640-620 (voor Christus) in het koninkrijk Juda. Dit betekent, dat lang voor de vernietiging van het Assyrische rijk, de Profeet op de hoogte werd gebracht voor de toekomstige gebeurtenis. Zoals we hebben gelezen, maakt de Heer eerst zijn plannen bekend en voert ze daarna uit. Niet omdat de Here God afhankelijk is van mensen, nee Hij wil hiermee zijn liefde tonen aan de mensen die hem liefhebben.

........hij richt Assur te gronde.........

De betekenis hiervan is volledig kapot maken. Alles zal worden vernietigd, de mensen, het leger , ja alles. Te gronde richten, wil zeggen zo hard aanpakken dat herstel niet meer mogelijk is! Dus grondig vernielen! Volledig van de wereld laten verdwijnen. Geen span van heel laten, zodat er niets meer aan herinnert.

...............van Nineve maakt hij een woest gebied...........

Het hart van een natie vormt z’n hoofdstad. Wanneer de hoofdstad wordt vernietigd, dan wordt het hart van de natie vernietigd. Een natie kan niet meer bestaan. We zien dat de Here God duidelijk korte metten wil maken met Assur. Zijn besluiten zijn onomkeerbaar, niemand kan daarin verandering in brengen.

Profeet Nahum.

De aankondiging van de vernietiging van Assur wordt niet alleen door Sefanja en Jesaja beschreven, maar wordt speciaal door Nahum beschreven. Sterker nog, de profetie van Nahum gaat alleen over de vernietiging van Assur. Hij geeft een getailleerde beschrijving van de ondergang van Assur. Nahum profeteerde rond het jaar 663-640 voor Christus.

Het Assyrische rijk werd ongeveer in het jaar 612 vernietigd door de Chaldeeėn (Arameeėrs) en de Meden. De Here God heeft ruim van tevoren zijn plannen bekend gemaakt. Hij heeft ongeveer 28 -18 jaar van tevoren bekend gemaakt aan Sefanja en ongeveer 51-28 jaar van tevoren bekend gemaakt aan Nahum. Dit is natuurlijk in overeenstemming met Amos 3:7

In Nahum 1:2-3 lezen we: "God duldt geen goden naast zich, hij zal zich wreken, de Heer, vol woede zal hij wraak nemen op zijn vijanden, zijn tegenstanders. De Heer is geduldig, maar laat met zich niet spotten: Het kwaad straft hij af. "

Zoals we hier kunnen begrijpen is de Here God geduldig met de mensen, maar hij laat met zich niet spotten. Bovendien wordt het kwade bestraft. Heel treffend is "hij zal zich wreken". Inderdaad, hij wreekt zich op zijn tegenstanders. De Here God zegt tegen ons "neem geen wraak, want Ik zal wraak nemen (Romeinen 12:19) "

In Nahum 1:6 lezen we: "Als de Heer in woede ontbrandt, wie houdt zich dan nog staande, wie kan zich dan verzetten? Zijn woede is een laaiend vuur, dat zelfs rotsen doet springen."

De Here God is goed voor wie Hem liefhebben, maar vernietigt hen die zich tegen Hem keren. Als de Here God de oordelen over deze wereld gaat voltrekken, wie kan Hem tegenhouden? De Amerikaanse vliegtuigen? Of satellieten? Of vliegdekschepen? Wie kan weerstand bidden tegenover God? Wie kan zeggen dat hij bestaat tegenover God? God is geduldig, maar hij laat het onrecht zeker niet ongestraft. De Heer is zeer geduldig met de mensen en is bereid om hen , die spijt betuigen, te vergeven; maar Hij bestraft altijd het onrecht. Hij bestraft het kwade op zijn manier en op zijn tijd. Vaak willen we dat hij het kwade meteen bestraft; liever gisteren dan vandaag. Maar de Here God is wijs, Hij is alwetend, almachtig en Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Wie zijn wij om Hem iets te leren?

In Nahum 1:7-8 lezen we: "De Heer is, altijd toevlucht in dagen van ellende. Wie bij hem komt schuilen, krijgt niet te horen: Ik ken je niet. Overspoelen vijanden het land, hij vernietigd hen, hij jaagt hen de dood, de duisternis in"

Inderdaad geachte lezer, wanneer wij in moeilijkheden zitten, dan kunnen wij ons rustig tot de almachtige Heer wenden. Hij staat altijd met open armen ons op te wachten. Ja, hij houdt van iedereen. Maar de vraag is: houden ook wij van Hem? Laten wij ons door Hem leiden? Of gaan we onze zelfzuchtige verlangens achterna?

We hebben gezien dat koning Hizkia door Sanherib van Assur met enorme legermacht niet werd verslagen. Hizkia zocht zijn toevlucht bij de Here God, terwijl de koning van Assur heel trots en hoogmoedig op z’n eigen kracht vertrouwde. Hij negeerde de Heer met een minachtende, brutale dwaze houding. We hebben gezien, dat zijn leger werd verpletterd door de engel van God.

In Nahum 1:9 lezen we: "Die Assyriėrs, dat volk van Nineve, wat zij ook tegen de Heer ondernemen: vernietiging is hun deel"

Wat een drama! De Assyriėrs zijn zo antigod dat ze vijanden van God zijn geworden. Het is afschuwelijk om een vijand van God te zijn. Dan weet je namelijk zeker dat je tot vernietiging bent gedoemd en dat er geen enkel vergeving meer mogelijk is. Als de Heer tot de vernietigen heeft besloten, dan zorgt Hij ervoor dat dit volledig gebeurd zodat er niets meer van over blijft. De Here God laat uitdrukkelijk geen gras over groeien door te zeggen: Vernietiging is hun deel. Wat betekent dit? Wel, geachte lezer, dit betekent dat ze volledig worden weggevaagd, herstel is niet meer mogelijk, ze worden volledig verdelgd van de aardbodem. We zien eigenlijk hier dat het besluit van de Heer onomkeerbaar is geworden. Hij zal hen zeker vernietigen.

De Assyriėrs waren erg trots, hoogmoedig en achten dat ze door niemand konden worden overwonnen. Hun militaire macht, organisatie, gaf hen zoveel vertrouwen dat ze zelfs met de Here God durfden te spotten. Nahum gaat verder en zegt: "Al zijn ze ondoordringbaar als doornstruiken, onuitroeibaar als woekerplanten, de woede van de Heer zal hen verteren, als vuur het droge stro (Nahum 1:10). "

De Assyriėrs hadden natuurlijk een geweldige verdedigingslines opgebouwd. Hun steden, met name Nineve waren op een perfecte manier verstevigd en onmogelijk voor de vijand om door deze verdediging heen te breken. Daar zijn de Assyriėrs heel trots op. Maar de Here God zegt: Je kunt nog wel trots zijn op je kracht en je macht, toch zal ik dat allemaal verteren. Wanneer iets wordt "verteerd" dan blijft er niets meer van over. Welnu dat geldt ook voor de Assyriėrs.

Dat het Assyrische rijk inderdaad een duivelse rijk was, blijkt wanneer we Nahun 1:11 lezen namelijk: "Want uit hen kwam een leider voort, opstandig tegen de Heer, vol duivelse plannen! "

Hieruit mag blijken dat het Assyrische rijk een duivelse, occulte en anti-goddelijke rijk was. Het rijk was het rijk van de afgrond. De koning van afgrond kwam in dit rijk naar voren. Alle koningen van Assur gerekend van Pul tot Assurbanipal, waren duivelse koningen die hun trots en hun macht tegenover God en zijn volk demonstreerden. We hebben gezien dat Sanherib een van deze duivelse koningen was. Daarom noemt de Here God hier geen specifieke koning, maar een koning om hiermee de anti-goddelijke aard van het rijk te benadrukken. Dat is, om duidelijk te maken, wat voor satanische geest dit rijk onder zijn invloedsfeer hield. Hoewel de koningen zelf mensen van vlees en bloed waren vormden zij de afspiegelen van de Satanisch engelenmachten achter de schermen.

Nahum gaat verder met het oordeel en zegt: "De Heer zegt tegen zijn volk: Al zijn die Assyriėrs sterk, al zijn ze nog talrijk, toch worden ze neergemaaid, onder de voet gelopen. Ik heb je vernederd, Israėl, ik zal dat niet nog eens doen. Assyriė heeft je een juk opgelegd, maar Ik zal het breken; je boeien trek ik aan stukken.

Maar tegen de koning van Assyriė zegt de Heer: Uw naam zal niet voortleven en de goden in uw tempel sla ik aan stukken. Ikzelf zal uw graf delven, u bent het leven niet waard. (Nahum 1:14)"

Omdat Israėl een provincie was van Assur (veroverd) hadden de Assyriėrs de Israėlieten naar Assur (Irak) overgebracht. Het volk werd door de Assyriėrs op een afschuwelijk manier vervolgd en vernederd. De Here God zegt nu: Ik zal je niet meer vernederen, het volk Israėl. De vernedering en de vervolging door Assur was een last (= juk) op jullie schouders. Jullie waren de gevangene van Assyriėrs. Daarom zegt de Heer, ik zal jullie van de pijn en de vernedering verlossen.

Geachte lezer, we komen nu bij een hele belangrijke uitspraak van de Here God, namelijk het oordeel over Assyriė: .....Uw naam zal niet voortleven .........Wat betekent dit nu?

Wel, de betekenis hiervan is dat het met het Assyrische rijk afgelopen is. Het zal niet worden opgebouwd, het wordt totaal weggevaagd. De aam Assyriė als rijk, als volk, als natie zal verdwijnen. Het zal niet meer bestaan. Het is afgelopen. Ze zijn volledig uitgeroeid. De Heer heeft het oordeel over de Assyriėrs klaargemaakt, zodat ze hoe dan ook zullen worden uitgeroeid. Het voorgaande citaat laat in principe geen twijfel bestaan over het vernietigen van de Assyriėrs. Ze zullen worden uitgeroeid en daarmee punt uit! Het is afgelopen met hen, het is het einde, het oordeel is er en er is geen ontsnappen meer aan mogelijk.

……………….Dwaze, onkundige mensen…………….

Er zijn sommige dwaze, onkundige analfabeten binnen onze gemeenschap- maar speciaal ook binnen de Nestoriaanse gemeenschap, die zeggen: ,, De Heer heeft niet alle Assyriėrs uitgeroeid, sommigen hebben de strijd overleefd, en daarom zijn de huidige Nestorianen in Irak de afstammelingen van de vroegere Assyriėrs"

Dit was ook de gedacht van de Anglicaanse geestelijke W.A. Wigram. Wat denken deze dwazen dat ze zijn? Geloven ze werkelijk hun dwaze fantasieverhalen? Geloven ze werkelijk dat sommigen aan het oordeel van de Here God hebben kunnen ontsnappen? Als de Heer zegt: … Ikzelf zal uw graf delven ,dan betrekt Hij Zijn Majesteit en Grootheid in de strijd. Wie is dan in staat om te ontsnappen aan het oordeel van de Heer? Ik zeg je, niemand, niemand en nog eens niemand! De Here God zegt tegen deze dwazen en tegen iedereen die durven met Hem te spotten het volgende, namelijk: ,, Niemand kan zich voor mij verbergen; Ik ben overal, in de hemel en op aarde" (Jeremia 23: 24). De Profeet David zegt in dit verband,, Wat de volken ook besluiten, wat zij ook van plan zijn, de Heer maakt het ongedaan. Want zijn besluiten staan vast, wat hij van plan is gaat door, eeuw na eeuw" (Psalm 33:10-11)

De aanval op Nineve, het hart van Assur.

In Nahum 2:3-7 lezen we: "Nineve, bewaak de vesting, houd de weg in het oog! Maak je klaar voor de strijd, zet al je leger in! Want je vijand is in aantocht, hij komt je verpletteren. Rood zijn de schilden en rood hun kleren, scharlakenrood, hun strijdwagen schitteren, hun lansen flitsen. Voort razen hun wagens, langs de wegen, over de vlakten. Zij schieten voorbij, als bliksemschichten. De Heer heeft zijn legers opgeroepen, overhaast rukken zij op. Zij rennen op muren af, het stormdak wordt opgesteld! De poorten bij de rivier wijken, het paleis wankelt. "

Hier wordt de ondergang van Nineve aangekondigd. De vijand komt om Nineve en daarmee het Assyrische rijk te vernietigen. Het is een machtige vijand die Assur gaat vernietigen! Deze vijand wordt ook aangeduid met: "De legers van de Heer "

Wie zijn deze legers en wanneer heeft het plaatsgevonden?

Geachte lezer, hier is iets fascinerend aan de hand, want de legers van de Here God, dus de vijanden van Assyriėrs, dat waren de Chaldeeėn (= Arameeėrs) en Meden ( een volksstam uit Iran ). In verband met het voorgaande lezen we over de Chaldese koning Nebukadnessar, één van hen die de Assyriėrs hadden vernietigd, het volgende,, Met grote kracht en macht heb ik de aarde gemaakt met de mensen en de dieren erop en ik geef de aarde aan wie ik wil. Ik heb al jullie landen aan mijn dienaar Nebukadnessar, de koning van Babel, gegeven en ik zal zelfs de wilde dieren aan hem onderdanig maken" (Jeremia 27:5-6)

De dienaren van de Heer, de Chaldeeėrs (= stam van de Arameeėrs) hebben de Assyriėrs vernietigd.

Wanneer zijn de Assyriėrs vernietigd?

In het jaar 612 voor Christus, werd het hart van Assur, Nineve met de grond gelijk gemaakt. Assyriėrs werden verpletterd, zoals de Heer had aangekondigd. Nadat Assur was vernietigd, werd Chaldeese rijk opgericht onder Nebukadnessar.

Rouw over Nineve

De Here God heeft door de profetie van Nahum precies aangegeven hoe hij Nineve zal verpletteren. Wanneer in een oorlog een stad of een deel van een land wordt veroverd, dan zien we meestal veel mensen die wegvluchten, vrouwen en kinderen die huilen, overal ligt puin, men leeft in angst en ontreddering. Zo’n situatie wordt ook door Nahum beschreven, namelijk: "De vrouwen treuren, het klinkt droevig als het gekoer van de duiven. Zij rouwen, slaan zich op de borst. Nineve loopt leeg, de inwoners stromen leeg, de inwoners stromen weg. Men roept hen terug, maar niemand keert om. De soldaten schreeuwen: ‘Pak het goud, roof het zilver!’ Het is een rijke stad, vol kostbaarheden. Maar nu wordt ze leeggeroofd, geplunderd en verwoest. Harten bonzen, knieėn knikken, de gezichten verbleken. Iedereen staat als verlamd (Nahum 2:8-11)."

De vernietiging van Nineve wordt van tevoren heel nauwkeurig meegedeeld. Het is bekend, dat Nineve een heel beroemde handelscentrum was. Het hart van het Assyrische rijk was de belangrijkste economische adder. Prachtige gebouwen, mooie centra enz.. Maar we zien dat de Heer van tevoren heeft aangekondigd dat Hij Nineve gaat verpletteren.

De trots van Assur is gebroken!

Met de val van Nineve werd de trots, de hoogmoed van Assyriėrs op een verpletterende manier gebroken. De Heer heeft in Zijn genade ook hiervan een geweldige verslag aan Nahum gegeven, waar we lezen: "Nineve, waar blijf je nu? Jij, leeuwehol, nest vol roofdieren! Jullie hadden niets te vrezen, je welpen werden nooit gestoord. Waar zijn ze nu die leeuwen, die roofden en moordden? Hun holen vulden zij met buit, met prooi voedden ze hun welpen (Nahum 2:12-13). "

Bij hun veroveringen van landen gingen ze als leeuwen aan het werk. Ze verscheurden, vermoordden, verkrachten en namen altijd buit met zich mee. Hun leger was een afschuwelijke moordmachine. Wanneer een leeuw z’n prooi vangt, dan gaat hij meedogenloos mee om. Hij verscheurt en verplettert z’n prooi. De Assyriėrs hebben bijvoorbeeld de tempel van God in Jeruzalem veroverd en namen de heilige voorwerpen mee. Deze voorwerpen waren allemaal van goud en zilver. In die tijd ging het om honderden kilo’s goud en zilver. Zij hadden goden van hout en steen (beelden). Voor deze goden hadden ze tempels gebouwd. Het goud en zilver die ze van de tempel van Jeruzalem hadden leeggeroofd, brachten ze naar de tempel van hun eigen goden. Daarom waren de Assyriėrs zo trots en zelf verzekerd! Maar zoals we hebben gezien, werd dit heel zwaar bestraft.

In Nahum 2:14 lezen we: "De almachtige Heer waarschuwt de koning van Nineve: Ik keer Me tegen u! uw wagens gaan in vlammen op. Al vechten uw soldaten als jonge leeuwen, mijn zwaard velt ze. Ik neem u de buit af. Naar uw gezanten luistert niemand meer "

Wanneer de Here God in de Bijbel Zijn oordeel telkens herhaalt, dan wil dat zeggen dat Hij zeker zal uitvoeren. Het oordeel staat vast en het zal hoe dan ook worden uitgevoerd. De Here doet dat om te laten zien dat met Hem niet valt te spotten. Leugenaars, lasteraars en hooghartige personen gaan altijd hun ondergang tegemoet.

..............Ik keer Me tegen u!..............

Wat verschrikkelijk is het wanneer je God als je vijand hebt. Want de straf die Hij jou geeft is afschuwelijk. In Hebreeėrs 10:31 lezen we: "Het is iets verschrikkelijks te vallen in de handen van de levende God (als Hij wraak gaat nemen)" De Here God laat geen span heel van de lasteraars die met Zijn Majesteit durven te spotten. Ja, leugenaars en hoogmoedigen wacht een afschuwelijke straf want, onze God is verterende vuur (Hebreeėrs 12:28)

De Heer laat niemand ongestraft! Soms denken we, waarom bestraft de Here God die en die persoon niet! Ja, dat vragen wij soms ons heel vaak af! Dat moeten ook de mensen van vroeger zich hebben afgevraagd, waarom de Heer Assur niet vernietigt! Maar broeders/zusters, God werkt alleen op Zijn tijd en op Zijn manier! Hij werkt volgens eigen schema’s. We mogen van verzekerd zijn, dat Hij het kwade niet ongestraft zal laten!

De uitspraak "ik keer me tegen u" is buitengewoon belangrijk! De Here God betrekt zichzelf bij de strijd. Het is nu een zaak van de Here God geworden en Hij zal hen zeker vernietigen. Ja, van de aardbodem doen wegvagen.

,.............. mijn zwaard velt ze..............

Hieruit leren we dat het oordeel direct van de Heer afkomstig is. De Here God betrekt Zichzelf bij de strijd om te laten zien, dat zij die met Zijn Majesteit en grootheid bespotten, uiteindelijk het onderspit zullen delven. We kunnen ons afvragen, wie is (zijn) het zwaard van de Heer?

Wel, uit de geschiedenis weten we dat de Chaldeeėn (= Arameeėrs) en Meden Assur onder de voet hebben gelopen. Bovendien, wordt uit de Bijbel ons duidelijk, zoals al eerder uitgelegd, dat de Chaldeeėn direct de macht uit de handen van de Here God hebben gekregen (Jeremia 25:9).

.............Naar uw gezanten luistert niemand meer ...................

Dit is nu heel belangrijk! Want hieruit kunnen we namelijk leren dat de rol van Assyriėrs ook in de politieke zin is uitgespeeld. Gezanten zijn vertegenwoordigers van een land, bijvoorbeeld ambassadeur, minister van buitenlandse zaken enz. Wanneer we lezen van "Naar uw gezanten luistert niemand meer " wil dus zeggen, ze zijn weggevaagd, niemand hoort ze meer, ze bestaan niet meer. Zowel militair als politiek hebben ze niets meer in te brengen. Niemand neemt hen serieus. Hun rol is voor eens en altijd uitgespeeld!

Nineve, de stad vol hoererij is weggevaagd!

In Nahum 3:1-7 lezen we: "Nineve! Jij stad vol bloed, vol leugen en bedrog. Je roofde en plunderde, je wist van geen ophouden, je kon de buit niet meer bergen. Luister: het klappen van zwepen, het ratelen van wielen, rennende paarden, denderende wagens, galopperende ruiters! De zwaarden flitsen, de speren bliksemen. Er zijn vele gewonden, ontelbaren doden. Men struikelt over lijken. Nineve! Je gedroeg je als een hoer. Je verleidde de volken, betoverde hen met je kunsten en maakte hen tot slaaf. Daarom zegt de almachtige Heer: Nineve, ik keer me tegen je! Ik til je rok op tot boven je hoofd. Naakt zul je staan, Ik zal je schaamte laten zien aan alle volken, aan de hele wereld. Met vuil zal ik naar je gooien, ik zal je te kijk zetten, je te schande maken. Iedereen vlucht voor je weg, ze zullen roepen: Nineve is verwoest! Wei zal nog om jou treuren (3:1-7)?"

Nineve was niet alleen een economische stad, maar ook een stad vol met morele verval, hoererij, bandeloosheid, afgoderij enz.. We zien dat Heer einde maakt aan al deze praktijken.

………….Nineve, ik keer me tegen je!…………

Ja, geachte lezer, het is de Here God zelf die voor de vernietiging van Assur zal zorgen. Ze zullen worden weggevaagd van de aardbodem.

Nahum gaat verder en zegt: "Koning van Assyriė, uw bestuurders zijn dood, uw officieren liggen geveld. Uw volk is uiteengedreven, de bergen in, niemand brengt hen bijeen. Nineve, deze slag kom je niet meer te boven, herstel is niet meer mogelijk (3:19) "

Ja, het is gedaan met Assyriėrs, herstel is niet meer mogelijk. De natie bestaat niet meer en zal ook niet meer in de toekomst worden opgebouwd, dat is gewoon uitgesloten.

. ......Nineve, deze slag kom je niet meer te boven, herstel is niet meer mogelijk....

Dit betekent dus dat Nineve nooit meer opnieuw zal worden gebouwd. Dit zal ongetwijfeld een teleurstelling zijn voor de vele fantasten binnen onze gemeenschap. Sommigen hebben zelfs een cafetaria met de naam Nineve. Alsof Nineve zo’n heilige stad is geweest. Voor de fantasten binnen onze gemeenschap die menen, dat Nineve opnieuw zal worden opgebouwd, kunnen we zeggen: Wees niet zo dwaas en erken de macht van God.

jezus_vinger3.jpg (82485 bytes) De Bijbel zegt,,De brandstapel ligt sinds lang voor de koning van  Assur klaar; diep en breed is de vuurhaard, brandhout ligt er in overvloed. De Heer ademt een zwavelstroom uit en zet de stapel in brand (Jesaja 30:33)..... Dan zal Assur geveld worden, het zal vallen onder het zwaard, maar niet onder het zwaard van een mens; niet onder het zwaard van een sterveling" (Jesaja 31:8)

Conclusie.

We hebben gezin dat het Assyrische rijk een anti-goddelijke rijk was. En om deze reden is het rijk uitgeroeid. Het rijk werd in het jaar 612 (voor Christus) onder de voeten gelopen door Meden en Chaldeeėn. We kunnen zeggen, dat het rijk onmogelijk zal opnieuw herrijzen. De Assyriėrs werden door de directe hand van God bestraft en de Heer zegt: ….herstel is niet meer mogelijk....

Voor zover vandaag de dag nog mensen zijn die menen dat ze van oorsprong Assyriėrs zijn, moeten weten dat volgens de Bijbel dat een "lariekoek" is. Het is uitgesloten dat ze Assyriėrs zijn. De Assyriėrs zijn zoals uit het voorgaande is gebleken weggevaagd van de aardbodem door de Here God. De mensen die het Assyrisme aanmoedigen, stimuleren en verheerlijken, moeten weten dat ze daarmee tegen de autoriteit van de almachtige God in opstand komen. Denken ze dat ze God kunnen overwinnen? Dat is net zo’n dwaze idee als de afschuwelijke hoogmoed van Sanherib. We weten dat veel van deze mensen puur uit onwetendheid handelen, maar toch, het is een dwaze idee om je te vereenzelvigen met een rijk dat door en door duivels was.


Antisemitisme----Adolf Hitler----

Geachte lezer, ik hoop dat uit het voorgaande iets duidelijk is geworden over het vroegere Assyrische rijk, over hun houding tegenover de Here God, tegenover het volk Israėl en tegenover andere volkeren. Het was het rijk van het kwade zelf, vol met alle mogelijke bederf, onrecht en verwildering.

Zoals ik in het begin al heb vermeld, zijn er sommigen onder onze gemeenschap die zich, in navolging van de Oost-Aramese Nestorianen, vereenzelvigen met deze occulte, verderfelijke en antisemitische rijk van de afgrond. Men vindt het belangrijk om zich als "Assyriėrs" te presenteren. Men doet dat door de zaak constant onder de aandacht van de pers te brengen. Wat deze mensen vaak "vergeten" erbij te vermelden is, dat er geen enkele serieus persoon binnen de Aramese gemeenschap hen serieus neemt. Dat men zich als een Assyriėrs wil presenteren, en daarmee een uitdrukking wil geven van wat zij "hun ware afkomst" noemen, het zij zei zo! Dat men de hele Aramese gemeenschap voor Assyriėrs uitmaakt is onjuist en misplaatst. Het verheerlijken en zich vereenzelvigen met de vroegere Assyriėrs, brengt met zich mee, dat men zich afkeert tegen het volk Israėl op een manier dat niet onder doet voor het antisemitische gedachtegoed.

Een belangrijke kenmerk van deze antisemitische houding is, dat men zich vreselijk keert tegen het oude testament. Dat is niet omdat men het oude testament verwerpt als een boek, maar men doet dat uitdrukkelijk als het boek van de Joden, dat wil zeggen, omdat het door de Joden is geschreven. Men ergert zich mateloos aan de boeken Nahum en andere profeten, daar deze boeken over de vernietiging van de Assyriėrs profeteren. Vandaar dat deze mensen een antisemitische ideologie hebben ontwikkeld waarmee vele jongeren zijn vergiftigd. Men zegt bijvoorbeeld heel vaak dat "de boze Joden" het oude testament hebben veranderd om zichzelf het land Israėl toe te eigenen en andere volkeren te benadelen. Hetgeen over Assyriėrs in het oude testament geschreven staat, is volgens deze mensen, door de Joden met een kwade opzet gedaan. Zij zeggen dus: ,, De boze Joden hebben het oude testament "vervalst". Alles wat met het volk Israėl te maken heeft, alles wat Joods is of met Joden te maken heeft, vinden zij verwerpelijk en onjuist. De problemen in de wereld, de instabiliteit in sommige landen schrijven ze toe aan de Joden. Ze zeggen dat de Joden "het Assyrische volk" veel onrecht hebben aangedaan. Dat de wereld het "Assyrische volk" niet erkend is de schuld van de Joden zeggen ze. Deze afschuwelijke ideologie wordt in het diepste geheim bij de jongeren ingeprent, zonder dat iemand iets in de gaten heeft. Ze hebben daarvoor geheime trainingskampen om de jongeren volledig te hersenspoelen. Deze ideologie werd ook door Adolf Hitler en zijn NAZI regime verkondigt. Het resultaat hiervan kennen we allemaal!

Geachte lezer, het zal duidelijk zijn dat veel mensen op deze manier worden misleid en dat daardoor antisemitische gevoelens sterk worden aangewakkerd. Deze afschuwelijke ideologie hebben ze heel goed weten te camoufleren. In het openbaar hebben ze zich voorgedaan (of doen nog steeds) als: vernieuwingsgezind, liberaal, vooruitstrevend en vooral opkomend voor de rechten van de vrouw. Dit gaat natuurlijk bij vele autotochtonen als een zoete koek in! Op deze manieren hebben ze jarenlang velen zand in de ogen gegooid.

Wat wij zien is dus een parallel die loopt tussen de vroegere Assyriėrs en zij die zich vandaag de dag met hen vereenzelvigen. Het is één en dezelfde haat en minachting voor het volk Israėl, het is één en dezelfde wreedheid, verwildering en ongehoorzaamheid jegens de Here God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van Israėl. Hun lage minachting voor het oude testament, hun vreselijke haat voor het volk Israėl, wat zich uit in een antisemitische ideologie, is te vergelijken met de haat en minachting die de vroegere Assyriėrs voor het volk Israėl en de Here God hadden. Het is één en dezelfde Satanische geest die door de hele geschiedenis heen voortleeft.

Naast het ontwikkelen en het propageren van een antisemitische ideologie, waarmee velen zijn vergiftigd, hebben deze mensen ook nog eens jarenlang de Syrisch-Orthodox kerk in het openbaar op een wrede, verwerpelijke, schaamteloze, haatdragende manier bespottelijk gemaakt. Ze hebben een zondanige milieu van stemmingmakerij gekweekt, waardoor de buitenwacht de Syrische kerk met een oog van minachting bekijkt. Aan deze stemmingmakerij hebben uiteraard sommige antichristelijke racistische journalisten van de plaatselijke pers met grote ijver meegewerkt. Het gedrag van deze journalisten maakt duidelijk dat ze, met grote graad van waarschijnlijk, een vreselijke haatdragende antichristelijke racisten zijn. Hun manier van berichtgeving getuigd van een diepe haat en minachting jegens de Syrische Kerk.

Waar komt het vandaan?…

Wat is de oorsprong van deze haat en minachting, die deze mensen hebben, jegens het volk Israėl? Wat is de oorsprong van hun haat en wreedheid jegens het oude testament? Wat voor geest zit hier achter?

Om beetje inzicht te krijgen in de houding van deze mensen jegens het volk Israėl en het oude testament, is het wellicht belangrijk om het oordeel over Assur wat nader te bestuderen. Het oordeel van de Heer luidt: ‘Uw naam zal niet voortleven en de goden in uw tempel sla ik aan stukken. Ikzelf zal uw graf delven, u bent het leven niet waard (Nahum 1:14)

Dat de Assyriėrs, als gevolg van Gods oordeel, zijn vernietigd blijkt overduidelijk uit het bovenstaande citaat. Maar het opmerkelijke is dat de Heer zegt… en de goden in uw tempel sla ik aan stukkenHoe moeten we nu dit begrijpen? Deze goden waren gesneden beelden van hout en steen. Het NBG 1951 zegt …. uit het huis uwer goden zal Ik uitroeien de gesneden en de gegoten beelden…Waarom wilde de Here God deze goden aan stukken slaan? Wat voor functie hadden deze gesneden beelden?

Om dit te begrijpen moeten we even gaan kijken over het prille begin in de geschiedenis van de mensheid. In Deuteronomium 32: 8-9 lezen we: "De allerhoogste God verspreidde de mensen over de aarde. Aan elk volk gaf hij een eigen gebied, hij stelde hun grenzen vast en vertrouwde hen toe aan engelen. Maar Jakobs kinderen koos hij voor zichzelf, zij werden zijn volk, hem behoorden zij toe"

Dit citaat laat ons zien, dat de Here God in het prille begin, de volkeren van deze wereld, met hun eigen woongebied, toe heeft vertrouwd aan de engelen. Alle volkeren hadden dus allemaal hun eigen machtsengelen. Het doel hiervan was, dat deze machtsengelen de volkeren die zij onder hun hoede hadden, moesten onderwijzen zoals de Here God hen had opgedragen. Het is vreselijk belangrijk om goed van bewust te worden, dat elk volk zijn eigen machtsengel heeft. Het is ook buitengewoon interessant om hier te lezen, dat de Here God, het volk Israėl voor zichzelf koos. Nee, het volk Israėl staat onder zijn eigen leiding. De Here God bestuurt zelf het volk Israėl. Later heeft de Here God het volk Israėl toevertrouwd aan het machtsengel Michael. Deze Michael is een van de machtigste engelen.

In de praktijk komt erop neer dat de engelen soms tegen de Here God vechten en soms gedwongen worden om Hem te gehoorzamen. Een voorbeeld zal dit toelichten. In Daniėl 10:13 lezen we: "Maar onderweg werd ik eenentwintig dagen lang tegengehouden door de beschermengel van het Perzische rijk. Michaėl, een van de voornaamste engelen, kwam mij te hulp. Toen hoefde ik daar niet langer te blijven.

Profeet Daniėl had gevast en gebeden tot de Here God. De Heer zond hem een boodschapper om hem het één en ander uit te leggen. Deze boodschapper, een engel, wordt onderweg naar Daniėl 21 dagen lang tegengehouden door de machtsengel van het toenmalige Perzische rijk. Kennelijk wilde deze machtsengel voorkomen, dat Daniėl informatie kreeg van de Here God. We zien dat deze boodschapper steun krijgt van de Machtsengel van Israėl om de engel van Perziė te overwinnen. Aan het einde van het gesprek met Daniėl zegt de engel: "Zo dadelijk moet ik terug om te strijden tegen de beschermengel van Perziė. Wanneer ik hem overwonnen heb, komt de beschermengel van Griekenland aan de beurt. Michaėl, de beschermengel van Israėl, is de enige die mij zal helpen in die strijd (Daniėl 10:20-21)

In de hemelse gewesten is er dus sprake van oorlog en strijd tussen de engelen van de Here God en de engelen van de volken. Soms worden de engelen van de volken gedwongen om de Here God te gehoorzamen, omdat Hij hen wil gebruiken om tot zijn doel te komen. De machtsengelen van de volkeren strijden soms ook met elkaar en dat vertaalt zich in de oorlog tussen de volkeren onderling. Echter, ondanks dat, hebben al deze engelen een gemeenschappelijke vijand en dat is de Here God en zijn volk Israėl. Een voorbeeld zal dit misschien verduidelijken. Sommige Arabische landen staan zeer vijandig tegenover elkaar. Maar deze landen hebben één gemeenschappelijke vijand en dat is het volk Israėl.

We keren nu terug naar onze onderwerp, dat is het oordeel over Assur. Een belangrijke uitspraak van Koning Sanherib lezen we in 2Koningen 18:35 waar hij zegt:,,, Hebben de goden van die andere volken soms hun land bevrijd?.....Als er onder al de goden niet één is die zijn land gered heeft, zou de Heer dan Jeruzalem kunnen redden? " Let hier uitdrukkelijk op, dat Sanherib spreekt over de goden van andere volken in plaats van legers, bevelhebbers, generaals of strategen van andere volken. Hij brengt de toestand, de sterkte en het welzijn van andere volkeren direct in verband met hun "goden", dat wil zeggen hun "machtsengelen" in het, voor ons onzichtbare, hemelse gewesten. Hij wil hiermee benadrukken dat de "goden, de machtsengelen" van Assur veel sterker zijn dan de "goden, de machtsengelen" van andere volkeren. Dit betekent nu, dat de zichtbare overheden, regeringen, machthebbers weerspiegeling zijn van hun machtsengelen achter de schermen. Het zichtbare, het vlees en bloed, is de manifestatie van het onzichtbare. Wanneer dus de Here God zegt… en de goden in uw tempel sla ik aan stukken…, wil zeggen, het breken van de machtsengel van Assur achter de schermen. Het rijk van Assur, het zichtbaar, is verpletterd en weggevaagd en tegelijkertijd werd ook het onzichtbare, de machtsengelen van Assur, in het openbaar te kijk gezet, doordat de Here God de beelden van deze machtsengelen van hun voetstuk heeft gehaald. Het zichtbare is vernietigd en het onzichtbare is te kijk gezet!

Het onzichtbare is niet dood….

Nadat de Assyriėrs zijn weggevaagd, hebben de machtsengelen van dit rijk ongetwijfeld andere volkeren onder hun invloedssfeer gekregen. De haat en minachting van de volkeren tegenover het volk Israėl zegt iets over het gedrag van de machtsengelen die deze volkeren onder hun hoede hebben. Over het volk Israėl zegt de Here God ,, Ik heb de zon gemaakt als licht voor de dag, de maan en de sterren gegeven als lichten voor de nacht; ik zweep de zee op, dat de golven bruisen; ik ben de almachtige Heer. Zolang als ik het heelal in stand houd, zolang ook zal Israėl mijn volk zijn. Ook al zou iemand de hemel kunnen meten en de fundamenten van de aarde peilen, dan nog zou ik het volk van Israėl niet verwerpen, wat ze ook gedaan hebben; dat beloof Ik (Jeremia 31:35-37).’

Het gedrag van de volkeren tegenover de Here God wordt gemeten aan hun gedrag tegenover het volk Israėl. Het gedrag van de vijandige volkeren, in het diepste het gedrag van hun engelen, tegenover het volk Israėl wordt beschreven als: ,,Laten we Israėl vernietigen, we willen die naam niet meer horen (Psalm 83:5). De Assyriėrs wilden Israėl vernietigen, Adolf Hitler wilde het volk Israėl vernietigen, en sommige Arabische landen willen Israėl vernietigen. De Satanische geest die het Assyrische rijk onder z'n hoede had is dezelfde geest die ook Adolf Hitler onder z'n hoede had. Het is één en dezelfde geest die vandaag de dag velen opzweept tegen het volk Israėl en het is dezelfde geest die ook voor tal van antisemitische uitingen zorgt.

De Bijbel zegt in dit verband: " "Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad"(Efeziėrs 6:12)

Voetnoten:

[1]= The Syrian Church of Antioch, It’s Name and History, by Patriarch Afrem Barsauwm, Published in 1953 (later in 1983 in 4 talen)

[2]= Albert Stol, Nestorianen, De ondergang van een Christenvolk, 1976, ISBN 90 6135 252 5

[3]= John Joseph "The Nestorians and their Muslim Neighbour", Princeton University Press 1961

[4]= W.A. Wigram, "Our smallest alley", Londen 1920; "The Assyrians and their Neighbours", Londen 1929

Zie ook John Joseph; zeer originele bronnen haalt hij aan.