Hoe wordt in de Syrische Kerk tegen het begrip "God" aangekeken?

-----De Goddelijkheid van Jezus Christus-----

In de Syrische Kerk wordt de geloofsbelijdenis van Nicea (325) beleden. Deze oecumenische geloofsbelevenis werd opgesteld tijdens de concilie gehouden in Nicea in 325. Aan deze concilie namen namens de kerk van Antiochië onder andere de St. Jacob van Nissibin en zijn leerling St. Afrem de Syriër deel, die door St. Jacob van Sarug (Urfa) ook wel St. Afrem de Arameeër wordt genoemd.

De geloofsbelijdenis van Nicea (325)

Ik geloof in één God, den almachtigen Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den eniggeboren Zoon van God, geboren uit den Vader vóór alle eeuwen; God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door Welken alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid, is nedergekomen uit den hemel, en vlees geworden is van den Heiligen Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden; ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en begraven is; en ten derden dage opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel; zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden; Wiens Rijk geen einde zal hebben. En in den Heiligen Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van den Vader en den Zoon uitgaat, Die te zamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door de Profeten. En één, heilige, algemene en apostolische Kerk. Ik belijd één Doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.

Als men de belijdenis goed bekijkt, dan zal het duidelijk worden dat Jezus Christus exact dezelfde is als God. Immers, Hij wordt beschreven als "God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God".

Voor velen is dit vandaag de dag niet meer een vanzelfsprekende zaak. Naar aanleiding hiervan zijn er in het verleden vele vragen door zowel jongeren als ouderen gesteld omtrent de Goddelijkheid van Jezus Christus. Deze vragen kunnen, globaal gesproken, als volgt worden samengevat:

 1. Is Jezus Christus God de Heer zelf, of is Hij de zoon van God, of is Hij gewoon een persoon van vlees en bloed?
 2. Sommige Christelijke groeperingen accepteren Hem niet als de Here God. Hoe weten we nu of Hij inderdaad God de Heer zelf is?
 3. De Jehova getuigen bijvoorbeeld accepteren Hem niet als de Here God en kunnen vaak dit ook nog staven met "degelijke Bijbelse argumenten". Hoe zouden wij met dergelijke situaties om kunnen gaan en ons tegen weren?
 4. Wat voor methode hebben wij ter beschikking om de aanvallen op de Goddelijkheid van Jezus Christus te kunnen weerleggen?

Inhoud

Antwoord

De Goddelijkheid van Jezus Christus werd/wordt door velen in het verleden en heden betwist. Door velen wordt beweerd dat Hij een goede mens c.q. profeet was en niet meer dan dat. Als wij bijvoorbeeld kijken naar hetgeen Jehova getuigen over Zijn Goddelijkheid zeggen, dan komt het erop neer dat men Hem beschrijft als " een god, maar Hij heeft dan een lagere niveau ten opzichte van de Here God zelf". In het verre verleden al, begon de bisschop van Istanboel, Nestorius vragen te stellen over de Goddelijkheid van Jezus Christus. Het kwam erop neer dat Hij meer de nadruk legde op Zijn menselijkheid dan op Zijn Goddelijkheid. Onder meer was dit een van de redenen dat de Syrische Kerk van Antiochië in 451 splitste in de West-Syrische Kerk en de Oost-Syrische Kerk, ook wel de Nestoriaanse Kerk genoemd. In het Zuid-Oosten van Turkije, in de buurt van Hassana, was een kleine groep Protestanten die waren bekeerd door de Westerse missionarissen, waarschijnlijk een overblijfsel van de vroegere Nestorianen. Deze groep Protestanten werden ook wel "Misha, Misha, Allaha, Allaha" (= Jezus, Jezus, God, God) protestanten genoemd. Dit hield in dat men Jezus Christus gewoon als een normale mens beschouwde en geen verband legde tussen Jezus en de Here God. Het waren twee verschillende zaken die ook zodanig behandeld dienden te worden. In feite komt ook de ideologie van bijvoorbeeld Jehova getuigen daarop neer!

Verder bestaan er groeperingen en sektes binnen de Christenheid die Jezus Christus beschouwen als een mengeling van een mens, bestaande uit vlees en bloed, en een zekere mate van Goddelijkheid. In ieder geval, zijn er vandaag de dag vele groeperingen die een verschillende voorstelling op na houden omtrent de Goddelijkheid van Jezus Christus. De vraag nogmaals herhalend gesteld kan worden: Wat is Jezus Christus? Is Hij de Here God zelf die in de gedaante van de mens naar de wereld is gekomen? Of is Hij gewoon iemand van vlees en bloed?

Een uidaging voor ons is nu het volgende: Hoe kunnen we achterhalen of Jezus Christus de Here God zelf is of niet? Wat voor middelen hebben we ter beschikking om te bepalen wat juist en wat onjuist is?

Tegen ons, als Christenen, zegt apostel Paulus "Alles wat hierin (= de Schrift) staat, is door God geïnspireerd en bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven" (2 Timoteüs 3:16). En op een andere plaats zegt hij "Onderzoek alles op zijn waarde en houd vast wat goed is (1 Tessalonicenzen 5:19). Om te achterhalen of Jezus Christus inderdaad God de Heer zelf is, gaan wij een Bijbelonderzoek instellen. Pak Uw Bijbel en we gaan een reis maken door het Heilige Boek.

1. Jezus heeft altijd gezegd "… Mijn Vader in de hemel…. Niet mijn wil, maar de Uwe….."

Degenen die de Goddelijkheid van Jezus Christus ter discussie stellen, onder andere de Jehova getuigen, zeggen heel vaak dat Jezus geregeld in de Bijbel spreekt van "Mijn Vader… Uw wil…" Ze benadrukken dit door, onder andere, naar de volgende Bijbelcitaten te verwijzen. Ik noem ze op:

 1. Matteüs 10:32-34 "…..voor hem zal ik hetzelfde doen tegenover mijn Vader in de hemel…"
 2. Matteüs 11:25-26 "….. ‘Vader, Heer van hemel en aarde, ……Ja, Vader, zo hebt u dat gewild"
 3. Matteüs 11:27 "….Mijn Vader heeft mij alles in handen gegeven"
 4. Matteüs 15:13 "……‘Elke plant die mijn hemelse Vader………..
 5. Matteüs 16:17 "…..maar mijn Vader in de hemel…...
 6. Matteüs 18:10 "….voor mijn hemelse Vader…….."
 7. Matteüs 18:19 "….van mijn Vader in de hemel…..."
 8. Matteüs 18:35 "…...mijn hemelse Vader………
 9. Matteüs 20:23 "…...voor wie mijn Vader ze bestemd heeft.….
 10. Matteüs 24:36 "….. alleen de Vader weet het. ……..
 11. Matteüs 26:39 "…..‘Vader, als het mogelijk is, … niet zoals ik wil, maar zoals u wilt.’ ……..
 12. Johannes 5:17 "…..‘Mijn Vader werkt voortdurend en ik ook.’ …..
 13. Johannes 5:19 "...‘de Zoon kan niets doen uit zichzelf; hij doet alleen wat hij deVader ziet doen. …
 14. Johannes 5:36-37 "…mijn Vader mij te doen heeft gegeven…dat de Vader mij gezonden heeft...
 15. Johannes 6:32 "..maar mijn Vader en hij
 16. Johannes 6:38 "…..niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. …
 17. Johannes 6:44 "….als de Vader die mij gezonden heeft, ….
 18. Johannes 6:57 "…..De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader, …..
 19. Johannes 8:18 ".ik getuig over mezelf en ook de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’
 20. Johannes 8:38 "…..Ik spreek over wat ik bij mijn Vader heb gezien; ……
 21. Johannes 8:42 "…..Want ik ben van God gekomen en ik ben nu hier. ……
 22. Johannes 10:18 "….Dat is de opdracht die ik van mijn Vader ontvangen heb. …
 23. Johannes 10:29 "…..Wat mijn Vader mij gegeven heeft, …..
 24. Johannes 14:28 "…..dat ik naar de Vader ga, want de Vader is meer dan ik. …..
 25. Johannes 15:1 "….en mijn Vader is de wijnbouwer. …
 26. Johannes 15:16 "….En de Vader zal jullie alles geven …..
 27. Johannes 20:17 "….‘Ik ben nog niet naar de Vader opgestegen. ……
 28. Johannes 20:21 "….‘Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.’ ……
 29. 1 Korintiërs 15:28 "…..En wanneer alles aan hem is onderworpen, zal ook de Zoon zichzelf onderwerpen aan God, die alles aan hem heeft onderworpen. Dan zal God alles in allen zijn……
 30. Hebreeërs 1:8-9 "…..maar over zijn Zoon zegt hij: Vast staat uw troon, o God, voor altijd en eeuwig. Recht is het kenmerk van uw heerschappij, rechtvaardigheid gaat u boven alles, u haat onrecht. Daarom, o God, heeft uw God u verkozen boven al uw metgezellen en vreugde en geluk over u uitgegoten als geurige olie.……

Bovenstaande citaten worden vaak door velen, met name door Jehova getuigen naar voren gehaald om te laten zien dat Christus Jezus absoluut niet de Here God zelf kan zien. Immers, hij spreekt zo vaak van "Mijn vader" en dat is toch een zeer duidelijke "bewijs" die verklaart dat Hij onmogelijk God kan zijn, zo is hun redenering. Voor hen is dus duidelijk dat Hij niets anders dan een mens van vlees en bloed is. Vele onschuldige leken, die slecht zijn onderlegd in het Heilige Boek, worden het slachtoffer van deze "perfecte misleiding".

Zoals we straks zullen zien, is deze manier van schrift uitleg een vreselijke vergissing die wordt begaan door hen die de Goddelijkheid van Jezus Christus ter discussie stellen. Aan de andere kant, als we de genoemde citaten goed bestuderen, dan valt het toch niet te ontkennen dat zij die de Goddelijkheid van Jezus Christus ter discussie stellen toch wel een belangrijke ijzer in het vuur hebben! Dit is echter, zoals straks zal blijken, niets anders dan een misvoorstelling en een totaal verkeerde manier van uitleg.

Om deze citaten goed te kunnen begrijpen, gaan we kijken naar enkele gedeeltes uit de Bijbel die meer licht werpen op het onderwerp. In Filipenzen 2:6-8 lezen we "Hij had de gestalte van God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid met God. Hij heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden en aan mensen gelijk te worden. Hij leefde als een mens en hij vernederde zich door gehoorzaam te worden tot in de dood, de dood aan een kruis"

Het voorgaande citaat verklaart in feit alle opgesomde citaten. Uit dit citaat kunnen echter begrijpen dat Jezus Christus gehoorzaamheid en slavenbestaan vrijwillig heeft aanvaard en moeten leren. Waarom eigenlijk? Waarom heeft Hij gehoorzaamheid moeten leren? Wel, het antwoord hierop is heel simpel te geven, namelijk: Hij heeft gehoorzaamheid moeten leren, omdat Hij voor Zijn menswording slavenbestaan en gehoorzaamheid nooit heeft gekend! Voor zijn Menswording was Hij de Here God zelf! Daarom heeft Hij de gehoorzaamheid moeten leren, nadat Hij mens is geworden.

Bij het bestuderen van het citaat, kunnen echter nog meer vragen worden gesteld: Als Hij God zelf is, wat voor reden heeft Jezus Christus gehad om zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid met God? Waarom is Hij mens geworden en dus gelijk aan mensen geworden? Wat voor geheimenis zit hierachter?

Geachte lezer, het antwoord op deze vragen vormt het fundament van het Christelijke geloof! Het is boeiend en onthullend! Toen Adam en Eva het gebod van de Here God in het hof van Eden negeerden, beloofde de Here God, nadat Hij hen had bestraft, dat Hij hen een Redder zou sturen om hun nageslacht te redden onder het juk van de zonde, dat wil zeggen door het vergoten bloed van Jezus Christus op de berg Golgohta!

Op diverse plaatsen in de Bijbel lezen wij dat niemand het gezicht van God heeft kunnen zien en niemand het mag zien, zoals uit de volgende citaten mag duidelijk worden. In Johannes 1:18 lezen we: " Nog nooit heeft iemand God gezien". In 1 Timoteüs 6:16 lezen we" geen mens heeft Hem

gezien, geen mens kan Hem zien…. " In Exodus 33:17-23 lezen we: "De Heer zei tegen Mozes: ‘Ook dit keer zal ik doen wat je vraagt. Ik heb vertrouwen in je, ik weet wie je bent.’ Toen zei Mozes: ‘Verschijn toch aan mij in al uw majesteit.’ De Heer antwoordde: ‘Ik zal in al mijn luister langs je heen gaan en je bekendmaken wie ik ben: ik ben de Heer, ik zal medelijden hebben met wie ik wil en ik zal mild zijn voor wie ik wil. Mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Hier, naast mij, is een plek waar je op een rots kunt staan. Wanneer ik aan je voorbijga in al mijn majesteit, zal ik je in een rotsholte zetten en je zolang met mijn hand bedekken. Dan zal ik mijn hand terugnemen en je zult mij van achteren zien. Maar mijn gezicht zal nooit iemand zien.’

Ondanks dat niemand de Here God kon zien, wilde Hij toch de mensheid onder het juk van de Satan redden. En hoe deed hij dat? Wel, Hij heeft het gedaan door zelf mens te worden en een gestalte van Mens aan te nemen om de mensheid te redden. In Hebreeërs 2:17-18 lezen we" Daarom moest hij zijn broers in alles gelijk worden. Zo zou hij in zijn dienst aan God als een medelijdend en getrouw hogepriester boete doen voor de zonden van het volk. Omdat hij zelf beproevingen heeft ondergaan, kan hij allen die beproefd worden, helpen".

Dit is het geheim achter de menswording van Jezus Christus. Hij moest in alles gelijk worden aan Zijn broeders, opdat hij kon voelen wat zij voelden. Hieruit volgt dat Jezus Christus na Zijn Menswording exact dezelfde eigenschappen kreeg als de mensen. Hij moest meemaken wat de mensen in hun dagelijkse leven meemaken, hun dagelijkse bekommeringen, zorgen, leed en vele andere zaken. Hij moest ervaren wat de mensen ervaren gedurende hun leven om op die manier de mensen onder het juk van de zonden redden.

Het is buitengewoon triestig dat diegene die de Godheid van Jezus Christus betwisten deze fascinerende geheimenis achter de redding van de mensheid niet onder ogen willen zien. Dit is namelijk het glorieuze geheim waar het allemaal om draait, namelijk de mensheid redden. Erg jammer – en tot hun ondergang- dat men het niet inziet dat de God van Abraham, Isaak en Jacob mens is geworden in het Lichaam van Jezus Christus.

Door de ongehoorzaamheid van de mens in het hof van Eden, was de verhouding tussen de mens en de Here God gebroken. Om deze breuk te herstellen, kwam de Here God zelf naar de mens toe en accepteerde om in alles gelijk te worden aan Zijn broeders (= mensen) en heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden .

Het feit dat Jezus Christus zegt van "Mijn Vader" verklaart ons twee belangrijke zaken: ten eerste, Jezus Christus heeft de relatie tussen de mensheid en God de vader hersteld. Dit betekent dat iedereen die Jezus Christus aanvaardt als zijn Redder, zal het kind van God worden. Hij heeft dan het recht om de God de Heer te zeggen " Vader in de hemel ….". Ten tweede, Hij is de Zoon van God, dat wil zeggen Hij is dezelfde als God. Jezus Christus heeft de relatie tussen God de vader en de mensheid herstelt als "de zoon der mensen". Dit heeft Hij gedaan door zijn grootheid op te geven, en heeft de gestalte van een slaaf en dienaar aanvaard en op deze wijze de Satan voor eeuwig heeft verslagen door Zijn werk aan het Kruis.

Met betrekking tot Zijn leven als een slaaf en dienaar, lezen we in Hebreeërs 5:8 "Ofschoon hij de Zoon van God was, heeft hij door alles wat hij geleden heeft, gehoorzaamheid geleerd".

Ondanks het feit dat Jezus Christus is de Zoon van God, dat wil zeggen dezelfde als God, heeft Hij het leven van een slaaf en gehoorzaamheid geaccepteerd en geleerd. Uit het feit dat Jezus Christus gehoorzaamheid moest leren, wordt duidelijk dat voor Zijn menswording van vlees en bloed, Hij nooit heeft geleefd als een slaaf. Hij heeft dit slavenbestaan geleerd en aanvaard, omdat Hij voorheen als Zoon van God dit niet heeft gekend. Voor Zijn menswording was Hij aan niemand onderdanig geweest. Voor Zijn menswording was Hij de Enige Soevereine Almachtige heerser boven alles. Gehoorzaamheid maakte niet deel uit van Zijn leven als de Zoon van God. Na Zijn menswording heeft Hij gehoorzaamheid geleerd!

De Heer zegt "Kom dichterbij en luister: Van oudsher heb ik openlijk gesproken. Vanaf het begin der gebeurtenissen ben ik er. (Jesaja 48:16)

2. Wat vertelt de Bijbel ons over de Goddelijkheid van Jezus Christus?

2.1 Het Woord van God

In Johannes 1:1-14 lezen we "In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is er niets ontstaan. In het Woord was leven, en dat leven was het licht voor de mensen.……Het Woord was in de wereld; de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar zijn eigen domein, maar zijn eigen volk aanvaardde hem niet…. (10-11) Het Woord is mens geworden en is onder ons komen wonen. Wij hebben zijn glorie gezien, vol van goedheid en waarheid, de glorie die hij ontving als enig kind van de Vader…. (14)

Enkele punten uit dit citaat zullen nader bekeken worden:

 • In het begin was het Woord….Dit zegt iets over de eeuwigheid van onze Here Jezus Christus. Hij was er altijd, voor de aanvang van elke gebeurtenis. Hij was bij het begin der dingen en voor het begin der dingen.
 • Het Woord was bij God ……Dit zegt iets over het bestaan van de Heer, Hij was werkelijk daar!
 • …en het Woord was God … Dit getuigd duidelijk van het feit dat Hij de Here God zelf is. Hij, het Woord van God, de Zoon van God, dat wil zeggen exact dezelfde als God, is de Here God zelf.
 • Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is er niets ontstaan….Dit geeft overduidelijk aan dat de hele schepping door Jezus Christus is ontstaan. Ja, niets is buiten Hem om ontstaan.
 • Het Woord was in de wereld…..Dit maakt duidelijk dat onze Here Jezus Christus altijd in de wereld was, ook voor Zijn menswording. Alle apostelen en profeten hebben het Woord van God verkondigd, dat wil zeggen onze Here Jezus Christus. Hij kwam naar deze wereld als mens van vlees en bloed om de wereld onder het juk van de Satan te verlossen. Jammer genoeg de meerderheid van de mensheid weigert Hem te aanvaarden als hun ware Redder.
 • Het Woord is mens geworden of het Woord is vlees geworden. Dit geeft overduidelijk dat het Woord van God, dat wil zeggen Jezus Christus, letterlijk mens is geworden van vlees en bloed.

Om het voorgaande punten samen te vatten: In het lichaam van Jezus Christus, heeft de God van Abraham, Isaak en Jacob zich aan de wereld geopenbaard. Jezus Christus de Zoon van God, dat betekent dezelfde als God, heeft de relatie tussen God de vader en de mensheid hersteld door het vergoten bloed op de berg Golgotha. Dit betekent dat iedereen, die Jezus Christus aanvaard als Zijn/haar persoonlijke Redder, automatisch de broer/zus van Jesus Christus en het kind van God de vader wordt.

Het treurige en misleidende is dat de Jehova getuigen zodanig aan de vertaling van de Bijbel hebben gesleuteld dat het past in hun, door hen ontwikkelde ideologie. In hun Bijbel "De Nieuwe vertaling" hebben zij bijvoorbeeld op een onverantwoordelijke wijze een verandering aangebracht in Johannes 1-2. De zin " het Woord was God " hebben zij veranderd in "het Woord was een God".

De vraag is natuurlijk, wat is de reden voor deze verandering die ze hebben ingevoerd en een voorzetsel voor "God" hebben geplaatst? Wel, dit is een misleidende verandering die vele "leken" op een verkeerde spoor zet! Een voorbeeld zal aangeven waarom. In Johannes 10:34-35 discussieert Jezus Christus met Joden over zaken van theologische aard. In verse 34 lezen we" Jezus vroeg hun: ‘Staat er niet in uw wet: Ik heb gezegd: u bent goden? "

In het oude testament worden rechters soms "goden" genoemd (Exodus 21:6, 22:9+28, 23:13). De oudsten van het volk Israël waren wijze en capabele mensen om namens de Here God als rechters op treden om diverse zaken op het sociale en religieuze gebied te beslechten. Ze werden om deze reden "goden" of "rechters" genoemd.

Uit het voorgaande volgt dat wanneer de Jehova getuigen Jezus identificeren als een God, dan bedoelen ze eigenlijk mee dat Hij gewoon een mens van vlees en bloed is en niet meer dan dat. Op deze manier wordt de positie van Jezus Christus gedegradeerd tot die van een normale mens van vlees en vloed. Over de hele wereld worden duizenden mensen op deze manier misleid!

Een andere interessante zaak is de manier waarop de profeten hun profetie beginnen. De profeten beginnen hun profetie door te zeggen " Het Woord van God kwam tot mij", dat wil zeggen, " Jezus Christus kwam tot mij " (bijvoorbeeld Jeremia 1:4). In relatie hiermee zegt Apostel Petrus "Alle profeten getuigen van Jezus Christus " (Handelingen 10:43)

De Heer zegt,, Ik ben de enige God. Vóór mij was er geen ander god, na mij zal er ook geen zijn." (Jesaja 43:10)

2.2 De geboorte van Jezus Christus

De geboorte van Jezus Christus is onder andere geprofeteerd door profeet Jesaja. In Jesaja 9:5 lezen we,, Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst".

Dit citaat is buitengewoon interessant waar hieronder stil wordt bij gestaan:

 • ….. een kind geboren.. Dit geeft het werkelijke, tastbare van de geboorte van Christus Jezus als mens van vlees en bloed.
 • Wonderbare Raadsman In openbaring 19:11-16 lezen we over de komst van Jezus Christus als een machtige heerser,, Ik zag de hemel open en er verscheen een wit paard, bereden door hem die de Betrouwbare en de Waarachtige heet. Het was hij die oordeelt en strijdt in gerechtigheid. Zijn ogen vlamden als vuur; op zijn hoofd droeg hij veel kronen en er stond een naam op geschreven die niemand kende dan hij alleen. Het gewaad dat hij droeg, was doordrenkt van bloed. Zijn naam is: ‘Het Woord van God’. De hemelse legers volgden hem op witte paarden en gehuld in smetteloos wit linnen. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de ongelovige volken neerslaat. Hij is een herder met een ijzeren staf, hij zal ze vertreden als druiven in de wijnpers van de verschrikkelijke toorn van God, de Almachtige. Op zijn gewaad, op de hoogte van zijn heup, stond deze naam geschreven: ‘De hoogste koning en de opperste Heer’."
 • ….. Sterke God Dit geeft overduidelijk aan dat Jezus Christus de Here God zelf is.
 • …..Eeuwige Vader… Onze Here Jezus Christus wordt hier de eeuwige "vader" genoemd. Dit is buitengewoon boeiend, omdat het duidelijk aangeeft dat met het Kind en Machtige God precies een en dezelfde persoon bedoeld wordt.
Het Kind dat geboren is, is tegelijkertijd ook de Machtige God en de Eeuwige Vader. Kan een gewone mens van vlees en bloed deze eigenschapen in zich hebben tijdens zijn geboorte? Onmogelijk!

In de Bijbel wordt er op vele plaatsen de Goddelijkheid van Jezus Christus duidelijk gemaakt.

 • In 2Petrus 1:1 lezen we: " … onze God en Heiland, Jezus Christus "
 • In Titus 2;13 lezen we: " .. onze grote God en redder, Christus Jezus ".
 • In 1Johannes 5:20 lezen we: " … in zijn Zoon Jezus Christus: hij is de ware God, het eeuwige leven.
 • In Johannes 20:28 lezen we: " .. Tomas zei: ‘Mijn Heer en mijn God!"
 • In Romeinen 9:5 lezen we: " … behoort Christus tot hun geslacht, hij die God is, boven alles verheven en te prijzen voor altijd! Amen "
 • In Filipenzen 2:6 lezen we: " Hij had de gestalte van God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid met God"
 • In Kolossenzen 1:15 lezen we: " … Christus is het beeld van de onzichtbare God……."
 • In Kollosenzen 2:9 lezen we: " …. Want in hem, in zijn lichaam, woont God volledig,"

Uit deze citaten komt duidelijk naar voren dat Jezus Christus de Here God zelf is! Dit een uitgemaakte zaak voor de apostelen van de Heer, ze hadden geen enkel twijfel over zijn Goddelijkheid, die ze hun geschriften tot uiting hebben gebracht. Ze wisten voor zeker, dat Hij de Zoon van God was, dat wil zeggen de Here God zelf was!

Gedurende zijn verblijf op aarde heeft Jezus Christus geregeld gediscussieerd met de Joodse leiders. In Johannes 5:18 lezen we: "Dat was voor de Joodse leiders een reden te meer om hem te willen doden. Want hij schond niet alleen de sabbat, maar noemde ook God zijn eigen Vader, en daarmee stelde hij zichzelf met God op één lijn"

De Joodse leiders begrepen heel goed wat de betekenis van "de Zoon van God " inhield. Ze begrepen dat het betekende "zelfde als God", dat wil zeggen de Here God zelf. In feite maakt Jezus Christus ook aanspraak hierop. In Johannes 10:30 lezen we: "De Vader en ik zijn één". In Johannes 14:9 lezen we: "Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien". Hij zegt heel duidelijk " De Vader en Ik zijn een". Zij die geloven in Jezus Christus zullen ook automatisch geloven in God de Vader. En zij die geloven in God de Vader zullen ook geloven in God de Zoon, omdat ze beide één zijn! De Bijbel drukt dit uit als "Als er iemand een leugenaar is, dan toch zeker hij die loochent dat Jezus de Christus is. Vijand van Christus is hij die de Vader en de Zoon niet erkent. Iedereen die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet, maar wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader " (1 Johannes 2:22-23)

De Heer zegt,, Ik ben de Heer, er is geen andere God dan ik." (Jesaja 45:5)

Conclusie

Uit het voorgaande uiteenzetting volgt dat Jezus Christus de Here God zelf is! Hij is de God van Abraham, Isaak en Jacob die vlees en bloed is geworden. Hij is de Almachtige God, die geleden heeft om mij en U onder het juk van de Satan te redden. Het is erg jammer en tegelijkertijd getuigd het van minachting om de Goddelijkheid van Jezus Christus ter discussie te stellen. Zij die Zijn Goddelijkheid ter discussie stellen dienen zich ervoor te schamen. In feite gaat het hier, zoals de apostel Johannes het aangeeft, om anti-christenen die de Majesteit, de Heiligheid en de Grootheid van onze Heer en God Jezus Christus aanvallen.

3. Meer onderzoek

Hoewel uit het voorgaande analyse duidelijk is geworden dat Jezus Christus de Here God zelf is, volgt hieronder meer onderzoek omtrent dit zeer belangrijke onderwerp.

3.1 De God van Israël

Wij lezen in de Bijbel dat niemand ooit de Here God heeft geizen (1Timoteus 6:16, Johannes 1:18, Exodus 33:17-23). Dit is echter vreemd, omdat we lezen" Toen ging Mozes samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig leiders van de Israëlieten de berg op. Zij zagen de God van Israël". (Exodus 24:9-10)

Dit citaat is verbazingwekkend en tegelijkertijd tegenstrijdig. We lezen gewoon: Ze zagen de God van Israël. Hoe kan dit toch? Hoe kan men deze "verwarring" begrijpen? Immers, we lezen zeer duidelijk in de Bijbel dat niemand ooit God heeft gezien, maar tegelijkertijd lezen we hier ook duidelijk dat Mozes samen met anderen de God van Israël heeft gezien. We zitten nu in een dilemma! Hoe kan deze "tegenstrijdigheid" worden uitgelegd?

Geachte lezer, hier is iets fascinerends aan de hand. De God van Israël is namelijk niemand minder dan onze Jezus Christus in de tijden van het Oude Testament. Hij heeft zich aan het volk Israël geopenbaard in de gedaante van een mens. In de tijden van het Oude Testament was Jezus Christus nog niet gekruisigd, vandaar dat Hij vaak in het oude Testament beschreven wordt als "de Engel van God". Als je het Oude Testament doorneemt, dan zul je vaak deze term tegenkomen. Dit is een Oud Testamentische aanduiding waarmee de nog niet gekruisigde Jezus Christus wordt omschreven.

3.2 Abraham wandelde en praatte vele malen met de God van Israël

In Genesis 18:1-32 lezen we over 3 engelen die Abraham bezoeken. Één van deze engelen is weer onze Here Jezus Christus. Hij beloofde Abraham dat hij een kind zou krijgen. De vrouw van Abraham, Sara is echter ietwat sceptisch over deze belofte en lacht hierover. In verse 18:13-14 lezen we "Maar de Heer zei tegen Abraham: ‘Waarom lacht Sara? Waarom twijfelt ze eraan of ze op haar oude dag nog een kind kan krijgen? Zou voor mij iets onmogelijk zijn? Volgend jaar, om deze tijd, zal ik bij u terugkomen en dan heeft Sara een zoon"

Na de maaltijd, zoals gebruikelijk was in die tijd, lezen we "Toen vertrokken de drie mannen naar een plek vanwaar ze Sodom konden zien. Abraham ging zover met hen mee. De Heer dacht: ‘Zal ik voor Abraham geheim-houden wat ik van plan ben? Hij zal immers de stamvader worden van een groot en machtig volk. Alle volken op aarde zullen elkaar toewensen gezegend te zijn als hij. Ik heb hém immers uitgekozen en daarmee al zijn nakomelingen. Hij moet hun leren zich te houden aan mijn richtlijnen: rechtvaardig zijn en opkomen voor het recht. Dan kan ik mijn belofte aan hem nakomen.’ Toen zei de Heer: ‘Over de inwoners van Sodom en Gomorra dringen ernstige beschuldigingen tot mij door. Zij doen erg veel kwaad. Ik wil erheen gaan om te zien of die beschuldigingen werkelijk waar zijn. Ik wil het weten.’ Toen gingen de twee andere mannen op weg naar Sodom, maar de Heer bleef nog bij Abraham staan. Abraham kwam nog een stap dichterbij en vroeg: ‘Bent u werkelijk van plan de onschuldigen met de schuldigen om te brengen?" (verse 16-23)

Uit het voorgaande volgt dat Abraham aan tafel zat met de Here God, wandelde en praatte met Hem. Hij was aan het wandelen, eten en praten met onze Here Jezus Christus, dat wil zeggen de engel van God in het Oude Testament. Dit is iets verbazingwekkends! Niemand kan God zien. De Here God houdt echter zoveel van de mensheid, dat Hij naar hen komt als een van hen. Hij neemt gewoon de gedaante van een mens aan om met de mensen te kunnen praten, te eten en te wandelen.

De Heer zegt,, Ik en ik alleen ben de Heer, ik ben de enige die kan redden. Ik heb bevrijding aangekondigd en bevrijding gebracht; ik laat altijd van mij horen" (Jesaja 43:11-12)

3.3 De Syrisch Orthodoxe traditie

De Syrisch Orthodoxe kerk kent een traditie over de schepping van Adam en het luidt als volgt,, Toen de Here God Adam schiep, zond Hij engel Gabriel over de vierhoeken van de wereld. Toen de engel terugkwam zag hij twee personen naast elkaar staan; maar hij kon Adam niet onderscheiden van deze twee personen, omdat hun uiterlijk exact dezelfde was. Per abuis groette hij Adam en zei ,, Barech Mor"(= zegen mij Heer). Adam antwoordde en zei "Alloho M’barech" verwijzend naar de Heer die naast hem stond" .

Deze traditie is tot vandaag de dag nog steeds gebruikelijk bij ons volk. Wanneer we een geestelijke ontmoeten, dan groeten we hem en zeggen "Barech Mor", waarna hij antwoordt met: "Alloho M’barech"

4. Beschrijving van Jezus Christus en de Here God.

Als we kijken naar de manier waarop de Here God en Jesus Christus in de Bijbel worden omschreven, dan valt het op dat ze exact op dezelfde manier worden omschreven. De titels waarmee de Here God worden aangeduid, worden in de Bijbel ook gebruikt om Jezus Christus aan te duiden. Enkele voorbeelden zullen dit toelichten:

4.1 De Heer der Heren, koning der koningen

In 1Timoteus 6:15 wordt de Here God beschreven als "Die dag zal God op zíjn tijd doen aanbreken, de goede en enige heerser, de hoogste koning, de hoogste heer "

In Openbaring 17:19 wordt Jezus Christus beschreven als "Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam is de opperste Heer en hoogste koning en zal hen overwinnen, samen met hen die bij hem zijn: zij die geroepen en uitverkoren zijn, zijn getrouwen "

4.2 Aan het begin en het einde, de eerste en de laatste.

De Here God.

 • In Jesaja 41:4 zegt de Here God,, ik sta aan het begin, ik sta aan het einde.’
 • In Jesaja 44:6 zegt de Here God,, ‘Ik sta aan het begin, ik sta aan het einde; alleen ik ben God"
 • In Jesaja 48:12 zegt de Here God,, Ik ben zonder weerga, ik sta aan het begin, ik sta aan het einde "
 • In openbaring 1:8 zegt de Here God,, ‘Ik ben de alfa en de omega,’

Jezus Christus

 • In openbaring 1:18 zegt Jesus Christus,, Ik ben de eerste en de laatste"
 • In openbaring 2:8 zegt de engel over Jezus Christus,, Hij die de eerste en de laatste is, die dood was en weer leeft "
 • In openbaring 22:13 zegt Jezus Christus,, Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde"

4.3 Een zware steen

 • In Jesaja 8:14 zegt de Here God, "Ik zal een steen zijn waaraan men zich stoot"
 • In 1Petrus 2:7 lezen we over Jezus Christus" de steen waaraan men zich stoot "

4.4. Wit als sneeuw

 • In Daniel 7:9 wordt de Here God beschreven als,, "Zijn kleren waren wit als sneeuw en Zijn haar was als zuivere wol. Zijn troon was vurige wagen, de wielen waren laaiende vlammen. Een stroom van vuur ging voor Hem uit"
 • In Exodus 24:9 wordt de Here God beschreven als,, "Zij zagen de God van Israël. Het leek alsof onder Zijn voeten tegels van Saffier lagen, helder blauw als de hemel zelf."
 • In Openbaring 1:13-15 wordt Jezus Christus beschreven als,, "Hij had een gewaad aan dat tot op Zijn voeten afhing en om Zijn borst droeg Hij een gouden band. Zijn hoofdhaar was wit als wol, blank als sneeuw, Zijn ogen vlamden als vuur, Zijn voeten gloeiden als brons....."

5. Conclusie

Geachte lezer, ik hoop dat U met mij eens bent dat uit de voorgaande punten voor iedereen duidelijk wordt dat de manier waarop de Here God omschreven wordt exact dezelfde is als de wijze waarop Jezus Christus wordt omschreven. De conclusie is dan zeer gerechtvaardigd om te zeggen dat Jezus Christus de Here God zelf is!!!

De Here God zegt,, Ik zal ook blijven die ik ben. Aan mijn macht valt niet te tornen. Wie kan mijn werk ongedaan maken?’ (Jesaja 43:13)

6. De Heilige Drie-eenheid

Het fundament van het Christelijke geloof berust op de Heilige Drie-Eenheid, te weten: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De kerkvaders hebben dit samengevat in de geloofsbelijdenis van Nicea (zie boven), die iedere zondag in de Syrische Kerk wordt gezongen (Abo Ahid).

Uit de belijdenis van Nicea komen drie zaken naar voren, namelijk: De vader, de Zoon en de Heilige Geest. De zaak is nu om de Goddelijke Drie-Eenheid vanuit de Bijbel toe te lichten.

6.1 Meervoudsvorm van God

In de Bijbel komt de Here God vele malen in meervoud voor. Enkele voorbeelden zullen dit toelichten.

In Genesis 1:26 lezen we,, Toen zei God: ‘Laten we mensen maken! Mensen die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken ".

In Genesis 3:22 lezen we,, ‘De mens is aan ons gelijk geworden, hij heeft nu inzicht in goed en kwaad"

In Genesis 11:7 lezen we,, Laten we naar hen toegaan. We moeten verwarring brengen in hun taal,

Sta alstublieft stil bij het feit dat de Here God zegt,, We, Ons,…". Het is van uiterste belang om aandacht te geven aan de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst van het Oude Testament. De Hebreeërs gebruikten de naam van de Here God niet, omdat het een Heilige naam was, die je uit eerbied niet kon uitspreken. Om deze reden noemden ze de Here God JAHWEH of JEHOVA, afhankelijk van de manier waarop de klinkers in het Hebreeuws worden gebruikt. JAHWEH werd in het enkelvoudvorm gebruikt. Er is echter ook een meervoudsvorm van de naam van de Heer die in het Oude Testament wordt gebruikt en dat is het Woord: Elohim= Goden= Meervoud. Nu kan Genesis 1:26 als volgt worden gelezen,, Toen zei JAHWEH: ‘Laten ELOHIM mensen maken! Mensen die ELOHIM evenbeeld zijn, die op ELOHIM lijken ".

Laten we nu Genesis 1:1-3 onderzoeken waar we lezen,, "In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods (3) zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht"

In de schepping van de hemel en aarde, komt de Drie-Eenheid tot uiting, namelijk: "In den beginne schiep God (1)…… Geest Gods (3)…… God zeide (2)

Merk hier op dat waneer we lezen,, En de Heer zei " er een actie plaatsvindt. Dat wil zeggen als de Here God iets zegt, dus Het Woord van God, dan vindt er iets plaats. Zoals in Paragraaf 2.1 uitgelegd is het Woord van God Jezus Christus zelf! En dat is dan ook weer de reden dat de Apostel Paulus zegt,, het heelal gemaakt is door het woord van God(Hebreeërs 11:3). In relatie met het voorgaande zegt de Apostel Paulus,, Christus is het beeld van de onzichtbare God, hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. Want God heeft door hem alles geschapen in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, zoals tronen en heerschappijen, overheden en machten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat dankzij hem" (Kolossenzen 1:15-18)

Uit de genoemde voorbeelden komt duidelijk naar voren dat de Here God een meervoudsvorm heeft, dat wil zeggen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

6.2 Meer voorbeelden.

In 2 Korintiërs 13:13 lezen we,, De genadige goedheid van de Heer Jezus Christus (2), de liefde van God (1) en de gemeenschap van de heilige Geest (3) mogen u allen ten deel vallen "

Zoals hieruit blijkt past de Apostel de meervoudsvorm van God willekeurig toe, namelijk: de Zoon, de Vader en de Heilige Geest.

In 1 Johannes 5:7 lezen we,, Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader (1), het Woord (2), en de Heilige Geest (3); en deze drie zijn een"

In paragraaf 2.1 hebben we gezien dat het Woord= Jezus Christus. Dit betekent dat we ook in dit geval de meervoudsvorm van God tegenkomen, namelijk: De Vader (1), de Zoon (2= het Woord), en de Heilige Geest (3).

In Efeziers 1:17 zegt Apostel Paulus,, en smeek de God (1) van onze Heer Jezus Christus (2), de

Vader (1) aan wie alle eer toekomt, u de geest (3)van wijsheid en inzicht te geven, zodat u hem echt leert kennen"

In 1Petrus 1:2 lezen we" U bent door God, de Vader (1), voorbestemd om, geheiligd door de Geest (3), te gehoorzamen aan Jezus Christus (2) en u schoon te laten wassen in zijn Bloed"

De voorgaande voorbeelden spreken voor zich.

6.3 Conclusie

Geachte lezer, ik hoop dat U met mij eens bent als we het voorgaande bestuderen, dat we dan tot de volgende conclusies kunne komen:

 • Jezus Christus is niet geschapen, maar bestaat van eeuwigheid tot eeuwigheid.
 • Jezus Christus is volmaakt mens en volmaakt God.
 • Jezus Christus is de Zoon van God, dat wil zeggen dezelfde als God.
 • Jezus Christus is de God van Abraham, Isaak en Jacob die alle profeten heeft onderwezen in Zijn wegen.
 • God JAHWEH openbaart zichzelf in de Bijbel als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het is één God, maar Hij heeft zichzelf geopenbaard in 3 verschijningen.

7. De beperktheid van de mens in relatie met de wijsheid van God…

De mens is in principe niet in staat om door te dringen tot de geheimenis van de Heilige Drie-Eenheid. Het overstijgt elk voorstellingsvermogen en grootte. Elke poging om deze geheimenis te doorgronden is bijvoorbaat tot mislukking gedoemd. In het verleden hebben vele grote mannen geprobeerd om deze ondoorgrondelijke geheimenis van de Drie-Eenheid te doorgronden. Geen één van hen heeft ooit deze geheimenis kunnen ontrafelen.

Verder is het zo dat deze geheimenis onmogelijk begrepen kan worden met de logica van de mens, het overstijgt iedere voorstelling. Nog de wetten van de Fysica als de logica van de Wiskunde kunnen het Mysterie van de Heilige Drie-Eenheid begrijpen. Nee, geachte lezer nee! Deze geheimenis kan alleen begrepen worden door de Heilige Geest. In relatie hiermee zegt Apostel Paulus,, Toch is wat wij verkondigen wijsheid, maar alleen voor wie er rijp voor zijn. Het is niet de wijsheid van deze wereld of van de machtigen van deze wereld — zij worden trouwens vernietigd. Nee, wat wij verkondigen is het geheim van Gods verborgen wijsheid, een wijsheid waarvan God vóór alle tijden besloten had dat zij zou dienen tot ons heil. De machtigen van deze wereld hebben van die wijsheid niets begrepen. Hadden ze die wel begrepen, dan zouden ze de Heer, van wie ons heil komt, niet hebben gekruisigd" (1 Korintiërs 2:6-8) …Maar ons heeft God het onthuld door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepste geheimen van God. Wie weet wat er in een mens omgaat? Dat weet alleen zijn eigen geest. Zo weet ook niemand wat er in God omgaat dan alleen Gods eigen Geest. Nu hebben wij niet de geest van de wereld ontvangen maar de Geest die van God komt, en daardoor weten wij wat God ons in zijn goedgunstigheid gegeven heeft. Daarover spreken we dan ook met woorden die niet ontleend zijn aan menselijke wijsheid, maar ons geleerd zijn door de Geest. Wij verklaren dus de dingen van de Geest aan mensen die zich door de Geest laten leiden. Maar iemand die opgaat in deze wereld, weigert wat van de Geest van God komt. Voor hem is het dwaasheid, hij kan het niet begrijpen, want het kan alleen beoordeeld worden in het licht van de Geest. Want hij die de Geest ontvangen heeft, is in staat alles te beoordelen; maar niemand kan over hem oordelen" (1 Korintiërs 2:10-15).

De wijsheid van de mens is tegenstrijdig met de wijsheid van de Here God. De wijsheid van de wereld kan niet doordringen tot de Heilige Drie-Eenheid, omdat het niet kan bevatten. De wijsheid van de wereld kan de dingen van God niet begrijpen, omdat de wijsheid van de wereld de dingen van God toetst aan de standaarden en wetten van de wereld. Niemand kan het geheim achter de Heilige Drie-eenheid begrijpen met de standaard van deze wereld, tenzij men dit beoordeelt door de Heilige Geest die de Woorden van de Geest uitlegt.

De Wijsheid van God is dwaasheid in de ogen van de mens van de wereld, omdat hij het beoordeelt volgens de logica en de standaarden van deze wereld, wat simpelweg onmogelijk maakt om via deze weg te begrijpen. Apostel Paulus was een groot apostel en een topgeleerde van het Oude Testament, hij was iemand die een jongen had opgewekt uit de dood, hij was iemand waardoor de Here God vele wonderen heeft verricht. En deze grote apostel zegt over de grootheid van de Here God,, Hoe onpeilbaar is toch Gods rijkdom, wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen!" (Romeinen 11:33)

Geachte lezer, wie is in staat om de Here God te begrijpen? Wie is in staat om door te dringen tot Gods geheimen met de standaarden van deze wereld? Wie is zo intelligent om Gods beslissingen en wijsheid te doorgronden? De relatie tussen de mensen en de Here God wordt door apostel Paulus beschreven als,, Maar mens, wie denkt u dat u bent, dat u zo tegen God spreekt? Een stuk aardewerk kan ook niet aan zijn maker vragen: Waarom hebt u mij zo gemaakt? De pottenbakker gebruikt de klei zoals hij wil; van dezelfde klei maakt hij een kostbare vaas en een alledaagse pot" (Romeinen 9:20-21).