Maar wie laf is en ontrouw… is..

(Openbaring 21:8)

De tijd waarin wij leven wordt gekenmerkt door het verval en bandeloosheid zoals beschreven in 2 Timoteüs 3:1-5. De kilte, de onverschilligheid en laksheid voeren de boventoon en gaan dwars door kerkgemeenschappen, families en groeperingen. Als gevolg hiervan is men geneigd tot het sluiten van “compromissen” om de zaak bij elkaar te houden waardoor Christus Jezus feitelijk aan de kant wordt gezet. Een ander gevolg is dat mensen niet bereid zijn om hun nek uit te steken voor de zaak van Christus en alles op z’n beloop laten gaan en oogluikend toestaan waardoor de immoraliteit binnen in de kerk toeneemt met als resultaat dat er niets meer van Christus Jezus overblijft in de kerk.

De titel van dit artikel is een gedeeltelijke citaat uit openbaring 21:8. We lezen daar , “Maar wie laf is en ontrouw, en zij die alles doen wat verwerpelijk is, moorden, ontucht plegen, magie bedrijven, beelden aanbidden, ja, allen die de leugen dienen: hun deel zal de zee van vuur en zwavel zijn, de tweede dood.’

Een gelijksoortig citaat wordt vermeld in Openbaring 22:15 ‘Daarbuiten zijn de honden: zij die magie bedrijven en ontucht, de moordenaars, de afgodendienaars,iedereen die de leugen bemint in woord en daad.

 De beide citaten lijken erg op elkaar, met dit verschil dat in 21:8 sprake is van “lafaards” en in 22:15 van “honden”. Dat zijn dus verraders en valse Christenen binnen de kerk!

 In Openbaring 21:1-8 lezen we over de nieuwe hemel en aarde en over diegenen die het mogen bewonen en hen die voor eeuwigheid naar de hel gaan. In Openbaring 22 lezen we over het nieuwe Jeruzalem. En wat wij lezen in openbaring 21:8 en 22 is een zeer ernstige waarschuwing waarin diverse zonden op een niet misverstane wijze worden opgenoemd die tot de ondergang van de mens leiden. We lezen dus over:

 • 1. Laf

 • 2. Ontrouw

 • 3. Alles wat verwerpelijk is (volgens Gods Wet)

 • 4. Moord

 • 5. Ontucht plegen

 • 6. Magie bedrijven

 • 7. Beelden aanbidden

 • 8. Leugen dienen (verheerlijkers van de leugen).

 En:

 • 1. Honden

 • 2. Magie

 • 3. Ontucht

 • 4. Moordenaars

 • 5. Afgodendienaars

 • 6. Leugenaars

Uit de beide citaten kunnen we opmaken dat “honden” en “lafaards” op gelijke voet worden gesteld. En dat is nogal wat!

 (Even voor de duidelijkheid: bovenstaande heeft uitdrukkelijk betrekking op hen die zich “Christenen” noemen en dergelijke zaken bedrijven. Voor hen die Christus weigeren geldt onverkort Johannes 3:18).

De Bijbel zegt, "“Daarom is het recht verdwenen, is rechtvaardigheid ver te zoeken. In de rechtszaal struikelt de waarheid, de eerlijkheid krijgt er geen toegang. De  waarheid is zoek, en wie niet meedoet aan het kwaad, stelt zich aan vervolging bloot. De Heer ziet dat er geen recht heerst en is diep verontwaardigd. (Jesaja 59:14-15)

Alle zonden zijn van de Satan afkomstig, echter nummer 6, 7 (openbaring 21:1-8) en 2 (openbaring 22) zijn typische zonden die in directe verbinding staan met het rijk van de afgrond. Magie is in onze tijd weer populair aan het worden, onder andere door de films van Harry Potter waarin occulte tot een ongekende hoogte wordt verheerlijkt.

 Iedereen voelt het wel aan dat lafheid fout is, maar om lafheid op een lijn te stellen met moord en ontucht, zal bij velen het gevoel van “overdrijven” opwekken. Als je een lafaard bent dan ben je toch nog geen moordenaar? Toch is vanuit Bijbelse optiek gezien lafheid een zeer ernstige zonde die inderdaad tot de ondergang van een Christen leidt; immers zonde leidt tot de dood! Vooral in onze tijd van “kilheid en liefdeloosheid” is lafheid een veel voorkomende ernstige zonde. Hoe zouden wij lafheid vanuit de Bijbelse gezichtspunt in een paar simpele zinnen kunnen samenvatten? Wel, er zijn diverse omschrijvingen voor te geven, die natuurlijk in relatie staan met andere zonden, om paar te noemen:

 Lafheid betekent het ontkennen van de waarheid en gerechtigheid, lafheid betekent het niet toekennen van iemand z’m rechten, lafheid betekent je ogen dichtdoen voor onrecht wat iemand wordt aangedaan en doen alsof er niets aan de hand is, lafheid betekent de waarheid kennen maar doelbewust negeren, lafheid betekent compromissen sluiten met betrekking tot de waarheid, lafheid betekent Christus Jezus ontkennen en met lippendienst aanspreken, lafheid betekent je laten meeslepen door anderen terwijl je weet dat het fout is, lafheid betekent je oren openmaken voor de leugen en laster maar geen moed tonen om af te wijzen en te veroordelen, lafheid betekent over het vermogen beschikken om goed en eerlijkheid te handelen, maar het nalaten, lafheid betekent de mogelijkheden hebben om Christus te dienen, maar weigeren enz..

Er worden bijvoorbeeld zowel in kerkelijke als niet-kerkelijke (Christelijke) organisaties erg veel onrecht aangedaan, terwijl op dat moment mensen in positie zijn om goed te doen (die zich christenen noemen), maar hun oog dichthouden en eerlijkheid een groot geweld aandoen. Dat is een vreselijke vorm van lafheid. Het is bekend dat sommigen zitting hebben in de kerkraden waarvan bekend is dat ze gokverslaafden zijn, onzedelijk (geestelijk en lichamelijk) zijn, indirect betrokken zijn bij terrorisme, verraders zijn, dieven zijn en alle andere onheilige handelingen verrichten die gruwelijk zijn in de ogen van de Heer. En sommigen doen dit al meer dan 20 jaar zonder dat iemand iets tegen hen durft te zeggen. Een gruwelijke vorm van lafheid.

De Heer zegt, "Want ik tref schurken aan onder mijn volk, ze liggen op de loer als vogelvangers; ze spannen een ander strikken, ze laten mensen in de val lopen. Als een mand volgestouwd met vogels, zo vol staan hun huizen met gestolen goed. Want van bedrog zijn ze rijk en machtig geworden! Ze glimmen van het vet en ze zijn meer dan slecht. Want ze storen zich niet aan het recht, ze komen niet op voor wezen, voor arme mensen springen ze niet in de bres. Zou ik zo’n volk niet straffen, zou ik zo’n volk als jullie nog sparen? (Jeremia 5:26-30)

Je bent ook laf als je zegt “Ik heb niets ermee te maken”, terwijl je zeer goed weet hoe de zaken in elkaar zitten, daar je dagelijks ermee in aanraking komt. De Bijbel zegt in dit verband “Wie goed kan doen, maar het nalaat, maakt zich dus aan zonde schuldig” (Jacobus 4:17). Je bent beslist niet vrij te pleiten door te zeggen “ik heb niets ermee te maken” en toch jezelf christen noemen. Immers de uitspraak van onze Here Jezus Christus kan niet zo maar worden genegeerd als hij zegt "Wie niet vóór mij is, is tegen mij, en wie mij niet helpt om de schapen bij elkaar te drijven, jaagt ze uiteen " (Matteus 12:30). Onze Heer rekent af met hen die bang zijn of zich neutraal opstellen en toch zich Christenen noemen. Je kunt niet voor Christus zijn en neutraal zijn, dat kan simpelweg niet! Het is of een of ander! Doe je dat wel, dan ben je lauw en onbetrouwbaar. Over lauwheid zegt onze Heer, 'Maar omdat u lauw bent, en niet warm of koud: daarom zal ik u uitbraken" (Openbaring 3:16). Duidelijke uitspraak van onze Heer waar je niet omheen kunt!

Hoeveel mensen hebben wel niet vreselijk geleden doordat de lafaards hun mond dichthielden? In hoeveel gevallen is hetgeen krom is niet recht gemaakt en zuur is niet zoetgemaakt (Jesaja 5:20), doordat lafaards alles oogluikend toelaten?

Er zijn bijvoorbeeld gevallen bekend waarbij twee mensen hun meningsverschil aan een geestelijke voorlegden (bijvoorbeeld problemen in een huwelijk). In vele gevallen koos de geestelijke de kant van de persoon met de grootste aanhang, macht of financiën terwijl juist de andere kant gelijk had. Men is bang en handelt uit eigen belang, terwijl de Here God dergelijke kwesties beslist niet ongestraft zal laten. Zulke lafaards, geestelijken en leken, negeren tot hun eigen ondergang de waarschuwing van de Here God als Hij zegt, “Wees onpartijdig, luister naar de arme evenzeer als naar de rijke. Wees voor niemand bang, want jullie spreken recht in naam van God” (Deutronomium 1:17)

 De Here God kan niets met bangeriken en lafaards! Ze laten Hem zo in de steek! En daarom worden ze gelijkgesteld aan honden!

 Mgr. J. Y. Cicek: Hoe de lafaards hem in de steek lieten

De grootste en meest zichtbare lafheid, begaan zowel door leken als geestelijken, was de weerzinwekkende haatcampagne tegen Mgr. J.Y. Cicek. (http://www.aramnahrin.org/Dutch/Geestelijke_Moord.htm)

 Zijn rechten werden op een meeste afschuwelijke wijze overtreden, terwijl iedereen wist wie de daders en hun trawanten waren. De lafaards onder het volk en onder de geestelijken hebben geen pot uitgestoken om hem te helpen, terwijl daar volop mogelijkheden voor waren.

De Bijbel zegt “Doe wat goed is en rechtvaardig. Bevrijd wie uitgebuit wordt uit de macht van onderdrukkers; behandel de vreemdelingen, wezen en weduwen goed (Jeremia 22:3).......  “Vermijd het kwade, zet je in voor het goede. Kom op voor het recht, houd uitbuiters in toom (Jesaja 1:17) ...  Hol het recht niet uit, wees steeds onpartijdig en neem geen steekpenningen aan. Want steekpenningen maken zelfs wijzen blind; om steekpenningen verdraait men de woorden van mensen die in hun recht  staan.(Deutronomium 16:19)  

 De lafheid van Israël

 Toen de Heer opdracht gaf aan Israël om het land Kanaän binnen te trekken, werden ze bang en begonnen ze te morren en te klagen tegen de Here God. Het antwoord van de Here God was, “Niemand van deze laffe generatie zal ooit dat heerlijke land zien dat ik hun voorouders heb beloofd” (Deutronomium 1:35)

 In Galaten 5:19-21 lezen we, “Het is duidelijk wat allemaal uit ons zelfzuchtig ik voortkomt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en magie, haatgevoelens, ruzie, afgunst, uitbarstingen van woede, eigenbelang, geschillen, partijzucht, 21 jaloezie, drinkgelagen, zwelgpartijen en meer van dergelijke dingen. Evenals vroeger waarschuw ik u ook nu: wie dergelijke dingen doen, krijgen geen deel aan het koninkrijk van God”

 Aan deze lijst zouden we ook nog “lafaards” kunnen toevoegen.

 De tegenhanger van lafheid….

De ware Christenen, die Christus Jezus hebben aanvaard als hun redder, zijn moedig, eerlijke en sterke mensen die Jezus Christus in hun leven centraal stellen. Deze ware Christenen laten zich niet manipuleren, niet omkopen of ompraten, zijn betrouwbaar en komen op voor het recht en gerechtigheid. Ze bewandelen geen sluwe of slinkse wegen, zijn niet verslaafd aan wereldse (materiele) zaken, tonen geen interesse in laster/roddel maar stellen in alle omstandigheden de waardigheid en gerechtigheid centraal. De Bijbel zegt hierover, ‘Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing’ (2 Timoteüs 1:7).

Maar natuurlijk zullen velen die zich Christenen noemen niet toegeven dat ze ‘laf’ zijn. De realiteit is echter dat groot aantallen zich niet kunnen beheersen en uiteindelijk zich overgeven aan de vleselijke/ materiële kant van het leven. Sommigen zijn zo doordrenkt van wereldse zaken dat ze geen enkel contact met Christus hebben en hebben hun eigen wereld van ‘Christen zijn ‘ gecreëerd waar ze zeer trots op zijn en graag ook aan anderen willen laten merken. Het zijn echter dit soort mensen die meestal zich zeer vroom voordoen, tijdens vergaderingen /bijeenkomsten naar voren treden en graag het woord nemen om zichzelf te profileren of in het brandpunt te komen, terwijl ze in werkelijkheid alle inzicht missen en hun ‘christen- zijn’ niets anders is dan een klassieke ongelovigheid met een dun ‘sausje’ christendom.

Jezus zegt, " Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij (Johannes 10:14)... Mijn schapen luisteren naar mijn stem; ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef hun eeuwig leven, en ze zullen nooit verloren gaan; niemand zal ze uit mijn hand roven (Johannes 10:27-28)

Kracht, liefde en zelfbeheersing, dat zijn zaken die een ware Christen uitstraalt. Een ware Christen heeft geen luisterende oor voor een leugenaar, een lasteraar, een roddelaar, een verdeeldheidzaaier en een haatzaaier, maar treedt krachtig en met autoriteit op. Een ware Christen zal zeker de heiligenschennis in de kerk niet accepteren door het tolereren van dieven, geldzuchtigen, immorelen, heroïne handelaren, zij die terrorisme stimuleren en gokverslaafden in de kerkraden. Een ware Christen zal duidelijk en uitdrukkelijk optreden tegen dit soort immorele praktijken in de kerkraden of verenigingen omdat een ware Christen geen lafaard is. Een ware Christen zal nooit zeggen ‘Ik heb niets mee te maken', maar zal duidelijk de stem van Christus die in zijn hart roept voor discipline, moreel en eerlijkheid laten horen’, hij is immers een deel ervan.

Een ware Christen is een sterke en moedige krijger die zich door niemand uit het veld laat slaan, ongeacht de verleiding en onderdrukking, omdat hij weet dat Bijbel van hem verlangt, “Alles wat niet uit geloof gedaan wordt, is zondig (Romeinen 14:23) en begrijpt dat Christus een centrale plaats in z’n handelen inneemt, omdat “Laat alles wat u zegt of doet, gebeuren in de naam van de Heer Jezus” (Kolossenzen 3:17)

Als een ware Christen corruptie, vriendjespolitiek en andere aanverwante zaken tegenkomt of constateert, dan zal hij meteen een standpunt tegen innemen en veroordelen. Als een ware Christen alleen komt te staan in zijn strijd, dan weet hij dat de Heer met hem is, omdat alle profeten en heiligen door hun tijdgenoten werden geminacht, veroordeeld in de gevangenis gezet en soms ook vermoord. Ze stonden alleen in hun strijd, omdat zij de zaak van de Heer dienden! Dat is ten diepste de taak van iedere ware Christen!

De Bijbel zegt, "Neem toch een voorbeeld aan de profeten die gesproken hebben op gezag van de Heer. Hoeveel hadden die niet te lijden en wat hebben ze een geduld getoond! We prijzen hen gelukkig, omdat ze hebben volgehouden. U hebt gehoord hoe Job volhield en u weet hoe de Heer hem tenslotte behandeld heeft.De Heer is immers rijk aan barmhartigheid en ontferming (Jacobus 5:10-11)