Huwelijk, echtscheiding, hertrouwen, seks voor het huwelijk, zedeloosheid, morele verval, hoe zit dat allemaal nu in elkaar?

 

In het verleden hebben wij diverse vragen binnengekregen van mensen die zich afvroegen hoe het nu zit met de echtechtscheiding, hertrouwen, seks voor het huwelijk en andere aanverwante zaken op het seksuele vlak. Staat daar concreet iets over in de Bijbel? Hoe moet je als een Christen in deze tijd met dergelijke zaken omgaan? Er zijn kerken die geen enkele moeite hebben met de echtscheiding en opnieuw trouwen. Andere kerken en groeperingen vinden het onaanvaardbaar en verwerpelijk. Er zijn pastors die zonder enige aarzeling een tweede huwelijk inzegenen en dat nog wel in de kerk. Sommigen hebben geen enkele moeite met seks voor het huwelijk en vinden dat de normaalste zaak van de wereld. Anderen vinden juist kuisheid en reinheid zeer belangrijk en geloven dat een Christen maagd moet zijn voor het huwelijk.

Hoe denkt de Here God over de echtscheiding? Wat zegt de Bijbel daarover? Waarom dient een ware Christen voor het huwelijk maagd te zijn? Wat betekent dat concreet? En hoe zit het met hen die zich Christenen noemen en voor het huwelijk hoererij plegen? Wat is het oordeel van de Heer omtrent de gehuwde mannen die hun vrouwen en kinderen thuis laten zitten en op zoek gaan naar prostituees en bars?

 

De vragen over het huwelijk kunnen als volgt worden samengevat:

 

 1. Wat is het huwelijk? Wat voor geheimenis zit er, vanuit het Christelijke oogpunt gezien, achter het huwelijk?
 2. Hoe zit het met de echtscheiding en opnieuw trouwen?
 3. Hoe zit het met kuisheid van man/vrouw voor het huwelijk? Zegt de Bijbel iets over maagdelijkheid?

 

Inhoud

============Betekenis Huwelijk===============

============Echtscheiding===============

============Seks voor het huwelijk===============

Antwoord:

 

We leven in een tijd met een totale individuele vrijheid. Alles schijnt te zijn gefocusseerd op de vrijheid van het individu. De normen en waarden, gegeven door de Here God, worden door velen als obstakel gezien voor hun vrijheid en ontwikkeling. Ze worden beschouwd als iets wat niet meer van toepassing is voor deze tijd. Het gezin, de man en de vrouw, wordt lang niet meer beschouwd als de hoeksteen waarop een maatschappij is gebouwd. Nee, alles wordt opgeofferd aan de persoonlijke vrijheid en persoonlijke welzijn. Het gevolg hiervan is dat de mensen teveel egoïstisch en immoreel worden. Ze hebben geen respect meer voor elkaar, nog voor hun ouders nog voor hun omgeving – de zure vruchten van individualisme. Doordat de mensen van deze tijd zichzelf zoveel vrijheid toekennen, zijn er dan ook geen obstakels meer om bijvoorbeeld, bij geringste problemen, met scheiding te dreigen. De beide partijen zijn zo egoïstisch dat men geen respect heeft voor elkaar en voor de Here God, laat staan voor Zijn wetten geopenbaard in de Heilige Boek de Bijbel.

 

Onze tijd is ook een tijd waar alle taboes lijken te zijn doorbrokken. De wereld is “opener” geworden, een totale seksuele vrijheid waar men simpelweg zich nergens door laat inperken of tegenhouden. Alles schijnt tegenwoordig bespreekbaar te zijn. Zaken als erotiek/ seks en de aanverwante onderwerpen zijn tegenwoordig alom vertegenwoordigd op televisie en zijn sterk gecommercialiseerd. Je komt erotiek in de reclame wereld tegen, in films en in diverse kledingsshows. Een film zonder erotische scène wordt geen succesfilm. Alles wat met seks, erotiek en dergelijke te maken heeft verkoopt goed. Anders gezegd: Seks/ erotiek is business, is handel, is geld.

De vele Christenen worden ook met deze aanstootgevende zaken geconfronteerd. Je hoeft bijvoorbeeld alleen de televisie aan te zetten en dan zie je van alles en nog wat. Vele Christelijke jongeren komen met zulke verleidelijke zaken in aanraking. En vele jongeren worden ongetwijfeld beïnvloed door de zedeloosheid en het morele verval die ze via de televisie voorgeschoteld krijgen. Hoe moet een Christen met zulke zaken omgaan? En hoe kunnen de jongeren zich onttrekken aan deze bedervende uitspattingen?

 

De Bijbel zegt,, Onthoud het volgende goed: wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, komen er zware tijden. De mensen zullen egoïstisch zijn en op geld belust, verwaand en hoogmoedig, anderen beledigen en hun ouders gehoorzaamheid weigeren; ze zullen ondankbaar zijn, niets heilig achten, geen gevoel tonen en onvermurwbaar zijn, kwaad spreken, zichzelf niet beheersen en wreed en onmenselijk zijn tegenover anderen; verraderlijk, roekeloos en opgeblazen, meer gehecht aan genot dan aan God; ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan (2 Timoteüs 3:1-5)

 

1. Wat is de betekenis van het huwelijk?

 

 

Voordat we op de gestelde vragen ingaan, is het misschien verhelderend om eerst wat achtergrond informatie te verschaffen omtrent de betekenis van het huwelijk. Anders gezegd: Wat is eigenlijk het Christelijke huwelijk? Wat zit daarachter? Is de betekenis van het huwelijk alleen maar hierin dat de mannen en de vrouwen seksuele gemeenschap met elkaar hebben en kinderen verwekken? Of heeft het huwelijk een diepere betekenis?

 

Het is erg boeiend en verhelderend om eens het scheppingsverhaal wat nader te bekijken en wel het moment van de schepping van de mens. Nadat de Heer Adam geschapen had, formeerde hij uit een van de ribben van Adam de vrouw, Eva. Dit betekent dat Eva na Adam werd gevomeerd, dat wil zeggen, een tijd later. De man (Adam) en de vrouw (Eva) zijn feitelijk een en dezelfde persoon. Het gaat om twee personen, die oorspronkelijk uit een persoon hebben bestaan. Nadat de Heer Eva uit een rib van Adam had geformeerd; brengt Hij Eva persoonlijk naar Adam toe zoals wij kunnen lezen in Genesis 2:21,, Daarom liet hij de mens in een diepe slaap vallen en nam toen een van zijn ribben weg. De plaats waar de rib had gezeten, bedekte hij met vlees. Van de rib maakte hij een vrouw en bracht haar bij de mens.

 

Dit citaat is bijzonder interessant en tegelijkertijd opmerkelijk! Immers, wanneer een meisje gaat trouwen, dan komt de bruidegom haar ophalen. De vader of de broer van het meisje pakt haar hand en overhandigd haar aan de bruidegom. Iets dergelijks is ook hier aan de hand. Nadat de Here God de vrouw (Eva) uit de man had geformeerd, overhandigde Hij de vrouw persoonlijk aan Adam. Wij kunnen de vraag stelen van: Waarom heeft de Here God dat gedaan; Eva persoonlijk aan Adam overhandigen? Immers de Here God had ook tegen de vrouw kunnen zeggen: ‘Mevrouw, ‘Ga naar je man‘ of ‘mevrouw, daar is je man!’ De Here God had ook kunnen zeggen tegen Adam: Adam! Ik heb een vrouw voor jou geformeerd, ga haar ophalen of Adam, hier is je vrouw kom haar ophalen

 

Nee, geachte lezer nee! Omdat het hier om iets heel belangrijks gaat, heeft de Here God persoonlijk Eva aan Adam overgedragen. Op deze wijze betrekt de Here God Zijn Majesteit; Zijn Grootheid en Zijn Goedheid bij het huwelijk. Daaruit vloeit voort dat Zijn majesteit en Zijn Heiligheid in het Huwelijk wordt uitgedrukt waarmee is gezegd dat het door de Here God is ingestelde instelling; omdat de Schepper van de Hemel en aarde uitdrukkelijk persoonlijk bestrokken is bij de ceremonie. Als gevolg hiervan is het Huwelijk heilig; omdat de Here God zelf heilig is!

Hiermee is gezegd dat het huwelijk door de Here God is ingesteld. De Heer is uitdrukkelijk persoonlijk betrokken geweest bij het eerste huwelijk. De vraag is nu: Wat heeft de Here God de man en de vrouw nog meer gegeven?

 

Uit het feit dat de Here God persoonlijk Eva aan Adam overhandigd ontstaat de indruk alsof de Heer tegen Adam wilde zeggen,,Adam, hier ik geef je mijn dochter Eva, zorg goed voor haar en behandel haar in overeenstemming met Mijn Wil”. In het kader van deze opmerking kunnen we een vraag stellen omtrent het gedrag van sommige mannen. Wat betekent het eigenlijk wanneer sommige mannen hun vrouw en kinderen thuis laten om vervolgens vertier buiten te zoeken; bijvoorbeeld het bezoeken van prostituees?

Het antwoord op deze vraag laat zich niet zo moeilijk raden; immers wie beledigd zo’n man in diepere zin; is dat zijn vrouw of is dat de Here God zelf? U kunt van verzekerd zijn dat derglijke lieden niet ongestraft met de Majesteit, de Heiligheid en de Grootheid van de Schepper van de Hemel en aarde kunnen spotten! Dat is simpelweg uitgesloten!

 

1.1 De relatie tussen de man en de vrouw

 

De relatie tussen de man en de vrouw is niet zo maar een relatie; het heeft een niet te verwaarlozen belang- ja, zoals we straks zullen, vormt het een heenwijzing naar Jezus en de Kerk. Over deze relatie lezen we in Genesis 2:24,, Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw,  ze zullen één zijn.”

 

De volgorde van dit citaat is van uiterst belang; omdat het iets openbaard over de betekenis van het huwelijk. Het citaat kan ook als volgt worden geschreven:

 

 1. De man zal zijn vader en moeder verlaten
 2. Hij zal zich hechten aan zijn vrouw
 3. Zij zullen één (vlees) zijn

 

Uit deze volgorde, die zeer belangrijk is, kunnen we begrijpen dat ze eerst elkaar lief moeten hebben, dus van elkaar houden en dan pas zullen ze één zijn. De vraag is nu: wat betekent het eigenlijk als we lezen dat “ze één” zullen zijn? De betekenis hiervan is het volgende namelijk: het geslachtsgemeenschap. Want het geslachtsgemeenschap is de eenheid tot uitdrukking brengen die de man en de vrouw binnen het huwelijk ervaren. Toch valt uit dit citaat meer te halen en dat is: Door de seksuele gemeenschap van twee mensen; ontstaat één mens. Anders geformuleerd: 1+1 =1 dat is de diepe betekenis van “Zij zullen één (vlees) zijn” volgens een wetmatigheid die alleen door de Schepper van de hemel en aarde wordt gecontroleerd, in stand gehouden en gezegend.

 

De volgende vraag dient zich natuurlijk meteen aan, wat ook zeer belangrijk is, en dat is: wanneer vindt deze seksuele gemeenschap plaats?

 

1.2 De seksuele gemeenschap

 

Ook het tijdstip van de seksuele gemeenschap tussen de man en de vrouw wordt ons duidelijk wanneer we Genesis 1:28 lezen, namelijk: “God gaf hun (Adam, Eva) zijn zegen en zei: Breng veel nakomelingen voort om de aarde te bevolken “

 

Let alstublieft ook hier weer op de volgorde van de opdracht van de Here God, iets wat zeer belangrijk, namelijk:

 

1. Eerst geeft God Zijn zegen (Hij heiligt het huwelijk, voltrekt het huwelijk) en hierna zegt Hij

2. Breng veel nakomelingen voort (Hierbij laat God seks volledig aan de man en de vrouw over).

 

Het heilige boek de Bijbel is zeer duidelijk over de seksuele gemeenschap tussen de man en de vrouw. De Heer heeft de verantwoordelijkheid over de seksuele gemeenschap compleet aan de man en de vrouw overgelaten. Ze kunnen van seks genieten binnen de grenzen en de schoonheid van het huwelijke wat door de Here God aan de man en de vrouw wordt geschonken.

 

Wanneer de Here God zegt,, Breng veel nakomelingen voortdan betekent dat kinderen alleen verwekt kunnen worden binnen de grenzen van het huwelijk tussen de man en de vrouw; iets wat een uitvoering is van “zij zullen één (vlees) zijn”. De consequentie van deze volgorde is zeer essentieel om de volgende reden, namelijk: Eerst wordt het huwelijk door de Heer ingezegend en pas hierna mogen de man en de vrouw seks met elkaar bedrijven. Anders en helder geformuleerd: een Christen dient voor het huwelijk schoon te zijn; dat wilzeggen: maagd te zijn!

 

1.3 Samenvatting van het voorgaande

 

Geachte lezer; wat kunnen we uit het voorgaande leren? Wel; enkele zeer belangrijke kanttekeningen kunnen worden gemaakt en deze zijn:

 

Het huwelijk is door de Here God gezegend; dat betekent dat het huwelijk tussen de man en de vrouw heilig is; omdat de Here God heilig is!

De Here God heeft persoonlijk Eva naar Adam gebracht en hen samengevoegd. Hieruit volgt dat Zijn Naam; Zijn Heiligheid en Zijn Majesteit is betrokken bij het huwelijk; iets wat niet gering is! Het huwelijk is een instituut hetgeen dor de Here God zelf is opgericht!

 

1.4 De geheimenis van het huwelijk

 

De Bijbel zegt,, Waardoor weten we dat we hem kennen? Doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: Ik ken hem, en zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar en de waarheid woont niet in hem. Maar wie zijn woorden ter harte neemt, heeft God oprecht en volmaakt lief. Hieraan kunnen we zeker weten of we met hem verbonden zijn. Wie zegt dat hij in God blijft, moet leven zoals Jezus heeft geleefd " (1 Johannes 2:3-6)

 

Wij hebben tot nog toe geleerd hoe de Here God het huwelijk tussen de man en de vrouw heeft ingesteld en gezegend. Het is duidelijk geworden dat het huwelijk een instituut is wat door de Heer zelf is opgericht.

Hiermee hebben wij echter onze vragen nog niet beantwoord. Immers, wat is het geheim van het huwelijk en waarom was het zo belangrijk voor de Heer dat Hij persoonlijk zich mee bemoeide? En waarom heeft de Here God Adam en Eva niet gelijktijdig geschapen? Waarom is Eva een tijd later uit een rib van Adam geformeerd? De Here God was toch bij machte om hen tegelijk te kunnen scheppen?

Heeft dit soms een betekenis? Zit hierachter soms een geheim?

Er zit inderdaad een geheim achter het huwelijk en we zullen proberen om dit geheim hieronder aan U te ontrafelen.

In Efeziërs 5:21-36 ontrafelt de Heilige Apostel Paulus de geheimenis van het huwelijk en zegt: “Onderwerp u aan elkaar uit eerbied voor Christus. Vrouwen, onderwerp u aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk. Maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten ook de vrouwen hun man in alles onderdanig zijn. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn kerk heeft liefgehad: hij heeft zijn leven voor haar gegeven. Dat deed hij om haar aan God toe te wijden; hij waste de kerk schoon door het waterbad en het woord, om haar stralend naast zich te plaatsen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onberispelijk. Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben als hun eigen lichaam. Wie van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat. Integendeel, hij voedt en verzorgt het; zo doet ook Christus met de kerk, omdat het zijn lichaam is waarvan wij de ledematen zijn. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam vormen. Dit geheim heeft een diepe zin. Ik persoonlijk betrek het op Christus en de kerk. Maar hoe het zij, voor elke man afzonderlijk geldt dat hij zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en de vrouw moet haar man eerbiedigen. “

 

Dit citaat legt alles uit omtrent de betekenis van het huwelijk en de geheimenis die daarachter schuilt. In het begin zagen we dat de Here God persoonlijk Eva naar Adam had gebracht nadat hij haar uit een rib van Adam had geformeerd. Als we dit combineren met het bovenstaande citaat dan is niet zo moeilijk om voor te stellen wat de Heer mogelijk tegen Adam en Eva heeft gezegd. Misschien heeft Hij, zoals vermeld,  tegen hen gezegd,, Adam, hier geef ik mijn dochter Eva, behandel haar goed. Je moet van haar houden zoals je van je eigen vlees houdt. En Eva, Mijn dochter, gehoorzaam Adam zoals je Mij zou hebben gehoorzaamd”

 

Als er in de Bijbel gesproken wordt over elkaar gehoorzamen en zich aan elkaar onderwerpen, dan wordt hiermee altijd bedoeld in overeenstemming met Gods wil. Het is dus niet zo dat de ene persoon de ander als een slaaf moet gebruiken. Of dat het ene het andere moet terroriseren. Nee geachte lezer, nee! Dat is niet de opdracht die de Heer aan de man en de vrouw heeft gegeven. Zich aan elkaar onderwerpen, betekent altijd in overeenstemming met de wil van God zoals Hij van jou wil! De uitspraak van “Of we leven of sterven, doen we dat voor de Heer (Romeinen 7:9)” geldt uitdrukkelijk ook binnen het huwelijk. Het gaat steeds om het volbrengen van de wil van de Here God.

 

Zoals uit het bovenstaande citaat duidelijk naar voren komt, wordt de verhouding tussen de man en de vrouw beschreven als de verhouding tussen Jezus Christus en de Kerk. Zoals Jezus Christus de autoriteit heeft over de kerk, zo heeft de man de autoriteit ontvangen van de Heer over de vrouw. Geef alstublieft aandacht aan de relatie: Jezus- kerk en man-vrouw. Hieruit kan echter niet worden geconcludeerd dat de man het recht heeft om zijn vrouw als een slaaf te gebruiken; omdat Jezus de kerk ook niet heeft gebruik als een slaaf! Nee, geachte lezer nee! Integendeel, Hij heeft zich opgeofferd voor de kerk. Zoals Jezus van de Kerk houdt en haar onderhoudt, precies op dezelfde manier dient de man van zijn vrouw te houden en voor haar te zorgen. Ondanks dat Jezus Christus de autoriteit heeft over de kerk; heeft Hij altijd gediend en plaats van zich te laten dienen. Hij zegt bijvoorbeeld,, Neem een voorbeeld aan de Mensenzoon: hij is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen en zijn leven te geven in ruil voor het leven van veel anderen.’ (Matteüs 20:28)

 

…………………. Vrouwen, onderwerp u aan uw man als aan de Heer……..

 

Hier staat niet geschreven “onderwerp u aan uw man, omdat de man zo’n goede kerel is”, nee, geachte lezer nee. Het is een opdracht van de Here God om je aan je man te onderwerpen. Dit betekent nog niet dat de man zo’n goede kerel is. Je onderwerpen aan je man betekent het respecteren en eren van je hemelse Vader. Door het respecteren van Zijn Wet zeg je tegen hem,, Ja, Hemelse Vader, Ik zal Uw Woord en Wil gehoorzamen”. Door het gehoorzamen van je man, geef je blijk van je geloof en voer je taak uit die je van de Schepper hebt gekregen.

 

………… Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn kerk heeft liefgehad: hij heeft zijn leven voor haar gegeven. Dat deed hij om haar aan God toe te wijden; hij waste de kerk schoon door het waterbad en het woord, om haar stralend naast zich te plaatsen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onberispelijk…………

 

De betekenis hiervan kan als volgt worden weergegeven: Omdat Jezus Zijn leven heeft gegeven voor de Kerk, dat wil zeggen voor iedereen die Hem aanvaarden als hun Redder, is de kerk schoongemaakt en geheiligd door het offer van zijn bloed vergoten op het kruis op de berg Golgotha. Als een Christen een ware volgeling van Jezus wordt, betekent dat Jezus hem heeft gezuiverd van top tot teen en zijn zonden zijn volledig vergeven.

Wanneer wij in Christus geloven en zijn geboden naleven dan zullen we leven als heiligen. Een Christen die de geboden van God naleeft is het kind van God. Hij leidt dus een heilig leven.

 

………. Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben als hun eigen lichaam. Wie van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat. Integendeel, hij voedt en verzorgt het; zo doet ook Christus met de kerk, omdat het zijn lichaam is waarvan wij de ledematen zijn…………..

 

Ook hier weer zien we dat de verhouding tussen de man en de vrouw wordt voorgesteld door Christus en de kerk. De ware Christenen vormen allemaal het lichaam van Christus, dat is dus de kerk of de gemeente. Hij is zelf aanwezig in de kerk, Hij beschermt de kerk. Hij zorgt dat de ware Christenen geestelijke vruchten kunnen voortbrengen. Welnu, ook de man moet zijn vrouw liefhebben en beschermen en verzorgen in overeenstemming met zijn plicht die hij heeft gekregen van God.

 

Geef alstublieft uitdrukkelijk aandacht aan… hun vrouw liefhebben ….. houdt van zichzelf …hun eigen lichaam…… zijn eigen lichaam….. zijn lichaam is….

 

Als we proberen om dit in verband te brengen met het feit dat in het begin de Here God Eva formeerde uit een rib van Adam, dan worden vele zaken duidelijk en doorzichtig. Zoals uitgelegd bestaat de man en de vrouw uit één lichaam met twee personen en dat is de reden dat dit zo door de Bijbel wordt onderstreept.

 

…………Dit geheim heeft een diepe zin. Ik persoonlijk betrek het op Christus en de kerk. Maar hoe het zij, voor elke man afzonderlijk geldt dat hij zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en de vrouw moet haar man eerbiedigen. “…………

 

Geachte lezer; hier wordt ons het geheim van het huwelijk uitgelegd. Dit is niets anders dan de relatie tussen Jezus Christus en de kerk. Het feit dat Eva niet tegelijk met Adam werd geschapen vormt een heenwijzing naar Christus en de kerk. De kerk was er wel, maar dan alleen in het geheim; het kon alleen zichtbaar worden als Christus verscheen op de wereld en niet eerder. De kerk is immers het lichaam van Christus en de kerk is uit Christus voortgekomen. De kerk is pas verschenen nadat Christus is verschenen. Want, het geheim -dat is Jezus Christus- was nog niet geopenbaard. Pas na de komst van Christus op deze wereld, kon de kerk aan de wereld verschijnen en niet eerder. Dat is de betekenis van het feit dat Eva een tijd later uit Adam is geformeerd. Daarmee is ook gezegd dat het gezag binnen het huwelijk aan de man komt; omdat de vrouw een tijd later is geschapen. Vandaar dat het Bijbelse gebod: “onderwerp u aan uw man als aan de Heer onverkort overeind blijft.

 

1.5 Conclusie

 

Uit het voorgaande hebben wij de betekenis en het geheim achter het huwelijk geprobeerd voor U te ontrafelen. Wij hebben geleerd dat de betekenis van het huwelijk de relatie tussen Jezus en de kerk weerspiegelt. Om deze reden is het huwelijk een heilige instelling, opgericht door de Here God zelf! Het huwelijk dient voorzichtig, met toewijding en inspanning onderhouden te worden.

 

2. De echtscheiding

 

Nadat we diverse zaken diepgaand hebben behandeld; zullen wij nu overschakelen naar onze vragen omtrent het huwelijk. Het voorgaande verhaal houden we in het achterhoofd en zullen proberen hieronder het antwoord te geven op de volgende vragen: Wat is de visie van de Here God over de echtscheiding? Wat zegt de Bijbel daarover? Hebben de man en de vrouw recht op om na de echtscheiding opnieuw te trouwen?

 

2.1 Antwoord- Echtscheiding

 

De vragen omtrent de echtscheiding zijn in het verleden vaker voorgelegd. Het is bekend dat de echtscheiding, in deze tijd waarbij niet zo nauw wordt genomen met de Goddelijke Wetten, relatief veel voorkomt; ook bij de Christenen. Tot overmaat van ramp zie je dat na de echtscheiding de man opnieuw gaat trouwen en vervolgens zijn tweede huwelijk wordt ook eens gezegend in de kerk; een afschuwelijke daad die volgens ons van een duidelijke minachting voor Gods wetten getuigd.

 

2.2 Jezus Christus over de Echtscheiding

 

De problematiek van echtscheiding heeft ook in vroegere tijden mensen beziggehouden. Tijdens zijn verblijf op deze wereld kreeg ook Jezus met vragen te maken aangaande de echtscheiding. In Matteüs 19:3 stellen de Farizeeërs Jezus een strikvraag en zeggen,, ‘Mag een man van zijn vrouw scheiden om wat voor reden dan ook?”

 

Inderdaad heeft dit onderwerp de mensen altijd beziggehouden. Ondanks dat het hier om een strikvraag van de Farizeeërs gaat; blijkt toch wel dat men interesse had in dit onderwerp en kennelijk benieuwd was naar de visie van Jezus in deze kwestie. Het antwoord van onze Heer is dan ook doeltreffend en zegt,, ‘Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen van het begin af gemaakt heeft als man en vrouw en dat hij zei: Daarom verlaat een man zijn vader en moeder om zich te hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Zij zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens dus niet scheiden.’ (Matteüs 19:4-6)

 

Onze Heer geeft op een niet mis te verstane wijze antwoord aan de farizeeërs en anderen die op dat moment daar aanwezig waren. Hij citeert het oude testament door te zeggen,, Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen van het begin af “; De betekenis hiervan werd aan het begin van dit onderwerp voor U uiteengezet. Geef alstublieft aandacht aan de woorden van onze Heer als Hij zegt,, Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens dus niet scheiden”. Dit behoeft in feite geen verdere uitleg! Waarlijk, waarlijk, de woorden van ons Heer zijn van veel hogere orde dan de beslissing van de bisschop of een patriarch die een huwelijk ontbindt!

 

Hoe afschuwelijk is het dan niet dat een geestelijke de echtscheiding goedkeurt? Waar haalt een dergelijke figuur zijn autoriteit vandaan om Gods wet aan zijn laarzen te lappen? Welke Patriarch, monnik, bisschop, pastoor of dominee is groter dan onze Schepper en God Jezus Christus? Hoe schaamteloos en verwerpelijk is het dan niet wanneer de geestelijke het heft in handen neemt en Gods Wet omzeilt voor persoonlijk verrijking?

 

Het is duidelijk dat de echtscheiding uit den boze is volgens onze Heer! In praktijk zie je helaas vele zogenoemde Christenen die, om uiteenlopende redenen, toch gaan scheiden; een afschuwelijke gebeurtenis met alle gevolgen van dien voor beide partijen. Geachte lezer, U dient als een christen de consequentie van de uitspraak,, Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens dus niet scheiden” beslist niet onderschatten; het is een onweerlegbare fundament die simpelweg niet anders valt uit te leggen.

 

Wanneer een geestelijk de echtscheiding van een christen echtpaar goedkeurt; dan negeert zo’n persoon de autoriteit van de Heer en neemt daarmee plaats op de stoel van de Heer. Immers, de taak van een geestelijke wordt duidelijk in de Bijbel omschreven. Apostel Petrus beschrijft de taak van een geestelijke (Patriarch, Bisschop, Monnik, pastor, Dominee) als volgt,, Nu de bestuurders onder u. Als uw ambtgenoot, als ooggetuige van het lijden van Christus, en deelgenoot van de glorie die geopenbaard zal worden, vraag ik u: hoed de kudde die God u heeft toevertrouwd, zoals hij het graag ziet: niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar belangeloos. Overheers degenen niet voor wie u te zorgen hebt, maar wees een voorbeeld voor uw kudde (1 Petrus 5:1-3)

 

……. zoals hij het graag ziet:…..; Precies! Sta alstublieft hier stil en haal diep adem! Het gaat dus om de Wil van de Heer en zeker niet om de beslissingen van de mensen! Hoe weten we de Wil van de Heer? Gewoon de Bijbel op naslaan! Hier wordt overduidelijk de taak van de geestelijke omschreven; namelijk binnen de grenzen die God heeft gesteld en niet de grenzen die door de geestelijken zelf zijn ingesteld. Het is niet van belang wat het volk wil; maar de Wil van de Schepper van de hemel en aarde, die in de Bijbel wordt geopenbaard, is van doorslaggevende betekenis. De geestelijke zal, in overstemming met zijn verantwoordelijkheid en taak, altijd het Woord van God boven de wil van de mensen volgen. Doet hij dat niet, dan is hij een valse geestelijke! Zelfs als de meerderheid van het volk iets anders wil; dan is de taak van de geestelijke om de Wil van de Heer te gehoorzamen. In dit verband lezen wij,, Al doet ook de meerderheid kwaad, sluit je niet bij hen aan (Exodus 23:2). Precies! En dit geldt voor iedere ware Christen!

 

Het woord van onze Heer dient altijd onverkort, in het geval van huwelijk, worden verkondigd en wel als volgt, namelijk,, Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens dus niet scheiden”. Het is de taak van iedereen; maar doch speciaal de geestelijkheid.

 

……maar wees een voorbeeld voor uw kudde…..Het is uitermate van belang dat het gedrag van een geestelijke in overstemming dient te zijn met Gods Woord om voorbeeld te zijn voor de kudde Gods. Een geestelijke is een zaakwaarnemer van de Heer, vandaar dient zijn gedrag in overstemming te zijn met de Wil van de Heer (Titus 1:6-9). Geregeld horen we tijdens de kerkdienst dat een geestelijke zegt,, volg niet onze daden maar volg hetgeen wij U zeggen”. Dit is echter niet in overeenstemming met hun opdracht; daar de Bijbel duidelijk zegt dat een geestelijke een voorbeeld dient te zijn voor de kudde. Op deze wijze negeert de geestelijke zijn opdracht die hij van de Heer heeft ontvangen waardoor eenvoudige gelovigen worden misleid. Om deze reden is het onjuist om te zeggen,, volg niet onze daden maar volg hetgeen wij U zeggen”, omdat een geestelijke een voorbeeld moet zijn als dienaar van God om mensen te stimuleren zijn voorbeeld te volgen. Dat is gewoon zijn opdracht en een verplichting naar de Heer toe!

 

Wij gaan nu verder met onze onderwerp aangaande de echtscheiding. Zoals wij weten geven sommige geestelijken, zonder enige aarzeling, hun goedkeuring aan iedereen die het wil scheiden; als je maar beetje met een goed verhaal aankomt. Verder is het zo dat kinderen van sommigen van hen ook zijn gescheiden en opnieuw zijn getrouwd of in een ander geval getrouwd zijn met een vrouw die al gescheiden was. Geen goed voorbeeld naar het volk toe, zeker als wij kijken naar Titus 1:7-9.

Het gedrag en de onbetrouwbaarheid van sommigen van de hedendaagse geestelijkheid naar de Here God toe in beschouwing nemend; zegt Apostel Paulus over dergelijke lieden,, Want ik weet dat na mijn heengaan woeste wolven bij u zullen binnendringen en de kudde niet zullen sparen. Ja, uit uw eigen kring zullen lieden voortkomen die de waarheid zullen verdraaien, om de leerlingen achter zich te krijgen (Handelingen 20:29-30).

 

Deze zijn de valse herders; deze zijn de valse geestelijken en leken die de Wil van de Heer gewoon negeren; deze zijn lieden die alleen maar geïnteresseerde zijn in hun persoonlijke welzijn en belangen. Geef alstublieft aandacht aan de woorden… uit uw eigen kring. .. Dit betekent dat deze valse figuren, dat zijn geestelijken en het gewone volk die de waarheid willens en wetens negeren, zich in de gemeenschap zelf bevinden; dat wil zeggen; ze maken deel uit van de gemeenschap. Waarschijnlijk is het om deze reden te doen dat de Bijbel zegt,, Want ongemerkt zijn bepaalde lieden, van wie de veroordeling al lang tevoren is vastgelegd, bij ons binnengedrongen; goddeloze mensen, die de goedheid van onze God gebruiken als dekmantel voor hun losbandig leven en die onze enige Heer en meester, Jezus Christus, loochenen (Judas 5)”

 

Dit betekent nu dat deze mensen geen vreemden zijn! Nee, het gaat hier uitdrukkelijk om mensen die zich binnen de gemeenschap bevinden. Hun gedrag is zo afschuwelijk en zo anti-God dat de Bijbel zegt over hen… woeste wolven bij u zullen binnendringen …..

 

In iedere huwelijk komen onderlinge “schermutselingen” voor. Bij het geringste ongemak besluiten sommigen om naar de geestelijkheid te stappen om te scheiden. Wat je vaak ziet is dat de man een papiertje van ontslag van zijn “eerste” huwelijk meekrijgt om vervolgens naar Syrië te gaan om een nieuw partner te zoeken om daarna opnieuwe te trouwen in de kerk. Dit is niet alleen een minachting voor de partner die achterblijft; maar tegelijkertijd een gruwel in de ogen van de Here God, de Schepper van de hemel en de aarde. Zelfs wanneer deze lieden, die naar Syrië gaan voor nieuw partner, een toestemmingsbrief van een engel uit de hemel zouden krijgen; dan nog heeft men geen enkel recht op Bijbelse basis om te scheiden en opnieuw te trouwen; omdat de Wetten van de Here God van veel hogere orde zijn dan de wetten en de besluiten van de mensen (Galaten 1:6-10). Zo simpel is het!

 

2.3 Een gruwel in de ogen van de Heer

 

Dat de Here God inderdaad een afschuw heeft aan de echtscheiding blijkt wel als we de Bijbel doorlezen. Een buitengewone duidelijke stellingname tegen de echtscheiding lezen wij in Maleachi 2:16, namelijk,, De almachtige Heer, de God van Israël, zegt: ‘Ik verafschuw het wanneer iemand zijn vrouw verstoot. Het is even erg als moord. Beheers je en blijf je vrouw trouw.’

 

Geachte lezer, overbodig om te zegen; maar toch om misverstanden te voorkomen: wat voor de man geldt, geldt dus ook uitdrukkelijk voor de vrouw. In onze tijd komt ook voor dat de vrouw haar man afstoot in plaats van dat de man dat doet.

 

Hoe het ook zei; de Heer laat hier geen gras overgroeien; namelijk dat het een afschuwelijke daad is als een man van zijn vrouw scheidt; ja zo afschuwelijk dat het op gelijke voet wordt gesteld met de moord! En dat zegt toch heel wat! In het begin hebben we gezien dat de Here God zelf betrokken is geweest bij het tot stand brengen van het huwelijk. Het is om deze reden dat de Heer afschuw heeft aan de echtscheiding.

 

Nu geachte lezer volgt een vraag: Wanneer de Here God zegt,, Ik verafschuw de echtscheiding” en vervolgens geeft een geestelijke zijn goedkeuring aan een echtscheiding; met wat voor geestelijkheid hebben we hier te maken denkt U? Is een dergelijke geestelijke een ware of valse herder? En hoe moeten we dit begrijpen als we ons de uitspraak herinneren van,, hoed de kudde die God u heeft toevertrouwd, zoals hij het graag ziet

 

Is dergelijke gedrag in overeenstemming met de Wil van God? En wat betekent dit voor hen die na hun echtscheiding opnieuw in de kerk gaan trouwen en praat gaan op hun “Christen” zijn? Immers; de Here God maakt zeker geen grapje als Hij zegt,, Ik haat de echtscheiding….

 

2.4 Je hebt met de Heer gebroken ….

 

We komen straks hierop terug; maar alvast nu al een schoot voor de boeg over de consequentie van de echtscheiding. De Heer zegt,, Bovendien overstromen jullie het altaar van de Heer met je tranen. Je huilt en je zucht omdat de Heer niet langer je offers wil aanvaarden. En dan vragen jullie je nog af waarom! Omdat je de vrouw met wie je op jeugdige leeftijd trouwde, ontrouw bent geworden. De Heer zelf is getuige geweest dat je haar trouw beloofde, toen ze je vrouw werd. Heeft God je niet één van geest en lichaam met haar gemaakt? Het was zijn bedoeling dat jullie kinderen zouden hebben die God werkelijk trouw zouden zijn. Beheers je daarom en laat niemand van jullie ontrouw zijn aan zijn vrouw (Maleachi 2:13-15)

 

Als U bij het lezen van dit citaat niet schrikt; dan heeft U de betekenis niet begrepen! Geef alstublieft daarom aandacht aan…. Heer zelf is getuige geweest dat je haar trouw beloofde niet één van geest en lichaam met haar gemaakt?….

 

In het huwelijk is de trouw aan elkaar zo vreselijk van belang dat de Heer breekt met diegene die afwijkt van deze trouw. Maar wat te denken nu van diegene die scheiden en opnieuw trouwen? En wat te denken van de geestelijke die dergelijke huwelijk opnieuw inzegent?

 

2.5 Niet alleen de geestelijkheid

 

Wij hebben uit het voorgaande gezien dat de echtscheiding een gruwel is in de ogen van de Schepper van de hemel en aarde. In feite is het overduidelijk uit de Woorden van onze God Jezus Christus als zegt,, Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens dus niet scheiden”.

 

Wij hebben ook gezien dat de dwaling van de echtscheiding voor een belangrijk deel wordt toegelaten door de geestelijkheid; doordat ze meewerken aan het ontbinden van het huwelijk en opnieuw inzegenen van een nieuw huwelijk. Daarom halen deze lieden de Woede van de Heer om hun hals.

Toch moeten wij eerlijk zijn en niet alleen de geestelijkheid de schuld geven maar ook het gewone volk heeft hier de schuld aan.

 

Over het gedrag van het gewone volk die van God is verwijderd lezen wij,, Want er komt een tijd dat de mensen niet langer willen luisteren naar de gezonde leer, maar hun eigen begeerten volgen en een aantal leraren om zich heen verzamelen die zeggen wat ze graag horen. Ze zullen voor de waarheid hun oren sluiten en alleen aandacht hebben voor mythen (2 Timoteüs 4:3-4)

 

Anders geformuleerd: Het feit dat valse geestelijken de Christelijke gemeenschap binnendringen is voor een deel te danken aan de gemeenschap zelf; omdat men geen prijs meer stelt op de ware Christelijke leer; maar eerder geïnteresseerd is om hun lage begeerten te volgen en hun oren voor de waarheid te sluiten. En dit vormt ook het probleem van de echtscheiding; immers het is de weg van de minste weerstand. En als jouw beslissing ook nog eens wordt goedgekeurd door de geestelijkheid; dan is dat mooi meegenomen. En inderdaad; het volk heeft aantal “leraren” (=geestelijken en anderen) om zich heen verzamelt die zeggen wat ze graag willen horen. En dat is precies het probleem van de huidige tijd; namelijk: valse geestelijken en valse volk.

 

2.6 Is er geen enkele mogelijkheid om te scheiden?

 

Wij hebben gezien dat een ware Christen niet is toegestaan om te scheiden als wij kijken naar de Gods Wet. De Bijbel is zeer duidelijk over deze kwestie!

 

Echter, de omstandigheden binnen een huwelijk kunnen soms zo vreselijk zijn, dat alleen een echtescheiding een oplossing lijkt te bieden. Veel ruzie, haat, minachting, wroeging en woede naar elkaar toe kunnen een huwelijk vreselijk onder druk zetten waardoor de beide partijen geen respect meer voor elkaar hebben. Ja, zo vreselijk dat alleen een echtscheiding een oplossing lijkt te bieden. Ze behandelen elkaar als vijanden met als gevolg dat de situatie voor beiden ondraaglijk wordt. In dergelijke gevallen lijkt de echtscheiding, vanuit de menselijke optiek bezien, de enige oplossing voor het probleem te zijn. De drempel om te scheiden in zulke situaties is zeer klein. Om eind te maken aan onderlinge haat, ruzies, woede en minachting, is men gauw geneigd – afgaande op de normen en waarden van deze tijd- om te zeggen dat de beste oplossing is om te scheiden.

We kunnen daarom de vraag stellen of de mannen en de vrouwen nooit van elkaar mogen scheiden. M.a.w. geeft de Bijbel hierover klein beetje duidelijkheid of niet?

 

2.6.1 Alleen in geval van ontrouw

 

Onze Here Jezus Christus zegt,, Maar ik zeg u: wie van zijn vrouw scheidt, maakt haar tot een echtbreekster als ze opnieuw trouwt, behalve in het geval van ontucht. En de man die met haar trouwt, pleegt ook echtbreuk.’ (Matteüs 5:32)

 

Dat is het antwoord op onze vraag namelijk: Alleen in geval van ontucht, dus het plegen van seks buiten het huwelijk om, geeft de man en de vrouw het recht om te scheiden.

 

De vraag dient meteen zich aan van: wat kan men doen na de echtscheiding? Heeft de persoon die het recht heeft aan zijn kant toestemming van de Heer om opnieuw te trouwen vanwege de ontrouw van de andere partij? Ook het antwoord op deze vraag wordt door onze Here Jezus Christus gegeven; namelijk: Jezus zei tegen hen: ‘Een man die zijn vrouw wegstuurt en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover zijn eerste vrouw, en als een vrouw haar man verlaat en met een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk.’ (Markus 10:11-12))

 

Geef alstublieft nauwkeurig aandacht aan de woorden van onze Heer Jezus Christus! Hij laat geen gras over groeien als Hij zegt dat het opnieuw trouwen niets anders dan hoererij is en dat zegt toch heel wat! Dit is niet zomaar een uitspraak die je gewoon kunt omzeilen! Het is overduidelijk en boven iedere twijfel verheven over de vraag of men na de echtscheiding opnieuw kan trouwen of niet!

 

Wij hebben al in het voorgaande ruim aandacht aan besteed; toch kan dit niet genoeg worden herhaald om de nadruk te leggen op de bandeloosheid van deze tijd over de Goddelijke normen en waarden die bijna overal met de voeten worden getreden. Het komt namelijk met regelmaat van de klok voor dat sommige “Christenen” gaan scheiden. De partij die het recht aan zijn /haar kant heeft, gaat vervolgens naar de geestelijke, in dit geval de verantwoordelijke bisschop, en vraagt voor een verklaring om opnieuw te mogen trouwen. Alsof de echtscheiding in de ogen van de Heer niet gruwelijk genoeg is; wordt tot overmaat van ramp het tweede huwelijk ook nog eens in de kerk ingezegend; een gruwel in de ogen van de Heer! Dit is werkelijk een anti-Goddelijke gedrag afkomstig van de afgrond! Dit heeft niets, maar dan ook niets te maken met het Christendom zoals deze wordt uitgelegd in de Bijbel. Integendeel, dit is wat de Bijbel zegt,, de valse Christendom”. Men negeert compleet de Wil van de Here God en volgt z’n eigen wil en begeerten! Hoe durven deze geestelijken toch om zo’n huwelijk in te zegenen? Het zijn dergelijke elementen waarvan de Bijbel zegt,, Zij beweren God te kennen, maar hun daden spreken dat tegen. Het zijn afschuwelijke mensen, die niet willen luisteren en die voor niets deugen “ (Titus 1;16).

 

Het is waarschijnlijk om deze reden dat de Here God klaagt over hun afschuwelijke gedrag en zegt,, ‘Dit volk eert mij alleen met woorden, ze bewijzen mij slechts lippendienst, maar hun hart is niet bij mij. Hun ontzag voor mij is door mensen opgelegd en aangeleerd” (Jesaja 29:13)

 

Ziet U dit geachte lezer? Deze zijn de valse Christenen binnen een gemeenschap. Ze beweren God te kennen alleen met hun “lippen”, terwijl het in werkelijkheid om afschuwelijke leiden gaat die zich “Christenen” noemen.

 

2.6.2 Ongehuwd blijven …

 

De Apostel Paulus zegt over de consequentie van de echtscheiding,, Voor gehuwden is er een gebod, niet van mijzelf maar van de Heer: een vrouw mag haar man niet verlaten. Als ze hem toch verlaten heeft, moet ze ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. Ook een man mag zijn vrouw niet verstoten” (1 Korintiërs 7:11)

 

Precies geachte lezer precies! Het is duidelijk dat beiden niet mogen scheiden volgens Gods Woord. Maar als men, om welke reden dan ook, toch besluit om te scheiden dan moet men of: ongehuwd blijven of zich met de partner verzoenen!

Hieruit wordt duidelijk dat de Heer geen gras over laat groeien omtrent de vraag of men na de echtscheiding – die al een gruwelijke daad is in Zijn ogen- al dan niet mag trouwen. Veronderstel nu dat je na je echtscheiding een papiertje hebt gekregen van de bisschop waarin je huwelijk wordt ontbonden; laat alstublieft dan het volgende goed tot U doordringen: U overtreedt op dat moment de wet van de Here God; omdat het papiertje van de bisschop niets voorstelt in vergelijking met de Wil van de Heer die in de Bijbel wordt geopenbaard!

 

Daarom geachte lezer, moeten we goed opletten bij het kiezen van onze toekomstige vrouw/man. We moeten ons goed bewust zijn van onze keuze; omdat het onze hele leven in het geding is! Probeer uit te vinden of de persoon waarmee je wilt trouwen daadwerkelijk een ware Christen is! We moeten proberen om na te gaan of wij onze komende vrouw/man wel lief kunnen hebben volgens de liefde die de Here God ons voorschrijft; dezelfde liefde die Hij gaf aan Adam en Eva toen Hij het huwelijk installeerde. We moeten goed onderzoeken of wij bij elkaar passen. Onze aandacht mag niet gaan naar uiterlijkheden, maar de innerlijke schoonheid. Al deze zaken dienen we nauwkeurig uit te zoeken, voordat men besluit om te trouwen en om daarmee vele ellende niet alleen jezelf; maar ook anderen te besparen.

 

2.6.3 Wanneer hebben de man en de vrouw dan toch het recht om op nieuw te trouwen?

 

Het is ons duidelijk geworden dat de echtscheiding beslist niet is toegestaan en in strijd is met de Wil van de Heer. Als men toch gaat scheiden, dan mag men absoluut niet opnieuw trouwen. De Here God is heel duidelijk hierover! Er zijn echter omstandigheden waarbij wel ruimte is om opnieuw te trouwen. Hieronder zal dit worden toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden:

 

2.6.4 Overlijden van de partner

 

In Romeinen 7:2-3 lezen we,, Een getrouwde vrouw bijvoorbeeld is door de wet aan haar man gebonden zolang hij leeft. Maar als hij sterft, geldt de wet niet meer die haar aan hem bond. Houdt ze het tijdens het leven van haar man met een ander, dan vinden de mensen haar met recht een echtbreekster. Maar als haar man gestorven is, dan is ze wettelijk niet meer aan hem gebonden en begaat ze geen echtbreuk als zij trouwt met een ander

 

Zoals je ziet, mag men op geen enkel manier scheiden en hertrouwen. Pas wanneer één van hen overlijdt, dan heeft de ander het recht om opnieuw te trouwen. Alleen op deze manier is het toegestaan om te hertrouwen; omdat men niet meer aan elkaar is gebonden door de Gods Wet.

 

2.4.5 Jonge weduwen

 

In 1 Timoteüs 5:14 lezen we,, Daarom wil ik dat jonge weduwen hertrouwen, kinderen krijgen, hun huishouden doen en onze tegenstanders geen aanleiding geven kwaad van ons te spreken”

 

We zien hier dat Paulus de jonge weduwen aanmoedigt om opnieuw te trouwen. Een jonge vrouw is nog in de kracht van haar leven en heeft nog een hele leven voor zich. Het beste voor zo’n jonge vrouw is dan om te trouwen om zo niet in de striknetten van de Satan te geraken. En waarom zou ze hiervan niet mogen genieten? Dit geldt uiteraard ook voor een jonge man waarvan z’n vrouw is overleden.

2.4.6. Conclusie

 

Wij hebben diverse zaken besproken in relatie met de echtescheiding, opnieuw trouwen en het huwelijk. We kunnen nu de volgende conclusies trekken.

 

 1. Het huwelijk is een instelling van God en Hij heeft het gezegend; Hij is persoonlijk erbij betrokken.
 2. De diepe betekenis van het huwelijk wordt symbolisch weergegeven door de verhouding tussen Jezus en Zijn kerk. De vijand van Jezus Christus is de satan. Het is de Satan die probeert om deze liefdevolle verhouding tussen Jezus en Zijn kerk kapot te maken. De Satan is constant bezig om twijfels in de harten van de gelovigen te zaaien omtrent Jezus Christus. Uiteindelijk zal de Satan in de poel van het vuur worden verworpen en zal voor eeuwig worden gepijnigd. Het komt vaak voor dat een huwelijk kapot gaat door de bemoeienis van de buitenstanders. Vaak bemoeien of de schoonouders van de jongen of de schoonouders van het meisje zich met het huwelijk. Door deze bemoeinissen wordt er onvrede en haat gesticht tussen het echtpaar. Na tijdje “doorsudderen” neemt deze haat en onvrede toe waardoor men uiteindelijk besluit om te scheiden. De Here God moge hen genadig zijn, maar zij die verantwoordelijk zijn voor het kapotmaken van het huwelijk zullen een afschuwelijke vernietigende straf krijgen. Het ware beter voor hen als ze niet uit de buik van hun moeder waren geboren en op deze wereld gekomen. (Matteüs 18:6-7). In feite hebben deze mensen, symbolisch gezien, de liefde tussen Jezus en Zijn kerk vernietigt door het kapotmaken van een huwelijk. Het is daarom gerechtvaardigd om te zeggen dat dergelijke lieden dezelfde straf zullen krijgen als de Satan; de bedenker van de vernietiging.
 3. Echtscheiding is niet toegestaan behalve in het geval van hoererij. Als men toch besluit om te scheiden, dan mag men niet opnieuw gaan trouwen, zolang de andere partij nog in leven is.

 

Onze Here Jezus Christus zegt: Wat God heeft samengevoegd, mogen mensen dus niet scheiden. (Mattheüs 19:4-6). Als een geestelijke toestemming geeft om te scheiden, dan heeft dat vanuit het Bijbelse standpunt gezien geen enkel waarde. Het Woord van onze Here Jezus Christus heeft veel en veel meer waarde dan de beslissing van een geestelijke. Onze Here Jezus Christus zegt niet voor niets “ Hemel en aarde gaan voorbij maar Mijn woorden blijven van kracht (Mattheüs 24:35 ). Dat is ook de reden dat we door de hele Bijbel worden gewaarschuwd om alleen Jezus Christus te gehoorzamen en onze ogen op Hem te richten. In Hebreeërs lezen we dit als volgt: ”Broeders en zusters, u die God toebehoort en deel hebt aan een hemelse roeping: richt uw ogen daarom op Jezus die God gezonden heeft als de hogepriester van het geloof dat wij belijden (Hebreeërs 3:1) “ .

 

Daarom geachte lezer, het gaat om Jezus om Jezus en nog eens om Jezus. Hij is het middelpunt van alles.

Hij is voor ons gestorven. Hij is het licht der wereld die de ogen van de mensen openmaakt. We mogen daarom de beslissingen van mensen nooit, maar dan ook nooit hoger achten – ongeacht de goede bedoelingen- dan onze Here Jezus Christus, waar alle eer en roem toekomt tot in eeuwigheid, Amen!

 

Onze Heer zegt,, ‘Een man die zijn vrouw wegstuurt en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover zijn eerste vrouw, en als een vrouw haar man verlaat en met een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk.’ " (Markus 10:11)

 

3. Maagdelijkheid, Kuisheid

 Waarom moet een Christen voor het huwelijk maagd zijn?

Wat is het oordeel van de Here God over hen die ontucht plegen en vreemd gaan?

 

Vandaag de dag lijkt het begaan van seks buiten het huwelijk en andere gerelateerde zaken heel normaal te worden beschouwd in de Westerse Wereld en worden vaak zelfs aangeduid als “liefde”. Het morele verval neemt toe bij alle rangen en standen van de huidige samenleving. Het begint bij de president van een land die een “geheime relatie” heeft en het eindigt bij de tuinman. Het is bekend dat velen voor het huwelijk zich ook schuldig maken aan het leven van bandeloosheid en het morele verval. Sommigen zetten deze verwerpelijke levenswijze voort na het huwelijk. Het is uiteraard ook bekend dat vele “zogenoemde Christenen” betrokken zijn bij dergelijke afschuwelijke praktijken. Door het verrichten van seksuele handelingen buiten het huwelijk om, spotten deze mensen met de majesteit van de Here God. Soms lijkt het alsof ze slapen en hun gruwelijke gedrag niet in de gaten hebben. Hieronder zal aan de hand van enkele voorbeelden het antwoord van de Here God worden toegelicht op de morele perverse zedeloosheid en verval.

 

 

Onze Heer zegt,, Gelukkig zij die hun gewaden wassen, zodat zij recht krijgen op de vrucht van de levensboom en zij door de poorten de stad binnengaan. Daarbuiten zijn de honden: zij die magie bedrijven en ontucht, de moordenaars, de afgodendienaars, iedereen die de leugen bemint in woord en daad. " (Openbaring 22:14-15)

 

3.1 De heiligheid van het lichaam van een christen

 

Het lichaam van een ware Christen is de tempel van de Heilige Geest; dit betekent dat een ware Christen nooit zijn lichaam zal gebruiken voor seksuele uitspattingen. Hieronder volgen enkele citaten dit de Heiligheid van het lichaam benadrukken:

 

 • Maar u laat u niet leiden door het zondige ik maar door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Wie de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus niet toe. (Romeinen 8:9)
 • U weet toch dat u Gods tempel bent en dat Gods Geest in u woont. Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen. Want Gods tempel is heilig, en die tempel bent u (1 Korintiërs 3:16-17)
 • Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u van God hebt ontvangen? U behoort uzelf niet toe. Want u bent gekocht en de prijs is betaald. Gebruik dus uw lichaam om God te verheerlijken. (1 Korintiërs 6:19-20)
 • Denk niet dat de Schrift zonder reden zegt: De geest die hij in ons liet wonen, eist hij geheel voor zichzelf op.  (Jacobus 4:5)

 

Het is duidelijk dat het lichaam van een Christen toebehoort aan de Here God. Hij/zij zal zijn/haar lichaam gebruiken om de Heer te verheerlijken en niet voor wellustige zedeloze praktijken. Het lichaam van een Christen is geen object die je zomaar naar hartelust kunt gebruiken; nee geachte lezer nee! U behoort de Here God toe, omdat de prijs voor Uw lichaam is al betaald en wel door Jezus Christus op de berg Golgotha door het vergieten van Zijn bloed. Om deze reden zegt de Bijbel,, Weet u niet, dat uw lichaam deel uitmaakt van het lichaam van Christus? Zal ik dan een deel van Christus’ lichaam nemen om het tot een deel te maken van het lichaam van een hoer? Dat nooit! Ik hoef u toch niet te zeggen dat wie zich hecht aan een hoer, één lichaam met haar wordt. Want de Schrift zegt: Met hun tweeën worden ze één lichaam. Maar wie zich hecht aan de Heer, wordt geestelijk één met hem (1 Korintiërs 6:15-17)

 

Dit citaat verklaart heel veel. Diegenen onder de Christenen die zich schuldig maken aan buitenechtelijke seksuele praktijken bevuilen hun lichaam, omdat hun lichaam één wordt met het lichaam van de prostitué. Zoals gezegd; behoort het lichaam van een ware Christen Jezus Christus toe. Wanneer nu een Christen zijn lichaam bevuilt met het lichaam van een hoer; dan bevuilt hij in diepere zin het lichaam van Jezus; daar zijn lichaam een deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Onderschat de consequentie hiervan alstublieft niet! Immers, de Bijbel maakt geen grapje als we lezen,, …. Met hun tweeën worden ze één lichaam. En wat denkt U hiervan wanneer de Bijbel zegt,, …. Maar door ontucht te doen zondigt de mens tegen zijn eigen lichaam ?

 

Wat te denken van hen die in de weekenden zich op uit leven en perverse seksuele immoraliteiten begaan? Wat te denken van hen die hun vrouwen bedriegen en naar hoeren gaan? Wat te denken van de meisjes die hun lichaam gebruiken als “lustobject” en voor “plezier” alsof het allemaal hele normaal is? En wat te denken van de jongeren die hun vader en moeder bedriegen door het begaan van vreselijke immoraliteiten? Je hoeft geen Bijbelopleiding te hebben genoten om te ontdekken dat diegenen die zich bezighouden met dit soort zondige praktijken in feite kunnen vergeten; tenzij men zich uitdrukkelijk van afkeert. Met hun gedrag spotten ze met de Majesteit van de Here God; omdat hun lichaam niet is geschapen voor dergelijke perverse handelingen. Dergelijk gedrag wordt beslist niet onbestraft gelaten; daar we lezen,, Maar opstandige zondaars, zij worden verpletterd, wie de Heer verlaten, gaan te gronde” (Jesaja 1:28)

 

3.2 Maagdelijkheid, zuiverheid en schoonheid voor het huwelijk

 

 

De Bijbel zegt,, Weet u niet dat zij die onrecht doen, geen deel zullen krijgen aan het koninkrijk van God? Maak uzelf niets wijs: mensen die ontucht plegen, afgodendienaars, echtbrekers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldschrapers, drinkers, kwaadsprekers, uitbuiters, zij zullen geen van allen deel krijgen aan het koninkrijk van God. " (1 Corinthians 6:9)

 

Zoals wij in de Bijbel kunnen lezen dienen zowel de man als de vrouw maagd te zijn voor het huwelijk in overeenstemming met de Wet van God, de Schepper van de hemel en aarde. Dit zal worden toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden:

 

3.2.1. Huwelijk in ere houden

 

In Hebreeërs 13:4 lezen we: “Houd in alle omstandigheden het huwelijk in ere en bewaar het huwelijksgetrouw ongeschonden. Wie in ontucht leven en wie overspel plegen, zullen door God veroordeeld worden“

 

Wat betekent “.....het huwelijk in ere bewaren............”? We kunnen hieruit het volgende begrijpen:

 

1.    Voor het huwelijk dient een ware Christen maagd te zijn

2.    De man en de vrouw moeten trouw zijn aan elkaar.

3.    Het huwelijk is heilig, dus moet men ook heel zorgvuldig mee omgaan en onderhouden om zijn eer en heiligheid ongeschonden te houden.

 

Wat betekent: “....Wie in ontucht leven en wie overspel plegen, zullen door God veroordeeld worden....”?

We kunnen hieruit verschillende zaken begrijpen, te weten:

 

1.    Zij, onder de “Christenen”, die buiten het huwelijk seks bedrijven, zullen door God worden bestraft.

2.    Voor een ware Christen is seks alleen mogelijk binnen het huwelijk

3.    Zij die hun vrouw ontrouw zijn door overspel te plegen, zullen worden veroordeeld.

 

3.2.2. Isaak en Rebbeka

 

Het huwelijk tussen Isaac, de zoon van Abraham en Rebekka de dochter van Betuël de Arameeër, de neef van Abraham, staat vermeld in Genesis 24:1-67

Abraham stuurde zijn knecht om Rebbeka voor zijn zoon Isaac te gaan halen bij de Arameeërs in Paddan-Aram. Over Rebbeka wordt ons het volgende verteld: “Rebbeka was erg knap, een jonge vrouw, met wie nog geen enkele man gemeenschap had gehad (Genesis 24:16)”

 

Hieruit leren we dat Rebbeka maagd was. Zij had nog geen seksuele omgang gehad met een man. Er wordt ons hier nadrukkelijk verteld, dat ze “geen gemeenschap “ had gehad met een man. We zien dus, dat kuisheid en maagdelijkheid zeer belangrijk is voor mensen die respect tonen voor de Here God, de Schepper van de Hemel en aarde.

 

3.2.3. Maria, de moeder van onze Here Jezus Christus

 

Toen engel Gabriel de boodschap bracht aan Maria met de mededeling, dat ze zwanger zal worden, reageerde Maria verbaasd en zei: Maar ik heb nog geen gemeenschap (= seks) gehad; hoe is dat mogelijk?(Lucas 1:34) “

 

Maria was nog MAAGD, want dit was de Joodse traditie. Deze traditie was gebaseerd op de Wet van de Here God. Het huwelijk was heilig en om die reden was het gebruikelijk dat de man en de vrouw tot hun huwelijk maagd bleven.

 

3.2.4. De relatie tussen Jezus en de Kerk

 

In 2 Korintiërs 11:2 lezen we: “Ik heb u uitgehuwelijkt aan één man, en ik wil u als kuise maagd bij hem brengen, en die man is Christus”

 

Zo wordt de verhouding tussen Christus en Zijn kerk weergegeven. In Efeziërs 5:21-36 wordt de verhouding tussen de man en de vrouw gelijkgesteld aan de verhouding tussen Here Jezus en de kerk. Iedere ware Christen die Christus toebehoort, moet zich van alle slechte dingen onthouden. Hij moet dus geestelijk “maagd” zijn. Zoals elke Christen geestelijk maagd moet zijn, zo dienen de man en de vrouw maagd te zijn voor het huwelijk.

 

3.2.5. De wet van God in het oude Testament betreffende seksuele reinheid

 

In Deutronomium 22:13 lezen wij,, “Stel dat iemand trouwt maar na de huwelijksnacht alle genegenheid voor zijn vrouw verliest. Hij brengt haar in opspraak en bezorgt haar een slechte naam door te beweren: Toen ik met die vrouw van me gemeenschap had, ontdekte ik dat ze geen maagd was.......:”

 

Hieruit zouden wij de verkeerde indruk kunnen krijgen, door te beweren dat alleen de vrouw maagd moet zijn voor het huwelijk. Dit is echter een misvatting, want zowel de man als de vrouw dienen maagd te zijn. Het geeft duidelijk aan hoe belangrijk de maagdelijkheid is.

(Zie verder 22:23-24; 25-27; 28-30)

 

3.3.Verslaafd zijn van seksuele uitspattingen

 

 

Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker u, iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. ,, (Johannes 8:34)

Uit de voorgaande voorbeelden werd duidelijk dat een Christen de Heer zal gehoorzamen door een kuis en een maagdelijk leven te leiden tot aan het huwelijk. Aan de hand van onderstaande voorbeelden zal dieper worden ingegaan op dit onderwerp; maar dan gefocusseerd op de de zedeloosheid.

 

De seksuele uitspattingen worden in de media gepropageerd en verheerlijkt. Het begaan van zulke uitspattingen wordt gebagatelliseerd en voorgesteld als “liefde”. De toon is altijd van,, vrijheid, doe alles en geniet van alles die je maar wilt. Je moet vrij zijn en je moet zelf kunnen beslissen, inclusief het bedrijven van seksuele uitspattingen”. Dat is min of meer de hedendaagse standaard, dat wordt gepropageerd op de televisie van heden ten dage.

 

Over dit seksuele verval en verwildering staan er tal van voorbeelden als waarschuwingen in de Bijbel vermeld. Bijvoorbeeld in 2 Petrus 2:12-14 lezen we:“ Maar deze lieden zijn, net als redeloze dieren, van nature bestemd om gevangen en gedood te worden. Ze smalen op wat ze niet kennen, en in het kwaad dat ze stichten, zullen ze zelf omkomen. Het onrecht dat ze deden, zal hun worden betaald gezet. Het is hun lust en hun leven op klaarlichte dag in genot te zwelgen. Wanneer ze met u aan tafel zitten, zijn ze een smet en schandvlek op uw gezelschap, omdat ze vermaak scheppen in hun bedriegerijen. In hun ogen staat de begeerte naar overspel te lezen en de zonde worden ze nooit moe. Ze verleiden zwakkelingen en het zijn volleerde geldwolven. Gods vloek rust op hen!”

 

Dit citaat zal hieronder gedeeltelijk worden toegelicht.

 

……….“Maar deze lieden zijn, net als redeloze dieren, bestemd om gevangen en gedood te worden”

 

Een redeloos dier gaat alleen op z’n instinct af. Het denkt niet na, het volgt alleen z’n instinct. Het gedraagt zich in overeenstemming met z’n natuur. Zo worden de mensen vergeleken die zich met seks en aanverwante handelingen bezighouden. Ze zijn geestelijk het spoor bijster. Ze kunnen zichzelf niet meer in de hand houden. Ze worden bestuurd door een innerlijke magische kracht dat de controle over hun lichaam heeft overgenomen. Vandaar dat ze met volle overgave reclame maken voor seksuele uitspattingen en alle aanverwante zaken en dat verklaart waarom ze worden vergeleken met dieren die worden gedreven door hun instinct.

 

………………………“ Ze smalen op wat ze niet kennen, ………….

 

Ze denken heel laatdunkend over zaken waar ze geen verstand van hebben. Zo bespotten ze met het Christelijke geloof, zonder dat ze weten wat dat precies inhoudt. Ze spotten met de Bijbel en bestempelen de Bijbel als “roman” of “achterhaalde boek” of iets wat niet meer van deze tijd is. Zo minachtend denken en handelen deze mensen over de weg van God. Ze proberen de ware Christenen in discredit te brengen door hen bijvoorbeeld uit te maken voor: “Ouderwets “, “ ofze discrimineren de homo’s “ of ze zijn  “ intolerant” enz..enz..

 

Dergelijke lieden zijn in het algemeen brutaal, trots, zelfgenoegzaam en zelfingenomen en tonen voor niemand respect. De Bijbel zegt over hen,, Omdat zij zich niet verwaardigen God te erkennen, geeft hij hen prijs aan hun verwerpelijke ideeën en zo doen ze alles wat niet mag. Ze zijn vervuld van allerlei onrecht, onmenselijkheid, hebzucht en slechtheid, van afgunst, moord, onenigheid, bedrog en boze opzet. Roddelaars zijn het, en kwaadsprekers; brutale en verwaande lieden die God minachten en van zichzelf hoog opgeven; ze zijn vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders; ze zijn onverstandig en onbetrouwbaar; genegenheid of medelijden kennen ze niet. Zij weten hoe Gods oordeel luidt: Mensen die zulke dingen doen, verdienen de dood. Toch gaan zij ermee door, en wat nog erger is, ze hebben plezier in gelijke praktijken van anderen (Romeinen 1:28-32)

 

………………… Het is hun lust en hun leven op klaarlichte dag in genot te zwelgen…………

 

Op televisie wordt op tal van manieren ontucht gepropageerd en gedemonstreerd. Een seksscène wordt verheerlijkt als “liefde”. Verder wordt op tal van manieren reclame gemaakt voor het bedrijven van ontucht. In de modewereld, in de filmindustrie en overal waar geld aan valt te verdienen wordt seks gepropageerd en verheerlijkt. Dit wordt soms bewust en soms onbewust gedaan. Het is reclame maken voor ontucht! Anderen demonstreren hun zogenoemde “liefde” in de straten en parken. Ze zwelgen in hun afschuwelijke genot. Ze zijn slaven geworden van hun innerlijke verlangens zodat ze de totale controle over hun lichaam hebben verloren. Daarmee hebben ze alle waardigheid en menselijkheid verloren en zich compleet overgegeven aan hun wellust.

 

.…. zijn ze een smet en schandvlek op uw gezelschap, omdat ze vermaak scheppen in hun bedriegerijen………………….

 

Als ware Christenen dient men dergelijke lieden op een grote afstand te houden en zeker niet in aanraking komen met hun verderfelijke praktijken die met een valse naam “liefde” wordt genoemd. Dat is de reden waarom de Bijbel zegt,, Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven, die niet omgaat met wie slecht zijn, die niet aan tafel wil zitten met wie alleen maar spotten” (Psalm 1:1). Er zijn bijvoorbeeld velen van de zogenoemde “Christenen” die betrokken zijn in de criminele wereld zoals: vrouwenhandel, drugs en meer van dergelijke praktijken. Sommigen van deze lieden gaan soms naar de kerk. Hun aanwezigheid in de kerk besmeurt in feite de hele dienst; dergelijke normloze lieden dient men gewoon weg te jagen.

 

……………… In hun ogen staat de begeerte naar overspel te lezen en de zonde worden ze nooit moe………………..

 

Zij die een zondige leven leiden, vinden dat normaal, omdat ze slaven zijn geworden van de zonde. Bovendien, wordt ook het bedrijven van zonde door hen als vanzelfsprekend beschouwd en ervaren doordat men een zeker mate van “plezier” ervaart. Daarnaast propageren ze deze verderfelijke levenswijze en proberen zoveel mogelijk mensen met hun dwaling mee te sleuren. Als je met hun zondige praktijken niet ingeeft; wordt je door hen bespottelijk gemaakt en als abnormaal afgeschilderd omdat ze vreemd vinden als je niet met deze uitspattingen meedoet (1 petrus 4;4)

 

Zoals een Christen geniet van zijn/haar relatie met Christus, zo genieten zij die een zondige leven leiden van het kwade. De reden daarvoor is dat ze hun zondige praktijken als vermaak zien. Ze zijn zo verslaafd dat ze elke waarschuwing in de wind slaan. Ze hebben geen enkel belang bij de waarheid. In hun gedrag komt hun ware aard tot uiting.

 

3.4 Houdt immoraliteit, zedeloosheid en verwildering op afstand

 

Een ware Christen dient ieder vorm van vuiligheid en zedeloosheid op groot afstand te houden. Men dient zeker niet betrokken te raken bij dergelijke gruwelijke praktijken. In de volgende voorbeelden zal duidelijk worden dat een ware Christen zijn lichaam zuiver dient te houden van iedere vorm van viezigheid en kwaadheid. Anders, zal hij z’n ondergang tegemoet gaan.

 

 

De Heer zegt,, Want jullie handen zijn met bloed bevlekt, aan jullie vingers kleeft onrecht, over je lippen komen leugens en je tong spreekt kwaad. Geen aanklacht is juist, geen proces is eerlijk, ondeugdelijk zijn de bewijzen, vals de getuigen. Aanklagers en rechters, ze gaan zwanger van boos opzet en baren onheil. " (Jesaja 59:3-4)

 

1.

 

In 1 Korintiërs 7:2 lezen we: Ja, maar om de vele gevallen van ontucht is het beter dat iedere man zijn eigen vrouw heeft, en iedere vrouw haar eigen man.”

 

Hier wordt ons voor de zoveelste maal zeer duidelijk dat seks buiten het huwelijk niet toegestaan is. Om te benadrukken dat een Christen seks alleen binnen het huwelijk mag beleven, wordt ons duidelijk gemaakt door het feit dat iedere man z’n eigen vrouw moet hebben en omgekeerd iedere vrouw haar eigen man moet hebben. Om te voorkomen dat men seks bedrijft buiten het huwelijk, moet men trouwen. Seks buiten het huwelijk is ontucht en als men zich niet bekeert, dan volgt de afschuwelijke ondergang.

 

2.

 

In 1 Korintiërs 6:9 lezen we: “Maak u zelf niets wijs: hoerenlopers, afgodendienaars, echtbrekers, schandejongens, knapenschenders, dieven, gierigaards, drinkers, kwaadsprekers, uitbuiters, zij zullen geen van allen deel krijgen aan het koninkrijk van God

 

Dit is opmerkelijk of niet soms? Bij het bestuderen van dit citaat wordt je niet echt vrolijk. Immers, we zouden hieruit kunnen opmaken dat maar weinigen zullen worden gered. Het is in ieder geval overduidelijk dat niemand ongestraft kan spotten met de Heiligheid en de Majesteit van de Here God. Vermoedelijk is het om deze reden dat onze Heer Jezus Christus zegt,, ‘Want velen zijn uitgenodigd, maar weinigen zijn uitverkoren.’ (Matteüs 22:14). Hieruit moge duidelijk worden dat de meerderheid van hen die zich Christenen noemen, de “naam Christendom” verloren gaat.

Het is niet voldoende om jezelf alleen “Christen” te noemen zonder dit in de praktijken te brengen.

 

Het citaat… geen van allen deel krijgen aan het koninkrijk van God …..is werkelijk verbazingwekkend. Dit citaat laat geen enkel twijfel over het onderwerp in kwestie. Diegenen die zich schuldig maken aan hoererij en andere geretardeerde zaken zullen zeker niet redden; tenzij men tot inkeer komt. Sommigen zeggen,, Ik ga zoveel mogelijk genieten van dit leven, echter als ik oud ben, dan stop ik ermee”. Het antwoord aan dergelijk lieden luidt: ,, U spot met de majesteit en de Heiligheid van de Here God”. Dergelijke ideeën komen namelijk uit de diepte van de Satan zelf. Hoe weet je of je over een dag, een week, een maand nog in leven zult zijn? Zijn al deze zaken niet in de handen van de Here God? Het moge duidelijk zijn dat dergelijke lieden uiteindelijk alleen met zichzelf spotten. Dergelijk duivelse gedachten worden altijd bestraft.

 

Als iemand tot de Heer wil naderen; dan zal hij moeten stoppen met alle zondige praktijken. Door het plegen van ontucht wordt niet alleen het lichaam bevuild, maar ook het geweten. Als gevolg hiervan doet de persoon in kwestie dingen die hij niet moet doen. Zodoende komen velen in de striknetten van de Satan terecht. Voor een Christen is dat erg belangrijk om dit voor de ogen te houden.

 

3.

 

In 1 Korintiërs 6:16 lezen we: “Ik hoef u toch niet te zeggen dat wie zich hecht aan een hoer, lichamelijk één  met haar wordt

 

We hebben gelezen dat wanneer de man en de vrouw seks met elkaar hebben, dan worden ze lichamelijk één. Wanneer nu iemand seks bedrijft buiten het huwelijk om, dan wordt hij lichamelijk één met een hoer.

Hieruit kunnen we leren dat seks buiten het huwelijk door de Here God als hoererij wordt gezien. Wanneer iemand seks bedrijft buiten het huwelijk om, dan besmet hij zijn lichaam. Wanneer zijn lichaam besmet is, dan zal er een zekere drang zijn om dit nog meer te doen. En uiteindelijk raakt men verslaafd aan seks!

 

4

 

In 2 Korintiërs 12:21 lezen we:”.......moeten rouwen om velen die al geruime tijd een zondig leven leiden en zich niet hebben afgekeerd van hun ontucht, hoererij en losbandigheid”

 

Apostel Paulus is in dit citaat uiterst bezorgd over de mensen in de Griekse havenstad Korinte. Sommigen van hen gingen door met hun zondige praktijken; zelfs nadat ze kennelijk waren bekeerd tot het christendom. De Apostel maant deze Christenen om uitdrukkelijk te stoppen met deze afschuwelijke en verwerpelijke levenswijze.

 

5.

 

In Efeziërs 5:3 lezen we: Omdat u God toebehoort, mag er bij u geen sprake zijn van ontucht en van welke vorm van onzedelijkheid of hebzucht ook.”

 

Hier spreekt de Bijbel tot de ware Christenen. Een ware Christen dient zich er bewust van te zijn dat zijn lichaam de tempel is van de Heilige Geest. Dit betekent dat hij zijn lichaam nooit kan gebruiken voor wellustige praktijken die een gruwel zijn in de ogen van de Heer. Nee geachte lezer nee! Een ware Christen is een heilige persoon in al zijn doen en laten. Er zijn er onder de “zogenoemde Christenen” die zedeloosheid begaan. Maar dezelfde mensen lasteren hun buren en hun medechristenen dagelijks. Hun Christen-zijn zegt dus niets! Sommigen van hen zijn zo egoïstisch, zo op geld belust en vol met haat dat hun gedrag bij velen tot ergernis en veroordeling oproept

 

6.

 

In 1 Tessalonicenzen 4:3-5 lezen we: God wil dat u een leven leidt dat Hem is toegewijd. Ga ontucht uit de weg. Ieder van u moet met zijn eigen vrouw omgaan met toewijding en respect. Laat u niet leiden door u driften zoals de heidenen die God niet kennen”

 

God wil inderdaad dat wij een leven leiden dat in overeenstemming is met zijn woord. Dit betekent dat we hoererij en ontucht achter ons moeten laten. Doen we dat niet, dan zal God ons verlaten. Om te benadrukken dat seks alleen binnen het huwelijk mag worden bedreven, wordt ons duidelijk door: Ieder van u moet met zijn eigen vrouw omgaan met toewijding en respect

 

Inderdaad, iedereen moet z’n eigen vrouw hebben. Je mag geen seks bedrijven met andere vrouwen. Het bedrijven van seks buiten het huwelijk wordt beschreven als: “....lage driften”. Je krijgt lage driften als je ergens verslaafd aan bent geraakt. Iemand die verslaafd is geraakt aan drugs kan heel moeilijk van afkomen. Iemand die verslaafd is geraakt aan seksuele uitspattingen buiten het huwelijk om, vindt het heel moeilijk om vanaf te komen.

Maar zeker is, dat de Here God zulke praktijken niet ongestraft laat. Het is afschuwelijk om de levende God als je vijand te hebben. Want de Here God is als een verterend vuur. Alles wordt kapot gemaakt.

 

Het is bekend dat velen die zich “christenen” noemen zich schuldig maken aan deze verwerpelijke praktijken die een gruwel zijn in de ogen van de Heer! Sommigen schijnen zitting te hebben in de kerkenraad. Wat moet men daarvan wel niet denken? En hoe zit het met hen die hun vrouw bedriegen? Hoe zit het met hen die verslaafd zijn aan gokken, liegen, lasteren, misleiden en meer dergelijke prakrijken? Om wat voor Christenen gaat het hier? Hoe heilige zijn ze? Hoe heilige zijn zij die hun vrouw en kinderen thuis laten en zich buiten aan zedeloosheid overgeven? Hoe heilig zijn sommigen die zitting hebben in de kerkenraad? Hoe heilig zijn sommigen die het geld kwijt maken of kwijt hebben gemaakt?

 

Als iemand zegt dat hij een Christen is; dan dient hij invulling daaraan te geven. Iedereen kan zeggen,, Ik ben een Christen”. De vraag is dus: Wat betekent het voor jou? Alleen woorden en verder niets anders? Uit het citaat hierboven blijkt dat de ware Christenen diegenen zijn die een leven leiden in overeenstemming met de Wil van de Here God. De Wil van de Here God wordt geopenbaard in de Heilige Boek de Bijbel. Hieruit volgt dat een Christen zich dient te zuiveren van alle mogelijke viezigheid en ongerechtigheid. Anders zal de Heer ons uit zijn mond uitspugen zoals wij kunnen lezen in Openbaring 3:15-17,, Ik ken uw daden, u bent koud noch warm. Was u maar koud of warm! Maar omdat u lauw bent, en niet warm of koud: daarom zal ik u uitbraken. U zegt: Ik ben rijk, ik heb me van alles voorzien, het ontbreekt me aan niets. Maar u beseft niet hoe

ongelukkig u bent, hoe beklagenswaardig, arm en blind en naakt”

 

Het is niet voor niets dat de Bijbel zegt….. u moet met zijn eigen vrouw omgaan met toewijding en respect……..

 

Het tonen van respect voor je vrouw wil zeggen onder andere: geen seks buiten het huwelijk. Zij die zedeloosheid begaan worden beschreven als: u driften zoals de heidenen die God niet kennen. Je krijgt lage driften als slaaf bent geworden van iets. Voor iemand die verslaafd is aan drugs is het heel lastig om vanaf te komen. Dit geldt ook voor iemand die verslaafd is aan seksuele driften en uitspattingen. Dergelijke gedrag wordt zeker door de Schepper van de hemel en aarde niet ongestraft gelaten. Het is vreselijk om in de handen van de Here God te vallen; omdat de Bijbel zegt,, Het is iets verschrikkelijks, te vallen in de handen van de levende God!” (Hebreeërs 10:31)

 

3.5 Conclusie

 

Uit deze analyse moge duidelijk blijken dat het plegen van seks buiten het huwelijk om een gruwel is in de ogen van de Here God. Ook is duidelijk naar voren gebracht dat volgens de Bijbel een Christen dient maagd te zijn voor het huwelijk. Zowel de man als de vrouw dienen volgens de wet van de Heer maagd te zijn. Diegenen die in de striknetten van de satan zijn gevangen; kunnen beter vandaag dan morgen stoppen met zedeloosheid en bandeloosheid. Immers, hoe weet men of men morgen nog leeft? Het eind resultaat zal zijn… geen van allen deel krijgen aan het koninkrijk van God. 

 

 

Onze Heer zegt,, Maar enkelen van u ….. hebben hun kleren niet bevlekt. Zij zullen met mij in het wit gekleed gaan, want zij zijn het waard. (Openbaring 3:4)