Enkele poŽtische uitspraken van Patriarch Afrem Barsauwm over de ArameeŽrs en hun taal

Nurbe (=spruiten, loten)

afrem_barsauwm.jpg (44481 bytes) Nurbe.jpg (19099 bytes)

Deze bundel bestaat uit een verzameling gedichten afkomstig van de hand van Mor Ignatius Afrem I, Patriarch van AntiochiŽ van de Syrisch Orthodoxen. Het boek is 1989 in Nederland in het Mor Afrem klooster in de Bar Hebreus Verlag (uitgeverij van het bisdom) gepubliceerd).

In september 1989 besprak bisschop Teofilus George Saliba, de (huidige) metropoliet van Libanon, met bisschop Julius Jeshu Cicek, de toenmalige metropoliet van geheel Europa, om de Syrisch-Aramese werken van de Patriarch Ignatius Afrem Barsaum bij elkaar te verzamelen en uit te geven. Aldus is gebeurd en hier is het resultaat ervan. Bij elk verzameld gedicht staat de datum aangegeven van waar en wanneer het gedicht is opgeschreven en uitgegeven.

God is onze hoop en op Hem vertrouwen we!

(Vgl. p.5-6)  Ignatius Afrem Barsaum uit Mosul (1887-1932-1957)

De eigenlijke naam van de Patriarch is Iyub (oftewel Job in het Nederlands), de zoon van Esteyfan Barsaum, geboren op 14 juni 1887 te Mosul (in het tegenwoordige Irak). Hij heeft onderwijs genoten op de scholen in zijn vaderland (i.e.. Irak) en leerde er de Arabische, Turkse en Franse taal.

In het jaar 1905 riep de goddelijke ijver van de bediening hem. Hij arriveerde in het klooster van Zahfaran (in het tegenwoordige Turkije) en studeerde er de Syrische taal, religieuze en kerkelijke studies en het Engels. Op 8 maart in 1908 werd hij tot priester ingewijd en doceerde drie jaren op de Dionysische school in het klooster van Zahfaran godsdienstonderwijs en de Franse taal.  In 1911 werd hij aangesteld als hoofd van de drukkerij in het klooster en beijverde zich in haar verdere ontwikkeling. In 1913 bezocht hij vele Oosterse kerken, en hij werd tevens in Europa ontvangen toen hij de boeken in de algemene en bijzondere bibliotheken onderzocht en verzamelde zich hier historische berichten en notities over het Syrisch-Aramese volk. Toen hij Jeruzalem ook bezocht, studeerde hij er filosofie bij een privť leraar.

In het jaar 1914 was hij als vicaris van de zetel in Jeruzalem aanwezig in een vergadering die de richtlijnen van het Syrische patriarchaat samenstelde. En aldus woonden zij in het vicarisschap de synode bij van het verkiezingsschap van de toenmalige gekozen patriarch Elyas in 1918; en op 20 mei van datzelfde jaar werd hij tot metropoliet van de zetel te Homs in Syrie ingewijd.

En in 1932 werd hij verhoogd tot het ambt van Patriarch. Op 70 jarige leeftijd heeft de Here God hem op 23 juni in het jaar 1957 thuisgehaald.

De Arabische schriftelijke werken van Afrem Barsaum zijn talrijk. In het Syrisch zijn zijn werken gestructureerd. Hij ijverde zich en droeg er zorg voor om de shkhimo, het dagelijkse gebedenboek van de Syrisch-Orthodoxen, te publiceren. Hij gaf ook twee tekse (liturgische boeken waarin de structuur van de kerkdiensten uiteen wordt gezet) voor de diakenen, een grote en een kleine tekso.

 Op p.29 vinden we het volgende citaat uit de proloog van Mor Ignatius’ boek "maktbonutho d-’al athro d-Tur ‘Abdin" (geschiedenis over het gebied Tur ‘Abdin, in het huidige Zuidoost Turkije), wat in 1963 in Libanon is uitgegeven en in 1985 opnieuw is gepubliceerd door het Mor Afrem klooster in Nederland. 

"… de geschiedschrijving over hem [i.e. Tur ‘Abdin] in onze ‘riviertaal’ [hier wordt op het tweestromenland "MesopotamiŽ" gezinspeeld], d.w.z. het Aramees-Syrisch [oromoyo suryoyo], die zeer geliefd is door zijn kinderen aan het gehele volk te tonen." (Homs in Syrie, 17 februari 1954)

(Vgl. p.30) Citaten uit de proloog van zijn boek "berule bdire: d-‘al marduth yulfone Suryoye hdire" [i.e. verspreide edelstenen: over de uitmuntende Syrische kulturele leerstellingen), gepubliceerd in 1943 in Homs en herdrukt in 1956 in Haleb/Aleppo, beide plaatsen liggen in Syrie.

(p.31) "…van onze leerstellingen en onze taal het Aramees …"

(p.32) "…over de Aramese hoogten…" [in de zin van het spreken over de trots van de Syrisch-Orthodoxen en hun Aramese erfgoed)

Het bovenstaande was geschreven in zijn kamer in Homs (SyriŽ) in de maand juni van het jaar 1956, wat het 24e jaar was van zijn patriarchale functie.

(p..33) Gedicht in de vorm van een klaaglied geschreven door Patriarch Barsaum over het overlijden van een geestelijke Syrsich-Orthodoxe vader St. Dyonosius Metropoliet van Malabar (India), die Yawsef heette en die op 28 juni 1909 door de Here God thuis is gebracht. Dit stuk was gepubliceerd in het tijdschrift van het patriarchaat – Damascus 1989; het was tevens gepubliceerd in het tijdschrift Qolo Suryoyo [De Syrische stem] in Nederland 1989.

(p.34)

"Op de Indische hoogten zijn er helden gevallen;

en tussen de bergen van de ArameeŽrs zijn er goeden bezweken.

Eerwaardige bisschoppen, uitverkoren onbezoedelden, verbazingwekkende wonderbaarlijken;

tot op het bot raakte het mes van de edelen (hen)."

(p.40) Een ander gedicht (gepubliceerd in 1931 in het tijdschrift "Khekhmtho" -wijsheid- in Jeruzalem) over de overleden priester Yakob Saka.

"Overleden is de man die in onze eeuw in het Oosten schitterde;

en de taal van de ArameeŽrs aanzien gaf en liet schitteren."

"Yakob Saka een eerwaardige priester uit Bartelli [Irak, dicht bij Mosul];

die het Syrianisme [suryoyutho] gediend en gestructureerd heeft in volmaakte vurigheid.

Teevns heeft hij 40 jaren het Aramese dialekt gedoceerd;

in Bartelli en in het Mor Mattay klooster [in Mosul]."

(p.41) Afremische [d.w.z. naar de wijze van de melodien van St. Ephrem de SyriŽr 303-373] melodie over Beth Nahrin door Zijne Heiligheid Mor Ignatius Afrem I. Geschreven in Homs (SyriŽ) op 20 mei 1943.

(Op p.43 lezen we het volgende)

"Beth Nahrin [MesopotamiŽ; het gebied tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris] het huis van Arbraham;

wat tevens het land was van Noach, Shem en Aram [waar hij zinspeelt op de afkomst van de SyriŽrs/ArameeŽrs]."

En op p.44:

"Beth Nahrin van de Arameeers ;

de begeerde plaats van de SyriŽrs.

Jij bent meer gezegend dan de hoogsten.

(meer dan de) engelen en (meer) dan de laagsten"

Op p.52 lezen we het volgende lied dat de Patriarch had samengesteld en in het tijdschrift "Sefro Suryoyo" [het Syrische schrift] in Aleppo (SyriŽ) in 1947 (opnieuw in het tijdschrift van het patriarchaat in 1986) had.  

"De Ephremitische school van het Aramese onderwijs [yulfono oromoyo] die het hoofd van onze priesters heeft gefundeerd door goddelijke hulp."