Is de inhoud van de Bijbel geldig of ongeldig?

Vandaag de dag staat de inhoud van de Bijbel ter discussie. Velen vinden de Bijbel een achterhaalde boek en niet meer van toepassing in deze tijd. Anderen zien de Bijbel als een belemmering voor hun persoonlijke vrijheid. Ook onder de "Christenen" wordt verschillend gedacht over de Bijbel. Sommigen geloven wel in het nieuwe testament, maar hechten geen enkel waarde aan het oude testament. Anderen geloven zowel in het nieuwe als in het oude testament. Weer anderen geloven de Bijbel, zolang deze aan hun verwachting voldoet. Sommigen gebruiken de Bijbel als leidraad in hun leven en proberen om op die manier tot de Here God te naderen. Er zijn ook sommige antisemieten die de inhoud van het oude testament aanvallen, omdat deze door de Joden is geschreven. Deze mensen zeggen dat de Joden het oude testament in hun eigen voordeel hebben geschreven om een land te mogen veroveren ten koste van anderen. We kunnen natuurlijk veel meer van zulke bezwaren - die velen tegen de Bijbel hebben - opnoemen, maar waar het omgaat is, hoe moeten wij als Christenen handelen tegenover zulke uitspraken? Op welke manier kunnen wij deze uitspraken weerleggen? Geeft de Here God de ware Bijbelgetrouwe Christenen enige aanwijzingen waardoor zij elke aanval op Zijn Woord kunnen weerleggen?

Enkele mensen hebben mij de vraag voorgelegd van: Als er binnen de "Christelijke" wereld zo verschillend over de inhoud van de Bijbel wordt gedacht, wie moeten wij eigenlijk geloven? Kan men zelf uit de Bijbel halen of de inhoud ervan wel of niet klopt?

We zouden het geheel samen kunnen vatten in drie vragen:

  1. Is de Bijbel een gewoon boek die door de mensen is geschreven of is de Bijbel het boek dat door God is geïnspireerd? Hoe serieus moeten we de Bijbel nemen? Als zuivere woord van God of als een roman? En hoe zit het met het oude testament? Wat zegt Jezus Christus over het oude testament?
  2. Is de Bijbel een ouderwets achterhaald boek of geldt de inhoud van de Bijbel nog steeds? We leven in het jaar 2000, waarom moeten we ons nog aan de Bijbel houden? De Bijbel is toch niet meer van deze tijd? M.a.w. heeft de tijd invloed op Gods Woord?
  3. Voor wie is de inhoud van de Bijbel toegankelijk? M.a.w. hoe kunnen we de Bijbel lezen en wie kan de Bijbel uitleggen?

Antwoord op vraag.1

In 2 Petrus 1:21 lezen we: "Een profetische boodschap is nooit ontstaan omdat mensen het wilden. Mensen die namens God spraken, werden altijd gedreven door de heilige Geest " (zie ook Mattheüs 10:20)

De inhoud van de Bijbel is tot stand gekomen, niet omdat de mensen het graag wilden, nee, omdat God het zo wilde. Het is wel zo dat de Here God mensen gebruikt om Zijn doel te bereiken. De mensen die de boodschap van God hebben geschreven, hebben dit dus niet uit eigen belang gedaan, maar ze hebben het onder leiding van de Heilige Geest gedaan. De Here God heeft zijn keuze op deze mensen laten vallen en ze zijn door Hem waardig bevonden om Zijn boodschap door te geven.

Hiermee is gezegd dat hetgeen de apostelen en de profeten hebben verteld, direct onder leiding van de heilige Geest is verteld. Dit betekent dat de hele Bijbel door de heilige Geest is geïnspireerd. Het oude testament is dus tot stand gekomen, omdat de Here God dat wilde en niet omdat de mensen het wilden. Wij moeten erop bedacht zijn dat het oude testament ook in de tijd van Jezus Christus bekend was. En Jezus Christus heeft altijd het oude testament bevestigd (straks meer hierover). We weten dat de apostel Petrus een voorname apostel was en dus dat zijn uitspraken gezag hebben zoals we hieronder kunnen lezen. In Mattheüs 16:19 zegt Jezus Christus over Petrus: " En Ik zal je de sleutels geven van het hemelse koninkrijk: wat je op aarde verbindend verklaart, zal ook in de hemel verbindend verklaard zijn, en wat je op aarde onverbindend verklaart, zal ook in de hemel onverbindend verklaart zijn. "

Dit geeft aan dat de uitspraken van Petrus gezag hebben. Ja, hij heeft het gezag direct uit de handen van Christus ontvangen. En omdat Petrus het gezag direct uit de handen van Christus heeft ontvangen wil hij dit gezag ook aan ons overbrengen. Petrus wil ons duidelijk maken dat we de hele Bijbel als Gods woord dienen te aanvaarden. Ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt ons duidelijk gemaakt dat de hele Bijbel door Gods Geest is geïnspireerd. In 2 Timoteüs 3:16-17 lezen we: "Alles wat hierin staat, is door God geïnspireerd en bruikbaar voor het onderrichten van de waarheid, het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot rechtschapen leven "

Alles wat in de Bijbel staat is door God geïnspireerd. We mogen Gods woord gebruiken om foute gedachen recht te zetten en de waarheid naar boven te halen en om kracht daaruit te putten zodat we een eerlijke en rechtvaardige leven leiden. Ook hieruit wordt ons duidelijk, dat de Bijbel door God geïnspireerd is. Dit betekent dat het gezag van de Bijbel onfeilbaar is voor een ware Christen. Een ware Christen zal dus de hele Bijbel als het woord van God aanvaarden.

kruis1.jpeg (2132 bytes) De Bijbel zegt,,Wat een goed mens zegt, is wijs, hij spreekt de waarheid. Gods wet is de stem van zijn hart, van zijn God wijkt hij niet" (Psalm 37:30-31).

Hoe zit het nu met het oude testament?

Uit het voorgaande is er- naar ik hoop - naar voren gebracht dat zowel de inhoud van het nieuwe als het oude testament door Gods Geest is geïnspireerd. Er zijn echter diverse Bijbelplaatsen die overduidelijk het gezag van het oude testament bevestigen.

De reden dat ik hieronder het één en ander wil uitleggen, heeft te maken met het feit dat er mensen zijn die wel in het nieuwe testament geloven, maar niet in het oude testament. Hun betoog is vaak als volgt: "De geleerden hebben opgravingen in het Midden - Oosten gedaan en daaruit is gebleken dat vele verhalen in het oude testament niet juist zijn. Zo beweren deze mensen bijvoorbeeld, dat de zondvloed niet plaats heeft gevonden en dat de torenbouw van Babel heel anders was dan de Bijbel ons wil doen geloven." Anderen zeggen : "Het oude testament heeft minder waarde dan het nieuwe testament. Weer anderen zeggen: "Het oude testament is door Joden geschreven en zij hebben het in hun eigen voordeel geschreven enz.."

Wij hebben zo net gelezen dat het woord van God bedoelt is om leugens en dwaaltheorieën te weerleggen en dat gaan wij ook hier doen. Wij moeten erop bedacht zijn dat Satan alles in het werk stelt om Gods Woord kapot te maken. Hij wil altijd het gezag van de Schepper bij de mens in twijfeling doen brengen. Hij wil altijd de mens in opstand brengen tegen zijn Schepper. Om deze reden zegt Apostel Petrus : "Wees nuchter en waakzaam! Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden (1 Petrus 5:8).

 

 

image52.gif (5301 bytes) De Bijbel zegt,, Mensen zonder God dissen leugens op; zij zijn ontspoord vanaf hun geboorte, zij dwalen van jongs af aan. Ze spuwen gif als een adder, ze zijn doof als een slang" (Psalm 58:4-5)

De haat en de minachting van velen voor het oude testament is zo vreselijk en afschuwelijk, dat het te vergelijken is met de manier waarop een leeuw zijn slachtoffer uit elkaar verscheurt. Zulke mensen deinzen nergens voor terug en stellen alles in het werk om vooral te laten zien hoe verkeerd het oude testament is. Het lijkt alsof ze hun eigen gedrag niet in de gaten hebben. Het is zo minachtend en roekeloos dat je niet gelooft dat ze tegen het oude testament aantrappen. Aan de hand van enkele voorbeelden zal ik laten zien, dat de inhoud van het oude volledig bekend was bij Jezus Christus en dat Hij het gezag daarvan steeds heeft bevestigd.

Jezus en de twee discipelen

De wet van Mozes (het oude testament)........

In Lucas 24:27 en 24:44 lezen we: "En Hij begon hun uit te leggen wat er over Hem in de hele Schrift stond, te beginnen bij Mozes en al de profeten. (27)....."Dit heb ik jullie gezegd toen ik nog bij jullie was, zei Hij: alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, moet in vervulling gaan (44).

Na de opstanding uit de dood, komt Jezus twee van zijn leerlingen tegen die onderweg waren naar een dorp. Deze twee leerlingen herkenden Hem niet, omdat ze nooit dachten dat Hij zou opstaan. Het was iets onvoorstelbaars voor hen. Hij begon hun uit te leggen over zijn geboorte, Zijn dood en Zijn opstanding. Wanneer nu Jezus zelf ervan getuigt dat alles over Hem in het oude testament staat, dan is dat toch een bevestiging van het oude testament door Hem? Zou Hij dan niet hebben geweten wat er in het oude testament staat? Dat dacht ik toch wel!

Kijk, het oude testament zoals wij die nu kennen, werd op gezag van de Here God in het jaar 200 voor Christus voltooid. Dus, het was het heilige boek van de Joden. Jezus legt hen uit wat er over Hem stond in de hele Schrift... Met de hele schrift wordt dus de inhoud van het oude testament bedoeld. Mijn vraag is nu: Wanneer het oude testament minder waarde zou hebben, waarom verwijst onze Here Jezus Christus dan naar het oude testament? Waarom noemt Jezus Christus alle profeten? En wat betekent dit voor hen die het oude testament aanvallen? Wie vallen ze dan eigenlijk aan? Begrijpen wij, hoe vreselijk blind zulke mensen zijn, als ze het oude testament aanvallen? Werkelijk waar, wanneer het oude testament onjuist zou zijn, dan zou onze Here Jezus Christus daaruit niet hebben geciteerd. Het oude testament was bij Hem volledig bekend en Hij had een hoog ontzag voor het oude testament.

Jezus als 12 jarige jongetje in de tempel.....

In Lucas 2:46-48 lezen we: "Hij zat tussen de rabbi’s (= Joodse geestelijken en geleerden), luisterde naar hen en stelde hun vragen. De mensen die Hem hoorden, stonden allemaal verbaasd over zijn intelligente antwoorden."

De rabbi’s waren in de tijd van Jezus buitengewoon intelligente geleerden. Het waren niet alleen geestelijken die hun werk deden in de tempel, maar waren tevens geleerden en hadden een heel hoog niveau en kennis op het gebied van de Bijbel. Wanneer de Joden in de tempel samen kwamen, dan praatten ze over sociale en maatschappelijke zaken. Maar de rabbi’s discussieerden hoofdzakelijk over Bijbelse zaken. Dus over datgene wat in het oude testament stond. En opeens komt Christus Jezus als twaalfjarige jongetje in het midden van deze buitengewoon intelligente geleerden en gaat een discussie met hen aan over het oude testament. Zij staan onder de indruk van Zijn kennis van het oude testament.

Wij kunnen hieruit leren dat de inhoud van het oude testament geheel bij onze Heer Jezus Christus bekend was. En wanneer bepaalde zaken in het oude testament niet goed zouden zijn, dan had Hij dat uitdrukkelijk gezegd. Wanneer bijvoorbeeld zaken als zondvloed en torenbouw van Babel niet plaats zouden hebben gehad, dan had Hij dat uitdrukkelijk gezegd. Onze Here Jezus Christus haalt juist de tijd van de zondvloed als voorbeeld aan (Mattheüs 24:38-44) en citeert o.a. het Bijbelboek Daniel (Mattheüs 23: 15) en 2 Koningen 5:1-19 om de genezing van generaal Naäman de Arameeër toe te lichten (Lucas 4:27). Als er iets fout was in het oude testament dan had onze Heer het uitdrukkelijk vermeld. Maar nee, hoor, Hij bevestigt juist de inhoud van het oude testament.

De Bijbel zegt,, Mensen zonder God of gebod loeren op wie eerlijk is: zij willen zijn dood. Maar de Heer levert hem niet uit: moet hij voor de rechter komen, dan verhindert de Heer zijn veroordeling" (Psalm 37:32-33). image50.gif (4756 bytes)

De genezing van een melaatse .........

In Mattheüs 8:1-4 lezen we: "Toen Jezus de berg afdaalde, volgden massa’s mensen Hem. Daar kwam een man aan die melaats (=lepra - achtige ziekte) was. Hij knielde voor Jezus neer en zei: Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus stak Zijn hand uit en raakte hem aan. Ik wil het; word rein, antwoordde Hij. Ogenblikkelijk was de man van zijn melaatsheid af en rein. ......ga u aan de priester laten zien en breng het offer van Mozes "

Wanneer de inhoud van het oude testament niet meer geldig zou zijn, dan zou Jezus niet hebben gezegd: Breng het offer van Mozes. Het offer van Mozes wordt beschreven in het oude testament en wel in Leviticus 14:1-32.

In Mattheüs 5:17-19 lezen we: "U moet niet denken dat ik gekomen ben om de wet op te heffen of de boeken van de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volledige betekenis te geven. Neem van Mij aan: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet één lettertje of streepje uit de wet geschrapt worden...."

Jezus zegt hier tegen ons: Jullie moeten niet denken, dat ik gekomen ben om het oude testament af te schaffen, maar om het de volledige betekenis te geven. In het oude testament gold: "Hand om hand, tand om de tand" . Wanneer je iemand onrecht aandeed, dan werd jouw exact dezelfde onrecht aangedaan. Dus, als je iemands vinger brak, dan had hij het recht om jouw vinger te breken. Dat was de tijd van de wet. Maar Jezus heeft deze tijd omgezet in vergeving en genade. Wanneer je iets fout doet en je bekent je fout, dan word je vergeven. Vroeger mocht je meer dan 1 vrouw hebben. Nu mag je alleen 1 vrouw.

Dat is de betekenis ervan als Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om het de volledige betekenis te geven. Verder citeert onze Here Jezus Christus diverse malen het oude testament ( zie Johannes 2:22, 7:38, 7:42, 10:35, 17:12, 19:28, 20:9)

jezus_vinger.jpg (26596 bytes) De Heer zegt,, ‘De voorbije gebeurtenissen, Ik had ze tevoren aangekondigd; je hebt ze uit mijn eigen mond vernomen. Onverwacht bracht ik ze tot stand.  Daarom kondigde ik lang tevoren aan wat gebeuren moest. Voordat het plaatsvond, bracht ik je op de hoogte" (Jesaja 48:3+5)

Apostel Paulus en het oude testament ...........

In Romeinen lezen we 15:4 "Want alles wat in het oude testament is geschreven, is bedoeld om ons iets bij te brengen:" Het oude testament zoals wij die nu kennen was ook bij apostel Paulus bekend. En Paulus was een grote geleerde van het oude testament (Galaten 1:14). Dit betekent dat hij van de inhoud van het oude testament op de hoogte was. Hij zegt nu: "Het oude testament is bedoeld om ons iets te leren" . Wanneer we in het nieuwe testament lezen dat het oude testament bedoelt is om ons iets bij te leren, hoe kan de gedachte dan standhouden, dat het oude testament onjuist zou zijn?

Paulus en anderen citeren het oude testament op diverse plaatsen als "de Schrift " ( Handelingen 8:32, Galaten 3:8, 3:22, 1 Timoteüs 5:18) of de Schriften (Handelingen 17:2, 17:11, 18:24, 18:28, Romeinen 15:4, 16:26; 1 Korintiërs 15:3, 4, 2 Timoteüs 3:15 ) en ook wel eens de heilige Schrift" (Romeinen 1:2)

In Handelingen 10:43 lezen we: "Alle profeten getuigen van Jezus Christus ".Het oude testament is door de profeten geschreven. Het begint bij Mozes en het eindigt met de profeet Maleachi. Dit betekent dus dat alle profeten van het oude testament van Christus Jezus getuigen. Ze wisten dus dat Hij zou komen. Wanneer alle profeten van Christus getuigen, hoe kan het oude testament dan fout zijn? Ze waren allemaal vervuld met de Geest van God. In 1 Petrus 1:11 lezen we: "Want de Geest van Christus, die in hen werkte, lichtte hen (= de profeten) van tevoren in over het lijden van Christus "

Deze Profeten hebben nu het oude testament geschreven. Hoe kunnen we dan zeggen dat het oude testament minder waarde heeft dan het nieuwe testament? Begrijpen wij dan dat al deze onzinnigheden en fabeltjes over de onjuistheid van het oude testament op een fundament van zand zijn gebouwd?

Wat is een profeet?....

Wij hebben zo net gelezen dat het oude testament door de profeten is geschreven. We kunnen ons de vraag stellen van: Wat is een profeet?: Letterlijk vertaald betekent dit: De mond van God; dus een afgezant van God.

En wat zegt de Here God over de profeten?:

1. Ze zijn ZIJN boodschappers. Ze voeren dus de opdrachten van God uit. Bijvoorbeeld "Hij (de Here God) zond een boodschap door de Profeet Nathan.... (2 Samuel 12:25) (Zie verder: 2 Samuel 24:11, 1 Koningen 1:5, 14:18, 16:7, 16:12, 18:22; Jeremia 1:5, 37:2, 42:2,46:1, 46:13, 47:1; Hosea 12:13; Habakuk 1:1; Haggai 1:3, 1:12, 2:1; Zacharia 1:1, 1:7)

2. De Here God noemt hen Zijn knechten. Ze staan in contact met de Here God. De Here God heeft hen Zijn Geest gegeven en daarom zijn ze knechten van Hem geworden. Bijvoorbeeld: "Raak mijn knechten niet aan, doe mijn profeten geen kwaad (Psalm 105: 15); (Zie verder o.a. Ezra 9:11; Nehemia 9:30; Jeremia 25:4, 26:5, 35:15, 44:4; Daniel 9:6, 9:10; Hosea 12:10; Amos 3:7; Handelingen 3:18, 3:21, 10:43; 1 Petrus 1:10)

3.Zijn plannen aan de profeten bekend maken. De Here God heeft de hele geschiedenis aan de profeten bekend gemaakt. Voordat Hij iets uitvoert, maakt Hij het eerst bekend aan zijn knechten de profeten. Bijvoorbeeld: "De Here God doet niets zonder Zijn plannen bekend te maken aan zijn dienaren de profeten (Amos 3:7)" Daarom zegt Apostel Petrus : "Richt uw oog op de boodschap van de profeten" (2 Petrus 1:19)

image52.gif (5301 bytes) De Bijbel zegt,, Gelukkig wie een leven leidt zonder smet, wie zich richt naar de wet van de Heer! Gelukkig wie zich houdt aan wat Hij wil, wie Hem zoekt met heel zijn hart, wie geen onrecht doet, maar de wegen gaat die de Heer hem wijst (Psalm 119:1-3)

Conclusie ...

Het antwoord op vraag. 1 kunnen wij als volgt formuleren: De Bijbel is geen gewoon boek, maar het is het Woord van God. Wij kunnen daarom de Bijbel zeer serieus nemen als Gods Woord. De Bijbel is een levenswijzer. In de Bijbel wordt aangegeven hoe je tot God kunt naderen en een liefdevolle relatie met God kunt opbouwen, waardoor Hij jou als Zijn kind zal aanvaarden. In de Bijbel wordt over het eeuwige leven verteld, over het onvergankelijke, over de liefde, de tederheid, de almacht en alwetendheid van de Here God.

Wat betreft het oude testament kunnen we zeggen: Wanneer Christus Jezus het oude testament bevestigd, wie zijn wij dan om het tegendeel te beweren? Zij die zeggen dat het oude testament minder waarde heeft dan het nieuwe testament komen hier uitdrukkelijk bedrogen uit! Ze komen simpelweg bedrogen uit!

En dan nog even dit over Gods Woord......

Ik wil even hieronder laten zien hoe gevaarlijk het is om de inhoud van de Bijbel aan te vallen!

In Johannes 1:1-2 lezen we: " In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen......Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid (vers 14).

Met "Het Woord is vlees geworden" wordt Jezus Christus bedoeld. Algemeen wordt dit citaat binnen het Christendom uitgelegd als : Jezus Christus is God, en Hij is vlees geworden, dat wil zeggen, God is in de gedaante van de mens, dat is dus Jezus, naar de wereld gekomen. Hij was er altijd en heeft aan het begin van elke gebeurtenis gestaan. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is God zelf en is in de gedaante van vlees, dat wil zeggen, als mens naar ons gekomen. Hij is het Woord van God en is zelf God. Dit is in principe een voor de mens ondoorgrondelijke en onbegrijpelijke mysterie (Vergelijk: Romeinen 11:32-34). In ons geval gaat het om Gods Woord, dat wil zeggen de Bijbel. Wij hebben zo net laten zien dat zowel het oude als het nieuwe testament Gods Woord zijn.

image51.gif (6583 bytes) Profeet David zegt,, Open mij de ogen, dan kan ik zien welke wonderen er in uw wet schuilen...... Uw woorden zijn mij een vreugde, zij zijn mijn raadgevers" (Psalm 119:18+24)

Antwoord op vraag.2

Vraag. 2 luidt : " Is de Bijbel een ouderwets achterhaald boek of geldt de inhoud van de Bijbel nog steeds? We leven in het jaar 2000, waarom moeten we ons nog aan de Bijbel houden ? De Bijbel is toch niet meer van deze tijd? M.a.w. heeft de tijd invloed op Gods Woord?"

In 1 Petrus 1:24 lezen we: " De mens is als gras en zijn luister als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van de Heer blijft van kracht voor altijd " ( zie ook Jesaja 40:6-8)

Dat mensen als gras zouden zijn, moeten we natuurlijk niet letterlijk nemen, maar figuurlijk. De bedoeling hiervan is, dat wij mensen, niets zijn tegenover God. Ja wij zijn nietig. De mens is afhankelijk van tijd (snelheid en ruimte). Naarmate de tijd verstrekt wordt de mens ouder. De tijd heeft dus invloed op de mens. Maar de tijd heeft geen enkel invloed op Gods woord. Gods woord is niet afhankelijk van de tijd. Gods woord geldt voor altijd! M.a.w. zoals de tijd invloed heeft op de mens, zo heeft de tijd geen enkel invloed op Gods woord. Tijd is een natuurlijke verschijnsel, en God heeft alles geschapen. Hoe kan dan het werk van Zijn handen invloed op Hem hebben? Onmogelijk! Hij heeft invloed op alles. Hij is alles en overal.

jezus_vinger3.jpg (31282 bytes) De Heer zegt,, Van nu af kondig ik jullie iets nieuws aan, gebeurtenissen in de toekomst verborgen, gebeurtenissen waarvan je geen weet hebt.   Ze zijn een schepping van nu, niet van vroeger. Nooit eerder hoorden jullie zoiets. Anders zou je kunnen zeggen: Dat wisten wij al " (Jesaja 48:6-7)

Wat zegt Jezus Christus over de geldigheid van Gods woord? In Mattheüs 24:35 lezen we "Hemel en aarde gaan voorbij maar mijn woorden blijven van kracht "

Hemel (planeten, zon, maan, enz..) en aarde zeggen iets over de tijd. Ze zijn dus afhankelijk van tijd. "Voorbij gaan " wil zeggen in de tijd ten onder gaan of in de tijd voortbewegend. M.a.w. Gods Woord is niet afhankelijk van de tijd. God is oppermachtig en Hij kan de tijd terugdraaien. Dit wordt bevestigd in 2 Koningen 20:8-11 waar we lezen: "Hizkia had Jesaja gevraagd: krijg ik een teken waaraan ik kan zien dat de Heer mij beter zal maken, en dat ik overmorgen weer naar de tempel kan gaan? Jesaja had geantwoord: de Heer zal u een teken geven, waaraan u kunt zien dat hij zijn woord houdt. De schaduw zal tien treden terugschuiven op de trap van Achaz. U mag kiezen. Tien treden opschuiven is niet zo moeilijk, zei Hizkia. Laat hij dus tien treden terugschuiven. Toen riep de profeet Jesaja de Heer aan en de Heer liet de schaduw die op de trap van Achaz die de zonnestand aangaf, tien treden teruggaan "

Het voorgaande schets is slechts ter illustratie om een idee te vormen. Dat wil dus niet zeggen dat het inderdaad zo is gegaan zoals getekend is. Verder moet ik erbij vermelden, dat de zon stilstaat, maar de aarde draait rond. Ik heb alles zo eenvoudig geprobeerd weer te geven. Waar het ons om gaat, is dat de tijd is teruggezet. Want, wanneer eerst geen enkele trede onder schaduw staat en later 10 treden onder schaduw staan, kan alleen als de aarde is teruggedraaid. De stand van de zon zegt ook iets over de tijd. Dit betekent dat hier de tijd is teruggezet.

Tien treden teruggaan, wil dus zeggen de tijd terugdraaien. Dit lijkt voor ons onmogelijk, maar wat voor ons onmogelijk is, is bij God mogelijk (Mattheüs 19:26).

Op een andere plaats in de Bijbel lezen wij dat de Here God de zon en de maan stil heeft gezet op verzoek van Jozua. In Jozua 10:12-14 lezen we: "Op die dag, toen de Heer aan de Israëlieten de overwinning op de Amorieten gaf, sprak Jozua met de Heer. In aanwezigheid van alle Israëlieten zei hij: ‘Zon, sta stil boven Gibeon, maan, blijf staan boven het dal van Ajjalon.’ En de zon stond stil en de maan bleef staan, tot het volk de vijand volledig verslagen had....... Een hele dag bleef de zon hoog aan de hemel staan, zonder verder te gaan. Nooit eerder is er een dag geweest en ook later nooit meer, waarop de Heer zo gehoor gaf aan het gebed van een mens."

Het volk Israël werd bedreigd door z’n vijanden. Er was een oorlog aan de gang! De dag was te kort om een oorlog te winnen. Wanneer het donker zou worden, zouden de Israëlieten de oorlog hebben verloren. Om te voorkomen dat de dag voorbij zou gaan, wendt Jozua zich tot de Here God en vraagt Hem om de tijd stil te zetten, zodat de Israëlieten hun vijanden zouden overwinnen. We zien dat de Here God het verzoek van de profeet Jozua inwilligt en inderdaad de zon en de maan stilzet. Hiermee is dus gezegd, dat de tijd is stilgezet. Wanneer we hier een klein beetje na proberen te denken, dan kunnen we het eigenlijk heel moeilijk begrijpen. Wie is zo machtig om de zon en de maan stil te zetten? Wie is zo machtig om het draaien van de aarde om z’n as stil te zetten? Niemand, niemand en nog eens niemand, behalve de Schepper van de hemel en aarde waar alle eer en roem toekomt tot in eeuwigheid amen!

 

jezus_graf.jpg (36062 bytes) De Heer zegt,, Wie heeft aangekondigd wat nu gebeurt, wie heeft dat lang geleden voorspeld? Was ik het niet, de Heer, de enige God die heil en bevrijding brengt? Een ander bestaat er niet.   Wend je tot Mij, laat je door mij redden, waar je ook  woont. Want ik ben de enige God, een andere is er niet" (Jesaja 45:21-22)

Conclusie......

Paulus beschrijft de verhouding tussen God en de Schepping als volgt : "Maar wie denkt u dat u bent, mens, dat u zo tegen God spreekt? Een stuk aardewerk kan ook niet aan zijn maker vragen: Waarom hebt u mij zo gemaakt? De pottenbakker gebruikt de klei zoals hij wil.... " (Romeinen 9:20-21)

De Here God heeft de hemel ( zon, maan en planeten) en de aarde gemaakt. De Here God heeft ook de tijd ingesteld. Kan de hemel en de aarde tegen hem zeggen: Waarom hebt u mij zo gemaakt? Kan de tijd van God winnen, terwijl hijzelf de maker van de tijd is?

Kan de tijd invloed uitoefenen op het Woord van God- dat is dus de Bijbel - terwijl de tijd door God is ingesteld? Dat denk ik toch niet!

Op grond van het voorgaande kan gezegd worden, dat we de Bijbel geen ouderwets boek mogen noemen of een boek dat niet meer van toepassing is voor onze tijd. Zoals we hebben gezien, geldt het woord van God voor altijd en overal. De tijd heeft geen invloed op het Woord van God. Daarom moeten we heel voorzichtig zijn zoals sommigen die zeggen dat de Bijbel niet meer van deze tijd is.

Antwoord op vraag. 3

Vraag.3 luidt: "Voor wie is de inhoud van de Bijbel toegankelijk? M.a.w. hoe kunnen we de Bijbel lezen en wie kan de Bijbel uitleggen?

De inhoud van de Bijbel is beschikbaar voor iedereen (iedereen kan een Bijbel kopen en lezen). Maar alleen zij die God liefhebben en zich voor Hem buigen zullen de inhoud van de Bijbel begrijpen. In Psalm 25:12-14 lezen we: " De Heer wijst de juiste weg aan wie voor Hem ontzag heeft........De Heer vertrouwt hem Zijn geheimen toe en maakt hem Zijn verbond bekend "

Het is ongelofelijk om dit te lezen. God vertrouwt Zijn geheimen aan hen die Hem gehoorzamen, dat wil zeggen zij, die leven volgens de Bijbel. Zij die er de aandacht en de tijd voor nemen om zich aan God te wijden, zij die de Heer als belangrijkste in hun leven zien, zij die Gods Woord in alle eenvoud aanvaarden, zij die de Bijbel als gezaghebbend beschouwen en aandacht aan de Bijbel geven om te lezen, zij die opzoek gaan naar de intense liefde van God, zij die snaken naar recht en vrede, zulke mensen worden door de Here God beloont voor hun moeite. Ja, omdat zij de verhevenheid en de almacht van de Heer in hun leven centraal stellen, worden ze door Hem rijkelijk beloont (Romeinen 2:6). Dat is nogal wat! Iemand die Gods geheimen kent, mag zich gelukkig prijzen.

M.a.w. overal en elk ogenblik God gehoorzamen en Zijn woord bestuderen. Want als je Gods woord gaat bestuderen, dan weet je hoe je tot God kunt naderen. En als je tot God bent genaderd, dan zal Hij jou zegenen. En als God jou zegent, dan heeft de duivel geen enkel invloed op jou. Je weet dan exact hoe je moet leven.

 

Dit zegt de Heer: ‘Ik heb je vrijgekocht, je gevormd in de moederschoot. Ik ben de Heer, ik heb alles gemaakt. Ik spande de hemel als een tent, ik zette de aarde vast, niemand hielp mij daarbij.   Ik ontmasker toekomstvoorspellers, stel waarzeggers aan de kaak. Ik wijs geleerden terug, toon de dwaasheid van hun kennis aan" (Jesaja 44:24-25)

In Amos 3:7 lezen we : "God de Heer, doet niets zonder zijn plannen bekend te maken aan Zijn dienaren, de profeten "

Geachte lezer, is dit niet verbazingwekkend? God maakt Zijn plannen bekend aan de mensen die Hem liefhebben. Ja, Hij maakt zijn plannen voor de hele geschiedenis aan hen bekend. Dit betekent dat zij die in alle nederigheid God dienen en gehoorzamen inderdaad Zijn geheimen zullen begrijpen. Want zulke mensen worden door de heilige Geest begeleidt en ze worden onderwezen door Gods Geest (vergelijk: 1 Johannes 2:20). Dit is de (machtige) sleutel om de Bijbel mee open te maken. Dit betekent dus, dat Gods plan voor de hele geschiedenis in de Bijbel wordt vermeld, dat wil zeggen de hoofdlijnen. Gods raadsbesluiten, dus de vraag waarom heeft God niet voorkomen dat de mens zondigde? Of als God wist dat de mens zou zondigen, waarom heeft Hij de mens gemaakt?, zulke vragen zullen we niet begrijpen! Hij heeft echter zijn plan aan zijn dienaren de profeten bekend gemaakt.

In Jesaja 45:11 lezen we "Dit zegt de Heer, de heilige God, die Israël gemaakt heeft: ‘vraag Mij naar de dingen die komen zullen"

Het volk Israël is door de Here God gekozen. Hij heeft hen gezegend. Maar het volk dwaalde heel vaak af en keerde zich tegen hun God. Ze gingen naar waarzeggers en tovenaars voor hun problemen. Waarzeggers en toekomst voorspellers waren toen heel gewoon. Het volk zocht z’n toevlucht tot zulke mensen. Waarzeggers en toekomstvoorspellers krijgen hun informatie direct van de engelen van de Satan. Zulke mensen houden zich bezig met occultisme.

Wat zegt de Here God nu? Hij zegt: "Als je dingen over de toekomst wilt weten, dan moet je naar Mij komen. Dan zal ik zeggen wat er gebeuren zal." De Here God heeft al deze toekomstige dingen in de Bijbel vermeld. Zijn heilige Profeten en Apostelen hebben erg veel energie hierin gestoken. Dus als je iets over de toekomst wilt weten, ga dan naar de Here God. Hij zal alles over de toekomst van de wereld onthullen!

In Jeremia 33:3 lezen we: "Roep Mij en Ik zal je antwoord geven. Ik, de Heer, de God van Israël, zal je over grootse, ondoorgrondelijke dingen vertellen waarvan je geen weet hebt"

Dat is het antwoord van de Here God aan profeet Jeremia. De Heer zegt: "Roep Mij en ik zal je wonderbaarlijke dingen vertellen". Ja, iedereen die zich voor Hem vernedert en Hem gehoorzaamt krijgt toegang tot deze geheimen. Want, in Hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Hij geeft iedereen die Hem gehoorzamen en eren toegang tot deze kennis en wijsheid.

Ook apostel Petrus heeft een groot ontzag voor de boodschap van de profeten en hij moedigt ons aan om deze te bestuderen. In 1 Petrus 1:19 lezen we: "Daardoor heeft de boodschap van de profeten voor ons nog meer gezag. U doet er goed aan daarop uw oog te richten als een lamp die een donker vertrek verlicht tot het dag wordt en de morgenster opgaat in uw hart "

God heeft de afloop van de geschiedenis aan Zijn dienaren de profeten geopenbaard. Hij heeft dus het naderende einde van deze tijdperk aan de profeten geopenbaard. Daarom zegt Petrus " richt uw oog hierop " om in donkere tijden niet verdwaald te raken in de striknetten van de Satan. Want, Gods Woord, Is licht, Is Waarheid en het leven. Bovendien maakt God ook de afloop van de gebeurtenissen bekend aan zijn dienaren de profeten zoals we lezen in Jesaja 46:10 "Al aan het begin verkondig ik de afloop. Wat nog gestalte moet krijgen, maak ik vooraf bekend. Aan mijn besluiten valt niet te tornen, mijn wil is wet "

Het is toch geweldig! God maakt zijn plannen bekend en Hij geeft tevens aan hoe de afloop zal zijn. Om ons ervan te verzekeren dat de almachtige Heer zijn plannen doorzet, zegt Hij:" aan Mijn besluiten valt niet te tornen ".

Al deze besluiten /geheimenissen staan in de Bijbel vermeld. Apostel Petrus roept ons op om deze geheimenissen te bestuderen en als leidraad in ons leven te gebruiken. Ik geloof zeker dat de oproep van Petrus vandaag de dag zeer actueel is voor ons. Elk Bijbelgetrouwe vrome christen heeft toegang tot deze geheimenissen. De Heilige Geest legt hem de betekenis van deze geheimenissen uit.

Hoofdconclusie...

Uit het voorgaande verhaal kunnen wij het volgende concluderen:

  • De Bijbel is geen ouderwetse en achterhaalde boek.
  • De Bijbel geldt altijd, de tijd heeft geen invloed op de Bijbel.
  • Zowel het oude testament als het nieuwe testament zijn door Gods Geest geïnspireerd.
  • Zij die de Here God gehoorzamen zullen de inhoud van de Bijbel begrijpen en kunnen de Bijbel uitleggen.
  • Zij die zeggen: "De inhoud van het oude testament hebben de Joden in hun eigen voordeel geschreven", worden uitdrukkelijk in het ongelijk gesteld.
  • Onze Here Jezus Christus bevestigd het gezag van het oude testament en verwijst vaak naar het oude testament.
  • Zij die het oude testament afwijzen, wijzen in eigenlijk Jezus Christus af (vergelijk: 1 Tessalonicenzen 4:8).

 

Jezus Christus zegt,, Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden blijven van kracht" (Matteüs 2 4:35)…. Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven. Ik verzeker u: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet één lettertje of streepje uit de wet geschrapt worden totdat alles gebeurd is (Matteüs 5:17-18)