De Arameeërs van Mesopotamië floreren bij de Verenigde Naties in Genève.

De “Verborgen Parel” van de Inheemse Aramese volk van Mesopotamië geopenbaard aan de wereld.

Een mijlpaal in de geschiedenis van de Arameeërs van Aram-Naharaim.

Opmerking vooraf:

 Er schijnen mensen te zijn die telkenmale beweren, en dit met grote nadruk, dat de presentatie van het Aramese volk aan de wereld in juli 2003 door de Syrische Universele Alliantie (SUA) werd georganiseerd. Dit is slechts gedeeltelijk waar! Immers, financieel gezien heeft SUA geen cent bijgedragen aan het presenteren van de verborgen parel aan de wereld. Bovendien waren de meerderheid van de deelnemers niet eens betrokken bij SUA. Daar komt nog bij dat de voorzitter van SUA (en het ,,bestuur”) destijds schoorvoetend akkoord is gegaan met de presentatie van de verborgen parel aan de wereld. Enige bescheidenheid is dus op z’n plaats.

Wat de presentatie van de verborgen parel wel mogelijk heeft gemaakt is particulier financieel initiatief geweest. Was dit privé-initiatief niet ontplooid, dan was dus de verborgen parel niet gepresenteerd aan de wereld; simpelweg omdat SUA geen enkel cent wilde bijdragen!!!!! Het idee om zoiets te doen was dus niet van SUA afkomstig; maar het was een privé-initiatief van de heer G. Sengo. En als het aan SUA had gelegen was het waarschijnlijk niet eens doorgegaan. Wie zijn deze particuliere initiatiefnemers die deze gebeurtenis mogelijk hebben gemaakt?

  1. De eerste persoon die het initiatief heeft genomen, na overleg met de heer G. Sengo, was een Arameeër in hart en nieren uit Verenigde Staten (Rhode Island) en wel de heer Pierre Ghazal. De heer Ghazal heeft zelf rond 7.000 dollar bijgedragen aan het project (een voorbeeld voor velen!). Vervolgens heeft hij samen met enkele kennissen collecte gehouden waardoor het uiteindelijke bedrag rond 10.000 dollar werd!
  2. De heer G. Sengo heeft zelf 2.000 Euro bijgedragen aan dit project. Het resterende bedrag aan onkosten werd betaald door de federatie van Duitsland (2 personen), de federatie van Belgie (1 persoon) en de jongerenfederatie van Zweden (3 personen).

De enige bijdrage van SUA is geweest is dat men toegang heeft verschaft tot de VN vergadering voor de inheemse volkeren. Maar dat is toch iets anders dan dat deze grote gebeurtenis door SUA zou zijn georganiseerd? Het had net zo goed een andere organisatie kunnen zijn; bijvoorbeeld de Stichting Arameeërs van Aram-Naharaim die eveneens toegang heeft tot de jaarlijkse vergadering van de inheemse volkeren!

 Daarom nogmaals: bescheidenheid is belangrijk!

Vele volkeren zijn het slachtoffer van vervolging, etnische zuivering, discriminatie, uitsluiting, uitbuiting, moord en genocide geweest. Echter geen enkel volk heeft geleden als het Christelijke Aramese volk van Mesopotamië. Ze zijn niet alleen jarenlang het slachtoffer geweest van wrede dictators en machthebbers in het Midden-oosten, wiens woordenboek alleen maar de woorden “zwaard en bloed” bevatten; maar ook de westerse missionarissen, van wie we dachten steun en sympathie te mogen verkrijgen; hebben ons volk onnoemlijk veel schade berokkent door het zaaien van verdeeldheid, onderlinge haat en splitsing. Ze hebben pogingen ondernomen door het Aramese volk van zijn wortels te beroven door het hersenspoelen van sommigen en hen het idee te geven dat de nazaten van de vroegere “Chaldeeërs” en “Assyriërs” waren. 

Hoe het ook zei, dit volk heeft vreselijk geleden! Zowel door hen die het zwaard en bloed verkondigen alsmede door hen die de boodschap van “de vrede” verkondigen. Het is daarom verbazingwekkend dat dit volk, weliswaar verzwakt, op een miraculeus wijze erin is geslaagd om te overleven. 

Gelukkig zijn er onder de westerlingen sommigen die de parel hebben ontdekt, die dit volk al duizenden jaren met zich meedraagt, en hebben de diepe (Aramese) zee ingedoken om de parel aan de wereld te openbaren. Een van deze diepzee duikers is de beroemde Britse Professor Sebastian Brock die de geschiedenis van de Arameeërs van Aram-Naharaim samen met zijn collega’s heef vastgelegd in het Multimedia Project: De verborgen Parel.

Inderdaad is de geschiedenis van de Arameeërs van Aram-Naharaim een Parel wat niet zichtbaar is voor iedereen, alleen voor hen die daartoe zijn uitgerust. Sebastian Brock, David Taylor en Withold Witakovski hebben de Parel toegankelijk gemaakt voor iedereen. 

Aan ons de Arameeërs is nu de taak om deze Parel verder bekend te maken aan de mensen van deze wereld. 

Op woensdag 23 juli 2003 heeft een gebeurtenis plaatsgevonden in het VN gebouw in Genève die men gerust als een mijlpaal kan bestempelen in de meer dan 4000 jaar durende geschiedenis van de Arameeërs van Mesopotamië. Op deze bewuste dag werd een grote bijeenkomst georganiseerd, door de Syrische Universele Alliantie (SUA), waarin o.a. de Multimedia project “De Verborgen Parel” werd geïntroduceerd aan de wereld (Meer over Verborgen Parel: http://www.aramnaharaim.org/film_arameeers.htm).

De bijeenkomst werd een groot succes en werd bijgewoond door ruim 200 mensen.

Hieronder vindt U de agenda voor deze bewuste meeting.

De Arameeërs van Mesopotamië bij de VN

 
 
 

 

De Voorbereiding

Gedurende de week van 21-25 juli 2003 werd ons een tafel, voor de ingang van de meeting room, ter beschikking gesteld om ons volk te presenteren. Er werden folders uitgedeeld, boeken beschikbaar gesteld ter inzage, vele vragen werden beantwoord en honderden mensen kwamen af op de kraam. Op deze wijze werd de belangstelling van vele mensen gewekt voor de roemrijke geschiedenis van het Aramese volk.

Informatie kraam voor de ingang van de meeting room

Eli Chamoun geeft uitleg aan een belangstellende omtrent de verborgen parel en de geschiedenis van het Aramese volk.Op de achtergrond, een Italiaanse journalist die vragen stelt omtrent het Aramese volk.

Een groep jongeren pakt informatie van de tafel op omtrent de geschiedenis van de Arameeërs. 

Soms was behoorlijk druk aan de informatie tafel.

De Presentatie van de "Hidden Pearl (=verborgen Parel)

Op woensdag 23 juli 2003 werd de Hidden Pearl aan de wereld gepresenteerd.

De bijeenkomst werd georganiseerd in een groot zaal, de zogenoemde standaard meetingroom waar de Mensenrechten vergadering plaatsvinden. Er werd ons een zeer groot beeldscherm met een beamer ter beschikking gesteld waardoor we ons film konden presenteren.

De Hoofd gedelegeerde voor Geneva, de heer Gabriël Sengo opent de meeting en zegt:

  • Dames en heren,

  • Gedelegeerden van de overheden,

  • Inheemse en niet-inheemse vrienden,

Namens de Arameeërs van Mesopotamië, heet ik U van harte welkom naar deze bijzondere bijeenkomst.

Nadat de heer Sengo de aanwezigen informeerde omtrent de agenda van deze bijzondere bijeenkomst, introduceerde hij de Arameeers en hun rijke geschiedenis gedurende 5 minuten aan de bezoekers. Hij begon zijn introductie, met dia presentatie, als volgt:

Inleiding Dia1: Aram-Naharaim.

Bijbehorende tekst

Het gebied waar de Arameeërs vandaan komen is bekend geworden onder de naam “Mesopotamië”. In de vroegere tijden werd Mesopotamië door de Hebreeërs “Aram-Naharaim” genoemd, hetgeen betekent “de Aram van de twee rivieren”. Het noorden van Aram-Naharaim werd Paddan-Aram genoemd, hetgeen betekent “het land va Aram”, waar de Bijbelse vaders als Abraham en Jacob hebben vertoefd. Een gedeelte van Paddan-Aram wordt vandaag de dag Tur Abdin genoemd. In het Aramees (Syrisch) betekent Tur Abdin “De Bergen van de dienaren Gods”, vanwege de aanwezigheid van vele kerken en kloosters.

Het zuidelijke deel van Paddan-Aram werd in de tijd van de vroegere Christendom “Beth- Aramaya” genoemd, dit vanwege de overweldigende aanwezigheid van Arameeërs in dit deel van de wereld.

De Arameeërs, Aram-Naharaim, Paddan-Aram, Tur- Abdin en Beth-Aramya, allemaal de bakermat van de voorvaders. De vroeger is nu: waar zijn de Arameeërs vandaag de dag?

Inleiding Dia2: Syrische Kerk van Antiochie.

Bijbehorende tekst

De Arameeërs zijn vandaag de dag verspreid over het hele Midden-Oosten en zijn onderverdeeld in diverse denominaties.

In het begin van het Christendom, werd ons volk om geografische redenen onderverdeeld in West- Arameeërs en Oost- Arameeërs. Globaal gesproken waren de west- Arameeërs diegenen woonachtig in het Romeinse rijk en de oost- Arameeërs diegenen woonachtig in het Perzische rijk.

De oost- Arameeërs werden door het doen van de westerse missionarissen gesplitst in “Chaldeeërs” in 1552 en “Assyriërs” in de 19e eeuw. De West- Arameeërs zijn onder anderen de Maroniten, de Melkieten en de Syrische Katholieken. De Syrische kerk, de moederkerk, is de enige kerk die is trouw gebleven aan de wortels van de voorvaders. Het is deze kerk die onze rijke erfgoed gedurende eeuwen heeft gedragen.

Inleiding Dia3: Aramese geschiedenis: Verborgen Parel.

Bijbehorende tekst:

De geschiedenis van de Arameeërs van Aram-Naharaim, is een zeer rijke geschiedenis wat helaas onbekend is bij velen. Ja, het is Parel wat niet zichtbaar is voor iedereen.

Paar jaar geleden hebben sterke duidkers, onder leiding van Prof. Sebastian Brock de rijke parel geopenbaard aan de wereld. Sebastian, zeer bekwame professor aan de Oxford University op het gebied van Syrisch (Aramese) en Hebreeuwse taal.

Inleiding Dia4: De verborgen Parel.

  • 3000 jaar Aramese geschiedenis
  • 3000 jaar Aramese cultuur
  • 3000 jaar Aramese taal, gesproken door Abraham en Jezus Christus
  • 3 Video banden met drie naslagwerken.

Bijbehorende tekst:

Het werk van deze duidkers heeft geresulteerd in het Multimedia project, waarin drie duizend jaar geschiedenis, cultuur en religie van de Arameeërs is vastgelegd. Het project bestaat uit drie videobanden gepaard gaande met drie naslagwerken.

Wat U vandaag gaat zien is een verkorte verzie van band 1 en 2 wat ongeveer 40 minuten gaat duren.

Presentatie van de videoband

De videoband werd via een Beamer op een grootbeeld scherm gepresenteerd aan de aanwezigen. Onderstaande is een foto te zien van een andere meeting waarbij dezelfde beamer en beeldscherm worden gebruikt ter presentatie.

Ruim 200 mensen hebben aan de bijeenkomst deelgenomen. Om de film beter te zien, werden de lichten in de meeting room uitgeschakeld.

Arameeërs en niet- Arameeërs kijken naar de film

Prof. Dr. H. Hollerweger

Professor Dr. H. Hollerweger, de auteur van het boek "Tur Abdin, Living Cultural Heritage"  informeert de aanwezigen over de situatie van de Arameeërs in Tur Abdin.

Na de presentatie van de film, werd het woord gegeven aan Prof. Dr. H. Hollerweger om te spreken over de hedendaagse situatie van de Arameeërs in Tur Abdin.

Richard Ghazal en het Verdrag van Lausanne

Richard Ghazal, een student politieke wetenschappen en Syrisch Aramese taal uit de Verenigde Staten, ging uitgebreid in op het verdrag van Lausanne uit 1923 waarbij Turkije gedwongen werd om de niet-moslims minderheden te erkennen. De Joden, Grieken en Armeniërs werden door Turkije als etnische minderheden erkend. De Arameeërs werden helaas niet erkend als etnische minderheid, met grote gevolgen voor de rechten van ons volk.
Een exemplaar van de Hidden Pearl wordt aangeboden aan het Bibliotheek van de VN

De VN gedelegeerde voor Genève nodigt mevrouw Pejovic uit om een exemplaar van de “Hidden Pearl” in ontvangst te nemen uit de handen van de erevoorzitter van SUA, de heer Dr. Aho Sevinc.

De bibliothecaris van de VN, mevrouw Pejovic, neemt een exemplaar van de Hidden Pearl in ontvangst van de hand van Dr. Aho Sevinc.

Mevrouw Pejovic en haar collega zichtbaar blij met een exemplaar van de “Hidden Pearl”

Hapjes en vragen

Na de 1,5 uur durende bijeenkomst werd de aanwezigen hapjes en frisdrank aangeboden. Er werd volop gebruik van gemaakt en de belangstelling van de mensen voor de Arameeërs was overweldigend. Veel discussies, vragen, antwoorden etc.. etc.. allemaal over het Inheemse Aramese volk van Aram-Naharaim. Hieronder volgen enkele foto’s om U een indruk te geven.

Hanibal Canon in gesprek met de Arabische BBC omtrent de Arameeers