De standaard waaraan alles getoetst dient te worden…. Wie moeten wij geloven.. wie heeft gelijk…. ?????

 

Enkele mensen hebben ons, in het kader van de verschillede kerken en stromingen binnen het christendom, enkele vragen gesteld die we als volgt willen weergeven:

 

Binnen de Christenheid zijn er vele groeperingen, stromingen en kerken. Allemaal menen ze op een of een andere het Christelijke geloof te verkondigen. Hoe kun je achterkomen, als een eenvoudige Christen, welke groepering, kerk of een stroming de waarheid verkondigd in overeenstemming met het Christelijke geloof? Daarnaast heb jij ook de traditionele kerken die zich op de traditie van de kerkvaders en kerkgeleerden uit het begin van de Christenheid beroepen. Het zal duidelijk zijn dat ze niet allemaal dezelfde Bijbelse waarheid verkondigen, anders zouden er waarschijnlijk niet veel groeperingen zijn geweest. Hoe weten wij nu welke leer juist en welke leer onjuist is? Wie heeft gelijk en wie heeft ongelijk?

 

 

Antwoord

1. Het woord van God, de standaard

1.1 De kennis van het heilige Boek de Bijbel

1.2 Onderzoek alles……

1.3 Niet de kennis van mensen, niet de ideeën van de leraar, niet de inzicht van de professor, maar de Kennis van de Here God.

1.4 Waarom??.......

1.4.1 De valse leerstellingen

1.4.2 Niemand is volmaakt, iedereen heeft gezondigd

1.4.2.1 Geen verkeerde conclusie trekken….

1.4.3 De wijsheid van de Here God…

Conculsie


 

Antwoord

 

Het is inderdaad waar dat de hedendaagse Christenheid uit tientallen en wellicht honderden groeperingen en kerken bestaat. Ze beschouwen allemaal zichzelf als de ene en de ware vertegenwoordiger van het Christelijk leer. Niemand van hen zal toegeven dat ze minder “Christen” zijn dan andere Christenen; in tegendeel; ze willen allemaal zichzelf presenteren als de ware en oprechte Christenen. De vele denominaties binnen de Protestantisme beschouwen zichzelf als de ware Christenen die Jezus volgen. Dit is ook het geval bij de Katholieke wereld. Ook de Orthodoxen beschouwen zichzelf als de enige ware Christenen. Maar geachte lezer toch, Jezus Christus was nog Protestant, nog Katholiek nog Orthodox. In feite was Hij in vlees en bloed een Jood!

De vraag die we weer kunnen stellen is: Hoe weten we of een kerk de ware Christelijke kerk is die de leer van Jezus aanhangt? Welke leer is de ware leer? Ja, inderdaad zeggen we vaak dat onze kerk, de Syrische Kerk van Antiochië, de ware kerk is! Maar dat zeggen ook de Protestanten, de Baptisten, de Katholieken en anderen van zichzelf!

 

Het probleem is dat een onderwerp dat heel logisch en duidelijk voor U en voor mij klinkt, kan het voor een andere denominatie compleet anders kan overkomen met andere betekenis en andersom! De grote vraag is dus: Is er een mogelijkheid voor ons als Christenen, een toetsteen, een maatstaf; een standaard; om uit te vinden wat eigenlijk de waarheid is? Hoe weten wij dat de leer van de Syrisch, de Koptische, Armeense, katholieke en Protestante kerken in overeenstemming is met de waarheid?

 

Een andere punt is dat heel vaak binnen ons gemeenschap, bij diverse gelegenheden, de mensen als volgt geprezen worden, namelijk,, Deze leraar is een hele goede, omdat hij gestudeerd heeft in het bekende klooster St. Gabriel en daarom weet hij alles over ons geloof “of” Die leraar heeft voor vele jaren in Damascus gestudeerd bij de Patriarch en daarom is voortreffelijk “ of “ Hij heeft gestudeerd voor vele jaren in de St. Matta kerk in Irak en kan daarom alles perfect uitleggen” of “Hij is een hele goede geleerde, omdat vele boeken heeft geschreven, “of “ De kerkvaders hebben al zelf de Bijbel uitgelegd, waarom moeten wij ons daarmee bezighouden” enz.. enz… enz..

We kunnen de lijst verder invullen. De vraag is steeds: Wie moeten wij geloven en wie heeft gelijk? Wat is de waarheid en hoe kunnen wij deze ontdekken? Hoe weten of een visie van een kerkleraar of een kerkvader van de Katholieke, Protestante en Orthodoxe kerk juist is? Is er een maatstaf waarop iedere theorie en gedacht kan worden getest? Wat hebben wij tot onze beschikking om de waarheid te achterhalen?

 

Geachte lezer, hieronder zal worden geprobeerd om de voorgaande te beantwoorden:

 
  De Bijbel zegt,, Leg je leven in zijn handen, vertrouw op hem, hij stelt je niet teleur. Hij zal het voor je opnemen, hij zal je recht doen; je zult stralen als het morgenlicht, als de zon midden op de dag (Psalm 37:5-6)

 

1. Het woord van God, de standaard

 

De apostel Paulus zegt,, Een brief waaruit duidelijk blijkt dat hij van Christus komt en met onze hulp is opgesteld. Hij is niet geschreven met inkt maar met de Geest van de levende God, niet op stenen platen maar in het hart van levende mensen (2 Korintiers 2:3)

In de tijd van de apostelen werd hun autoriteit door velen in twijfel getrokken en geregeld werden ze vervolgd en op valse gronden beschuldigd. De apostel Paulus benadrukt in dit citaat duidelijk dat zij de boodschap uit de handen van Christus hebben ontvangen en deze hebben opgeschreven. Het is niet hun persoonlijke leer; maar het is de leer van Christus Jezus zelf. De Heilige Apostel onderstreept het belang van de autoriteit van het Gods Woord. Het Woord van God is niet geschreven door de wetenschap; maar door de Geest van de levende God! Daarom zal een ware Christen zijn aandacht concentreren op het Woord van God; dat wil zeggen; op de Heilige Boek de Bijbel. De Heilige Boek de Bijbel is de enige maatstaaf, standaard in het leven van een ware Christen. Om dit te benadrukken zegt hij,, U moet van ons leren: Houd je aan wat geschreven staat, (1 Korintiers 4:6).

 

Met het oog om misverstanden en dwalingen te voorkomen zegt de Apostel “Houd je aan wat geschreven staat”. Hiermee wil hij nogmaals de autoriteit van de Bijbel belichten hetgeen is geschreven door de Heilige Geest. Door het bestuderen van de Heilige Boek, weet een Christen dat hij een leven dient te leiden in overeenstemming met wat geschreven staat en niets anders. Anders gezegd: In het dagelijkse leven van een ware Christen dient de geldigheid van de Bijbel als enige maatstaf te worden toegepast om een leven te leiden in overeenstemming met de wil van de Heer. De menselijke standaarden, idees en gedachten zijn niet van belang in vergelijking met het Woord van God. Het belang van het geschreven Woord wordt door de Apostel Paulus en anderen door de hele Bijbel heen benadrukt. Hun boodschap is altijd,, Concentreer je aandacht op de Heilige Boek de Bijbel”.

 

In Galaten 1:20 zegt Paulus,, Wat ik u schrijf is de zuivere waarheid. God is mijn Getuige” .  Deze waarheid, die in de Bijbel wordt geopenbaard, vormt het fundament van het Christelijke geloof. Ja, onze Here Jezus Christus is zelf de waarheid. Jezus zegt over zichzelf,, ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6). En wat zegt de Heilige Apostel tegen ons in het kader van deze waarheid? Hij zegt,, We verkondigen niet onszelf, maar we verkondigen Jezus Christus als de Heer (2 Korintiers 4:5). De waarheid is Jezus Christus zelf, de standaard waar alles aan getoetst dient te worden; dat wordt geopenbaard in de Bijbel. Dat is de reden waarom de waarheid dienen te volgen en onze ogen op hem concentreren zoals we kunnen lezen in Hebreeërs 3:1,, Broeders en zusters, u die God toebehoort en deel hebt aan een hemelse roeping: richt uw ogen daarom op Jezus die God gezonden heeft als de hogepriester van het geloof dat wij belijden “

 

Het doel van het leven van een Christen is het volgen en gehoorzamen van Jezus Christus. Dit wordt in feite ook door Jezus verlangt van ons zoals we lezen in Matteus 10:39,, Wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen, maar wie zijn leven durft te verliezen omwille van mij, zal het vinden.’

Kijken we naar het leven van de apostelen van Jezus, dan blijkt inderdaad dat ze allemaal zich compleet aan Hem hebben gegeven. Hun doel was nooit om mensen blij te maken of tevreden te stellenen; maar om de waarheid te verkondigen; dat wil zeggen: Jezus Christus. Ze waren niet geïnteresseerd om lof en eer van mensen te ontvangen of in het verkrijgen van een goede reputatie; nee, ze hebben altijd de wil van de Heer gevolgd! Omtrent zijn leven en gehoorzaamheid aan Jezus Christus zegt apostel Paulus,, Tracht ik nu mensen voor me te winnen of God? Of probeer ik bij mensen in de gunst te komen? Als ik dat nog probeerde, zou ik geen dienaar van Christus zijn (Galaten 1;10)…. Ja, sterker nog: alles beschouw ik als verlies, omdat het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat. Om hem heb ik alles prijsgegeven; voor mij is alles vuilnis, omdat het mij erom gaat Christus te winnen en met hem één te zijn (Filippenzen 3:8-9)

 

Niet het oordeel van mensen is belangrijk; nog de idees, kennis of intelligentie van de mens is belangrijk; maar de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de wil van de Heer is een belangrijke taak die een Christen dient uit te voeren in zijn leven. Het is om deze gehoorzaamheid te doen dat de Heer zegt: ‘Wijze mannen moeten zich niet beroemen op hun wijsheid, sterke mannen niet op hun kracht en rijken niet op hun rijkdom. Als iemand ergens trots op wil zijn, laat hij er dan trots op zijn dat hij mij kent, dat hij inziet dat ik, de Heer, liefde schenk; dat ik het ben die recht en rechtvaardigheid brengt …. Naar zo’n mens gaat mijn hart uit. Dat verzeker ik jullie” (Jeremia 9:23-24).

 

Het wordt zo vaak door de apostelen van de Heer benadrukt om je als een Christen vooral te concentreren op de Hemelse en minder op aardse zaken. Iets van deze trant lezen wij in Romeinen waar Paulus zegt,, Hij geeft eeuwig leven aan hen die hemelse glorie, eer en onvergankelijkheid zoeken door te volharden in het goede. Maar verschrikkelijk straft hij hen die zichzelf zoeken, de waarheid verwerpen en zich overgeven aan het kwaad” (Romeinen 2:7-8)

De apostel Paulus heeft alles aan de kant gezet ter wille van Jezus Christus. Het doel in zijn leven was om dichterbij Christus te komen en in eenheid met Hem te leven. Het gehoorzamen van de Here God en de “wereld” zijn uitdrukkelijk twee verschillende wegen die met elkaar niet te verenigen zijn; ook niet een “beetje” van de wereld en de Here God. Om deze gehoorzaamheid aan de wereld lezen we,, Ontrouw volk! Weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld goede vrienden wil zijn, maakt zichzelf tot vijand van God. Denk niet dat de Schrift zonder reden zegt: De geest die hij in ons liet wonen, eist hij geheel voor zichzelf op (Jacobus 4:4-5)

 

Het voorgaande verhaal met betrekking tot het “zich volledig en onvoorwaardelijk overgeven” aan de Here God geldt voor iedere ware Christen die in alle eenvoudig dichterbij de Heer wil komen. Dit betekent dat men zich dient te richten op de standaard om de weg naar de Heer te vinden en deze standaard is niets anders dan het woord van God hetgeen in de Bijbel wordt geopenbaard. Elk idee; voorstel; suggestie en theorie in ons dagelijkse leven met betrekking tot het leiden van een ware Christelijke heilige leven dienen wij deze eerst te toetsen aan de standaard; dat wil zeggen de Heilige Boek de Bijbel. Wanneer de idee, voorstel, suggestie of theorie voldoet aan de standaard; dan is dat in overeenstemming met de wil van God; zo niet; dan verwerpen wij dergelijke idee.

 

  De profeet David zegt,, Heer, wijs mij de weg, trouw zal ik u volgen. Laat mijn enig doel zijn ontzag te hebben voor u. Met hart en ziel breng ik u dank, u, mijn Heer en mijn God; altijd zal ik u vereren (Psalm 86:11-12)

 

In zijn uitspraken is de apostel Paulus heel duidelijk omtrent het belang van het geschreven word, daar hij waarschijnlijk wist dat velen zouden komen en proberen Gods Woord te vervormen. Waarschijnlijk is dat de belangrijke reden dat hij iedereen vermaant en zegt,, Jij, als volgeling van Jezus, dient zich te concentreren op de geschreven woord in de Heilige Boek de Bijbel. Het is het Woord van God, het is de waarheid”

Het lezen van het geschreven woord; betekent ook begrijpen en de juiste uitleg hieraan geven. Over het leven en begrijpen van het geschreven woord is er een belofte aan de ware Christenen die door Johannes als volgt wordt omschreven, namelijk,, Maar de Heilige, Christus, heeft u gezalfd met de Geest en daardoor bezit u allen kennis (1 Johannes 2:20)

 

In dit citaat richt de apostel zich tot de mensen van Efeze. Hij spreekt tot de gewone mensen; de gewone man en de vrouw van de straat. Hij richt zicht niet tot professoren of geestelijken of tot andere speciale lieden. De boodschap van Johannes is bedoelt voor hele gewone mensen die de Here God onvoorwaardelijk en volkomen gehoorzamen. Tegen deze simpele maar gelovige mensen zegt hij nogmaals,, En u: de Geest waarmee Christus u gezalfd heeft, blijft in u; niemand hoeft u te onderrichten. Want zijn Geest onderricht u op elk gebied. En wat hij zegt is waar en vrij van bedrog. Blijf in hem zoals hij u geleerd heeft (1 Johannes 2:27)

 

Het onderricht van de Geest wordt geopenbaard in de Heilige Boek de Bijbel. Als een ware Christen naar de Heer gaat en om wijsheid en inzicht vraagt; dan zal de Heer hem dat geven in overeenstemming met Zijn Wil, want God geeft aan iedereen zonder voorbehoud en verwijt (Jacobus 1:5)

Omtrent de onderricht, de leerstellingen en de voorschriften gebaseerd op de Bijbel zegt de Apostel,, U kent de voorschriften die we u op gezag van de Heer Jezus hebben gegeven. God wil dat u een leven leidt dat hem is toegewijd” (1 Tessalonicenzen 4:2-3)

 

Om wat voor voorschiften gaat het hier? Wel, om de voorschriften die in de Bijbel staan vermeld. Maar wat nu als we de Bijbel niet kennen of bestuderen? Hoe kunnen wij ons aan deze voorschriften houden als we onbekend zijn met de Bijbel, zoals vandaag de dag velen aan ontbreekt? Hoe weten we wat de eisen zijn van een christelijk leven? Hoe kunnen we de waarheid ontdekken in overeenstemming met de wil van God? Voor Apostel Paulus is het een vanzelfsprekende zaak dat een Christen de Bijbel goed moet leren kennen om de voorschriften betreffende het leven van een Christen te kunnen begrijpen.

Gedurende meer dan 2000jarige geschiedenis van de kerk hebben velen geprobeerd om de Christenen te misleiden door het verkondigen van valse leerstellingen die uitdrukkelijk tegen de wil van God ingaan. De leerstellingen en het onderricht van de apostelen werd in hun tijd vaker aangevallen en betwist met het gevolg dat vele eenvoudige gelovigen op de verkeerde been werden gezet. Waarschijnlijk is het om deze reden dat Paulus zegt,, God heeft ons niet tot losbandigheid geroepen maar tot een leven dat hem is toegewijd. Wie deze voorschriften naast zich neerlegt, wijst dus niet een mens af, maar God, God die u zijn heilige Geest geeft” (1 Tessalonicenzen 4:7-8).

 

Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en aanvaarding van Gods Woord is een zaak wat door de hele Bijbel zeer duidelijk wordt onderstreept. Waarschijnlijk is dat een soort veiligheid van Godswege om de ware Christenen te beschermen tegen de vele valse leerstellingen. Soortgelijke boodschap lezen we in 1 Korintiërs 15:1-2 waar de Apostel zegt,, Ik herinner u, broeders en zusters, aan het evangelie dat ik u heb verkondigd. Dat door u is aangenomen, waaruit u leeft, waardoor u wordt gered. Maar u moet dan wel vasthouden aan het evangelie zoals ik het u heb verkondigd

Het aanvaarden van Gods Woord is kwestie van “Ja” of “Nee”. Geen “halve ja” of een “halve nee” en zeker ook geen mengeling van “Ja en Nee”. Het volkomen al dan niet aanvaarden van Gods Woord is een kwestie van worden gered of worden verworpen. Luisteren alleen naar het evangelie is niet genoeg, men dient ook de bron van het evangelie, dat wil zeggen het heilige boek, dus de standaard, te bestuderen om te begrijpen wat goed en verkeerd is in relatie met een heilige levenswandel van een Christen. Het vasthouden aan het evangelie kan volkomen en volledig gebeuren alles men het Gods Woord kent en bestudeerd.

In 2 Timoteus 3:14-15 zegt de apostel omtrent de kennis van Gods Woord,, Blijf jij bij wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. …….. Van jongs af ben je vertrouwd met de heilige geschriften, waaruit je wijsheid kunt putten die leidt tot redding door het geloof in Christus Jezus

We zien in feite door de hele Bijbel dat de apostelen van de Heer steeds maar weer het belang van de Kennis van de Heilige Schrift benadrukken. Met de heilige Schrift wordt bedoelt zowel het oude Testament als het Nieuwe Testament. Zonder gedegen kennis en inzicht van het Oude Testament, zal men over het algemeen het Nieuwe Testament niet volledig kunnen begrijpen. In het Nieuwe Testament staan vele profetische uitspraken die voor een belangrijke deel begrepen kunnen worden als men het Oude Testament goed kent.

 

Het is een algemeen verschijnsel binnen het christendom, maar kijken wij bijvoorbeeld naar ons volk toe, dan zal men teleurgesteld worden als het gaat om de kennis van de Bijbel. Men mag blij zijn als men al een Bijbel thuis aantreft. In onze hectische tijden zijn velen met andere zaken dan zich intensief bezig te houden met het bestuderen van de weg naar de Here God toe.

 

De Bijbel zegt,, Ontzag voor de Heer leidt tot wijsheid en bescheidenheid gaat vooraf aan eer”. (Spreuken 15:33)

 

In 2 Tessalonicenzen zegt apostel Paulus tegen de Christenen in de Griekse havenstad Tessaloniki,, Wees dus standvastig, broeders en zusters, en houd u aan de leer die wij u mondeling of per brief hebben doorgegeven(2 Tessalonicenzen 2:15)

Standvastigheid is van levensbelang in het zich houden aan de Christelijke leerstellingen en waarheden zoals uitgelegd in de Bijbel. Het gaat onder andere om waarheden en vragen die te maken hebben met: echtescheiding, seksuele morele verval, het wegnemen van de ware Christenen voor de grote verdrukking, het duizendjarige rijk van Jezus Christus en andere zaken die verband houden met het Christelijke levenswandel.

Omtrent standvastigheid en aanvaarding van Gods Woord zegt jacobus, de broer van de Here Jezus Christus,, aanvaard het woord dat in uw hart is geplant en uw leven kan redden (Jacobus 1:21)

 Het Woord van God, dat is onze Here Jezus Christus, wordt geopenbaard in de Bijbel. Datzelfde Woord bevindt zich als het goed is in iedere hart van een ware Christen. Het is het Woord van God dat als een toetsteen in het leven van Christen dient gehanteerd te worden die uitdrukkelijk boven de menselijke inzichten en waarheden staat.

 1.1 De kennis van het heilige Boek de Bijbel

 

Uit het voorgaande verhaal hebben we duidelijk kunnen zien dat de kennis van de Bijbel voor een Christen erg belangrijk is, omdat de Here God zichzelf in de Bijbel openbaard. Het bestuderen van de Bijbel betekent leren te leven in overeenstemming met de Wil van God. In de tijd van de apostelen waren velen trots om Christen te zijn; echter in werkelijkheid wisten velen niets af van de Here God. Dat is exact de reden dat Bijbel klaagt en zegt,, Tot uw schande moet ik zeggen dat sommigen van u niets van God afweten (1 Korintiërs 15:34)

 De apostel Paulus richt zich tot normale mensen die konden lezen en schrijven. Voor deze mensen is het schandelijk als ze niets weten van de Here God, dat wil zeggen het bestuderen van de Bijbel. Als we de Bijbel bestuderen; dan neemt kennis toe omtrent het geloof. Als onze kennis toeneemt, dan kunnen we dichterbij de Heer komen en onze relatie met Hem zal meer intense zijn. Als we een goede relatie met de Heer hebben opgebouwd, dan zullen we ook de dagelijkse dingen van het leven veel beter zien! Wij worden dan geestelijk zeer sterk waardoor de Satan geen vat meer heeft op ons.

 

Het is niets voor niets dat de Here God klaagt en zegt,, “Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis....” (Hosea 4:6)

 Het kennen van Gods Woord is van grootste belang voor het voorbestaan van een gemeenschap. Wanneer men Gods Woord kent, dan kan men de waarheid van de leugen onderscheiden. Men weet hoe men Gods weg moet bewandelen. Maar wanneer men Gods Woord niet kent, dan gaat men willekeurige praatjes en lariekoek verhalen van mensen geloven. Men gaat dan z’n aandacht op uiterlijke vorm richten en mist de kern van het geloof. Paulus zegt dan “….. ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan  (2 Timoteus 3:6). En Profeet Jesaja zegt : “Dit volk eert mij alleen met Woorden, ze bewijzen mij slechts lippendienst, maar hun hart is niet bij Mij. Hun ontzag voor Mij is door mensen opgelegd en aangeleerd (Jesaja 29:13)

 Het gaat hier dus om gelovigen die gelovig zijn omdat ze hun geloof van anderen hebben geleerd! Men gaat het naar de kerk, omdat het gewoonte is geworden. Men gaat bidden, omdat het allemaal erbij hoort. Maar zo gaat het niet, want ze bezitten de kennis niet, zodat hun hart zich voor Gods Woord openmaakt. Nee, ze hebben enkele gewoontes en standaard gebeden aangeleerd en vervolgens gaan ze zich daarop richten. We zien dat de Here God zulke vorm van geloof als “lippendienst bestempelt. Velen mensen hebben hun geloof verloren, doordat ze kennis van Gods Woord niet bezaten. Ze kwamen onder invloed van verkeerde ideeën. Koning Salomo zegt in zo’n situatie: “Wie onervaren is, gelooft alles wat men zegt, wie schranders is, denkt zelf na (Spreuken 14:15)

 

 1.2 Onderzoek alles……

 

Een Christen zal vele zaken tegenkomen in het leven waar men geen antwoord op heeft. Voor de meeste problemen zal men proberen om een antwoord in de Bijbel te vinden. De Apostel Paulus zegt hierover,, We schuiven redeneringen terzijde en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God; we nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus (2 Korintiërs 10:5)………… Onderzoek alles op zijn waarde en houd vast wat goed is (1 Tessalonicenzen 5:21).

 

Dit vormt voor Christen de weg naar een oplossing voor een iedere probleem met betrekking tot het Christelijke levenswandel. De apostel maant ons allemaal om alles te testen en te onderwerpen aan Christus; dat wil zeggen aan de Bijbel; de standaard in ons dagelijkse leven. De kennis van de Heer wordt geopenbaard in de Bijbel. Wanneer een theologisch model, een idee of een gedachte niet in overeenstemming is met de Standaard; dan dient een Christen het model, idee of de gedachte te verwerpen; dat is onderwerpen aan Christus. Zo simpel en kinderlijk eenvoudig dient een Christen in het dagelijkse met diverse zaken om te gaan. De vraag is: Hoe weten we of een willekeurige leer van een Christelijke denominatie correct is? Gewoon onderwerpen aan Christus; dat wil zeggen aan de standaard; de Bijbel en kijken of deze de toets deze kritiek kan doorstaan.

 Iedere gedachte, leer en kennis dient te worden onderworpen aan de test. Bijvoorbeeld, een visie omtrent de eindtijd, het duizendjarige rijk, over echtscheiding, over vasten, over seksuele morele verval dient te worden onderworpen aan Christus; dat wil zeggen aan het geschreven Woord van God hetgeen in de Bijbel wordt geopenbaard. Wanneer een Christen wordt geconfronteerd met een visie van een willekeurige geleerde of een kerkvader; dan dient hij de visie te onderwerpen aan de standaard; dat wil zeggen aan Christus Jezus. Wiens idee is nu juist te noemen? Wel, dat is het idee van diegene die in overeenstemming is met de Bijbel.

 

  De Bijbel zegt,, Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer en vreugde vindt in zijn geboden.  (Psalm 112:1)

 

Je zou je kunnen afvragen waarom het zo belangrijk is om alles te onderwerpen aan een test? Wat is de reden dat de apostel het belang van de standaard, het heilige Boek benadrukt? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven in Galaten 1:6-10 waar Paulus zich beklaagt en zegt,, Ik sta er verbaasd over dat u God, die u tot de genade van Christus geroepen heeft, zo snel de rug toekeert en overgaat naar een ander evangelie! Er bestaat geen ander. Er zijn alleen maar lieden die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wijzelf of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen dat afwijkt van wat wij u vroeger verkondigd hebben, hij zij vervloekt! We hebben het al eerder gezegd en ik herhaal het hier: als iemand u een evangelie verkondigt dat afwijkt van wat u ontvangen hebt, hij zij vervloekt! “

 Galatie is heden ten dage gelegen in het Noor-Oosten van Turkije in de omgeving van de Van meer. Apostel Paulus heeft waarschijnlijk een tijdje doorgebracht bij de mensen van Galatie om hen te onderwijzen omtrent het Goede Nieuws aangaande Christus.

 

  Galatie in huidige Turkije

 

Nadat Paulus vertrok uit Galatie kwamen valse apostelen en brachten het volk in verwarring door het verkondigen van valse leerstellingen dan hetgeen was verkondigd door Paulus. Paulus is geinformeerd over de activiteiten van deze valse apostelen en is zeer onthutst. Hij zegt,, Ik sta er verbaasd over dat u God, die u tot de genade van Christus geroepen heeft, zo snel de rug toekeert en overgaat naar een ander evangelie!”

De valse apostelen hebben al schade aangericht door het verdraaien van het Evangelie van jezus Christus. Hij drukt de mensen van Galatie op het hart om alleen Gods Woord, de standaard te accepteren en al het andere te verwerpen. De apostel wist dat er valse apostelen met hun leerstellingen zouden verschijnen, vandaar dat hij de pas bekeerde Galatiers opspoort om alleen het Gods Woord te accepteren. Om dit te benadrukken zegt hij … Er bestaat geen ander…. Dat betekent dat er buiten de Bijbel om geen andere evangelie is waaraan de Christenen zich dienen te houden. Hij gaat verder zen zegt,, Maar ook al zouden wijzelf of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen dat afwijkt van wat wij u vroeger verkondigd hebben, hij zij vervloekt!

 Dit is iets verbazingwekkend en openbarend. Het Gods Woord is sterk en solide dat niemand iets kan veranderen of kan toevoegen met gevolgen van een vloek. In relatie met deze dwaalleraars en evangelievervalsers zegt Apostel Petrus,, Mensen die niet onderlegd zijn en onstandvastig zijn, geven er tot hun eigen ondergang een verkeerde uitleg aan (2 Petrus 3:16)

 

Hier gaat het om mensen die willens en wetens de waarheid verdraaien met het resultaat dat vele mensen in hun striknetten verdwaald raken. Dergelijke dwalingen krijgen voet aan de grond wanneer de mensen niet bekwam genoeg zijn om de ideeën van zulke dwaalleraren te onderwerpen aan de standaard; dat wil zeggen aan de Bijbel met het gevolg dat er onkruid wordt gezaaid binnen de Christelijke gemeenschap.

Een andere categorie mensen zijn diegenen die zonder enige argwaan de theologische ideeën of modellen van anderen overnemen zonder deze ideeën te onderwerpen aan de Standaard. Het ergste boven alles is dat ze deze dwaalideeën als de waarheid beschouwen; zelfs als deze worden tegengesproken door de Bijbel. Dit komt vooral tot uiting in de vele sektes die in de verenigde staten voorkomen.

 

  Profeet David zegt,, Laat mij, Heer, de weg zien die uw wetten mij wijzen, die weg zal ik gaan, ten einde toe. Geef mij inzicht, dan zal ik leven naar uw wet, mij houden aan uw woord, met heel mijn hart. Laat mij de weg gaan die u mij wijst, het is mij een vreugde. Open mijn hart voor wat u wilt, laat geldzucht er niet binnen, wend mijn blik af van zinloze dingen, doe mij uw weg gaan, doe mij leven!” (Psalm 119:33-37)

 

1.3 Niet de kennis van mensen, niet de ideeën van de leraar, niet de inzicht van de professor, maar de Kennis van de Here God.

 

Zoals duidelijk werd toegelicht, zal een ware Christen elk model, gedachtegoed en visie omtrent het Christelijke levenswandel testen aan de Bijbel, dat wil zeggen de standaard waarin de Heer zich openbaart aan de mensheid. Ook is duidelijk geworden dat voor een Christen alleen de Bijbel geldig is en een bron van wijsheid en informatie vormt in vergelijking met modellen en boeken uitgevonden door mensen; zelfs hoe goed ze ook mogen zijn.  Apostel Paulus was een bijzondere persoonlijk waar wij veel van kunnen leren om dichetrbij de Heer te kunnen komen. Ondanks zijn inzichten en wijsheiden in het geheimen van het leven zegt hij heel nederig,, In mijn verbondenheid met Christus Jezus mag ik mij beroemen op mijn werk voor God” (Romeinen 15:17)

 

Niet beroemen op de leraar, niet beroemen op de geleerde, niet beroemen op de kerkvader, niet beroemen op mijn vader, niet beroemen op mijn moeder, niet beroemen op wie dan ook; maar als een ware Christen alleen beroemen op Jezus Christus onze Heer en Redder. Inderdaad mogen we ons beroemen in de naam van Jezus Christus. Hij is diegene die mij, jou en velen anderen onder het juk van de Satan heeft gered. Om deze reden dient onze trots altijd geconcentreerd te zijn op de Naam, de Glorie en de Majesteit van de Here God en niet op de eer en glorie van mensen; hoe goed ze ook bedoelt moge zijn. Het is in feite een schande om je te beroemen op vergankelijke mensen in plaats van de Eer en Majesteit van de Heer te verheerlijken. Als we ons beroemen op mensen, dan bestaat de kans dat we hen promoten als idolen boven het gezag van de Bijbel waarin de Majesteit van de Heer wordt geopenbaard. In het verleden heeft het verheerlijken van mensen vaak geleid tot kerkscheuringen; wat beslist niet de bedoeling van de Heer kan zijn.

 

Om deze reden beroemt de apostel zich alleen op de naam van Jezus Christus en niet op een geleerde of wie dan ook. Hij was een topgeleerde in het oude testament; onderwezen onder leiding van de zeer beroemde Gamaliel (Handelingen 22:3); een gigant op het gebied van het oude testament. Apostel Paulus heeft echter zich nooit beroemt op Gamaliel; maar altijd op de Heer. Het verheerlijken en zich beroemen op mensen was een probleem wat zich in het prille begin van het Christendom zich ook voordeed. In 1 Korintiërs 3:3-7,, Want als u jaloers bent en onenigheid hebt, is dat dan geen bewijs van uw wereldse gezindheid en leeft u dan niet puur menselijk? Wanneer de één roept: Ik ben voor Paulus, en een ander: Ik voor Apollos, gedraagt u zich dan niet als alle mensen? Wat zijn Apollos en Paulus helemaal? Dienaars die u hebben geholpen om tot geloof te komen. Ieder verrichtte de taak die de Heer hem had toegewezen: ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groeikracht. Niet wie plant of begiet, is belangrijk, maar wie voor de groei zorgt, en dat is God”

 

Het is precies om dergelijke problemen van partijdigheid en tweedracht te voorkomen; heeft de Apostel altijd de naam van de Heer verheerlijkt en niet de kennis, wijsheid en trots van mensen. De vroegere Christenen beroemde zich op hun leraren en geleerden. Deze leraren waren de apostelen van de Heer. De ene groep beroemde zich op Paulus- omdat ze door hem waren bekeerde en anderen beroemden zich op andere apostelen met het gevolg dat er heftige discussies werden gevoerd met als resultaat schade en onenigheid. Het antwoord van Paulus aan deze Christen is als volgt,, Wat is hier toch aan de hand? Wie is Paulus, wie is Petrus en wie Apollos? Ze zijn niet van belang; het gaat om de Heer zelf! U dient U aandacht te vestigen op de Here God en Hem te gehoorzamen; we zijn helemaal niet van belang”

 Niet wat de mensen zeggen of denken is van belang; maar de Here God zelf is het centrum van alle aandacht en verheerlijking. Daarmee legt de apostel ook de nadruk op het Woord van God dat zich in de Bijbel openbaard; de standaard waaraan alles getoetst dient te worden.

 

  De Heer zegt,,‘Wijze mannen moeten zich niet beroemen op hun wijsheid, sterke mannen niet op hun kracht en rijken niet op hun rijkdom. Als iemand ergens trots op wil zijn, laat hij er dan trots op zijn dat hij mij kent, dat hij inziet dat ik, de Heer, liefde schenk; dat ik het ben die recht en rechtvaardigheid brengt …. Naar zo’n mens gaat mijn hart uit. Dat verzeker ik jullie” (Jeremia 9:23-24)

 

Om het probleem van “zich beroemen” op mensen beter te begrijpen; zal er aan de hand van een voorbeeld de zaak worden toegelicht. Zoals bekend is heeft de Katholieke haar kerkvaders en andere heilige personen. Ook de Syrische Kerk, de Koptische kerk hebben hun kerkvaders en heilige personen. De Katholieken geloven voor 100% in hun kerkvaders. De Katholieke kerk zegt dat de Paus onfeilbaar; dat wil zeggen zijn uitspraken zijn 100% goed”. Kijken we nu naar de Bijbel; dan blijkt dat deze stelling niet gehandhaafd kan worden, omdat de Bijbel zegt,, Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door die zonde de dood, en de dood is het lot van alle mensen geworden, omdat ze allemaal gezondigd hebben (Romeinen 5:12)

 

Een ander voorbeeld is een discussie met een priester over de Bijbel. Voor deze man waren de leestellingen van de kerkvaders veel belangrijker dan de inhoud van de Bijbel. Volgens hem waren de kerkvaders zelfs beter uitgerust dan de apostelen. Dit is buitengewoon triestig en een vreselijk dwaling; omdat dergelijke onkundige mensen de bron van leed en verdeeldheid vormen door de waarheid van de Bijbel ondergeschikt te maken aan de kerkvaders.

 Omtrent de wijsheid van de mensen en hun verheerlijking zegt Paulus,, Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid in de ogen van God. Er staat toch in de Schrift: Hij vangt de wijzen in hun eigen slimheid, en op een andere plaats: De Heer weet dat de gedachten van de wijzen niets voorstellen. Laat niemand zich dus op mensen beroemen. Want alles is van u: of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, of het nu gaat om wereld, leven of dood, om heden of toekomst, het is allemaal van u. Maar u bent van Christus, (1 Korintiërs 3:19-23)

 

 Alleen de Bijbel is van belang en niet wat de mensen zeggen of onderwijzen- hoe goed ook ze mogen zij. Onze Here Jezus Christus; die in de Bijbel wordt geopenbaard dient de brandpunt van de aandacht te zijn. Hij is de standaard waaraan alles getoetst dient te worden.

 Waarschijnlijk is het met het oog om persoonsverheerlijking tegen te gaan dat de Paulus zegt,, Als iemand zich wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Heer” (2 Korintiërs 10:17)

 

 Een ware Christen zal zich inderdaad alleen op de Heer beroemen en zich in Hem verblijden. Als ware Christenen zullen wij nooit ons op onszelf beroemen of op onze vader of moeder of wie dan ook; omdat wij allemaal mensen zijn en mensen per definitie niet perfect zijn! Onze trots en verheerlijking dient Jezus Christus te zijn, onze God en Redder. Hij is het die de mensheid onder het juk van de Satan heeft gered door het vergieten van Zijn bloed op de berg Golgotha. Daarom, als we ons willen beroemen, dan alleen op Hem beroemen die voor onze zonden is gekruisigd en wordt geopenbaard in de Bijbel.

 

  Profeet Salomo zegt,, Vertrouw op de Heer met heel je hart en wees niet eigenzinnig. Houd de Heer voor ogen bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenwijs, heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Het zal je goeddoen, het is als balsem op een wond, het zal je pijnen verzachten (Proverbs 3:5-8)

 

 1.4 Waarom??.......

Geachte lezer;

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat een Christen zijn aandacht alleen op de Bijbel dient te concentreren. De Here God, de God van Abraham, Isaac en Jacob heeft zichzelf in de Bijbel geopenbaard en daarom dienen we de Bijbel goed te kennen.

 

Toch kunnen er enkele vragen worden gesteld: Waarom legt Apostel Paulus en anderen zoveel nadruk op het belang van het geschreven woord in de Bijbel? Waarom benadrukt deze heilige man het belang van het heilige Schrift boven alles? Waarom is het volgens deze heilige man van extreme belang dat de Christenen nooit onder de invloed van de ideologieën van de mensen dienen te staan; maar alleen onder Jezus Christus? Hij zegt bijvoorbeeld tegen de Christenen van de Griekse havenstad Korinte… wie is Appolos en wie is Paulus… om de nietigheid van de mens te benadrukken in vergelijking met de Majesteit en Grootheid van de Here God. De Heilige Apostel wil zelfs benadrukken dat hij geen middelpunt van de verheerlijking wil zijn. Wat is de reden hierachter? Waarom moeten de Christenen alleen de Bijbel als maatstaf nemen?

 

 Hieronder zal worden geprobeerd om het antwoord te geven op de “waarom” vragen.

 

 1.4.1 De valse leerstellingen

 

De apostel Paulus en anderen kregen tijdens hun werk op deze wereld te maken met vele tegenwerkingen; problemen; laster en valse apostelen. Deze valse apostelen waren mensen die de boodschap van de waarheid omtrent Christus verdraaiden met het doel om mensen op de verkeerde been te zetten.

Paulus en anderen konden door de “ogen” van de Heilige Geest ver in de toekomst kijken en wisten dat er vele valse leraren zouden verschijningen binnen de kerk en buiten de kerk om hun valse leerstellingen te verkondigen, die uitdrukkelijk niet in overeenstemming zijn met het geschreven Woord in de Bijbel, om zo het werk van God te schaden. Met andere woorden, hij zag vele gevaarlijke gebeurtenissen die in de kerk plaats zouden vinden en wilde daarom de ware Christenen voorbereiden op deze gevaren door hen van tevoren te bewapenen met Gods Woord van de waarheid. Om te voorkomen dat de ware Christenen slachtoffer zouden worden van de valse leerstellingen en ideeën legt hij de nadruk op het Woord van God; de Standaard; het heilige boek de Bijbel en wil dat de ware Christenen alle ideeën hieraan dienen te onderwerpen om te kijken of deze de toets van de waarheid kunnen doorstaan.

 

 Hieronder volgen de waarschuwingen van Apostel Paulus en andere apostelen

 

1. Paulus waarschuwt de Christelijke gemeenschap en zegt,, Er zullen woeste wolven bij u binnendringen en de kudde niet zullen sparen. Ja, uit uw eigen kring zullen lieden voortkomen die, om de leerlingen achter zich te krijgen, de waarheid zullen verdraaien. Wees daarom waakzaam..... (Handelingen 20:29-30)

 De apostel spreekt hier over de geestelijke leiders als “woeste wolven”. Kijken wij inderdaad naar de geschiedenis van de kerk dan blijkt altijd dat alle scheuringen worden veroorzaakt door de geestelijken en niet door de gewone leken. Hoe vaak is dit citaat in de voorbij geschiedenis niet letterlijk in vervulling gegaan met het gevolg van de vele kerksplitsingen?

 

2. Paulus waarschuwt en zegt,, “Want er komt een tijd dat de mensen niet langer luisteren naar de gezonde leer, maar hun eigen begeerten volgen en een aantal leraars om zich heen verzamelen die zeggen wat ze graag horen. Ze zullen voor de waarheid hun oren sluiten en verdwaald raken in fabeltjes.” (Timoteüs 4:3-4)

 Dit is exact onze tijd! Hoe vaak wordt je niet afgewezen als je van Christus getuigd?

 

3. Paulus waarschuwt en zegt,, “....bewaar wat je is toevertrouwd en keer je af van die onzalige holle woorden en tegenwerpingen, van wat met een valse naam kennis heet. Bepaalde lieden die deze kennis aanhangen, zijn het spoor van het geloof bijster geraakt (Timoteüs 6:20)

 

4. Paulus waarschuwt en zegt,, Let op, dat niemand u meesleept door de holle en misleidende wijsheden die steunen op menselijke tradities en onder invloed staan van de geestelijke machten van het heelal, maar die niet steunen op Christus.” (Kolossenzen 2:8)

 

 5. Paulus waarschuwt en zegt Wie een afwijkende leer verkondigt en niet instemt met de gezonde uitspraken van onze Heer Jezus Christus en met de leer van onze godsdienst, is verwaand man zonder kennis van zaken, maar met een ziekelijke belangstelling voor strijdvragen en twisten over woorden. Dat is een bron van afgunst, onenigheid, lasterpraat, verdachtmakingen en eindeloos gekibbel tussen warhoofden die de waarheid niet meer bezitten.....” (1 Timoteüs 6:3-5)

 

6. Paulus waarschuwt “Ga onzalige en leeg gepraat uit de weg. Wie zich ermee bezighouden, zullen de mensen steeds verder van God verwijderen, en hun leer zal zich als een kankergezwel uitzaaien. “ (2 Timoteüs 2:16)

 

7. Paulus zegt “Laat u niet door mooie worden ompraten; daardoor wordt God vertoornd op de mensen die niet willen gehoorzamen. Laat u niet met hen in. “ (Efeziërs 5:6)

 

8. Paulus waarschuwt,, “Laat u niet op zijspoor brengen door allerlei zonderlinge theorieën (Hebreeërs 13:8)

 

9. Apostel Petrus waarschuwt,, “Vroeger zijn er onder het volk valse profeten opgetreden; ook onder u zullen er dwaalleraars verschijnen. Ze zullen verderfelijke ketterijen invoeren en hun Meester die hen vrijkocht, loochenen. Daardoor bespoedigen ze hun eigen ondergang. Velen zullen hen volgen in hun bandeloos gedrag en de weg van de waarheid in opspraak brengen.” (2 Petrus 2:1-2)

 

10. Apostel Petrus waarschuwt,, U bent dus gewaarschuwd, vrienden. Hoed u ervoor dat deze bandeloze lieden u meeslepen op hun dwaalwegen en laat u niet afbrengen van uw vaste standpunt” (2 Petrus 3:17)

 

11. Judas waarschuwt en zegt,, Want ongemerkt zijn bepaalde lieden, van wie de veroordeling al lang tevoren is vastgelegd, bij ons binnengedrongen; goddeloze mensen, die de goedheid van onze God gebruiken als dekmantel voor hun losbandig leven en die onze enige Heer en meester, Jezus Christus, loochenen (Judas 4-5).

 

12. Johannes zegt,, Dierbare vrienden, de valse profeten die over de wereld rondgaan, zijn talrijk. Geloof niet iedereen, maar onderzoek of iemand door de Geest van God bezield wordt (1 Johannes 4:1)

 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de apostelen van de Heer wisten dat valse Christenen binnen de kerk zouden verschijnen en vele schade zouden aanrichten met splitsingen, onderlinge haat, partijdigheid en laster als resultaat. Kijken we nu naar de geschiedenis van de Kerk in het algemeen; dan blijkt dat de splitsingen veelal werden veroorzaakt door een monnik, een bisschop of een patriarch; door de geestelijkheid dus! Ook de hedendaagse problemen binnen de kerk worden voor een groot deel veroorzaakt door het schaamteloze gedrag van sommige geestelijken die in werkelijkheid niets weten van Gods Woord en als een olifant in een porseleinen kast de gemeenschap van God vermorzelen.

Samenvattend kunnen we het als volgt weergeven: De Heilige Apostelen van de Heer wisten dat er valse Christenen zouden verschijnen en met hun valse doctrines de weg van de waarheid zouden ontkennen waardoor velen op het verkeerde been zouden worden gezet. Daarom benadrukken ze het belang en de autoriteit van de Heilige Boek de Bijbel. Alleen het Heilige Boek is van belang in het dagelijkse leven van een christen en zeker niet de modellen; ideeën of suggesties van vergankelijke mensen.

 

  De Bijbel zegt,, Beter te schuilen bij de Heer, dan je te verlaten op mensen. Beter te schuilen bij de Heer, dan te vertrouwen op machthebbers (Psalm 118:8-9)

 

1.4.2 Niemand is volmaakt, iedereen heeft gezondigd

 

De tweede reden dat wij iedere theologische model, gedachte en idee dienen te testen aan het Heilige Boek de Bijbel is dat niemand is volmaakt en per definitie fouten maakt. Iedereen begaat vergissingen; heeft tekortkomingen; daarom dienen we alles te onderwerpen aan Christus om te kijken of een idee; model, theorie de vuurproef kan doorstaan. Waarschijnlijk is het om deze controle mechanisme van Gods Woord te doen dat Apostel Paulus zegt,, Alles wat in de Schrift staat, is door God geïnspireerd en bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven” (2 Timoteus 3:16)

 

Het heilige Boek de Bijbel is inderdaad de Standaard en niet de leerstellingen van de geleerden; de leraren of de kerkvaders. Wanneer een idee van een willekeurige geleerde in overeenstemming is met de Bijbel; dan dienen we deze te accepteren; anders dienen we het te verwerpen omdat de autoriteit van de Bijbel de doorslag geeft! Wie dienen het Gods Woord; de Standaard; de maatstaf; te gebruiken voor het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten als het gaat om Bijbelse kwesties in het dagelijkse leven van een Christen.

 

Om de onvolmaaktheid van de mens te onderstrepen zegt de Apostel Paulus,, Want beperkt is ons kennen en beperkt ons profeteren” (1 Korintiers 13:9)

Dit is toch vreemd of niet soms? Hier spreekt een man die direct in contact was met de Here Jezus Christus. Hier spreekt een topprofessor van het oude Testament. Hier spreekt een man die een dode kind heeft opgewekt. Deze is de man die de taal van de engelen sprak. Echter; deze markante en heilige persoon geeft vrijelijk toe dat zijn kennis beperkt is; het is niet volmaakt; het is niet de totale kennis.

Hij was een trouwe en een toegewijde dienaar van de Heer en had zijn leven in dienst van het evangelie gesteld. Waarom zegt Paulus dat zijn kennis beperkt is omtrent de profetie? Hoe moeten wij dit begrijpen?

 

Geachte lezer, hier is iets fascinerends aan de hand, namelijk dat de Apostel eigenlijk ons wil zeggen,, De mens is niet volmaakt, de mens is beperkt in zijn vermogen om te begrijpen, je dient daarom je aandacht alleen op de Heer te richten. Voor de Bijbelse zaken ga naar de Heer en vertrouw 100% op Hem die wordt geopenbaard in het Heilige Boek de Bijbel. Daarom moet je volledig op de Bijbel steunen als het gaat om theologische vraagstukken in het dagelijkse leven van een Christen.

 

Omtrent de onvolmaaktheid van de mens in relatie met de Majesteit en Verhevenheid van de Here God zegt Paulus,, Er is niet één mens die Gods wil doet, niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die zich tot God wendt. Iedereen gaat zijn eigen gang, ze zijn allemaal even slecht. Er is niet één mens die iets goeds doet, niet één” (Romeinen 3:10-12; zie ook Genesis 8:21). In relatie hiermee zegt de profeet Job,, Kan een mens ooit volmaakt zijn, kan een sterveling ooit rechtvaardig zijn? Als God zijn engelen al niet vertrouwt en de hemelbewoners niet volmaakt vindt, wat moet hij dan walgen van de mens, die het kwaad drinkt als water” (Job 15:14-16). Onze Here Jezus Christus zegt,, Niemand is goed, alleen God” (Marcus 10:18)

Niemand is goed in vergelijking met de Grootheid, de Heiligheid en de Majesteit van de Schepper van de Hemel en aarde. Iedereen is besmet met de zonde en iedereen maakt fouten. Alleen de Here God is Heilig en volmaakt. Dat is precies de reden dat wij ons aandacht op de Heer dienen te vestigen; daar Hij is gekruisigd voor de zonde van de mensheid.

 

De toetsteen, de Standaard, de Maatstaf is Jezus Christus waaraan alles getoetst en gewogen dient te worden inclusief de geestelijken! Waarom? Wel, omdat Apostel Paulus zegt,, Want we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dan zal iedereen loon ontvangen voor wat hij tijdens zijn leven heeft gedaan, goed of kwaad (2 Korintiers 5:10)

 

Is dit niet verbazingwekkend? Hier spreekt een man die vele wonderen heeft gedaan; een man vol van Heilige Geest; een man met een onvoorstelbaar sterk geloof. Hij was in direct contact met onze Heer en God Jezus Christus. Hij was een van de grote apostelen die door de Heer werden gebruikt voor het verrichten van opmerkelijke wonderen zoals we kunnen lezen, namelijk,, God verrichtte door Paulus buitengewone daden. Men kwam er toe hoofd- en halsdoeken die hij gedragen had, naar de zieken te brengen; dan verdwenen hun kwalen en gingen de duivelse geesten uit hen weg” (Handelingen 19:11)

 

Maar geachte lezer, als deze apostel zegt,, Want we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijn;. dan betrekt hij zichzelf ook erbij! Dit betekent dat ook hij veroordeeld zal worden! Maar als dit het geval is; hoe moeten wij dan niet denken over ons gedrag naar de Heer toe? Hoe dienen we dan te handelen naar de Heer toe? En boven alles: wat voor nederig leven moeten wij vooral niet leiden om het kind van God te mogen worden? Welke van onze Patriarchen; bisschoppen; monniken, priesters en kerkvaders is groter dan de Apostel Paulus in de geestelijke zin? Maar als deze heilige zegt dat hij moet verschijnen voor de rechterstoel van Christus; hoe zullen wij dan worden beoordeeld door onze Heer en God Christus Jezus?

Deze heilige man zegt,, Wij zijn niet volmaakt; wij zijn zondaars met tekortkomingen; stel daarom Uw vertrouwen op de geschreven woord van God in het Heilige Boek de Bijbel.” Is het dan niet schandelijk om te zeggen, “ Deze of die leraar heeft gestudeerd in St. Gabriel klooster en dus weet hij alles uit te leggen”; zoals dit soort persoonsverheerlijkingen zich vaker voordoen?

 

Is het niet schaamteloos om je volledig te verlaten op mensen die allemaal zondaars zijn? Is het niet ongehoord om je te verlaten op de ideeën; theorieën van geleerden in plaats van op de Heilige Boek de Bijbel waarin de Schepper zich openbaart?

Welke van onze geleerden is meer geleerd dan apostel Paulus? Welk van onze patriarchen, bisschoppen, monniken en kerkvaders bezitten meer kennis omtrent het Christelijke geloof dan apostel Paulus? Desondanks zegt deze heilige man,, Richt Uw aandacht op Christus Jezus en het geschreven Woord… Is het daarom niet schandelijk om als Christen je toevlucht te zoeken tot de menselijke ideeën en modellen die anders zijn dan het Gods Woord?

Het is duidelijk dat volgens de Bijbel niemand volmaakt is! Zelfs wanneer een persoon heel vrome leven leidt en vele goede daden heeft verricht in z’n leven; hij is en blijft een zondaar van nature.

Volgens de Standaarden van de Here God maakt iedereen fouten en Zelfs zijn hemelse helpers vertrouwt God niet, bij zijn engelen ontdekt hij nog fouten (Job 4:18)

 

In verband met het voorgaande uitleg zegt Jacobus, de broeder van onze Here Jezus Christus,, Elia was iemand als wij. Hij bad vurig dat het niet zou regenen en drie en een half jaar lang viel er geen regen op het land” (Jacobus 5:17)

De profeet Elia was een van de grote profeten van Israël. De Here God verrichte talrijke wonderen door Elia. Ja, Hij liet zelfs vuur uit de hemel neerdalen. Op zijn verzoek viel gedurende 3,5 jaar geen druppel regen op het land. Zo’n persoon moet wel erg heilige persoon zijn! Ondanks dat, was hij een mens zoals iedereen en dus een zondaar. Dat is de exacte reden dat Jacobus zegt,, Elia was iemand als wij om te benadrukken dat in vergelijking met de heiligheid, de majesteit en verhevenheid van de Schepper van de Hemel en aarde niemand volmaakt is! Het is om deze zwakheid van de mens te doen dat de apostel Paulus zegt,, Bij hen hoorden wij vroeger ook: wij volgden onze zelfzuchtige verlangens en deden wat er maar aan slechte ideeën in ons opkwam; evenals de andere mensen waren wij uit onszelf het voorwerp van Gods toorn (Efeziers 2:3)

 

Ook hier weer zien wij dat het menselijke wezen nooit 100% kan zijn in vergelijking met de Heiligheid van de Here God. De Majesteit, de Heiligheid; de Grootheid en de verhevenheid zijn zo ontzagwekkend dat niemand deze kan benaderen.

 

 

De Heer zegt,, Gelukkig wie een leven leidt zonder smet, wie zich richt naar de wet van de Heer! Gelukkig wie zich houdt aan wat hij wil, wie hem zoekt met heel zijn hart, wie geen onrecht doet, maar de wegen gaat die de Heer hem wijst” (Psalm 119:1-2)

 

1.4.2.1 Geen verkeerde conclusie trekken….

Geachte lezer,

Wij mogen uit de paragrafen 1.4, 1.4.1 en 1.4.2 niet de verkeerde conclusie trekken dat wij nooit dienen te luisteren naar de kerkvaders. In tegendeel; de Heilige Apostel Paulus zegt,, Vergeet uw leiders niet, die u de boodschap van God hebben verkondigd. Kijk hoe ze geleefd hebben en gestorven zijn, en neem een voorbeeld aan hun geloof

Deze zijn de kerkvaders en leraren die hun leven volkomen hebben gegeven aan Jezus Christus. Deze zijn de leiders die alleen de autoriteit van de Bijbel accepteren en hebben altijd de waarheid van de Heilige Boek met hun leven verdedigd. Ze beschouwden hun eigen ideeën van geringere waarde in vergelijking met de autoriteit van de Heilige Boek en volgden het Gods Woord als enige leidraad in hun leven. Sommigen van hen waren zo goed uitgerust met kennis van Gods Woord dat ze bijna de hele Bijbel vers voor vers uit hun hoofd kenden. Het leven van deze kerkvaders dienen wij te onderzoeken om zodoende iets van hen te leren hoe dichterbij de Here God te komen. Een belangrijke opmerking hierbij is dat ze allemaal mensen zijn en dus onvolmaakt. Als het gaat om de bestudering van Gods Woord; dan mogen we deze onvolmaaktheid van de mens nooit over het hoofd zien.

Aan de andere kant kan worden gezegd dat deze vaders van de kerk een voorbeeld zijn voor ons allemaal om dichterbij de Here God te komen. Daarbij dient de brandpunt van de aandacht altijd Jezus Christus te zijn.

 

1.4.3 De wijsheid van de Here God…

 

Wanneer de mens meer kennis wil verkrijgen over het Christelijk geloof; over het doel van het leven en over vele andere zaken; dan zal hij naar de Heer moeten gaan en vragen voor wijsheid om meer inzicht te krijgen. Hij zal onvoorwaardelijk en volkomen het Gods Woord aanvaarden zonder enige aarzeling. In relatie hiermee zegt Jacobus dan,, Als iemand van u wijsheid tekort komt, moet hij God erom bidden, en dan zal hij wijsheid ontvangen, want God geeft aan iedereen zonder voorbehoud en verwijt “ (Jacobus 1:5)

Inderdaad geeft de Here God in overvloed aan iedereen, ongeacht het ras, kleur, leeftijd en oorsprong. De Heer geeft altijd wijsheid en kennis aan zijn kinderen. De wijze profeet en koning Salomo zegt,, Alle wijsheid komt voort uit ontzag voor de Heer. Wie geen ontzag heeft voor God, minacht ook de levenswijsheid en laat zich niet leiden (Spreuken 1:7)

 

Het tonen van ontzag voor de Heer komt tot uiting in het onvoorwaardelijk en volkomen aanvaarding van Gods Woord, de Standaard, het heilige Boek de Bijbel. De bron van Wijsheid komt van de Here God!

Als een ware Christen de wegen van Gods Woord wil begrijpen; dan zal hij de Heer moeten vragen om de weg van het geloof te begrijpen. De Heer heeft zichzelf in de Bijbel geopenbaard en daarom vormt de Bijbel de bron van Wijsheid en Kennis. De Heer geeft iedere ware Christen wijsheid en kennis in overeenstemming met Zijn wil. Daarom nodigt hij ons allemaal uit en zegt,, ‘Roep mij en ik zal je antwoord geven. Ik, de Heer, de God van Israël, zal je over grootse, ondoorgrondelijke dingen vertellen, waarvan je geen weet hebt (Jeremia 33:3).

 

Zoals blijkt, nodigt de Heer ons allemaal uit om Hem wijsheid en Kennis te vragen. Wijsheid omtrent de hedendaagse leven; wijsheid over de toekomstige zaken en wijsheid tot een heilige leven. Apostel Paulus drukt het als volgt uit,, Dan zullen ze Gods geheim leren kennen, namelijk Christus. In hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Ik zeg dat, om te voorkomen dat u zich laat bedriegen door mooie praatjes “ (Kolossenzen 2:3-4)

Uit het voorgaande is zeer duidelijk geworden wie een Christen dient te gehoorzamen om wijsheid en inzicht te verkrijgen in dit leven. De enige manier om privé problemen; problemen op wereldschaal; milieuproblemen en problemen over de toekomst van deze wereld te begrijpen is de onvoorwaardelijke en volkomen overgave aan Jezus Christus; onze Heer en Redder. Het onvoorwaardelijk en volkomen aanvaarding van Jezus Christus betekent dat er een deur van Wijsheid, Kennis en Liefde voor jou opengaat wat zich uit in Gods Woord.

 

Onze Heer zal je ook veel moed verschaffen om zijn Naam en Waardigheid te proclameren. Hij is de sleutel dat de harten van de mensen openmaakt. Hij is diegene die in staat is om jou te veranderen; om van je te houden; om je warmte te geven en je al het goede en eer te geven. Niemand zal de Wil van God begrijpen tenzij hij eerst zijn hart openmaakt voor Jezus Christus.

 

  Profeet David zegt,, Wat deze God doet is volmaakt, de Heer kun je op zijn woord vertrouwen; een schild is hij voor wie bij hem schuilen. De Heer is de enige God, alleen onze God is sterk als een rots “ (Psalms 18:30-31)

 

Conculsie

 

Nu we diverse zaken in detail hebben behandeld; zullen we nu enkele slotopmerkingen maken omtrent het Gods Woord in het dagelijkse leven van een Christen.

 

Het Heilige Boek de Bijbel is de standaard die een Ware Vrome Christen in zijn leven zal toepassen en iedere gedachte, model en idee aan zal onderwerpen. De Apostel Paulus zegt dit als volgt,, We schuiven redeneringen terzijde en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God; we nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus (2 Korintiërs 10:5)

 

Wanneer een theologisch model, een idee of een leer van een willekeurige geleerde, kerkvader, bisschop, pastor, monnik en Patriarch in overeenstemming is met de Bijbel; dan dienen we dit te accepteren of we het willen of niet; zelfs als we de desbetreffende persoon heel lelijk vinden! Is het idee, model, gedachte niet in overeenstemming met de Bijbel; dan dienen we deze te verwerpen; hoe goed en aardig de persoon ook moge zijn. De Schepper van de Hemel en aarde heeft zich in de Bijbel geopenbaard. Daarom dient een Christen zijn aandacht volledig op de Bijbel te concentreren.