Wat betekent een Christen zijn?

 

Deze vraag is ontstaan naar aanleiding van de vele vragen die door de jongeren werden gesteld tijdens onze Bijbelstudie bijeenkomsten.

image47.gif (4343 bytes) We lezen in de Bijbel,, De Zoon van God is verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken" (1 Johannes 3:8).

Fase .1

Vandaag de dag zijn er veel christelijke groeperingen en kerken. Al deze groeperingen hebben op een of andere manier iets met Jezus Christus te maken. Velen beleven hun christen zijn op een voor hun unieke manier. Elke groepering of geloofsgemeenschap is van mening dat zij de ware weg bewandelen. Geen ťťn van hen ontkent de onjuiste weg te bewandelen. Hoe kan dit nu? Ik bedoel ze hebben allemaal dezelfde Bijbel en toch kijken ze er verschillend tegenaan.

We kunnen ons daarom nu afvragen wat de betekenis is van een christen. Betekent dat we Christenen zijn, wanneer we elke zondag naar de kerk gaan, af en toe vasten, zingen en onze handen omhoog houden? Is de betekenis van Christen zijn, omdat men geen heiden is? Wat onderscheid de Christen van de niet-christenen en anderen? Onderscheiden ze zich van anderen, omdat ze elkaar lief hebben? Of omdat ze geduldig, liefdevol, zonder eigenbelang, zonder haatgevoelens, zonder nijd en zonder afgunst zich  inzetten voor hun mede-christenen? Onderscheiden ze zich van anderen omdat ze in hun doen en laten, zich door Christus laten leiden? Wat maakt een Christen concreet anders? Wat heeft een Christen wel wat iemand anders niet heeft?

Voordat ik de voorgaande vragen behandel, wil ik eerst enkele citaten aanhalen die- zij het indirect- de aandacht van de lezer op ons onderwerp zullen vestigen. Onze Heer Jezus Christus zegt: "Niet iedereen die zich een Christen noemt, is daadwerkelijk ook een Christen; alleen zij die God gehoorzamen zijn Christenen(MattheŁs 7:21-22). En Apsotel Paulus zegt: ".....ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan (2Timoteus 3:5)". Wat is de achtergrondgedachte van de uitspraken van onze Here Jezus Christus en Faulus Sliho? Simon Petrus zegt: "Vroeger zijn er onder het volk valse profeten opgetreden; ook onder u zullen er dwaalleraars verschijnen. Ze zullen verderfelijke ketterijen invoeren en hun Meester die hen vrijkocht, loochenen. Daardoor bespoedigen ze hun eigen ondergang. Velen zullen hen volgen in hun bandeloos gedrag en de weg van de waarheid in opspraak brengen. (2 Petrus 2:1-2)"

Hoe kan dit? Ik bedoel, waarom zegt Apostel Petrus van: "...er zullen onder jullie dwaalleraars verschijnen?". Hiermee bedoelt hij dat er binnen de Christelijke gemeenschap valse figuren zullen opstaan. Deze valse figuren zullen de waarheid verdraaien en de leugen en onrecht introduceren. M.a.w. wat is de achtergrondgedachte van al deze uitspraken? Ze zijn in ieder geval niet voor niets vermeld! Deze uitspraken geven overduidelijk aan dat niet iedereen die zegt dat hij/zij een Christen is, ook daadwerkelijk een Christen is. Wij kunnen daarom terecht de vraag stellen van: wat is een Christen dan?

Het gesprek tussen Jezus en Nicodemus. (Johannes 3:1-4)

Nicodemus was een FarizeeŽr en een lid van de Hoge Raad. FarizeeŽrs waren mensen die het oude testament hadden bestudeerd en ze wisten uitleg hiervan te geven. We zouden kunnen zeggen dat de FarizeeŽrs mensen die een hele hoge theologische opleiding hadden genoten. De opleiding begon meestal bij een heel jonge leeftijd en men werd voor z’n leven een farizeeŽr. Dat zijn dus mensen die werkelijk veel van het oude testament wisten. Ze konden alles uit hun hoofd uitleggen. Wanneer je z’n hoge niveau had bereikt, werd je dan toegelaten tot de hoge raad. De hoge raad was in de tijd van Jezus een orgaan, waar religieuze en politieke zaken werden geregeld. We zouden kunnen zeggen dat Nicodemus een grote professor was in de joodse theologie. Ook apostel Paulus was een heel grote geleerde van de joodse wet en was lid van de Hoge Raad (Galaten 1:14).

Deze Nicodemus – een zeer gelovige man – wilde graag het ťťn en ander van Jezus weten. Hij ging in de nacht naar Hem toe om duidelijkheid te krijgen over diverse zaken. Hier volgt het gesprek tussen Jezus en Nicodemus: "Er was een man die Nicodemus heette. Hij behoorde tot de FarizeeŽrs en was lid van de Hoge Raad. Midden in de nacht ging hij naar Jezus toe. Rabbi, wij weten dat u in opdracht van God de mensen leert. Want niemand kan die machtige daden doen die u doet, als God niet met hem is. Ik zeg u de waarheid, zei Jezus, niemand kan zo maar het koninkrijk van God zien; eerst moet hij opnieuw geboren worden. Nicodemus vroeg: hoe kan iemand die al oud is opnieuw geboren worden? Moet hij soms terugkeren in de schoot van zijn moeder om voor de tweede maal geboren te worden?"

Met "...het koninkrijk van God ..." wordt in de bijbel altijd het eeuwige leven bedoelt. Het leven, dat straks alle ware Christenen in gemeenschap met God de vader zullen beleven. Het nabijheid van voelen, dat is het volmaakte leven. Maar in dit leven, kunnen wij ook iets van het koninkrijk van God ervaren. In dit leven, hebben we Jezus Christus als onze Redder aanvaardt. Daardoor hebben we de toegang tot de hemel. In dit leven mogen wij ook iets van het koninkrijk van God aan anderen doorgeven. Dit kunnen we doen door een leven te leiden dat de Here God aangenaam is. In dit verband zegt Apostel Petrus ons: "leid te midden van een ongelovige volkeren een voorbeeldige leven (1 Petrus 2:12)".

We zien dat Nicodemus verbaasd reageert op de uitspraak van Christus. Hij begrijpt er niets van. Ook wij kunnen ons afvragen wat de betekenis is van de uitspraak van Jezus Christus, namelijk: "niemand kan zo maar het koninkrijk van God zien; eerst moet hij opnieuw geboren worden".

Jezus zegt:,, Ga naar binnen door de nauwe poort. Want de poort en de weg die naar de ondergang leiden, zijn ruim en breed, en velen gaan die weg. Maar de poort en de weg die naar het leven leiden, zijn nauw en smal, en maar weinigen vinden die weg (Matteus 7:13-14)

Over "opnieuw geboren worden" zegt Patriarch Musee Bar Kiefo het volgende: Men kan dit op 2 manieren verstaan.

 1. Volgens de wereldse begrippen: als iemand die uit de buik van zijn moeder komt en de wereld voor het eerst aanschouwt.
 2. Geestelijk: Hij die uit de heilig Geest geboren wordt. De reden hiervan is dat hij die geboren wordt, met de zonde(van Adam) geboren wordt. En als hij wordt gedoopt door de Geest, dan wordt de wereldse zonde vergeven. De mens komt met de zonde naar buiten (uit de buik van zijn moeder). Als hij gedoopt wordt, wordt zijn zonde vergeven.

Maar hiermee is ons vraag niet beantworod! Hoe moeten we dit proberen te begrijpen? Deze vraag moet ook Nicodemus flink bezig hebben gehouden. Hij vraagt verbijsterend aan Jezus en zegt: "Hoe kan iemand die al oud is opnieuw geboren worden? Moet hij soms terugkeren in de schoot van zijn moeder om voor de tweede maal geboren te worden?" Nicodemus tast in het duister. Hij weet niet wat Jezus nu bedoeld met "opnieuw geboren worden".

Geachte lezer, hier is iets heel belangrijks aan de hand. Om te begrijpen wat de betekenis is van "opnieuw geboren worden", moeten we eerst kijken naar het gedrag van de mens t.o.v. de Here God. Om te beginnen, wij leven in een tijd waarbij de vrijheid van het individu de boventoon voert! Alles en iedereen die maar durft om hier iets van te zeggen wordt al gauw bestempeld als "extremist" of "ouderwets". Men vindt dat men volwassen genoeg is om zelf uit te maken wat goed en wat fout is! Velen vinden dat je daarbij de Bijbel of God niet nodig hebt! Sommigen durven dit niet toe te geven, maar hun gedrag is zeker niet in overeenstemming met de Wil van God. Men wil wel geloven in God, zolang het in overeenstemming is met hun wensen en gevoelens! Zij hebben als het ware "hun eigen god" gecreŽerd. Faulus Sliho beschrijft dergelijke gedrag als volgt:,, Ze hebben slechts dwaze gedachten en hun onverstandige hart is verduisterd. Ze beweren wijsheid in pacht te hebben, maar het zijn arme dwazen (Romeinen 1:21-22)

Vele (jonge) mensen – ook veel christenen- leiden een bandeloze leven. Ze hebben geen respect, ze tonen geen liefde en ze doen veel ongehoorde zaken. Velen hebben geen persoonlijke relatie met Christus. Ze kennen Jezus niet als hun persoonlijke Redder en hebben geen liefdevolle relatie met Hem. Ze houden zich daarom bezig met alles wat hun vlees en bloed (= wellust) van hen verlangd. Velen gaan naar de disco, en doen alles wat maar in hen opkomt. Roddelen, leugens vertellen, anderen lasteren zijn voor sommigen misschien de gewoonste zaken van de wereld. Ze doen exact wat hun omgeving van hen vraagt. Ze doen alles waar ze zin in hebben. Ze zijn eigenwijs en koppig en willen naar niemand luisteren. Wanneer iemand hun iets over de Bijbel wil vertellen, doen sommigen heel afstandelijk en negatief. Ze denken dat ze altijd gelijk hebben. Als iemand hen aanspreekt op hun fouten, dan denken ze dat de desbetreffende persoon een extremist of ouderwets is en luisteren niet naar hem. Sommigen zijn brutaal, verwaand, hoogmoedig en hebben alle schaamte gevoel verloren. En Christus dan? Ja, maar daar denken sommigen alleen aan als ze in de kerk zijn! Of als ze toevallig iets over Christus op televisie horen. Zijn ze eenmaal buiten, dan hebben ze niets meer met Christus te maken.

Vele jongeren trekken zich nergens iets van aan en leven in een onbeperkte vrijheid. Heerlijk vrij en onbeperkt! Sommigen zwelgen zo vreselijk in hun gedrag alsof ze ons willen doen geloven "dat zelfs het paradijs niet zo fijn is". Velen zijn zo vreselijk verslaafd aan die vreselijke "House Party’s" en dergelijke dat ze helemaal uit hun dolle gaan. Daarnaast moeten we natuurlijk ook diverse adembenemende erotisch getinte "lekkernijen" niet uit het oog verliezen.

Als de ouders van sommigen hen voor zulke zaken waarschuwden, dan werden ze bestempeld als "ouderwets" en begrepen er helemaal niets van. Nederland is vrij, alles kan, alles mag! Alles is toegestaan!! Het voorgaande verhaal zegt iets over de "geest van deze tijd" waarin wij leven. Maar het zegt ook iets over de geestelijke toestand waarin velen zich bevinden.

Wij hebben tot nu toe alleen over het gedrag van de jongeren gehad. Maar hoe zit het eigenlijk met de ouderen? We kunnen zeggen dat de geestelijke toestand van de ouderen net zo erg is – misschien zelfs erger – als de geestelijke toestand van de jongeren. Ook veel ouderen hebben geen enkel band met Jezus Christus. Sommigen gaan naar de kerk, omdat het een gewoonte is geworden bij hen. Weer anderen gaan naar de kerk, omdat ze bang zijn door hun buren te worden aangekeken. Weer anderen gaan naar de kerk om te laten zien dat ze Christenen zijn. Natuurlijk, velen gaan naar de kerk, omdat ze zich aan God willen wijden en God willen gehoorzamen. Wat ik met dit verhaal wil zeggen is, dat er veel ouders zijn die toch naar de kerk gaan, maar hun gedrag absoluut niet in overeenstemming is met de bijbel. Wij mogen dus niet alleen de jongeren van foute gedrag beschuldigen. Onder de ouderen is er veel tweestrijd, machtszucht, laster, leugens, roekeloosheid, egoÔsme, haat en wraakgevoelens jegens elkaar, eigen trots, eigen eer en uitbarstingen van wede. Dat zijn allemaal zaken die de mens onrein maken en een grote scheiding vormen tussen de mens en de Here God. Sommigen hebben de kerk nog niet verlaten of ze houden zich bezig met zaken als tweespalt, ruzie, leugens, haat en dergelijke.

De Here God zegt,, Ga je wassen, maak ze schoon. Maak een eind aan jullie wandaden, laat ik ze niet langer zien. Vermijd het kwade, zet je in voor het goede. Kom op voor het recht, houd uitbuiters in toom, doe recht aan de wezen, verdedig de weduwen" (Jesaja 1:16-17).

Uit het voorgaand verhaal kunnen we opmaken, dat veel jongeren en ouderen in een geestelijke toestand leven waarbij een onoverbrugbare afstand tussen hen en Christus is ontstaan. Hun levenswijze is uitdrukkelijk niet in overeenstemming met hun Christen – zijn. Ze leven in een wereld die gescheiden is van de liefde van Christus. Dat is ook de reden dat Jezus zegt: "Niet iedereen die zich een Christen noemt, is daadwerkelijk ook een Christen; alleen zij die God gehoorzamen zijn Christenen (MattheŁs 7:21-22). Het antwoord van onze Here Jezus Christus op al deze zaken is het volgende: "Wanneer jullie deze levenswijze niet veranderen, dan kun je het vergeten"

De betekenis van opnieuw geboren worden is het volgende:

Wanneer wij onze (bandeloze) levenswijze – zoals ik net heb beschreven – opzij zetten en vervolgens onze leven in de handen van Christus leggen, dan pas kunnen wij tot God naderen en niet eerder. Wij gooien onze oude leven dus weg en beginnen een nieuw leven door Christus te gehoorzamen. Dat is de betekenis van "opnieuw geboren worden". Je begint namelijk een nieuw leven met Christus, waarbij we onze oude leven achter ons gelaten hebben. Dat vraagt ook Jezus van ons in MattheŁs 10:30 waar hij zegt: "Wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen, maar wie durft te verliezen omwille van mij, zal het vinden"

Met "het leven" wordt hier altijd de levenswijze bedoeld die tegengesteld is aan de goddelijke heilige weg (vergelijking Jacobus 4:1-10). Er wordt dus een leven bedoeld waarbij de mens leeft naar de waarden en normen van z’n omgeving die tegengesteld is aan hetgeen Christus wil (vergelijking: 1 Johannes 3:1-2), Romeinen 12:1-2). Hij zegt nu: wanneer iemand vasthoudt aan dit leven, die zal straks het eeuwige leven niet ontvangen. Maar wie durft om afstand te doen van dit leven – dat beheerst wordt door de Satan – die zal straks het eeuwige leven beŽrven. Dat is de betekenis van "niemand kan zo maar het koninkrijk van God zien; eerst moet hij opnieuw geboren worden"

Anders gezegd: wie aan zijn bandeloze, wereldse, eigenwijze, door de satan beheerste leven vasthoudt, zal niet in aanmerking komen voor het grote cadeau die Christus voor ons klaar heeft gemaakt. Maar wie zijn bandeloze, wereldse, door de satan beheerste leven durft "weg te gooien" omdat hij Christus wil gehoorzamen, die zal straks het grote cadeau van Christus ontvangen. Je moet eigenlijk als het ware een "offer" brengen. Want, je moet namelijk je leven met alle "wereldse (duivelse) heerlijken" wegdoen. Het wegdoen van die slechte gewoontes en kiezen voor Christus wordt nu bedoelt met "opnieuw geboren worden"

Als je voor Christus kiest- en alle slechte gewoontes opzij doet- dan zal Hij jou helpen! Bovendien wordt ons de volgende onwankelbare belofte door de Heer gedaan, namelijk: "wij weten dat een kind van God niet zondigt, want de Zoon van God waakt over hem en de duivel heeft geen vat op hem" (1 Johannes 5:18).

De betekenis hiervan is het volgende: wanneer jij jouw leven aan Christus hebt gegeven, dan komt de heilige Geest in jouw wonen. Hierdoor zul je veel kennis en inzicht krijgen. Jij wordt een kind van God en broer/zus van Jezus Christus. De duivel heeft dan geen vat meer op jou, daar we lezen in de bijbel: "Want Hij die in u leeft (= de Heilige Geest) is machtiger, dan hij die de wereld bezielt (= de Satan, de duivel). (1 Johannes 4:4)

Jij als kind van God en als broer/zus van Jezus Christus, die afstand heeft gedaan van alle slechte gewoontes, heeft de Geest ontvangen. Daarom is de Heilige Geest die in jou woont veel machtiger dan de duivel en dus heeft de duivel geen enkel vat meer op jou als kind van God.

Conclusie

image24.gif (4770 bytes) De Bijbel zegt:,,….. maar wie in Hem gelooft, wordt niet teleurgesteld" (Romeinen 9:33). kruis2.jpeg (1816 bytes)

Opnieuw geboren worden, wil zeggen jouw oude leven wegdoen en kiezen voor een nieuwe leven met Christus als jouw metgezel die jou altijd bij zal staan. Je legt je leven in zijn handen en hij zal jou helpen. Ja, maar dat is mooi gezegd! Hoe moet ik dat doen, mijn leven in de handen van Christus leggen? Kan ik dat zelf wel? Hoe zit dat nu precies in elkaar? Heb ik hiervoor niet de hulp van Christus nodig? Inderdaad geachte lezer, wij hebben de hulp van Christus nodig.

Kom in mijn leven, Heer

Dat is wat je tegen onze Here Jezus Christus hoeft te zeggen, namelijk "kom in mijn leven Heer". Meer hoef je niet te doen. Als je maar jezelf voor Hem openstelt. Voor de rest zal Hij wel zorgen. Christus zegt: "Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en opendoet, zal Ik bij hem binnen komen en we zullen samen eten". (openbaring 3:20)

Makkelijker kan het niet! Christus zegt: "Ik sta voor de deur(van je hart) en klop". M.a.w. het enige wat je nog moet doen, is een klein beetje de moeite nemen om de deur open te maken. Als jij dat eenmaal gedaan hebt, dan komt Christus bij jouw binnen en jullie gaan samen eten. Niemand is hier uitgezonderd! Want Christus richt zich tot iedereen! Hij nodigt iedereen uit. Hij zegt bijvoorbeeld niet van: "Omdat jij slechte dingen hebt gedaan, ben je niet welkom" Nee, Hij nodigt uitdrukkelijk iedereen uit! Mannen, vrouwen, kinderen, ja iedereen! Het maakt niets uit wat je gedaan hebt in je leven, als je maar voor Hem kiest, dan komt alles wel goed. Ja maar, zeg je dan, wat is de betekenis van ..."we zullen samen eten"? Wat gaan we samen eten? De betekenis hiervan is heel belangrijk! Velen die ver van Christus verwijderd zijn en een bandeloze, wereldse, door de satan beheerste leven leiden, eten samen met de Satan.

Samen met Christus eten, wil zeggen: deel uitmaken van de grote familie van Christus, die allemaal Christus liefhebben. In al je doen en laten, Christus gehoorzamen. Christus zal dan jouw levenswijsheid en kracht geven om volgens zijn Wil te leven.

De Bijbel zegt: ,,Waardoor weten we dat we Hem kennen? Doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: Ik ken Hem, en zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar en de waarheid woont niet in hem. Maar wie zijn woorden ter harte neemt, heeft God oprecht en volmaakt lief. Hieraan kunnen we zeker weten of we met Hem verbonden zijn (1 Johannes 2:3-5),,

De mens is van nature rebels, nieuwsgierig en wil graag alles weten. De geest van de mens gaat altijd op zoek en wil graag iets hebben waarop het kan vertrouwen. Zoals het lichaam het eten en drinken nodig heeft om in leven te blijven, zo heeft ook onze geest voedsel nodig om in leven te blijven. Dat Geestelijke voedsel krijg jij van Jezus als jij voor Hem kiest. Hij zegt: "maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst hebben. Want het water dat ik hem geef, zal een bron in hem worden waaruit water opborrelt dat eeuwig leven geeft" (Johannes 4:14).

We gaan nu kijken wat Jezus bedoelt als Hij zegt: "Ik zal bij hem binnen komen en we zullen samen eten..."? Hoezo binnen komen? Hoe doet Hij dat en wat betekent dit eigenlijk? Geachte lezer, hier is iets fascinerends aan de hand. De betekenis van "Ik zal bij hem binnen komen" wil zeggen: de Heilige Geest komt in ons wonen. In 1 KorintiŽrs 3:16 lezen we: "U weet toch dat u Gods tempel bent en dat Gods Geest in u woont." En in 1 KorintiŽrs 6:19 lezen we: "weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u van God hebt ontvangen?"

Inderdaad, God de heilige Geest komt in ons wonen die we van God de Vader gekregen hebben door de bemiddeling van God de Zoon. God de Zoon is dus hetzelfde als God de Vader en God de Heilige Geest, alleen is de verschijningsvorm anders. Het is een mysterie! En tegelijkertijd wonderbaarlijk! Onze hersenen kunnen het niet vatten! De eerste voorwaarde is natuurlijk wel dat we onze levenswijze opzij moeten zetten. Als wij in contact komen met Jezus en Hem aanvaarden als onze Redder, dan pas zullen we de Heilige Geest krijgen en niet eerder!

Anders gezegd: doordat iemand het besluit heeft genomen om zijn leven te veranderen en zich volledig en volkomen over te geven aan Jezus Christus en Hem als zijn persoonlijke Redder en Heiland te aanvaarden, wordt hij een familie van Jezus Christus en een kind van God. Zo,n persoon leeft dan dagelijks met Jezus Christus. Hij heeft dus de Heilige Geest ontvangen.

Over het hebben van de Heilige Geest zegt Patriarch Musee Bar Kiefo: Het belangrijkste Christelijke Sacrament is: het ware geloof. Dit wordt tevens door alle kerkvaders bevestigd. Hij die Christen wordt (bekeerd), moet ook de ware Christelijke weg bewandelen. Daarom moet hij goede kennis hebben van de heilige Boek en hij moet tijd vrijmaken om het heilige Boek te bestuderen. Dan pas kan hij deelnemen aan de heilige Sacramenten en de ware Christelijke geloof begrijpen.

Dyomosius, ťťn van de rechters van Darius Fagos zegt het volgende: de ware geloof = Wandelen (leven) volgens de ware (vromen, nederige) weg en heilige werken. De heilige Mor Javanis van Constantinopol zegt: Het geloof = De weg naar het leven. Je komt veel geleerden tegen die op elk verschillende wijze hier tegen aankijken.

We keren terug naar ons onderwerp, namelijk: wat wil nu zeggen dat de Heilige Geest in ons woont? In EfeziŽrs 1:13 lezen we: "U bent gemerkt als eigendom van God met het stempel van de heilige Geest die God beloofd had ".

Jezus Christus zegt: ‘Want velen zijn uitgenodigd, maar weinigen zijn uitverkoren. (Matteus 22:14)

Een Christen wordt dus eigendom van God -dit geldt uiteraard ook voor zijn/haar lichaam- en gedraagt zich uitdrukkelijk en overeenstemming met de Bijbel in al z’n doen en laten. Omdat de Christen gemerkt is met de Geest van God, heeft de duivel geen enkel vat op hem. De Here God heeft een cirkel om hem heen gezet, zodat de duivel de cirkel niet kan breken. Dit wordt ons duidelijk wanneer we 1 Johannes 3:9 gaan leze, namelijk: "Wie een kind van God is, zondigt niet, omdat hij Gods levenskracht in zich draagt; hij kan zelfs niet zondigen, omdat hij uit God is geboren."

Conclusie

Door je hart voor Christus te openen komt hij in jouw hart wonen en zal Hij er iets moois van maken. De Geest van God komt dan in jou wonen en geeft jou wijsheid en kracht om te leven volgens de regels van god. Je wordt dan de familie van Christus.

Fase. 2

Nu we fase 1 achter de rug hebben, kunnen we overgaan tot fase 2. Nadat wij tot de familie van Christus zijn toegetreden, zullen wij ons gaan verdiepen in een aantal zaken.

Wat betekent familie van Christus?

In MattheŁs 12:47 lezen we: "Uw moeder en uw broers staan buiten te wachten, zei iemand tegen Hem: ze willen u spreken. Wie is mijn moeder, wie zijn broers? Antwoordde Jezus hem. Toen wees hij naar zijn leerlingen: Daar heb je mijn moeder en mijn broers! Want ieder die doet wat mijn Vader in de Hemel wil, die is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder".

Het is ongelofelijk hoe duidelijk Christus hier is. Want Hij wijst in wezen hiermee naar de hemel, naar de grote familie van Jezus Christus waar ze leven als kinderen van God. De aardse verhoudingen(vader, moeder, broer, zus) zijn tijdelijk en vergankelijk. Maar de Hemelse verhouding is eeuwig en onvergankelijk. Wij moeten dus de nadruk leggen op de Hemelse en niet op het aardse leven. Natuurlik mogen wij hier op aarde van het leven genieten. Natuurlijk mogen wij liefhebben. Maar waar het omgaat is dat we niet egoÔstisch mogen handelen, anderen negeren en doen alsof God helemaal niet bestaat. Uit dit citaat kunnen we ook opmaken, dat niet iedereen die zich een Christen noemt, ook daadwerkelijk een Christen is! Alleen zij die God gehoorzamen behoren tot de familie van Christus. Velen denken dat ze Christen zijn, maar hun gedrag spreekt dat juist tegen. Zulke mensen zijn slechts voor de uiterlijke vorm Christen. Dat wil zeggen, ze zijn van buiten "Christen", maar binnen in hun hart "stinken ze".

Wat wil Christus ons zeggen met "ieder die doet wat mijn Vader in de Hemel wil..."? Wel, de betekenis hiervan is gewoon dat dit het eerste gebod is van de 10 geboden. Sommigen vroegen in die tijd aan Christus, wat is het grootste gebod? Christus geeft als antwoord: "U moet de Heer, uw God, liefhebben met hart en ziel, en al uw gedachten" (mattheŁs 22:37). We zullen hier wat dieper op ingaan.

.......Liefhebben......

De betekenis van God liefhebben, wil zeggen, alleen God, maar dan ook alleen God liefhebben en gehoorzamen. Niet de wereldse zaken, maar God liefhebben. God gehoorzamen, doen wat hij van jou wil, geen gehoor geven aan de duivel. Je volledig aan Hem toewijden met je kracht verstand en vermogen. Dat is namelijk ook de betekenis van "een slaaf kan geen twee koningen dienen". Je kunt namelijk niet tegelijk God en de duivel dienen. Dat kan gewoon niet! Je bent of voor God of voor de duivel. Je kunt niet tegelijk ťn voor God en voor de duivel zijn.

.......Hart en Ziel.......

Hart en ziel vormen je innerlijke. Het hart pompt bloed door je lichaam, het voorziet je lichaam van leven. Wanneer het hart ophoudt met pompen, dan houdt het leven in jouw lichaam op. Het is dus een levensbron. Nu is natuurlijk de vraag, wat uit deze levensbron komt. Komt daaruit een gif dat dodelijk is, of komt daaruit de liefde van God? Want je hart is namelijk een schatkamer, zoals we in MattheŁs 12:34-35: "Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Iemand die goed is, haalt uit zijn voorraadkamer goede dingen te voorschijn; iemand die slecht is, haalt uit zijn voorraadkamer slechte dingen te voorschijn"

Mensen die een goede hart hebben, vertellen goede dingen en gedragen zich er ook naar. Zij die een slechte hart hebben, vertellen slechte dingen, zoals: lasteren, leugens vertellen enz.

Het kenmerk van een levensbron is, dat deze constant vloeit. Een goede bron is vervuld met: christenliefde, geduld, vreugde, vrede, eenvoud, het belang van anderen in oog houden. Vanuit de goede bron vloeien al de zaken die de mensen heilig maken. Een slechte bron, dus een slechte hart levert: ontucht, zedeloosheid, afgoderij, haatgevoelens. Losbandigheid, afgunst, nijd, ruzie, hebzucht, eigen belang, eigen eer enz.. Hart en ziel wil zeggen, het binnenste van de mens. Datgene wat aan de binnenkant gebeurt. Men moet hier geen wetenschappelijke analyse van maken en een beschrijving van hart en ziel weer geven. De betekenis in dit verband is dus jouw binnenste.

.......al uw gedachten.......

Je ziet soms thuis en denkt overal aan. Opeens komen zomaar in een oogwenk, gedachten bij jou binnen. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat je "s avonds in bed ligt en dan komen zulke gedachten bij je binnen". Misschien heb je wel eens op zo’n moment bij jezelf gedacht van: "ik zou graag dat meisje willen hebben en mij flink op haar uit leven". Of van: "Ik zou die en die persoon willen doodmartelen.... of: "Ik zou graag ergens brand willen stichten om het huis van die en die te verwoesten... of; "wat heeft hij zoveel geld en mooie dingen, ik zou graag ook zoveel willen hebben en om dat doel te bereiken 5 kilo heroÔne te verkopen" enz., Je kun zelf denk ik nog veel meer voorbeelden opnoemen.

Geachte lezer, schrikt u niet, want deze gedachten hebben zelfs de heiligen lastig gevallen. De heiligen noemen zulke gedachten: "De vuurpijlen van de duivel". We zouden kunnen zeggen, dat deze gedachten oncontroleerbaar zijn voor ons. Wij hebben echter geen excuus om te zeggen, o ik laat de gedachten rustig over mij komen! Nee, als je ze krijgt, dan moet je bidden en de Here God zal je te hulp komen. In Jacobus 4:7 lezen we "...verzet u tegen de duivel, dan zal hij voor u vluchten". Het is dus het gevolg van onze onvolmaaktheid, maar de Here God zal ons redden als we bij Hem om hulp roepen. De bijbel belooft immers "Werk aan uw heil in diep ontzag voor God, want Hij is het, die in u werkzaam is en u in staat stelt te willen en te doen wat in overeenstemming is met zijn plan (Filipenzen 2:12-13).

Het gaat erom dat je deze gedachten niet ten uitvoer brengt. Iemand kan bijvoorbeeld in bed zitten liggen te piekeren over het hebben van een vrouw of een Mercedus, dat kan! Maar als men dan de volgende morgen besluit om een vrouw aan te randen of om naar hoertjes te gaan, dan is dat natuurlijk een afschuwelijke zonde. Dan kan men niet zeggen: "O, ik heb geen controle over mijzelf ". Want, omdat wij Christus hebben geaccepteerd, zal Hij ons beschermen tegen zulke plannen. Er is namelijk een volgende keiharde belofte voor ons: "God zal met Zijn vrede die alle begrip te boven gaat, waken over uw hart en gedachten, in Christus Jezus" (Filipenzen 4:7).

Ziet u allemaal, is dat niet geweldig? Omdat de Geest van God in een ware Christen woont, waakt God over Hem. "Waken" wil zeggen "iets" in de gaten houden, zodat er geen ongehoorde zaken plaats vinden. Welnu, wanneer we onze leven in handen van God hebben gelegd, zijn wij nog niet volmaakt en dus maken we fouten. Maar wanneer we slechte gedachten hebben, zal de Here God over ons waken en ervoor zorgen dat we die gedachten niet in de praktijk brengen.

jezus4.jpg (88747 bytes) De Heer zegt:,,Ik klaag hen aan die wat kwaad is, goed noemen en wat goed is, kwaad; wat zwart is, wit maken en wat wit is, zwart; wat bitter is, voorstellen als zoet en wat zoet is, als bitter". (Jesaja 5:20)

Geachte lezer, wij dienen goed in de gaten te hebben, dat hier iets heel fundamenteels aan de hand is. Want, heel belangrijk is het feit of we bereid zijn onze leven aan Christus te geven. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven! Zijn wij bereid om onze leven aan hem te geven? Wij moeten onze stap naar Christus toe niet onderschatten, want het is een hele grote stap. Maar als we eenmaal die stap hebben gezet, dan zal Christus- die voor ons is gestorven -ons helpen. Wij moeten dus onze geest constant voeden met de woorden van God. Want, wanneer we elke dag bidden en onze zonden opbiechten en vervolgens de Bijbel lezen, dan staan we direct in contact met de Heer. Maar als we in de week af en toe de bijbel leze en af en toe bidden, dan zal dat op den duur onze relatie met Christus uitdoven. Het is dus niet zo, dat we alleen met Christus bezig zijn als we in de kerk of op Bijbelles zijn, nee, wij hebben nu een persoonlijke contact met Christus. Dit betekent dus dat we ook buiten Bijbellessen om, in contact dienen te blijven met onze Here Jezus Christus.

......met hart en ziel en al u gedachten......

Christus Jezus houdt van iedereen! Ook van jou! Maak daarom jouw hart voor Hem open en Hij zal je van binnen volledig schoonmaken!

Dit betekent de Here God liefhebben met je Geest en je lichaam. Dit is de betekenis van de woorden van Apostel Paulus, namelijk: "U behoort uzelf niet toe. Want u bent gekocht en de prijs al betaalt. Gebruik dus uw lichaam om God te verheerlijken" (1 KorintiŽrs 6:20).

Inderdaad, de prijs is al betaald, dat wil zeggen het bloed van Christus is voor onze zonden gestrooid. De Geest die nu in ons woont, eist onze lichaam geheel voor zich op. De duivel mag niets bezitten van onze lichaam. Wij dienen ons met volledige overgave en volkomen vertrouwen aan de Heer te geven. Wij hebben werkelijk niets meer over ons te vertellen. Het lichaam, de geest en ons innerlijke dienen volledig in dienst van God te stellen door Jezus Christus.

Fase 3

........Volg mij........

In de eerste fase hebben we geleerd hoe we in contact kunnen treden met Christus en dat we daarmee tot Zijn grote familie gaan behoren. Dus dat we samen met hem gaan eten. In de tweede fase hebben we geleerd, wat de betekenis is van de familie van Christus.

Nu gaan we aan de derde en het slot fase beginnen. We gaan nu kijken wat het betekent om een Christen te zijn. Christen wil zeggen: in de voetsporen van Christus treden of het volgen van Christus. Christenen zijn zij die Christus volgen, doen wat Christus heeft gedaan, Hem gehoorzamen.

In Johannes 13:14-18 leze we: "Als ik, jullie Heer en Meester, je voeten heb gewassen, moeten jullie ook elkanders voeten wassen. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven: wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie net zo doen. Geloof mij: een knecht staat niet boven zijn heer; een afgezant niet boven degene die hem gestuurd heeft. Gelukkig ben je als je dat onthoudt en in praktijk brengt! "

Dit citaat slaat op het feit dat Christus voor de Pasen de voeten van zijn discipelen heeft gewassen. We zien dat Christus hier de nadruk legt op: elkaar dienen. Want, Hij zegt: "jullie zijn toch niet beter dan mij? " Wanneer ik mensen heb gediend, moeten jullie dat ook doen. Want zegt Christus: "Ik heb jullie een voorbeeld gegeven en dat moeten jullie dat ook doen. Geachte lezer, hier zien we de uitspraak " wie zich verhoogt, zal vernederd worden en wie zich vernederd zal verhoogd worden". Christus is steeds anti-trots en anti-hoogmoed. Een Christen die de weg van Christus volgt mag zich gelukkig prijzen.

In 1 Johannes 2:4-6 lezen we: "Wie beweert Hem te kennen en zijn geboden niet naleeft, is een leugenaar en de waarheid woont niet in hem. Maar wie Zijn woorden te harte neemt, die heeft God oprecht en volmaakt lief. Hieraan kunnen we zeker weten of we bij Hem horen. Wie zegt dat hij met God verkeert, moet leven zoals Christus heeft geleeft.

Inderdaad geachte lezer, wanneer we beweren dat we Christenen zijn, dan moeten we natuurlijk Zijn geboden naleven. Anders zijn wij leugenaars en zijn we vals bezig. Hier zien we tevens ook duidelijk worden hoe vreselijk belangrijk is dat een Christen een persoonlijke liefdevolle relatie met Christus Jezus heeft. Als hij geen relatie met Jezus Christus heeft, dan zal het toch heel moeilijk zijn om zijn geboden na te leven.

Aan het gedrag van een Christen kun je meteen zien of hij een Christen is of niet. Hij die Christus toebehoort, gedraagt zich ook naar de wil van Christus. Hij die Christus niet toebehoort, doet dat niet. Hieraan kunnen wij zien of iemand een Christen is of niet. De nadruk ligt ook hier weer "in de voetsporen van Christus treden". Laten we deze uitspraken goed tot ons doordringen!

In Romeinen 7:4 lezen we: "u behoort nu ander toe: aan Hem die opgewekt is uit de doden, zodat wij een vruchtbare leven kunnen leiden voor God".

Voordat een Christen Jezus Christus heeft leren kennen, leefde hij in een andere situatie. Hij leefde in een onbewuste situatie, waarbij de voorstelling van Christus maar heel vaag was. Hij behoorde dus niet bij Christus. Ten diepste stond hij onder de invloed van de satan. Maar als een Christen, Christus heeft aanvaard dan behoort hij aan Christus toe in alles. Christus is voor hem gestorven en heeft daarmee zijn zonden op zich genomen.

Conclusie

Het antwoord op de vraag: "Wat is een Christus" kunnen wij als volgt beantwoorden:

Een Christen is iemand (man, vrouw):

 • Die een persoonlijke relatie met Christus heeft;
 • En dus is hij de tempel van de Heilige Geest;
 • En dus behoort hij tot de familie van Christus;
 • En dus is hij het kind van God en daarom heeft de duivel geen vat op hem;
 • Hij gehoorzaamt Christus en volgt het voorbeeld van Christus op.

De menselijke wezen…..Hoe kun je veranderen?

Naar aanleiding van het voorgaand zei een keer iemand tegen mij: "Wat ik ook doe, ik verander niet, ik kan van mijn verslaving niet afkomen, ik kan van de wellust niet afkomen ". De menselijke wezen is buitengewoon complex. De een is verslaafd aan gokken, weer een ander aan drugs, weer iemand anders is gierig, een ander is kwaadspreker, weer een ander heeft een zwakte voor zedeloosheid, iemand anders heeft last van huilbuien of woedeaanvallen, iemand anders is verslaafd aan het kijken van blote "dingen" enz.. we kunnen de lijst verder invullen.

Je moet goed begrijpen, dat jij jezelf nooit kunt verbeteren!. Alleen Christus Jezus kan je genezen van je kwalen. Ja, maar zeg je dan, hoe moet ik beginnen? Je kunt als volgt beginnen door te bidden: "Here Jezus, Ik geloof dat U mij wilt en kunt genezen van al de zorgen en de rust en lasten van mijn leven. Ik geloof dat U gestorven bent om mij vrij te maken van de zonde, niet in de toekomst, maar nu en op dit moment. Ik geloof dat U sterker bent dan de zonde en dat U zelfs mij, in mijn grote zwakheid ervan kunt weerhouden in haar te geraken of te bezwijken voor haar geweld. En Heer, ik vertrouw op U om mij te bewaren. Ik heb geprobeerd mij zelf te bewaren, maar ik heb steeds gefaald, zeer ernstig gefaald. Ik ben volkomen hulpeloos. Daarom vertrouw ik op U. Ik geef mij aan u. Ik houd niets achter. Lichaam, ziel en geest, ik geef mij aan U. Als een klomp klei om gevormd te worden tot iets dat Uw leifde en Uw wijsheid uitkiest. Ik behoor U nu toe. Ik geloof dat U bezit zult nemen van dit arme, zwakke dwaze hart en dat U op dit ogenblik al begonnen bent in mij te werken, opdat ik zal willen en doen wat U behaagt. Ik vertouw U volkomen en Ik vertouw U nu (Hanna Whithal Smit)."

Onze Heer kan ons genezen en verbeteren, op het moment dat wij ons onvoorwaardelijk en volkomen aan Hem hebben gegeven. Wij hebben dat niets meer in te brengen. Wij moeten Hem alleen vertrouwen en blijven in Hem geloven dat Hij daadwerkelijk in staat is om ons te genezen van al onze verslaving en ziektes.

Het doet er niet toe hoe gecompliceerd jij bent of hoe moeilijk de omstandigheden zijn waaronder jij leeft of hoe moeilijk jouw temperament is. Het maakt niets uit wat voor emotionele of psychische moeilijkheden jij hebt. Vertrouw je aan de Heer en geloof hem en je zult dan zien dat Hij in jou gaat werken en werkelijk verlossen van al je innerlijke moeilijkheden en pijnen. De Heer heeft jou geschapen daarom weet Hij hoe jij in elkaar zit. Als jij jou volledig aan hem toevertrouwt en in Hem gelooft, dan zal Hij jou genezen en reinigen.

Hoe moet je nu vechten?

De Bijbel zegt,,Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad,,  (Efeziers 6:12)

Ik kom even terug op de oncontroleerbare gedachten die je zo maar in een oogwenk krijgt. Stel, je krijgt zomaar in eens een verleiding om iets te gaan doen. Opdat moment moet je dan voor jezelf zeggen: "Ik ben het verloste kind van God, Jezus Christus redt mij". Dit moet je dan herhalen, totdat je innerlijke liefdevolle, rustige gevoel hebt.

Je wordt door de duivel aangevallen in de vorm van een woedeaanval, emotionele opzwelling, aanzet tot verslaving of een stresstoestand. Je kunt dan zeggen: "O Satan, Jezus Christus is machtiger dan jij en heeft jou overwonnen. Ik aanvaard Jezus Christus als mijn Redder en Hij redt mij nu en zal mij in de toekomst redden" (voor jezelf herhalen).

Om je liefde met de Heer te versterken kun je in je gebed steeds herhalen:

 • Ik vertrouw mij aan U o Heer, Ik vertrouw U;
 • Ik geloof in U o Heer, Ik geloof echt;
 • Ik wil gelukkig zijn in Uw wil;
 • In alles moge Uw wil geschieden;
 • Here God ik bid tot U in de naam van Uw Zoon Jezus Christus en vraag u om mij te verlossen van mijn zorgen en angsten.

In principe kunnen we zeggen dat de mens zelf de grootste opstakel is die hij in dit leven moet zien te overwinnen. Het moeilijkste dat wij moeten overwinnen is ons zelf. Ons eigen dagelijkse leven, onze gevoelens en onze buien, onze speciale zwakheden en onze verleidingen, ons eigen temperament, onze innerlijke moeilijkheden. Deze dingen zijn het die ons verwarren en verontrusten; zij veroorzaken verslaving en duisternis.

Wanneer wij onze lasten neerleggen, dan moeten we eerst ons van onszelf zien te verlossen. Dit kun je dus door je met al je verleidingen, je temperament, je buien en je gevoelens en al je innerlijke en uiterlijke ervaringen aan de hoede van je God toe te vertrouwen en alles bij Hem achterlaten. Hij heeft jou geschapen en daarom begrijpt hij jou en weet hoe Hij jou moet aanpakken. Je moet alles door Hem laten doen. Zeg tegen de Here God in je gebed: "Hier, God, ik geef mij aan U. Op alle mogelijke manieren heb ik geprobeerd om mijzelf te verbeteren en te worden tot wat ik moet zijn, maar steeds weer heb ik gefaald. Ik geef het op. Neemt U volledig bezit van mij. Werk in mij naar Uw welbehagen. Vorm en modelleer mij tot een schaal die U goed dunkt. Ik geef mij in Uw handen en ik geloof dat U, zoals U belooft, mij zal maken tot een voorwerp voor U eigen eer."

Dit gebed moet je dan vaker herhalen.

Jezus zegt: "Ik ben de goede herder. De goede herder geeft Zijn leven voor zijn schapen,,  (Johannes 10:11) Goede_herder3.jpg (50756 bytes)

......................................................